Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie om de kwaliteit van sportieve en recreatieve stad-land verbindingen te verbeteren en recreatievoorzieningen buiten de stad bereikbaar te maken (Openstellingsbesluit subsidies stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020)

Geldend van 17-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie om de kwaliteit van sportieve en recreatieve stad-land verbindingen te verbeteren en recreatievoorzieningen buiten de stad bereikbaar te maken (Openstellingsbesluit subsidies stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om de kwaliteit van sportieve en recreatieve stad-land verbindingen te verbeteren en recreatievoorzieningen buiten de stad beter bereikbaar te maken;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidies stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020

Artikel 1 begripsbepaling:

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 • c.

  stad-land verbinding: verbinding van een centrum- of woongebied met het buitengebied door middel van veilige en aantrekkelijke recreatieve routestructuren of verblijfplekken.

Artikel 2 subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van stad-land verbindingen in de gebieden aangegeven op de kaart zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan aantrekkelijke stad-land verbindingen waardoor inwoners gestimuleerd worden om in hun vrijetijd meer naar buiten te gaan en te bewegen.

Artikel 3 aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend tot en met 3 december 2020.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 3 december 2020 wordt ontvangen.

Artikel 4 deelplafond

Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 245.000,-

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 6 aanvraag vereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage van de stad-land verbinding ten opzichte van reeds bestaande stad-landverbindingen;

 • b.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage van de stad-land verbinding voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • i.

   ouderen;

  • ii.

   mensen met een lichamelijke beperking;

  • iii.

   mensen met een chronische aandoening;

  • iv.

   mensen met een lage sociaaleconomische status;

  • v.

   mensen met een niet- westerse achtergrond;

  • vi.

   kinderen en jongeren.

 • c.

  een omschrijving van het verwachte aantal potentiële gebruikers van de stad-land verbinding;

 • d.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage aan nevendoelen, waaronder klimaat, ecologie en gezondheid;

 • e.

  een kaartbeeld van de stad-land verbinding, met begrenzing waar de aanvraag voor subsidie betrekking op heeft;

 • f.

  een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud van de stad-land verbinding geregeld is;

 • g.

  een omschrijving van de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de stad-land verbinding.

Artikel 7 weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt.

Artikel 8 subsidievereiste

In aanvulling op artikel 2.11.6 van de Srg wordt om voor subsidie in aanmerking te komen, voldaan het vereiste dat het beheer en onderhoud van de stad-land verbinding door subsidie-aanvrager voor een periode van minimaal 7 jaar aantoonbaar geborgd is.

Artikel 9 subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van de fysieke investering;

 • b.

  personeelskosten tot maximaal € 75,- per uur exclusief BTW.

Artikel 10 niet- subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  voorbereidingskosten;

 • b.

  kosten voor achterstallig onderhoud;

 • c.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • d.

  kosten voor marketing en promotie.

Artikel 11 subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000,-.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid er toe leidt dat de subsidie minder dan € 25.000,- bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 12 verplichtingen

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 13 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 31 maart 2021, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidies stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020.

Ondertekening

Den Haag 6 oktober 2020

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

TOELICHTING

De starnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrijetijd meer naar buiten te gaan en te bewegen.

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan sport en recreatie van onze bewoners is het behoeftenonderzoek sport en recreatie uitgevoerd, met een speciaal oog voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn in deelname hieraan, zodat ook zij hier de vruchten van plukken.

Bij die groepen is ook de grootste gezondheidswinst te boeken. Sport en recreatie zijn daarnaast ook van belang voor ons welzijn (fysiek, sociaal en mentaal).

De provincie wil bijdragen aan meer mensen die meer bewegen in of dicht bij hun directe woonomgeving. Dit kan mede gerealiseerd worden door het aantrekkelijk maken van routes die uitnodigen om te sporten, te bewegen en te recreëren. Door het verbinden van centrum- en woongebieden met het buitengebied via veilige en aantrekkelijke recreatieve routestructuren en/of verblijfplekken.

Deze subsidie is voor de verbetering van openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en de aansluiting van de groengebieden en recreatieve routestructuren op stedelijk gebied. De subsidie is bedoeld voor projecten die aansluiten bij wensen van gebruikers.

Behoeftenonderzoek ‘De inclusieve buitenruimte’

In Artikel 6 worden verschillende doelgroepen genoemd. Deze doelgroepen komen voort uit het behoeftenonderzoek ‘De inclusieve buitenruimte’ over gebruik van groenvoorzieningen. Dit behoeftenonderzoek is te vinden via het Kennisplatform Recreatie, Toerisme, Landschap en Sport (Link: https://kennisplatform-recreatie-toerisme-landschap-en-sport-pzh.hub.arcgis.com/app/cb8de9225eab4098ab02574271b07d84).

Bijlage 1 behorend bij artikel 2 eerste lid

afbeelding binnen de regeling