Beleidsregels Toeristische bewegwijzering

Geldend van 13-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2014

Intitulé

Beleidsregels Toeristische bewegwijzering

Leeswijzer

Deze beleidsregels bevatten drie hoofdstukken en één bijlage. Deze leeswijzer geeft u per hoofdstuk een overzicht van de inhoud.

In hoofdstuk 1 wordt in het kort uitgelegd wat de aanleiding voor beleidsregels voor toeristische bewegwijzering is en welke doelstelling we daarbij voor ogen hebben. Het geeft ook weer wat wel en wat niet met deze beleidsregels is meegenomen. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 de methodiek weer waaraan een verzoek tot verwijzing wordt getoetst en hoe deze tot uitvoering wordt gebracht. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitvoering en kosten van de toeristische bewegwijzering in de gemeente. In de bijlage vindt u een overzicht van de symbolen voor objectbewegwijzering.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

In het Regionale Ambtelijke Overleg Recreatie en Toerisme van Het Groene Woud, waar ook de gemeente Best onderdeel van maakt, is gesproken over een uniforme toeristische bewegwijzering in het buitengebied van Het Groene Woud. Het huidig beleid over bewegwijzering in de gemeente Best dateert uit 1994. Toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering is hier niet in meegenomen.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

1.2. Doelstelling

Regionaal doel

De volgende argumenten geven het belang aan van een uniforme toeristische bewegwijzering in Het Groene Woud.

 • -

  Branding: Een impuls geven aan het imago van Het Groene Woud als toeristische recreatieve bestemming.

 • -

  Economie: Het stimuleren van het gebruik van toeristisch recreatieve voorzieningen

 • -

  Herkenning grensgebied Het Groene Woud.

 • -

  Duurzaamheid en verkeersveiligheid: Het aantal verreden kilometers wordt verminderd doordat bezoekers hun bestemming sneller weten te vinden.

 • -

  Routing bezoekersstroom: Bewust bezoekers een bepaalde route laten volgen.

 • -

  Herkenbaarheid: Eenheid in informatievoorziening.

 • -

  Efficiëntie: Voorkomt wildgroei bebording.

 • -

  Bevordering samenwerking in Het Groene Woud.

Gemeentelijk doel

Het doel van deze beleidsregels is om te komen tot een logische, herkenbare en doeltreffende objectenbewegwijzering. Bewegwijzering vervult een essentiële functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Door bewegwijzering kan de weggebruiker zijn plaats bepalen en vooral zijn weg vinden naar de bestemming. Een eenduidige, uniforme bewegwijzering zorgt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Voor de verkeersdeelnemers betekent dit een verbetering van de vindbaarheid van bestemmingen, zonder wildgroei van borden. Het voorkomt ‘zoekend verkeer’ op het wegennet en bevordert daarmee de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Beleidsregels met een duidelijk en eenduidig toetsingskader, dat zodanig is opgesteld dat verzoeken tot verwijzing van derden, bedrijven en instellingen snel getoetst kunnen worden, bevordert de interne efficiency en een snelle afhandeling van aanvragen.

1.3. Afbakening

Bewegwijzering kan in een tweetal categorieën worden onderverdeeld; utilitaire bewegwijzering en objectenbewegwijzering. Utilitaire bewegwijzering bevat informatieve verkeersborden, bedoeld voor verkeersgeleiding naar doelen van algemeen belang. Hieronder vallen de ANWB masten, - paddenstoelen en fietsbewegwijzering. Onder objectenbewegwijzering valt de informatievoorziening naar bestemmingen binnen de gemeente met een toeristisch, openbaar of commercieel karaker. Voorbeelden hiervan zijn de bebording naar buitenplaatsen, VVV kantoren en gemeentekantoren.

Deze beleidsregels gaan specifiek in op de toepassing van vaste bewegwijzering in de gemeente Best. Tijdelijke bewegwijzering valt buiten deze beleidsregels. Deze beleidsregels gaan niet in op de toepassing van utilitaire bewegwijzering, de bewegwijzering van industrieterreinen en tijdelijke bewegwijzering. Deze blijven in de huidige vorm en omvang gehandhaafd.

2. Methodiek

Om verzoeken tot verwijzing snel en effectief te kunnen toetsen, is een systematische aanpak noodzakelijk waarin op grond van selectiecriteria exact wordt bepaald of een doel, gebied of object een verwijzing krijgt, welk type verwijzing deze krijgt en waar deze verwijzing precies komt. Hiertoe wordt onderstaande methodiek gebruikt.

2.1. Objecten gelegen in de gemeente Best

2.1.1. Toetsing bewegwijzering

Allereerst wordt het verzoek tot verwijzing getoetst aan drie algemene uitgangspunten waar de bewegwijzering aan dient te voldoen. Nadat het verzoek tot verwijzing getoetst is aan de drie algemene uitgangspunten, wordt het doel, gebied of object aan de hand van criteria voor bewegwijzering en aanvullende criteria op selectie getoetst of deze wel of niet wordt bewegwijzerd middels objectenbewegwijzering. Voldoet het verzoek ook hieraan dan komt het doel, gebied of object in aanmerking voor verwijzing.

Voor de toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering is de aard van de objecten van belang. Recreatie en toerisme zijn hierbij uitgangspunt. Daarnaast wordt gekeken naar de toegankelijkheid en het algemeen nut van het doel, gebied of object. Ook aspecten als de ligging of het een verblijfsfunctie betreft en of een bijzondere betekenis heeft voor de gemeente Best worden hierbij meegenomen.

Algemene uitgangspunten voor bewegwijzering

De bewegwijzering dient:

 • 1.

  Doelmatig te zijn

 • 2.

  Gericht te zijn op alle weggebruikers

 • 3.

  Te passen binnen de gezamenlijke aanpak in de regio Het Groene Woud.

Doelmatig

Eerste belangrijke uitgangspunt is dat de bewegwijzering in de gemeente Best dient te voldoen aan de algemene doelstelling van bewegwijzering zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de Rijksrichtlijn Bewegwijzering 2004:

‘Een zo groot mogelijke zekerheid aan de weggebruiker verschaffen over het volgen van de route die hij/zij voorafgaande aan of tijdens zijn/haar reis, eventueel door het raadplegen van een wegenkaart heeft gekozen.’

Daarnaast moet de bewegwijzering aansluiten bij het Bewegwijzering- en aanduidingenbeleid van de Provincie N-Brabant.

De bewegwijzering dient voornamelijk ten dienste te staan van de weggebruiker. Indien een verwijzing naar een doel, gebied of object geen zekerheid over de te volgen route brengt (de weggebruiker in verwarring brengt), zal een verwijzing dan ook niet worden aangebracht. Dit mede uit het oogpunt van soberheid van de bewegwijzering en om een halt toe te roepen aan de wildgroei aan verwijzingen. Soberheid is en mag echter niet een doel op zich worden. Voorop staat doelmatigheid van de bewegwijzering, daarna wordt bekeken hoe dit zo sober mogelijk kan gebeuren.

Gericht op alle weggebruikers

Tweede uitgangspunt sluit naadloos aan op het vorige punt. De objectbewegwijzering dient gericht te zijn op alle weggebruikers. Zo wordt een zo groot mogelijke zekerheid over de te volgen route naar een bepaald doel, gebied of object verschaft.

Past binnen de gezamenlijke aanpak in de regio Het Groene Woud

Ten aanzien van de uitvoering van de borden is een derde belangrijk beleidsuitgangspunt dat het te realiseren verwijssysteem zoveel mogelijk uniform is met het in de omliggende gemeenten/plaatsen in de regio toegepaste verwijssysteem. Toeristisch-recreatieve objecten gelegen in het hieronder aangegeven gebied worden tevens voorzien van het Het Groene Woud logo.

afbeelding binnen de regeling

Criteria voor bewegwijzering

Bij aanvragen voor bewegwijzering geeft onderstaand selectieschema duidelijkheid of de aanvraag gehonoreerd wordt en welke voorzieningen in aanmerking komen voor bewegwijzering. Aanvragen kunnen op deze wijze evenwichtig en objectief worden beoordeeld.

 • 1.

  Betreft het een voorziening grotendeels gericht op recreatie en/of toerisme?

  Ja, ga door naar 5

  Nee, ga door naar 2

 • 2.

  Betreft het een voorziening van algemeen maatschappelijk nut?

  Ja, ga door naar 3

  Nee, ga door naar 13

 • 3.

  Betreft het een voorziening die in noodgevallen (ziekte of misdrijf) voor onbekenden snel te vinden moet zijn?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 4

 • 4.

  Betreft de voorziening het gemeentehuis?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 5

 • 5.

  Voorziening toegankelijk voor toeristen, recreanten en/of passanten?

  Ja, ga door naar 6

  Nee, ga door naar 13

 • 6.

  Betreft het een toeristisch infokantoor, dagrecreatieve voorziening of sportaccommodatie?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 7

 • 7.

  Betreft het een verblijfsrecreatieve voorziening?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 8

 • 8.

  Betreft het een horecaonderneming met verblijfsaccommodatie (hotel) en/of congresaccommodatie?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 9

 • 9.

  Betreft het een horecaonderneming met restaurantfunctie?

  Ja, ga door naar 10

  Nee, ga door naar 11

 • 10.

  Ligt de voorziening in het centrum?

  Ja, ga door naar 11

  Nee, ga door naar 13

 • 11.

  Is de voorziening uniek/van bijzondere betekenis voor de streek?

  Ja, ga door naar 12

  Nee, ga door naar 13

 • 12.

  Doelverwijzing mogelijk indien voldaan wordt aan de aanvullende criteria op selectie.

 • 13.

  Doelverwijzing is niet mogelijk.

Aanvullende criteria op selectie

Object

Algemeen maatschappelijk nut

Wel of niet bewegwijzerd

Voorwaarde/uitzondering

1

Gemeentehuis

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan.

2

Politiebureau

Niet

Niet 24 uur bezet.

3

Brandweer

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

4

Huisartsen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

5

Tandartsen, dierenartsen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

6

Apotheek

Niet

Wordt hoofdzakelijk door plaatselijke bewoners bezocht.

7

Begraafplaatsen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

8

Dierenbegraafplaats

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

9

Verzorgingshuis, verpleeghuis

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

10

Bibliotheek

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

11

Buurthuizen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

12

Kinderdagverblijven

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

13

Scouting

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

14

Onderwijsinstellingen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

15

Winkelcentra

Niet, tenzij

Ligging op een bijzondere locatie.

16

Tankstations en andere voorzieningen voor weggebruikers

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan en hoeven niet te worden verwezen (zijn duidelijk zichtbaar)

Object

Toeristisch/Recreatief

Wel of niet bewegwijzerd

Voorwaarde/uitzondering

17

VVV

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Heeft een belangrijke hulpverlenende functie

18

Cafetaria’s

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

19

Campings/minicampings

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

20

Theater/culturele centra

Wel

Trekt bij bepaalde activiteiten ter plaatse onbekend verkeer aan.

21

Hotels en pensions

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

22

Bed & Breakfast en appartementen

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 4 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

23

Jeugdherberg en groepsaccommodaties

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

24

Restaurants, bistro’s, (eet)café’s

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Plaats bieden aan meer dan 25 gasten. Gevestigd buiten de bebouwde kom en ingeschreven bij KvK

25

Musea

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Openbaar en toegankelijk.

26

Recreatie-, bungalow-, stacaravanpark

Wel, mits

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Met minimaal 20 plaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

27

Sportaccommodaties (sportpark/sporthal)

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Alleen accommodaties worden verwezen (wanneer deze niet op ANWB-bewijzering vermeld staan). Voorwaarden zijn vermeld onder paragraaf 2.4.2 (objectbewegwijzering)

28

Sportverenigingen

Niet

Alleen accommodaties worden verwezen (wanneer deze niet op ANWB-bewijzering vermeld staan). Op het sportcomplex mogen de verenigingen wel verwezen worden.

29

Gymnastieklokalen

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

30

Visvijvers

Wel, mits

Openbaar en toegankelijk.

31

Kerken

Niet

Zijn goed te vinden

32

Kapellen

Wel, mits

Openbaar en toegankelijk en van religieuze of historische waarde.

33

Toeristisch belangrijke objecten

Wel, mits

Openbaar en toegankelijk.

34

Dagrecreatieve bedrijven

Wel, mits

Openbaar en toegankelijk.

35

Grafheuvels

Wel, mits

Gelegen op moeilijk vindbare plaatsen. Openbaar en toegankelijk.

36

Molens

Wel, mits

Openbaar en toegankelijk en van culturele of historische waarde.

37

Maneges

Niet, tenzij

Indien deze overdekt zijn en er een paard gehuurd kan worden, dan wel onder begeleiding paard kan worden gereden door toeristen/recreanten.

38

Feestzalen

Wel, mits

Iedere horecagelegenheid met zaalverhuur voor bruiloften en partijen van minimaal 100 personen komt, mits deze aan de wettelijke voorschriften voldoet, in aanmerking voor verwijzing. Moet gevestigd zijn buiten de bebouwde kom, ingeschreven bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

39

Monumenten, landgoederen

Wel, mits

Toegankelijk voor derden en recreatieve waarde.

2.1.2. Richtlijnen bewegwijzering

Objectenbewegwijzering

Objecten, die gelegen zijn binnen een bebouwde kom, worden bewegwijzerd binnen een straal van 1500 meter rondom dit object met een maximum aantal op 5 locaties. Objecten, die gelegen zijn buiten de bebouwde kom, worden bewegwijzerd vanaf de dichtstbijzijnde gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg type 1 (buiten bebouwde kom). Hiervoor geldt een maximum aantal op 5 locaties.

Een uitzondering hierop vormen sportaccommodaties, die gelegen zijn op een sportcomplex, een locatie waar 2 of meer sporten kunnen worden beoefend. Deze worden buiten dit sportcomplex niet afzonderlijk bewegwijzerd, maar worden bewegwijzerd onder de noemer van het sportcomplex, waarop deze gelegen zijn. Op het terrein van dit sportcomplex kunnen dan afzonderlijke verwijzingen naar de verschillende, op dit terrein gelegen, sportaccommodaties worden geplaatst.

Het te kiezen type objectwegwijzer is conform CROW-richtlijn publicatie 262:

 • a.

  Objectenwegwijzers binnen de bebouwde kom

 • b.

  Objectenwegwijzers buiten de bebouwde kom

Objectwegwijzers binnen de bebouwde kom

Voor de bewegwijzering van objecten in de bebouwde kom van Best en objecten, die gelegen zijn in de als bebouwde kom aangewezen gebieden, wordt gekozen voor het toepassen van langwerpige klein model strokenborden, welke vervolgens gestapeld geplaatst worden op (zo veel mogelijk bestaande) flespalen, buispalen of aan masten. Hierbij worden de borden uitgevoerd in blauwe ondergrond met opschrift zwart op een wit retroreflecterend veld en voorzien van symbolen, die voor de weggebruiker snel herkenbaar zijn, mede ook om mensen, die last hebben van woordblindheid, tegemoet te komen. De pictogrammen zijn conform het CROW-model (zie bijlage 1).

Dit alles conform de richtlijn van het CROW en uit oogpunt van het bereiken van uniformiteit in de bewegwijzering met omliggende buurgemeenten.

Objectwegwijzers buiten de bebouwde kom

Vanwege het bereiken van uniformiteit (hoofdbeleidsuitgangspunt), is het toepassen van hetzelfde systeem als buurgemeenten gewenst. Voor bewegwijzering van objecten buiten de bebouwde kom wordt dan ook gekozen voor het systeem, zoals dit door het CROW wordt toegepast en zoals weergegeven is op het voorbeeld op onderstaande figuur.

Hierbij wordt iedere vermelding geplaatst op langwerpige groot model strokenborden, welke vervolgens gestapeld geplaatst worden op (zoveel mogelijk bestaande) flespalen of aan masten. Voor de lokale objecten is de ondergrond blauw en de letters zijn zwart op een retorreflecterend witte ondergrond, voor de toeristische- /recreatieve objecten is de ondergrond bruin met witte retorreflecterende letters. Bovendien kunnen gestandaardiseerde pictogrammen worden toegepast conform het CROW-model, die voor de weggebruikers snel herkenbaar zijn.

afbeelding binnen de regeling

Voorbeeld uitvoering bord.

2.2. Objecten gelegen buiten de gemeente Best

Het kan voorkomen, dat de gemeente aanvragen krijgt voor de bewegwijzering van toeristisch recreatieve objecten, die niet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Best, maar verwezen willen worden vanaf een weg wel gelegen op het grondgebied van de gemeente Best. Deze aanvragen worden als volgt beoordeeld.

2.2.1. Toetsing bewegwijzering

Criteria voor bewegwijzering

(toeristische-recreatieve objecten niet gelegen op grondgebied gemeente Best)

 • 1.

  Voldoet het te bewegwijzeren object aan de voorwaarden van de gemeente Best?

  Ja, ga door naar 2

  Nee, ga door naar 6

 • 2.

  Is het te bewegwijzeren object bewegwijzerd in de gemeente van herkomst?

  Ja, ga door naar 3

  Nee, ga door naar 6

 • 3.

  Is de bewegwijzering vanaf de weg gelegen in de gemeente Best een logische wijze van bewegwijzering?

  Ja, ga door naar 3a

  Nee, ga door naar 6

 • 3a.

  Moet anders vanuit een bepaalde hoofd-aanrijroute een grote omweg worden gemaakt?

  Ja, ga door naar 3b

  Nee, ga door naar 6

 • 3b.

  Wordt daarmee voorkomen dat er verkeer door een kern geleid wordt?

  Ja, ga door naar 3c

  Nee, ga door naar 6

 • 3c.

  Wordt daarmee verkeersgevaarlijke situaties vermeden?

  Ja, ga door naar 4

  Nee, ga door naar 6

 • 4.

  Past de aanvraag binnen het kader van dit beleidsplan?

  Ja, ga door naar 5

  Nee, ga door naar 6

 • 5.

  Object komt in aanmerking voor verwijzing.

 • 6.

  Object komt niet in aanmerking voor verwijzing.

2.2.2. Richtlijnen bewegwijzering

De richtlijnen voor bewegwijzering voor toeristisch recreatieve objecten, die niet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Best, komen overeen met de richtlijnen beschreven in paragraaf 2.1.2.

3. Uitvoering beleidsregels

De gemeente Best besteedt de toeristische bewegwijzering uit aan een particulier bedrijf (verder genoemd als uitvoerend bedrijf). De bevoegdheid zal niet worden overgedragen, enkel de uitvoering.

3.1. Aanvraag

Via de gemeentelijke site van de gemeente Best en het lokale weekblad informeert de gemeente Best ondernemers over de nieuwe richtlijnen van de toeristische bewegwijzering. De gemeente adviseert de ondernemer hierbij om contact op te nemen met het uitvoerend bedrijf. Elke ondernemer kan bij het uitvoerend bedrijf een verzoek tot bewegwijzering indienen. Het uitvoerend bedrijf neemt namens de gemeente de aanvraag in behandeling en controleert of het object voldoet aan de door de gemeente vastgestelde criteria, waarna zij de gekozen route ter goedkeuring aan de gemeente Best voorleggen. De plaatsing, het beheer en onderhoud van de bebording wordt door het uitvoerend bedrijf verzorgd.

3.2. Vervanging huidige bewegwijzering

Bestaande toeristisch-recreatieve objectverwijzingen, die qua kleurstelling niet voldoen aan de in de CROW-richtlijn 262 gestelde eisen, moeten worden vervangen. Dit hoeft niet onmiddellijk te gebeuren, maar aanbevolen wordt de oude borden te vervangen door de nieuwe borden als:

 • -

  de levensduur is bereikt,

 • -

  een of meerdere borden aan dezelfde ondersteuningsconstructie worden vervangen,

 • -

  een bedrijf van eigenaar verandert.

Aanbevolen wordt alle toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering oude stijl binnen een termijn van 8 jaar te vervangen. Voor de gemeentelijke objectbewegwijzering is het raadzaam om bij aanvang van de uitvoering van toeristische bewegwijzering binnen bebouwde kom direct alle oude borden te vervangen als voorbeeldfunctie.

Voor de private objecten kiezen we de weg van de geleidelijkheid, waarbij we de toeristische ondernemers zullen stimuleren een deel te nemen aan deze nieuwe bewegwijzering, die aansluit bij de landelijke richtlijn en het imago van de gemeente Best, maar ook van het private object zal verhogen!

3.3. Kosten

Aanvrager

Het uitvoerend bedrijf brengt de kosten voor bewegwijzering in rekening bij de aanvrager. Gemiddeld zijn 3 à 4 borden nodig om een object duidelijk te bewegwijzeren.

Provincie

Bij toeristisch recreatieve objecten gelegen aan provinciale wegen, komt de bewegwijzering voor rekening van de provincie. Het uitvoerend bedrijf neemt hiervoor contact op met de provincie.

Gemeente Best

In onderstaande tabel is weergegeven welke verwijzingen naar objecten worden bekostigd door de gemeente Best. Voorwaarde is dat de objecten conform de gestelde criteria voor verwijzing in aanmerking komen. Voor alle overige objecten, die niet op de lijst genoemd zijn, geldt dat verwijzingen naar deze objecten, door de aanvrager zelf bekostigt dienen te worden.

Voor het plaatsen van bebording op nieuwe palen zijn extra maaikosten nodig. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.

Openbare gelegenheden

1

Gemeentehuis

2

Begraafplaatsen

Culturele instellingen e.d.

3

Grafheuvels

4

Toeristisch belangrijke objecten in eigendom van de gemeente (bv monumenten)

Sportgelegenheden en ontspanning

5

Sportaccommodaties

6

Sporthal

7

Gemeentelijk zwembad

8

Visvijvers

9

Trimbaan

3.4. Inwerkingtreding

Dit beleid is 28 januari 2014 in het Groeiend Best gepubliceerd en per 1 maart inwerking getreden.

Ondertekening

Best, 4 maart 2014

Secretaris

Burgemeester

BIJLAGE 1 Overzicht symbolen objectbewegwijzering

Conform CROW-publicatie 262

afbeelding binnen de regeling

Bron: CROW publicatie 262