Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen (Verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020)

Geldend van 10-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen (Verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020)

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen.

De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 • 1.

  Erepenning

 • 2.

  Verdiende Trots

 • 3.

  Jeugdlintje

Artikel 2 Voordracht

 • 1. Voordracht voor een gemeentelijke onderscheiding kan op verzoek worden gedaan of kan op eigen initiatief zijn van het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad.

 • 2. Voorstellen voor een gemeentelijke onderscheiding worden gericht aan de burgemeester, ingediend minimaal 4 maanden voor een beoogde uitreikingsdatum.

Artikel 3 Erepenning

 • 1. De erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen vanaf 18 jaar die al dan niet in de gemeente Noordwijk wonen en die zich voor de gemeente Noordwijk op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2. De verdiensten moeten nog voortduren of minder dan een jaar geleden zijn geëindigd.

Artikel 4 Verdiende Trots

 • 1. De Verdiende Trots kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen vanaf 18 jaar die al dan niet in de gemeente Noordwijk wonen en aan organisaties, die:

  • A.

   Zich in vrijwillig verband een geruime tijd op maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gemeente Noordwijk. Deze verdiensten moeten minimaal 5 jaar hebben geduurd voor minimaal 6 uur per week.

  • B.

   Een bijzondere prestatie hebben behaald op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied.

  • C.

   Een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht ten behoeve van mensen of dieren.

 • 2. De verdiensten nog voortduren of minder dan een jaar geleden zijn geëindigd.

Artikel 5 Jeugdlintje

 • 1. Het jeugdlintje kan door het college van burgemeester en wethouders als blijk van waardering worden toegekend aan kinderen en jongeren die in Noordwijk woonachtig of actief zijn geweest en maximaal 17 jaar zijn.

 • 2. Het jeugdlintje wordt uitgereikt wanneer:

  • A.

   Iemand een bijzondere prestatie of heldhaftige daad heeft verricht;

  • B.

   Iemand zich langdurig en belangeloos heeft ingezet voor een maatschappelijk doel;

  • C.

   Iemand langdurig en belangeloos hulp biedt aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;

  • D.

   Iemand een bijzondere landelijke of internationale prijs heeft gewonnen;

  • E.

   De geleverde activiteit of prestatie niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Toekenning

 • 1. De gemeenteraad besluit, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, in een besloten gedeelte van de raadsvergadering tot het toekennen van de erepenning.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van de Verdiende Trots en het jeugdlintje. Deze besluiten worden medegedeeld aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Artikel 7 Weigeringscriteria

 • 1. Van toekenning van gemeentelijke onderscheidingen kan worden afgeweken wanneer:

  • A.

   De persoon of organisatie een Koninklijke onderscheiding of andere onderscheiding heeft ontvangen voor dezelfde verdiensten;

  • B.

   De voorgedragen persoon niet van onbesproken gedrag is.

Artikel 8 Vormgeving

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenning, de Verdiende Trots en het jeugdlintje.

Artikel 9 Oorkonde:

 • 1. De uitgifte van de erepenning, de Verdiende Trots en het jeugdlintje gaat vergezeld met de uitreiking van een oorkonde. Op deze oorkonde worden de persoonsgegevens van de begunstigde of de naam van de organisatie, de redenen welke tot de toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit tot toekenning vermeld.

 • 2. De oorkonde wordt door de burgemeester ondertekend.

Artikel 10 Uitreiking

 • 1. De erepenning wordt uitgereikt door de (plaatsvervangend) voorzitter van de gemeenteraad.

 • 2. De Verdiende Trots en het jeugdlintje worden uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.

 • 3. In overleg met de aanvrager wordt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt bepaald.

Artikel 11 Registratie

 • 1. Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens van de begunstigde of naam van de organisatie, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheiding en de datum van uitreiking.

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van het register.

Artikel 12 Postuum

Alle in de verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum worden uitgereikt.

Artikel 13 Intrekking

 • 1. In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij strafrechtelijke vervolging of onjuist verstrekte gegevens, kan de gemeenteraad in een besloten vergadering, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluiten het toekennen van de erepenning aan een begiftigde in te trekken.

 • 2. In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij strafrechtelijke vervolging of onjuist verstrekte gegevens, kan het college besluiten het toekennen van de Verdiende Trots of het jeugdlintje aan een begiftigde in te trekken. Dit gebeurt niet voordat de fractievoorzitters van de gemeenteraad zijn geïnformeerd.

 • 3. Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de begiftigde verstrekt met het verzoek de toegekende onderscheidingen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

 • 4. Het besluit wordt bijgeschreven in het register.

Artikel 14 Rechten en plichten

Aan de toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen bevonden dan hetgeen dat in artikel 13 staat vermeld.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In zeer bijzondere gevallen kan ten gunste van een beoogd kandidaat worden afgeweken van deze verordening. Over de definitieve besluitvorming kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als verordening gemeentelijke onderscheidingen Noordwijk 2020.

Artikel 17 Slotbepaling:

 • 1. Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De “verordening op de uitreiking van de erepenning en de zilveren vuurtoren gemeente Noordwijk 2009”, vastgesteld op 31 maart 2009, wordt gelijktijdig ingetrokken.

 • 3. De “verordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout”, vastgesteld op 28 augustus 1975, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2020

De griffier,

M.R. Fabbricotti

De voorziter,

Mw. W.J.A. Verkleij