Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht

Geldend van 09-10-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Doesburg;

Gelet op artikel 6:1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Gelet op artikel 5.2. in Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 14 in Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019;

Besluiten:

  • De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar voor zowel calamiteiten- als kwaliteitstoezicht in de gemeente Doesburg inzake de uitvoering van toezichthoudende bevoegdheden zoals bedoeld in artikelen 6:1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  • De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te machtigen één of meer medewerkers aan te wijzen om onder zijn verantwoordelijkheid en in zijn plaats als toezichthouder op te treden.

  • Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

  • Dit besluit is geldig voor onbepaalde tijd vanaf de dag van bekendmaking van dit besluit. Bij ontbinding van dit besluit wordt de directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ondertekening

Collegebesluit d.d. 22 september 2020

gemeentesecretaris

P. Werkman

 

Collegebesluit d.d. 22 september 2020

burgemeester

drs. L.W.C.M. van der Meijs