Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidsregels inzake de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barneveld)

Geldend van 09-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidsregels inzake de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barneveld)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikelen 8, tweede lid, onderdeel d, sub 1o, en 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, juncto bijlage I bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barneveld

Artikel 1

In dit besluit wordt onder ‘gehandicaptenparkeerplaats op kenteken’ verstaan: een parkeerplaats die voorzien is van een bord overeenkomstig model E6 als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede van een onderbord met de vermelding van het kenteken van het voertuig waarvoor deze parkeerplaats gereserveerd is.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen van gebruik maken van de bevoegdheid een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen als:

 • a.
  • -

   uit recent, onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager minimaal zes maanden niet meer dan 100 meter met hulpmiddelen kan lopen; of

  • -

   de aanvrager al beschikt over een geldende Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurders- of passagierskaart); en

 • b.

  de verkeersveiligheid of het doelmatig gebruik van de weg niet onevenredig worden verstoord door de aanleg van de aangevraagde gehandicaptenparkeerplaats; en

 • c.

  de aanvrager niet al beschikt dan wel kan beschikken over een geschikte parkeergelegenheid op het perceel dat behoort bij diens woning.

Artikel 3

Dit besluit treedt op de dag na de dag van publicatie in werking, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats, die op 29 april 2011 in werking traden.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats gemeente Barneveld’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 29 september 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester