Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent subsidie voor de Regio Deal Fruitdelta (Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020-2023)

Geldend van 16-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent subsidie voor de Regio Deal Fruitdelta (Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020-2023)

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland,

Overwegende dat

 • -

  het bestuur van Regio Rivierenland, samen met de besturen van de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland, RW-POA en de Gebiedscoöperatie Rivierenland, in juli 2020 een Regio Deal heeft gesloten met het Rijk,

 • -

  ons gebied daarmee een rijksbijdrage uit de Regio Envelop ontvangt ter stimulering van de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht, een en ander op voorwaarde dat er minimaal hetzelfde bedrag aan publieke middelen wordt bijgedragen door de lokale overheden;

 • -

  Regio Rivierenland in dat kader van het Rijk en de provincie Gelderland gezamenlijk een bijdrage van netto € 9.985.000 ontvangt om projecten te realiseren;

 • -

  ter uitvoering van de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland een uitvoeringsinstrument gewenst is nu Regio Rivierenland de rol zal vervullen van regiokassier;

 • -

  deze tijdelijke verordening tot doel heeft het verlenen van subsidies voor regionale projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities, doelen en resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 3, 5, en 7 van de Regeling Regio Rivierenland, zoals deze luidt na de 47e wijziging.

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 september 2020.

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende

Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1 Definities.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvraag: het door de aanvrager ingediende subsidieverzoek op grond van deze verordening.

 • b)

  Aanvrager: een rechtspersoon, die de subsidie formeel aanvraagt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en afwikkeling van het project.

 • c)

  AB: Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

 • d)

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • e)

  Bestuurlijke stuurgroep (Bsg): de adviescommissie, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, die is samengesteld door de regionale ondertekenaars van de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland, die een zwaarwegend advies geeft aan het DB over de te verstrekken subsidies.

 • f)

  DB: Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.

 • g)

  Eindbegunstigde: instantie of onderneming die voor de werkzaamheden als opdrachtgever optreedt.

 • h.

  Pentahelix: de samenwerking tussen de 5 O’s (overheid, onderwijs en onderzoek, ondernemers, non gouvernementele organisaties en ondernemende burgers).

 • i)

  Project: het samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een bijdrage vanuit de middelen beschikbaar voor de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, wordt gevraagd.

 • j)

  Programmalijn: een van de vier thema’s (INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN) van de Regio Deal die FruitDelta Rivierenland inzet om op basis van de samenwerking in de pentahelix om de regio zelfstandig, weerbaar en toekomstbestendig te maken.

 • k)

  Regio Deal FruitDelta Rivierenland: de afspraken over een rijksbijdrage uit de Regio Envelop vastgelegd in het convenant Regio Deal Fruitdelta Rivierenland, tussen de Rijksoverheid en vijf lokale partijen (Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, het DB van Regio Rivierenland, het DB van het Waterschap Rivierenland, RW-POA en de Gebiedscoöperatie Rivierenland).

 • l)

  Regionale publieke cofinanciering: voor de uitvoeringsactiviteiten beschikbaar gestelde financiële bijdragen door een regiopartner of een ander bestuursorgaan of een andere publieke rechtspersoon, voor zover een regiopartner daarover kan beschikken, niet zijnde de bijdrage van de minister voor de uitvoeringsactiviteiten.

 • m)

  Regiopartner: provincie, gemeente, openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waterschap of bestuursorganen daarvan, die partij zijn bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

 • n)

  Rivierenlandgebied: het geografische gebied dat betrekking heeft op alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

 • o)

  RW-POA: Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, tevens een lokale partij bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

 • p)

  Subsidie: een subsidie uit het Regio Deal-budget voor projecten die zijn gericht op het bereiken van de ambities, doelen en beoogde resultaten in de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

 • q)

  Uitvoerder: de (privaatrechtelijke) rechtspersoon die in opdracht van de aanvrager belast is met de feitelijke uitvoering, dan wel in samenwerkingsverbanden het grootste aandeel heeft in de feitelijke uitvoering, van het gedefinieerde project.

Artikel 2 Bevoegdheid subsidieverlening

 • 1. Het DB is bevoegd subsidie te verstrekken voor de in deze subsidieverordening opgenomen activiteiten.

 • 2. Doel van deze verordening is om middels het verstrekken van subsidie te stimuleren dat de ambities, doelen en resultaten uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland worden bereikt.

 • 3. Deze verordening is van toepassing op de aanvragen voor projecten ingediend voor een bijdrage uit de beschikbare middelen voor de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

 • 4. Projecten komen slechts voor subsidie in aanmerking indien deze naar het oordeel van het DB een aantoonbare bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities, doelen en resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en deze een meerwaarde hebben voor het Rivierenlandgebied.

Artikel 3 Verdeling van het beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze subsidieverordening bedraagt € 9.985.000,-- over de gehele looptijd vanaf de datum waarop deze verordening in werking treedt tot en met 31 december 2023.

Artikel 4 Bestuurlijke stuurgroep (Bsg).

 • 1. Er is een Bestuurlijke stuurgroep waarin de regiopartners vertegenwoordigd zijn.

 • 2. Elk van de vijf partners bepaalt zijn eigen bestuurlijke vertegenwoordiger.

 • 3. De Bsg adviseert het DB over de toekenning van subsidies op aanvraag voor projecten als bedoeld in deze verordening.

 • 4. Het zwaarwegende advies van de Bsg wordt op schrift gesteld, is gemotiveerd en brengt in kaart op welke wijze en in welke mate een project een waardevolle bijdrage levert aan de ambities, doelen en beoogde resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. In het advies wordt aangegeven aan welke van de vier programmalijn(en) een project met name bijdraagt.

 • 5. Het DB besluit op de aanvraag nadat de Bsg advies heeft uitgebracht.

Hoofdstuk 2 Projectsubsidies

Paragraaf 1 Algemene subsidievoorwaarden.

Artikel 5 Algemeen.

 • 1. Voorafgaand aan de subsidievaststelling, wordt een subsidiebeschikking afgegeven.

 • 2. Verdeling van de beschikbare bedragen vindt plaats aan de hand van een verdelingssysteem zoals nader uitgewerkt in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.

Artikel 6 Subsidiabele kosten en hoogte.

 • 1. Subsidiabel zijn de kosten die zijn opgenomen in de aanvraag voor uitvoeringsactiviteiten ter verwezenlijking van de ambities, doelen, of de beoogde resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en naar het oordeel van het DB redelijk en in lijn met reguliere en actuele prijsniveaus zijn.

 • 2. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de bijdrage die een project levert aan de ambities, doelen en resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, met dien verstande dat de subsidie in ieder geval nooit meer bedraagt dan 70 procent van de totale projectkosten.

 • 3. De Bsg maakt een integrale afweging van alle aanvragen en let daarbij op de verdeling over de programmalijnen in lijn met de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. De Bsg laat zijn advies vergezeld gaan van een beargumenteerde aanbeveling over de hoogte van de te verlenen subsidies.

 • 4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   de vaste personeelslasten van de aanvrager;

  • b.

   de kosten van huisvesting, apparatuur en deskundigheid waarover de aanvrager permanent beschikt;

  • c.

   andere kosten die behoren tot de normale exploitatiekosten van de aanvrager;

  • d.

   de kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhoud of herstelkosten.

Artikel 7 Selectie- en wegingscriteria

 • 1.

  Projecten worden getoetst op hun bijdrage aan de verwezenlijking van de ambities, doelen en resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

 • 2.

  Voor de toets, bedoeld in het eerste lid, is bepalend de mate waarin een project voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgesteld door het AB in het Afwegingskader projecten Regio Deal FruitDelta Rivierenland op 8 juli 2020 (bijlage A).

Artikel 8 Algemene weigeringsgronden.

 • 1. Een subsidie wordt in ieder geval geheel geweigerd, indien:

  • a.

   het project niet of onvoldoende past binnen de kaders en uitgangspunten gesteld in de Regio Deal FruitDelta Rivierenland;

  • b.

   de looptijd van het project langer dan drie jaar bedraagt, danwel het beoogde resultaat naar het oordeel van het DB (op advies van de Bsg) niet binnen drie jaar zal worden bereikt.

 • 2. Voorts wordt de subsidie geweigerd, indien de subsidie niet kan worden verstrekt binnen de kaders voor rechtmatige staatssteun overeenkomstig de Europese regelgeving.

 • 3. Subsidie kan worden geweigerd:

  • a.

   als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de regio of haar ingezetenen dan wel niet of onvoldoende bijdragen aan de ambities, doelen en resultaten van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland;

  • b.

   als de aanvrager de activiteiten ook zonder de gevraagde subsidie kan verrichten;

  • c.

   als met de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd, reeds is begonnen voordat de Regio Deal FruitDelta Rivierenland werd gesloten;

  • d.

   indien dezelfde aanvrager, al dan niet zelfstandig, reeds voor 2020 subsidie heeft verkregen voor het project.

Paragraaf 2: De subsidieverlening.

Artikel 9 Aanvraag.

 • 1. De aanvraag wordt ingediend bij het DB vόόr 16 november 2020.

 • 2. Het DB zendt de aanvrager een bevestiging van ontvangst van de aanvraag.

 • 3. Een aanvraag dient te geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat daartoe door het DB beschikbaar wordt gesteld.

 • 4. Bij het aanvraagformulier worden de volgende bescheiden gevoegd:

  • a.

   een gespecificeerde en sluitende begroting;

  • b.

   alle beschikkingen voor regionale publieke cofinanciering;

  • c.

   overige financiering door derde partijen en bewijsstukken daarvan;

  • d.

   een toelichting op de mate en vorm van samenwerking met anderen.

Artikel 10 Volledige aanvraag.

 • 1. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze alsnog aan te vullen, binnen 7 dagen na dagtekening van de brief waarin dit verzoek wordt gedaan.

 • 2. Indien de aanvraag binnen de gestelde termijn niet of niet volledig is aangevuld, kan het DB besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 3. Indien sprake is van een onvolledige aanvraag die kort voor de sluitingsdatum wordt ingediend, zijn de consequenties van de onvolledigheid voor risico van de aanvrager.

Artikel 11 Financiële aspecten van de aanvraag

 • 1. De aanvraag dient voorzien te zijn van een sluitende begroting, die voldoende zekerheid biedt ten aanzien van regionale publieke cofinanciering. Daarnaast dient een onderbouwd projectvoorstel of businessplan te worden bijgevoegd.

 • 2. Verwachte inkomsten in een project moeten aan de financieringszijde van de begroting tot uitdrukking worden gebracht.

 • 3. Indien er sprake is van gekapitaliseerde ureninbreng in een project, dan dienen deze uren aantoonbaar additioneel te zijn en te worden gewaardeerd tegen een maximum van €50 per uur. Uurtarieven dienen altijd in het projectplan gespecificeerd en onderbouwd te worden. Werkzaamheden door externen kunnen gewaardeerd worden tegen een hoger tarief met een maximum van € 800 per dag.

 • 4. Wanneer de aanvrager al voor het moment van subsidieverlening is gestart met de uitvoering van het project, is dat voor eigen rekening en risico. Eventuele voorbereidingskosten, gemaakt vanaf 1 juli 2020, kunnen evenwel voor subsidie in aanmerking komen. Afronding van de in het project beoogde activiteiten mag in elk geval niet plaatsvinden vóór de datum van besluitvorming op de aanvraag door het DB.

 • 5. Voor zover van toepassing, zijn subsidiebedragen altijd inclusief BTW.

Artikel 12 Beslissing op de aanvraag.

 • 1. Na de sluitingstermijn, worden alle ontvankelijke aanvragen verzameld en ter beoordeling voorgelegd aan de Bsg.

 • 2. Een aanvraag voor een project beoordeelt de Bsg op:

  • a.

   De aansluiting bij de ambities, doelen en resultaten uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland;

  • b.

   De overige weigerings- en toetsingsgronden, zoals opgenomen in deze verordening.

 • 3. Aan de hand van de toetsing zoals bedoeld in het tweede lid, beoordeelt de Bsg of een aanvraag voor toekenning in aanmerking komt en voor welk bedrag.

 • 4. Ten aanzien van de toe te kennen projecten adviseert de Bsg positief voor zover het subsidieplafond dat toelaat.

Artikel 13 Advies Bsg.

 • 1. De Bsg stelt een samenhangend advies op aan het DB over de ingediende volledige aanvragen.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde advies maakt onderscheid tussen te honoreren, geheel af te wijzen en deels af te wijzen aanvragen.

 • 3. Het DB neemt op basis van het zwaarwegende advies van de Bsg een besluit over de ingediende aanvragen.

 • 4. Indien het DB afwijkt van het advies van de Bsg, motiveert het bestuur dit in de subsidiebeschikking en wordt dit gecommuniceerd aan de Bsg.

Artikel 14 Beslistermijn.

 • 1. Het DB beschikt binnen twaalf weken na het verstrijken van de sluitingsdatum.

 • 2. De in het eerste lid genoemde termijn kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 3. De verlenging wordt gelijktijdig schriftelijk medegedeeld aan de aanvragers.

Artikel 15 Besluit tot verlening.

 • 1. Het besluit tot subsidieverlening vermeldt minimaal:

  • a.

   de start- en einddatum van het project;

  • b.

   de maximale subsidie,

  • c.

   de financieringsopzet;

  • d.

   de totale projectkosten die als basis voor de berekening van de subsidie dienen.

  • e.

   eventuele eindbegunstigde van de subsidie en/of uitvoerder van het project.

 • 2. Het besluit tot subsidieverlening kan tevens de kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling van het project vermelden, eventueel per programmalijn.

 • 3. Voorts vermeldt het besluit de wijze van beschikbaarstelling van de subsidie en de aan de subsidie verbonden verplichtingen, inclusief de wijze van verantwoording door de aanvrager.

 • 4. Indien de te verstrekken subsidie staatssteun vormt als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, kan subsidie slechts worden verleend binnen de de-minimisregelgeving, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dan wel na kennisgeving aan / na goedkeuring door de Europese Commissie, in overeenstemming met de geldende staatssteunregelgeving.

Artikel 16 Beschikbaarstelling van de subsidie: Bevoorschotting.

 • 1. Voorschotten worden per project verstrekt volgens de bij de beschikking gevoegde procedure.

 • 2. Voorschotten worden verstrekt op basis van een sluitende begroting en wanneer voldaan wordt aan de verplichtingen die op grond van artikel 15 aan de subsidieverlening zijn verbonden.

Artikel 17 Verplichtingen verbonden aan de subsidie.

 • 1. Het DB verbindt aan de subsidie ten minste de volgende verplichtingen:

  • a.

   de aanvrager en eventuele eindbegunstigde en/of uitvoerder handelen in overeenstemming met de Europese en/of nationale regelgeving;

  • b.

   de voortgang van de activiteiten waarvoor een bijdrage is verleend, geschiedt in overeenstemming met de bij de aanvraag verschafte gegevens;

  • c.

   het bij de verlening vermelde bedrag zal worden uitgegeven aan de in de aanvraag genoemde zaken;

  • d.

   de aanvrager draagt zorg voor een projectadministratie, die voldoet aan de in de beschikking gestelde eisen;

  • e.

   de aanvrager rapporteert over de financiële en inhoudelijke status van het project conform het bepaalde in de subsidiebeschikking. De rapportage wordt jaarlijks ingediend uiterlijk op 1 mei;

  • f.

   de aanvrager c.q. de eindbegunstigde werkt mee aan financiële en fysieke controles en evaluatieonderzoeken door of namens het DB;

  • g.

   de aanvrager werkt mee aan communicatie en publiciteit over het project conform het bepaalde in artikel 21; 2.

  De subsidieverplichtingen worden gevoegd bij de verleningsbeschikking.

 • 2. Het project dient uiterlijk binnen drie maanden na de subsidieverlening te starten, waarbij de datum zoals vermeld op de beschikking bepalend is.

 • 3. De termijn bedoeld in het tweede lid kan op basis van een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de aanvrager worden verlengd ingeval van bijzondere omstandigheden. Het blijft daarbij van belang dat het project binnen de looptijd van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland kan worden afgerond.

Artikel 18 Administratievoorschriften.

 • 1. De aanvrager draagt er zorg voor dat een afzonderlijke projectadministratie op verplichtingen- en kasbasis wordt gevoerd, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken.

 • 2. De administratie dient aldus te zijn opgezet dat deze voldoende waarborg biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages.

 • 3. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een adequate accountantscontrole op rechtmatigheid en doelmatigheid en voor een controle op de juiste naleving van de voorwaarden.

 • 4. Indien de administratie niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, wordt bij de aanvraag opgave gedaan van de instelling die de administratie voert. Op de administratie van deze instelling is het hiervoor bepaalde eveneens van toepassing.

Artikel 19 Rapportagevoorschriften.

 • 1. De aanvrager rapporteert periodiek, door gebruikmaking van een vaststaand model, over de financiële en inhoudelijke status van het project conform het bepaalde in de subsidiebeschikking.

 • 2. Rapportage geschiedt door volledige en waarheidsgetrouwe informatie te geven over de voortgang van het project waarvoor een subsidie is verleend, door middel van daarvoor door Regio Rivierenland ter beschikking gestelde en door de aanvrager ondertekende standaardformulieren.

 • 3. Indien de aanvrager niet tevens de uitvoerder en/of eindbegunstigde is van het project, dient de aanvrager ervoor zorg te dragen dat de uitvoerder en/of eindbegunstigde dezelfde medewerking verleent als in voorgaande leden bedoeld. Hieronder valt ook de medewerking aan het rapporteren over de inhoudelijke voortgang, zelfs na het moment waarop het project financieel is afgerond, maar uiterlijk tot het moment waarop de beleidseffecten zoals opgenomen in de aanvraag zijn gerealiseerd.

 • 4. Binnen twee maanden na ontvangst van de rapportage als bedoeld in het eerste lid, reageert het DB daarop. Het DB deelt daarbij tevens mede of het bestuur voornemens is gebruik te maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 22 van deze verordening.

Artikel 20 Controle.

 • 1. Het DB heeft het recht om (onaangekondigd) ter plaatse de rechtmatige besteding van de subsidie te (laten) controleren, de administratie in te zien en daarvan kopieën te maken.

 • 2. Indien de aanvrager niet tevens de uitvoerder en/of eindbegunstigde is van het project, verplicht de aanvrager de uitvoerder en/of eindbegunstigde tot dezelfde medewerking. Hieronder valt ook de medewerking aan het rapporteren over de inhoudelijke voortgang, zelfs na het moment waarop het project financieel is afgerond, maar uiterlijk tot het moment waarop de beleidseffecten zoals opgenomen in de aanvraag zijn gerealiseerd.

Artikel 21 Voorschriften met betrekking tot communicatie en publiciteit.

 • 1. De aanvrager werkt mee aan de uitvoering van taken rond communicatie en publiciteit, hetgeen inhoudt dat bij iedere uiting naar buiten wordt gemeld dat het project mede mogelijk is gemaakt met middelen in het kader van de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland. Dit betreft zowel een vermelding bij schriftelijke en digitale uitingen als ook bij het plaatsen van een bord bij het realiseren van fysieke projecten.

  Het betreft dan de volgende tekst: “Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland”. Het logo dient daarbij duidelijk zichtbaar te zijn.

 • 2. Indien de aanvrager niet tevens de uitvoerder en/of eindbegunstigde is van het project, verplicht de aanvrager de uitvoerder en/of eindbegunstigde dezelfde medewerking te verlenen.

Artikel 22 Intrekking en wijziging van de subsidie.

Het DB kan de verlening van de subsidie intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen als bedoeld in artikel 4:48, en 4:50 van de Awb.

Paragraaf 3 Vaststelling van de subsidie.

Artikel 23 Aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • 1. De aanvrager dient binnen drie maanden na de einddatum zoals opgenomen in de beschikking van het project, een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het DB, door gebruikmaking van een vaststaand model.

 • 2. De vaststellingsaanvraag dient voorzien te zijn van:

  • a.

   een financieel en inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat aan alle verplichtingen is voldaan;

  • b.

   ingeval de verstrekte subsidie minimaal € 125.000 bedraagt: een accountantsverklaring.

 • 3. Het DB kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de aanvrager toestaan, dat de indiening van de vaststellingsaanvraag na genoemde drie maanden, doch in elk geval binnen zes maanden na de einddatum van het project, plaatsvindt.

 • 4. Het verzoek als bedoeld in het vorige lid dient binnen de in lid 1 genoemde termijn van drie maanden te zijn ingediend.

Artikel 24 Beslissing op de aanvraag.

De vastgestelde subsidie is niet hoger dan de subsidie zoals vermeld in de beschikking, noch hoger dan het bedrag waar de aanvrager recht op heeft op basis van de vastgestelde, controleerbare en in overeenstemming met de voorschriften bij het besluit tot verlening van de subsidie gemaakte projectkosten.

Artikel 25 Beslistermijn.

Het DB neemt binnen dertien weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag een besluit over de subsidievaststelling.

Artikel 26 Inhoud besluit tot vaststelling.

 • 1. Het besluit tot vaststelling vermeldt het bedrag van de definitieve subsidie.

 • 2. In geval de subsidie lager is vastgesteld dan eerder verleend, vermeldt het DB de reden daarvan.

Artikel 27 Beschikbaarstelling: uitbetaling.

 • 1. De uitbetaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats onder verrekening van uitbetaalde voorschotten.

 • 2. De vastgestelde subsidie alsmede de toegekende voorschotten worden uitbetaald aan de aanvrager.

Artikel 28 Verplichtingen verbonden aan de subsidievaststelling.

De aanvrager bewaart tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie alle bewijsstukken inzake betalingen, ontvangsten en uitgaven betreffende het project.

Artikel 29 Intrekken en wijzigen vastgestelde subsidie.

Het DB kan de vaststelling van de subsidie intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen als bedoeld in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30 Hardheidsclausule en nadere regels.

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het DB.

 • 2. Het DB is bevoegd in bijzondere gevallen op basis van zwaarwegende motieven af te wijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 3. Het DB is bevoegd nadere regels vast te stellen ter uitwerking van deze verordening, waarin onder meer regels kunnen worden vastgelegd rondom de aanvraag, zoals de vorm en inhoud van het aanvraagformulier, alsmede regels omtrent selectiecriteria, de hoogte van de subsidie en de beoordeling van aanvragen.

Artikel 31 Rapportage.

 • 1. Het DB doet, in samenspraak met het AB, periodiek verslag aan de raden van de deelnemende gemeenten over de werking van de verordening in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt ook gedeeld met de andere partijen verbonden aan de Regio Deal.

 • 2. In het verslag wordt ingegaan op de voortgang in de gehonoreerde projecten en de wijze waarop projecten een bijdrage leveren aan de ambities en doelen in de Regio Deal. Voorts doet het DB verslag van de gehanteerde selectie- en toetsingscriteria en de eventuele uitzonderingssituaties.

Artikel 32 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020 - 2023”.

Artikel 33 Bekendmaking en inwerkingtreding.

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking daarvan in het blad Gemeenschappelijke Regelingen van Regio Rivierenland.

 • 2. Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2024, maar blijft ook daarna van toepassing op subsidies die op basis van deze verordening zijn verstrekt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het AB op 14 oktober 2020.

De voorzitter,

J. Beenakker

de secretaris,

L.H. Derksen

Bijlage A, behorend bij artikel 7

Afwegingskader, zoals vastgesteld door het AB op 8 juli 2020 (nr. 20.0000806)

De volgende criteria dienen te worden toegepast op projecten die in aanmerking willen komen voor middelen van de Regio Deal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inhoud, financiën en resultaten als indeling van de criteria:

Inhoud

 • 1.

  Projecten moeten in ieder geval:

  • a.

   Aansluiten bij de genoemde ambitie, doelstellingen, resultaten en aanpak zoals beschreven in de Regio Deal afspraken van Regio Deal FruitDelta Rivierenland;

  • b.

   Regionaal c.q. gemeentegrens-overstijgend zijn;

  • c.

   Een logisch vervolg op provinciaal c.q. regionaal beleid;

  • d.

   Betrekking hebben op een of meer van de vier programmalijnen.

 • 2.

  Er zijn meerdere partners betrokken en de partners komen uit meerdere domeinen (overheid, onderwijs en onderzoek, ondernemers, organisaties en/of ondernemende burgers). De projecten zijn organisatie-overstijgend wat betreft resultaten en inzet;

 • 3.

  Er moet een bestaand samenwerkingsverband zijn.

Financieel

 • 4.

  • a.

   Uitgangspunt is dat het bedrag aan publieke cofinanciering van het Rijk gelijk is aan de overige publieke cofinanciering binnen een programmalijn.

  • b.

   Projecten met eigen inbreng naast rijksmiddelen en publieke cofinanciering genieten voorkeur.

  • c.

   Financieel voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Rijk qua publieke cofinanciering.

  • d.

   Financieel voldoen aan de gestelde voorwaarden qua staatssteun.

Resultaten

 • 5.

  Het resultaat van het project draagt bij aan de doelstellingen en de resultaten van een of meer programmalijnen van de Regio Deal Fruit Delta Rivierenland.

 • 6.

  Het project draagt bij aan de regionale structuurversterking.

 • 7.

  Samenwerking met verschillende typen partners (5 O’s) is een pre.

 • 8.

  Betrokkenheid inwoners is een pre .

 • 9.

  Startdatum en einddatum van het project zijn duidelijk en reëel en blijven binnen het tijdpad van de Regio Deal afspraken (2020-2023).