Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de Kunstcommissie Beverwijk die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over kunst in de openbare ruimte, het stadshuis, en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit (Verordening Kunstcommissie Beverwijk 2020)

Geldend van 07-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de Kunstcommissie Beverwijk die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over kunst in de openbare ruimte, het stadshuis, en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit (Verordening Kunstcommissie Beverwijk 2020)

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

2 juni 2020, nummer INT-20-55161;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de Verordening Kunstcommissie Beverwijk vast te stellen (INT-20-54315);

 • 2.

  de vacatiegelden bij te stellen naar € 95,- per lid per vergadering met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020;

 • 3.

  de Verordening voor de Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk in te trekken (kenmerk 2002/264).

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De Kunstcommissie Beverwijk: deze heette voorheen ‘Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk’;

 • 2.

  Budget kunst in de openbare ruimte: het budget dat door het gemeentebestuur van Beverwijk beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van en/of opdrachten voor kunsttoepassingen in Beverwijk en Wijk aan Zee, en voor het beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte;

 • 3.

  Kunstenaar: één of meer personen die een opdracht voor een kunsttoepassing uitwerken, zijnde een schetsontwerp en/of een definitief ontwerp;

 • 4.

  Opdracht: alle diensten en producten waarvoor opdrachtgever een contract wenst te sluiten;

 • 5.

  Het College: het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk.

Taken en bevoegdheden Kunstcommissie Beverwijk

Artikel 2

 • 1. De Kunstcommissie Beverwijk adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de artistieke onderdelen van het beleid over kunst in de openbare ruimte en in het stadhuis, de aankoop, de totstandkoming van kunst in de openbare ruimte, participatie rondom kunstopdrachten en schenkingen en exposities van beeldende kunst. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie Beverwijk over het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit.

 • 2. Het college zal in ieder geval advies vragen van de commissie over:

  • a.

   het verwerven van beeldende kunst;

  • b.

   het kopen van kunst voor het stadhuis;

  • c.

   professionaliteit van beeldende kunstenaars;

  • d.

   mogelijkheden voor kunsttoepassingen;

  • e.

   de opdracht- of aankoopomschrijving;

  • f.

   de technische gegevens;

  • g.

   de keuze van locaties voor en inpassing van kunst in de openbare ruimte;

  • h.

   het budget dat nodig is voor realisering en onderhoud respectievelijk de beoordeling of en hoe kunst kan worden gerealiseerd binnen de door de gemeenteraad vastgestelde budgetten;

  • i.

   het beheer en het onderhoud;

  • j.

   participatie rondom kunstopdrachten.

 • 3. De Kunstcommissie Beverwijk kan ook ongevraagd advies indienen over plekken in de stad waar kunst een meerwaarde heeft.

Werkwijze van de Kunstcommissie Beverwijk

Artikel 3

 • 1. De Kunstcommissie Beverwijk kiest een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Van dit besluit wordt binnen een maand na installatie mededeling gedaan aan het college.

 • 2. De Kunstcommissie Beverwijk vergadert gemiddeld éénmaal per zes weken.

 • 3. De vak-portefeuillehouder heeft altijd toegang tot de vergadering.

 • 4. De vergadering wordt uiterlijk twee weken voor de te houden vergadering door de ambtelijk secretaris, namens de voorzitter, gepland. Bij urgente onderwerpen wordt hiervan afgeweken.

 • 5. De Kunstcommissie Beverwijk neemt geen besluiten wanneer minder dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 6. Besluiten over een uit te brengen advies worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 7. De Kunstcommissie maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden voor de vak-portefeuillehouder Kunst & Cultuur.

Artikel 4

 • 1. Alle adviezen van de Kunstcommissie Beverwijk worden, na voorbespreking met de vak-portefeuillehouder, schriftelijk aan het college voorgelegd.

 • 2. Na ontvangst van een adviesaanvraag neemt het college een besluit binnen een periode van 6 weken.

 • 3. In spoedeisende gevallen kan in overleg met de vak-portefeuillehouder van deze procedure worden afgeweken.

Procedure van aankopen en opdrachten

Artikel 5

 • 1. De Kunstcommissie Beverwijk adviseert over de selectie van kunstenaars, uitgaande van een open sollicitatieprocedure of selectie uit een door de Kunstcommissie Beverwijk opgestelde longlist van geschikte kunstenaars.

 • 2. De Kunstcommissie Beverwijk adviseert met kennis van het ter beschikking gestelde budget, over de opdrachtformulering en of aankoop-omschrijving.

 • 3. Het voorstel tot opdrachtverlening dient als basis voor de sollicitatieprocedure of selectie aan de hand van een vooraf opgestelde longlist van kunstenaars.

 • 4. Bij de aankoop van kunst ten behoeve van het stadhuis of een openbaar gebouw, worden jaarlijks kunstwerken van kunstenaars uit de regio aangekocht. Bij onvoldoende geschikt werk wordt uitgeweken naar werk van kunstenaars buiten de regio.

 • 5. Voordat de Kunstcommissie Beverwijk overgaat tot het uitwerken van een opdracht voor een kunsttoepassing, is vooraf het budget bekend en bepaald. Het budget bestaat uit begeleidingsuren van de adviseurs en het honorarium voor de schetsopdrachten. Deze worden betaald uit het budget kunst in de openbare ruimte. De kosten voor het definitief ontwerp en de realisatie daarvan worden gedekt binnen projecten, passend binnen de exploitatie en door de raad meegegeven randvoorwaarden.

Participatie publieksgroepen/ontwikkelaars

Artikel 6

 • 1. Bij de realisatie van kunst in de openbare ruimte worden vooraf publieksgroepen betrokken bij de opdracht. In het advies van de Kunstcommissie Beverwijk is een passage opgenomen over hoe publieksgroepen betrokken worden. Deze vorm van participatie vindt plaats voorafgaand aan de opdrachtformulering aan de kunstenaars.

 • 2. Inwoners, ondernemers en betrokken instellingen participeren door wensen en ideeën mee te geven over de kunstopdracht tijdens een informatiebijeenkomst waarvoor zij worden uitgenodigd. Het ophalen van deze informatie is van belang voor het formuleren van de opdracht aan de kunstenaars. Zo wordt de kunsttoepassing ook omarmd door degenen die in de nabije omgeving wonen of hun bedrijf voeren waar de kunsttoepassing wordt gerealiseerd. Participatie is afhankelijk van de aard en het doel van de opdracht.

 • 3. Andere vormen van participatie zijn in overleg mogelijk, zoals het enthousiasmeren van ontwikkelaars, het betrekken van inwoners of anderen bij de verdere realisatie en signaleren van kansen in de wijk. De Kunstcommissie bepaalt in overleg met de gemeente welke belangstellenden zij hierin betrekt.

Bepalingen met betrekking tot het budget

Artikel 7

 • 1. Na selectie van kunstenaar en ontwerp legt de Kunstcommissie Beverwijk haar advies, bestaande uit een advies, een kostenoverzicht en termijnplanning, voor aan het college.

 • 2. De Kunstcommissie Beverwijk adviseert het college over de hoogte van het honorarium voor de kunstenaar, de hoogte van de kosten voor het maken van een schetsontwerp(en), de kosten voor het definitieve ontwerp (aankoopbedrag) en eventuele andere kosten. Naast het beschikbare budget moet tevens rekening worden gehouden met kosten voor de opening/ onthulling. In voorkomende gevallen kan zij het college adviseren, ter verruiming van het budget, gebruik te maken van provinciale of landelijke regelingen.

 • 3. De Kunstcommissie Beverwijk kan het college adviseren dat onderdelen van het project worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, door de kunstenaar zelf, dan wel aan derden worden uitbesteed.

 • 4. In geval het budget dreigt te worden overschreden adviseert de Kunstcommissie Beverwijk het college over te nemen maatregelen.

 • 5. Bij afronding van een project geeft de Kunstcommissie Beverwijk akkoord na schouwen op locatie en wordt de laatste termijn van het te besteden budget aan de kunstenaar betaald.

Samenstelling Kunstcommissie Beverwijk

Artikel 8

 • 1. De Kunstcommissie Beverwijk bestaat uit drie professionele kunstenaars. Voor het lidmaatschap komen professionele beeldende kunstenaars of personen die anderszins beroepsmatig werkzaam zijn op het terrein van beeldende kunst in aanmerking. De commissieleden zijn deskundig op hun vakgebied en hebben oog voor de ontwikkelingen in de kunsten.

 • 2. De benoeming, herbenoeming en het ontslag van leden van de Kunstcommissie Beverwijk voert het college uit op voordracht van de Kunstcommissie.

 • 3. De samenstelling van de Kunstcommissie dient zoveel mogelijk uit verschillende disciplines te bestaan.

 • 4. Vanuit de gemeente treden de volgende disciplines desgevraagd op als adviseur van de Kunstcommissie: een stedenbouwkundig medewerker, een medewerker tuin- en landschapsontwerp en een medewerker kunst & cultuur; deze laatste woont ook de vergaderingen bij en is aanspreekpunt voor de commissie. Ad-hoc kunnen ook andere disciplines om advies worden gevraagd.

 • 5. Leden van de Kunstcommissie Beverwijk zijn voor een periode van vier jaar benoemd en zijn terstond, voor maximaal nog één periode, herbenoembaar.

 • 6. De Kunstcommissie werkt met een rooster van aftreden. Hiermee wordt de continuïteit van de commissie zo goed mogelijk geborgd.

 • 7. In een tussentijdse vacature van de leden wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 9

De leden van de Kunstcommissie Beverwijk mogen direct noch indirect deelnemen aan leveringen en aan het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachten waarover de commissie adviseert.

Artikel 10

Het lidmaatschap eindigt (buiten de afloop van de zittingsperiode):

 • 1.

  op eigen verzoek;

 • 2.

  in het geval het college constateert, dat het lid niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 9;

 • 3.

  door overlijden.

Artikel 11

 • 1. Het evalueren van het functioneren van de leden gebeurt periodiek door het college. Dit wordt samen met de evaluatie van het jaaroverzicht van de Kunstcommissie met de portefeuillehouder en medewerker kunst & cultuur voorbereid.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een lid schorsen of ontslaan als tegen dit lid zwaarwegende bezwaren bestaan, danwel als blijkt dat een lid niet naar behoren functioneert. De bewaren waarop het college dit besluit baseert, moeten door bezwaarmakers schriftelijk en gemotiveerd bij het college zijn ingediend

 • 3. Een lid dat wordt ontslagen of geschorst, mag vanaf dat moment zijn taken in de commissie niet meer uitvoeren.

Artikel 12

 • 1. De onafhankelijke leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 95,- voor het bijwonen van de vergadering, dit is exclusief reiskosten, zowel binnen als buiten de gemeente. De inzet voor inhoudelijke begeleiding van kunstprojecten in de openbare ruimte buiten de vergadering worden per uur vergoed. Het uurtarief bedraagt € 37,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 13

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Kunstcommissie Beverwijk’ 2020.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van 24 september 2020.

 • 3. Op hetzelfde tijdstip wordt de Verordening voor de Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk met raadsbesluit 2002/264 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van de raad in zijn vergadering van 24 september 2020 en gaat per deze datum in.

Beverwijk,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de gemeentesecretaris,

drs. E.R. Loenen

de voorzitter,

drs. M.E. Smit