Regeling gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking 2020

Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking 2020

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

Gelet op artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Invorderingswet 1990, artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende regeling:

Regeling gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking 2020

Artikel 1 Geen geheimhouding

 • De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor verstrekking aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de hierna genoemde publiekrechtelijke taak:

  • a.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden of vaststellen van belastingverordeningen, begroting en rekening van de deelnemende gemeente;

  • b.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • c.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede geografische objectadministratie als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie;

  • d.

   Gegevens over niet (tijdig) betaald marktgeld of marktprecario ten behoeve van het ter zake handhavend kunnen optreden door de deelnemer;

  • e.

   Gegevens over het gebruik van een woning ten behoeve van het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen;

  • f.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen, voor zover het een samenwerking betreft van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC);

  • g.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van minimaregelingen zoals bedoeld in de Participatiewet, alsmede het voorbereiden, opstellen en evalueren van het beleidskader dat aan die minimaregelingen ten grondslag ligt;

  • h.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het onderzoek naar leegstaande objecten in het kader van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende drugscriminaliteit zoals bedoeld in de Opiumwet;

  • i.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de opbrengst van de BIZ-bijdrage ten behoeve van een bedrijveninvesteringszoneplan, zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

  • j.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de draagvlakmeting voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verordening waarbij het tarief van de BIZ-bijdrage wordt ingesteld, zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

  • k.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de gevolgen van leegstand, zoals bedoeld in de Wet kraken en leegstand.

Artikel 2 Gegevensverstrekking

 • 1.

  De in deze regeling genoemde gegevens worden op verzoek of spontaan verstrekt aan de colleges, conform de gemaakte afspraken in de collectieve samenwerkingsovereenkomst en met inachtneming van het protocol gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking.

 • 2.

  De gegevens worden enkel verstrekt aan het college, indien het gegevens betreft van de eigen gemeente.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als 'Regeling gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking 2020'

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.
Epe, 18 september 2020
de voorzitter, de secretaris,
dhr. R.A.J. Scholten mevr. V.N. Gosselink - van Dijk

Toelichting Regeling gegevensverstrekking Tribuut belastingsamenwerking 2020

Tribuut beschikt door zijn taakuitoefening over veel gegevens die ook voor andere publiekrechtelijke taken van bestuursorganen relevant kunnen zijn. Tribuut mag gegevens die hem bekend zijn geworden als gevolg van een strikte (fiscale) geheimhoudingsplicht niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden en ook niet zomaar verstrekken aan andere bestuursorganen. Met regelmaat wordt Tribuut bevraagd om gegevens m.b.t. leegstand aan te leveren. Of een pand leegstaat behoort feitelijk te worden gecheckt bij de eigenaar overeenkomstig de Wet Kraken en Leegstand. Echter door een gebrek aan medewerking vanuit de eigenaren wordt met regelmaat een verzoek gedaan op de WOZ-administratie. Met deze wijziging, welke is benoemd in artikel 1 lid k, is opgenomen dat gegevens over leegstand in overleg worden bepaald en geleverd. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt aan te geven welke panden er leeg staan, zonder persoonlijke informatie te delen.