Verordening organisatie en werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie Oss 2020

Geldend van 08-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening organisatie en werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie Oss 2020

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020 ;

gelet op het advies van de adviescommissie van 10 september 2020 ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de: Verordening organisatie en werkwijze adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie Oss 2020

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Adviesteam Omgevingskwaliteit (AO): adviesteam dat het college van B&W, de ambtelijke organisatie en initiatiefnemers en ontwerpers van ruimtelijke projecten adviseert bij grote, complex, beeldbepalende projecten. Het adviesteam is het vervolg op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, aangepast aan het nieuwe welstandsbeleid (2020).

 • 2.

  Adviesteam Architectuur (AA): team dat op vrijwillige basis initiatiefnemers en ontwerpers adviseert over bouwplannen. Het adviesteam is het vervolg op de Welstandskamer, in rol en werkwijze aangepast aan het nieuwe welstandsbeleid.

 • 3.

  Erfgoedcommissie: commissie die het college van B&W adviseert over plannen voor monumenten en binnen beschermde stads- en dorpsgezichten, over aanwijzingen, over beleidszaken en over beeldbepalende, karakteristieke panden voor zover vastgelegd in bestemmingsplannen.

 • 4.

  Selectiecommissie: commissie die leden voor het Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en de Erfgoedcommissie aan het college van B&W voordraagt. De selectiecommissie bestaat uit: Stadsontwerper, ambtelijk secretaris adviesteams / commissie, hoofd van de afdeling RO of VTH

 • 5.

  Verordening: Verordening Organisatie en Werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie Oss 2020

 • 6.

  Welstandsbeleid: Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid in de nota: “Samen bouwen aan een mooi Oss, Nota uiterlijk van bouwwerken Oss 2020”

Hoofdstuk 2 Adviestaken, rolverdeling, benoemingen

Artikel 2.1 Taakomschrijving Adviesteam Omgevingskwaliteit
 • 1.

  Het Adviesteam Omgevingskwaliteit adviseert het college van B&W, de ambtelijke organisatie en initiatiefnemers en ontwerpers over grote, complexe en beeldbepalende ruimtelijke projecten: stedenbouwkundige en landschappelijke plannen en visies, Omgevingsvisie en - plannen, complexe bouwopgaven, inrichting openbare ruimte etc.

 • 2.

  Plannen en visies worden in een open dialoog met initiatiefnemers en ontwerpers besproken, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling

 • 3.

  Voor een integrale advisering bestaat het Adviesteam Omgevingskwaliteit in principe uit een voorzitter en deskundigen binnen de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. Bij specifieke opgaven, zoals de Omgevingsvisie, is het adviesteam (tijdelijk) uit te breiden met andere relevante vakdisciplines. Het adviesteam wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

 • 4.

  Het Adviesteam Omgevingskwaliteit vergadert in principe in een vaste frequentie eens per maand. Individuele leden zijn – in overleg met de voorzitter en Stadsontwerper – beschikbaar voor extra overleg en betrokkenheid bij specifieke opgaven.

Artikel 2.2 Taakomschrijving Adviesteam Architectuur
 • 1.

  Het Adviesteam Architectuur adviseert – in de geest van de nieuwe Welstandsnota - op vrijwillige basis initiatiefnemers en ontwerpers over bouwplannen in de gemeente Oss. De adviezen zijn niet bindend en hebben geen invloed op de formele vergunningaanvraag. Uitzondering hierop zijn de bouwplannen die vallen onder een geldend beeldkwaliteitsplan. Hierop wordt B&W formeel geadviseerd, maar het college kan afwijken van deze adviezen.

 • 2.

  Bouwplannen worden in een open dialoog met initiatiefnemers en ontwerpers besproken, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling. Toegevoegde waarde is een deskundig advies en specifieke kennis over de betreffende locatie. Het vraagt een professionele, maar zeker ook klantvriendelijke en makkelijk toegankelijke organisatie. Van de besprekingen worden korte gespreksverslagen gemaakt.

 • 3.

  Het Adviesteam Architectuur bestaat uit twee onafhankelijke, deskundige architecten, ondersteund door een regisseur van de afdeling VTH, en indien het initiatief daar aanleiding toe geeft een stedenbouwkundige van de afdeling RO. De twee architecten hebben tevens zitting in Erfgoedcommissie.

 • 4.

  Het Adviesteam Architectuur vergadert in in principe in een vaste frequentie eens per 2 weken. Het agenderen van bouwplannen gaat via de regisseurs van VTH. Er zal naar initiatiefnemers en ontwerpers duidelijk gecommuniceerd worden over deze vorm van advisering door middel van media, gemeentelijke website en ambtelijke contacten met betrokkenen.

Artikel 2.3 Taakomschrijving Erfgoedcommissie
 • 1.

  De Erfgoedcommissie adviseert het college van B&W over (ver-)bouwplannen en reclame bij monumenten en binnen beschermde dorps- en stadsgezichten. De advisering is onderdeel van de vergunningaanvraag. De beoordeling geschiedt aan de hand van de criteria uit de nota “Samen bouwen aan een mooi Oss, Nota uiterlijk van bouwwerken Oss 2020” en aan de hand van de ‘redengevende beschrijving’ van het betreffende monument. De commissie adviseert tevens over aanwijzingen tot monument en over beleidszaken met betrekking tot cultuurhistorie.

 • 2.

  Gestreefd wordt naar een integrale advisering. In de Erfgoedcommissie zijn daarom verschillende disciplines vertegenwoordigd: architectuur-historie, architectuur, cultuurhistorie en monumentenzorg. De commissie bestaat uit een voorzitter en leden die deze vakgebieden vertegenwoordigen.

 • 3.

  De Erfgoedcommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste 2 leden aanwezig zijn en vertegenwoordiging van de onder lid 2 genoemde deskundigheid in de vergadering aanwezig is.

 • 4.

  De Erfgoedcommissie vergadert in principe in een vaste frequentie van eens per 2 weken. Het agenderen van plannen gaat via de afdeling VTH en is onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Artikel 2.4 Taken voorzitters
 • 1.

  De voorzitters van de Adviesteams Omgevingskwaliteit en Architectuur en van de Erfgoedcommissie vervullen het voorzitterschap bij de vergaderingen en bevorderen een integrale en zorgvuldige advisering. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de adviesteams en commissie. Daarnaast voor een goede klantvriendelijke ontvangst van initiatiefnemers, ontwerpers en andere bij de plannen betrokken personen en een goede dialoog over de voorgelegde plannen.

 • 2.

  Voor de voorzitters worden vervangers benoemd die bij afwezigheid invallen als voorzitter.

 • 3.

  De voorzitters treden - indien nodig - in overleg met bestuurders en ambtenaren over adviezen van de betreffende adviesteams en commissie.

 • 4.

  De voorzitters zijn onafhankelijk van lokale politiek, gemeentelijk bestuur en ambtelijke organisatie. Ook hebben zij geen relatie met partijen die rechtstreeks belang hebben bij te bespreken plannen.

Artikel 2.5 Taken deskundigen
 • 1.

  De deskundige in de adviesteams en Erfgoedcommissie draagt vanuit zijn of haar vakgebied bij aan een professionele advisering. Een klantvriendelijke houding naar initiatiefnemers en ontwerpers en een open dialoog over de plannen is daarbij vereist.

 • 2.

  De deskundige is onafhankelijk van lokale politiek, gemeentelijk bestuur en ambtelijke organisatie. Ook hebben zij geen relatie met partijen die rechtstreeks belang hebben bij te bespreken plannen. Indien een lid – bij hoge uitzondering – wel betrokken is bij een te behandelen plan dan trekt hij / zij zich terug het betreffende agendapunt.

 • 3.

  Voor de leden van de adviesteams en Erfgoedcommissie kunnen – bij afwezigheid – vervangers worden benoemd met vergelijkbare deskundigheid.

Artikel 2.6 Benoemingen, zittingsduur en vergoedingen
 • 1.

  Eenieder kan solliciteren op een vacature. De selectie van nieuwe leden van de adviesteams en Erfgoedcommissie wordt gedaan door de selectiecommissie op basis van functieprofielen. Leden worden op voordracht van de selectiecommissie door het college van B&W benoemd.

 • 2.

  De leden van de adviesteams en Erfgoedcommissie worden in principe benoemd voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn kan door herbenoeming worden verlengd.

 • 3.

  De beloning van de leden van het Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en de Erfgoedcommissie wordt door het college van B&W vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en wijze van adviseren

Artikel 3.1 Werkwijze

De adviesteams en Erfgoedcommissie regelen zelf hun wijze van werken met inachtneming van de bepalingen van deze verordening en in lijn met de nota “Samen bouwen aan een mooi Oss, Nota uiterlijk van bouwwerken Oss 2020”. Uitgangspunt is een klantvriendelijke, professionele advisering in een open dialoog met de initiatiefnemers en ontwerpers. Bij voorkeur zoveel als mogelijk bij het begin van de planvorming.

Artikel 3.2 Agendering plannen
 • 1.

  De agendering van plannen voor het Adviesteam Omgevingskwaliteit gebeurt door de Stadsontwerper en secretaris in nauw overleg met bestuur, ambtelijke organisatie en initiatiefnemers en ontwerpers.

 • 2.

  De agendering van plannen voor het Adviesteam Architectuur gebeurt door de regisseur vergunningen van de afdeling VTH

 • 3.

  De agendering van plannen voor de Erfgoedcommissie gebeurt door de regisseur vergunningen van de afdeling VTH

Artikel 3.3 Vergaderfrequentie

Het Adviesteam Omgevingskwaliteit vergadert in principe 1 x per maand. Indien noodzakelijk en gewenst zijn extra vergaderingen in overleg mogelijk. Het Adviesteam Architectuur en de Erfgoedcommissie vergaderen in principe 1 x per twee weken op dezelfde dag.

Artikel 3.4 Openbaarheid van vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van het Adviesteam Omgevingskwaliteit en de Erfgoedcommissie zijn in principe openbaar. Bij uitzondering kan – in overleg met betrokkenen en bestuur – besloten worden vergaderd over bouwplannen, bijvoorbeeld bij vooroverleg over plannen.

 • 2.

  De vergaderingen van het Adviesteam Architectuur hebben in de lijn van het nieuwe Welstandsbeleid een ander karakter, meer als spreekuur voor initiatiefnemers en ontwerpers. Deze gesprekken zijn niet openbaar.

 • 3.

  De agenda’s van het Adviesteam Omgevingskwaliteit en de Erfgoedcommissie worden vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Artikel 3.5 Mondelinge toelichting
 • 1.

  Indien een aanvrager van een omgevingsvergunning voor een monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht een verzoek doet tot het geven van een toelichting wordt deze door de Erfgoedcommissie daartoe in staat gesteld.

 • 2.

  Aanvragers van een advies door het Adviesteam Architectuur zijn in principe aanwezig bij de bespreking en doen daar een mondelinge toelichting op hun plannen. Er kan echter ook alleen om schriftelijk advies worden gevraagd.

 • 3.

  Bij de te bespreken plannen in het Adviesteam Omgevingskwaliteit zijn de initiatiefnemers en ontwerpers in principe altijd aanwezig.

Artikel 3.6 Vorm van het advies
 • 1.

  De adviezen van het Adviesteam Omgevingskwaliteit worden opgesteld door de secretaris. Het advies heeft het karakter van een gespreksverslag met aanbevelingen voor het besproken plan.

 • 2.

  De adviezen van het Adviesteam Architectuur worden opgesteld door één van de leden van het adviesteam en hebben het karakter van een gespreksverslag.

 • 3.

  De adviezen van de Erfgoedcommissie worden opgesteld door de secretaris volgens een vast omlijnd stramien, vastgelegd in de Erfgoedverordening Oss 2020. Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor monumenten en binnen beschermde stads- en dorpsgezichten gelden de vastgestelde termijnen van de Erfgoedverordening.

Artikel 3.7 Jaarlijkse verantwoording

De Adviesteams Omgevingskwaliteit en Architectuur en de Erfgoedcommissie stellen jaarlijks een gezamenlijk verslag van hun werkzaamheden op, waarin ten minste aan de orde komt:

 • Op welke wijze invulling is gegeven aan het Osse welstandsbeleid

 • De invulling en werkwijze van de adviesteams en de Erfgoedcommissie

 • Een overzicht van de besproken plannen

 • Beschrijving van bijzondere projecten

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Overige

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college van B&W.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening organisatie en werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie Oss 2020”

Artikel 4.3 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag nadat ze bekend is gemaakt;

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding vervalt de Verordening van de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit Oss 2012, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 maart 2012.

Toelichting verordening

Organisatie en werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit

(voorheen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

Het Adviesteam Omgevingskwaliteit (AO) adviseert over grote, beeldbepalende ruimtelijke projecten in de Gemeente Oss. Het Adviesteam is het vervolg op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De CRK had sinds 2007 in grote lijnen dezelfde rol als adviseur voor ruimtelijke plannen in Oss. In het licht van het nieuwe welstandsbeleid en na evaluatie van de huidige werkwijze, stelt het college van burgemeester en wethouders een aantal aanpassingen in de organisatie en werkwijze voor.

ROL

Belangrijkste wijziging is de status van de adviezen op bouwplannen, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door het Adviesteam Omgevingskwaliteit. In lijn met het nieuwe welstandsbeleid zijn deze adviezen vrijblijvend voor de vergunningverlening. Alleen voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten blijven de adviezen bindend. Doorgaans adviseert de Erfgoedcommissie (Monumentenkamer) hierover. In de praktijk besprak de CRK al zelden concrete bouwaanvragen. Het ging met name om ruimtelijke visies, integrale plannen voor gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en ruimtelijk beleid. Grote opgaven, waarbij de CRK een rol had als sparringpartner voor de ambtelijke organisatie en externe ontwikkelende partijen.

Bij de grote opgaven in Oss behoudt het Adviesteam Omgevingskwaliteit dezelfde rol als voorheen de CRK. Namelijk als deskundig klankbord voor grote, complexe projecten. Het adviesteam kan de komende maanden een adviserende rol bij de Omgevingsvisie krijgen. Dit moet nog zijn invulling krijgen in het planproces . Ook voor grotere bouwplannen kunnen initiatiefnemers, architecten of de ambtelijke organisatie het AO vrijblijvend om advies vragen.

SAMENSTELLING

Om integraal te adviseren kent de kern van het Adviesteam Omgevingskwaliteit dezelfde samenstelling als de huidige CRK:

- Voorzitter

- Architect (2)

- Stedenbouwkundige

- Landschapsarchitect

- Cultuurhistoricus

Buiten deze kern is er een netwerk van deskundigen. Die deskundigen kunnen incidenteel aansluiten bij specifieke onderwerpen, waarvoor specialistische vakkennis van toegevoegde waarde is. Denk daarbij aan specifieke projecten, zoals de energieopgave, de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of beeldbepalende kunstopdrachten in de openbare ruimte. In goed overleg tussen het AO en ambtelijke organisatie / Stadsontwerper, schakelt het AO deze deskundigen in.

De samenstelling en continuïteit van het AO is een verantwoordelijkheid van het college. Uiteraard in samenwerking met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en de Stadsontwerper. Aanstelling van leden geldt in principe voor 3 jaar. Het college, de afdeling RO of de Stadsontwerper kunnen in overleg de termijn verlengen, of eerder beëindigen. Een selectieteam draagt nieuwe leden aan bij het college voor benoeming. Een secretaris ondersteunt het adviesteam voor agendering van onderwerpen en voor verslaglegging. Voor zover nodig, regelen we dat in de nieuwe Verordening Adviesteam Omgevingskwaliteit – Adviesteam Architectuur – Erfgoedcommissie gemeente Oss 2020.

FREQUENTIE OVERLEG EN WERKWIJZE

Om goed te kunnen sparren over omgevingsopgaven is een laagdrempelige informele setting gewenst. Een setting waar initiatiefnemers en architecten gastvrij en klantvriendelijk worden ontvangen. Een open dialoog over plannen is het belangrijkste. Met vanuit het adviesteam vooral deskundige inbreng en kennis over omgevingskwaliteiten van de Gemeente Oss. De wijze van overleg bepaalt mede de informele setting . Het moet – meer dan nu – een gesprek met initiatiefnemers en ontwerpers worden. Ook frequenter, gezamenlijk locatiebezoek en dialoog op locatie kan bijdragen aan een meer open gesprek over de opgave.

Van de besproken agendapunten maakt de secretaris, in afstemming met het AO, een kort gespreksverslag / advies. Het grootste deel van de adviezen wordt rechtstreeks met betrokken projectleiders en gemeentelijke stedenbouwkundigen gecommuniceerd. Bij deze projectleiders en stedenbouwkundigen ligt ook de ambtelijke verantwoordelijkheid om te beoordelen, en te adviseren over wat er met de adviezen gedaan wordt binnen betreffend project. Ook de communicatie over de adviezen met betrokken portefeuillehouders en college, is een verantwoordelijkheid van de projectleiders, in samenspraak met de Stadsontwerper.

In principe is de overlegfrequentie van het Adviesteam Omgevingskwaliteit hetzelfde als die van de huidige CRK, te weten 1 x per maand. Dat is afhankelijk van te agenderen plannen. De afdeling RO en de Stadsontwerper zorgen inhoudelijk voor de agenda.

Organisatie en werkwijze Adviesteam Architectuur

(voorheen Welstandskamer)

In lijn met de besluitvorming over de vernieuwing van welstand in Oss zijn een aantal organisatorische aspecten van belang. Deels zijn deze anders dan de huidige werkwijze van de Welstand. Ook de bekendheid van het nieuwe team is een aandachtspunt. In deze notitie beschrijven wij de belangrijkste aspecten.

NAAM

Voorgesteld wordt om de naam Welstandskamer te veranderen in Adviesteam Architectuur (AA). Daarmee klinkt de verandering in werkwijze ook in de naam door.

De Monumentenkamer heet voortaan Erfgoedcommissie (EC). Dit in het licht van de Omgevingswet. De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt om dezelfde reden Adviesteam Omgevingskwaliteit (AO).

WERKWIJZE

Het Adviesteam Architectuur adviseert alleen op verzoek en bovendien geheel vrijblijvend over bouwplannen in de Gemeente Oss (vrijwillige advisering). Dat doet het AA op basis van deskundigheid en betrokkenheid en in directe dialoog met initiatiefnemers en / of hun architecten. Bij voorkeur adviseert de AA ook zo veel mogelijk bij het begin van de planvorming, vóórdat een initiatiefnemer een vergunningaanvraag indient.

De toegevoegde waarde van het advies zit vooral in een gesprek over de inpassing van een plan in zijn directe omgeving en in de architectonische samenhang van het bouwwerk. Het is belangrijk dat bezoekers van het adviesteam deze meerwaarde ervaren.

Deze werkwijze betekent – anders dan de bij huidige welstandspraktijk – dat de AA in principe alleen in directe dialoog is over een bouwplan met initiatiefnemers en architecten. Wanneer een initiatiefnemer of architect een vrijblijvend schriftelijk advies wil over een bouwplan (zonder zelf op gesprek te komen), is dit echter ook mogelijk.

Van de bespreking van een bouwplan maakt de gemeente een kort verslag. Dat is dus geen advies aan het college van burgemeester en wethouders zoals bij het welstandsadvies onder het huidige beleid.

Initiatiefnemers en architecten moeten op eenvoudige wijze hun weg naar het nieuwe adviesteam kunnen vinden. De werkwijze en toegankelijkheid moeten laagdrempelig zijn. Klantvriendelijkheid van het adviserende team staat voorop.

ORGANISATIE

Het Adviesteam Architectuur kent een vergelijkbare samenstelling als de Welstandskamer. Te weten 2 architecten en 1 Regisseur Vergunningen van de afdeling VTH van de gemeente. Afhankelijk van het initiatief dat het AA bespreekt, schuift een stedenbouwkundige aan. De Regisseur Vergunningen is verantwoordelijk voor een goede agendering en het contact met de initiatiefnemers en architecten.

We starten het nieuwe adviesteam in eenzelfde overlegfrequentie als de huidige Welstandskamer, te weten één dagdeel per 2 weken. In de loop van de tijd zal blijken hoeveel vraag er is naar een vrijblijvend advies over bouwplannen en kunnen we zo nodig de frequentie aanpassen.

Het adviesteam is in principe op een vaste dinsdag van 15.00 – 17.30 uur aanwezig in het gemeentehuis. Dit tijdstip sluit aan op het overleg van de Monumentenkamer / Erfgoedcommissie, waar de architecten van het Adviesteam Architectuur ook deel van uitmaken. Het tijdstip is klantvriendelijker dan de huidige dinsdagochtend van de Welstandskamer.

De ambtelijke organisatie kan het adviesteam raadplegen over verzoeken die afwijken van het geldende bestemmingsplan. Dit advies kan de ambtenaar betrekken in het ambtelijk advies over dat verzoek.

Het adviesteam adviseert het college van burgemeester en wethouders over bouwplannen op locaties waar een beeldkwaliteitsplan van toepassing is. Deze plannen brengt de Regisseur Vergunningen in bij het AA.

BEKENDHEID – PR

Eén van de middelen om bekendheid te geven aan de nieuwe vorm en werkwijze van het Adviesteam Architectuur is een publicatie op de gemeentepagina van de Oss Actueel en op onze eigen website. En deze periodiek te herhalen. Voorstel is om hiervoor een positief en uitnodigend artikel te maken.

Daarnaast is het gewenst om via alle andere mediakanalen hier meer bekendheid aan te geven.

Met een vervolg op het Welstandscafé (2017) geven we op informele wijze bekendheid aan het Adviesteam Architectuur bij de belangrijkste partijen die in Oss bij het bouwen en ontwikkelen betrokken zijn. Een positief ingestoken Architectuurcafé nodigt aanwezigen uit om gebruik te maken van de aangeboden advisering. Voorstel is om kort voor de start van het nieuwe adviesteam dit te organiseren.

Voor alle genoemde mogelijkheden om het adviesteam bekendheid te geven, geldt dat we hierbij het team ook gelijk een gezicht geven. Oftewel de leden ook echt in beeld te brengen in de pr.

Daarnaast ligt de bekendheid met het adviesteam in handen van alle betrokken collega’s binnen de gemeente waar mensen met een initiatiefplan zich melden: projectleiders, stedenbouwkundigen, regisseurs RO en VTH, BML, bestuurders etc.

Op de website van de Gemeente Oss moet de mogelijkheid om met het adviesteam in gesprek te gaan duidelijk en eenvoudig te vinden zijn voor mensen die op zoek zijn naar informatie over bouwen en wonen of die een concreet bouwplan willen indienen.

INVULLING ADVIESTEAM ARCHITECTUUR

Het college wil de leden van de huidige welstandskamer (architecten van het Gelders Genootschap) benoemen als onafhankelijke, adviserende architecten van het adviesteam. Afdeling VTH zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning. De stedenbouwkundigen van afdeling RO zijn op afroep beschikbaar, afhankelijk van de aard en locatie van het initiatief.

Organisatie en werkwijze Erfgoedcommissie

(voorheen Monumentenkamer)

In lijn met de besluitvorming over de vernieuwing van het welstandsbeleid in Oss zijn een aantal organisatorische aspecten van belang voor de toekomstige Erfgoedcommissie. Deels zijn deze anders dan de huidige werkwijze van de Monumentenkamer. In deze notitie beschrijven wij de belangrijkste aspecten.

NAAM

Wij stellen voor om de naam Monumentenkamer te veranderen in Erfgoedcommissie. Dit in het licht van de naamgeving en begrippen in de nieuwe Omgevingswet. De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt Adviesteam Omgevingskwaliteit (AO). De Welstandskamer wordt – in het licht van het omgevormde welstandsbeleid – Adviesteam Architectuur.

WERKWIJZE

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over (ver-)bouwplannen en reclame bij monumenten en binnen beschermde dorps- en stadsgezichten. De advisering geschiedt aan de hand van de criteria uit de nota ‘Samen bouwen aan een mooi Oss, nota uiterlijk van gebouwen, Oss 2020’ en aan de hand van de redengevende beschrijving van het betreffende monument. De commissie adviseert ook over aanwijzingen tot monument, over aanwijzingen tot beschermd dorps- en stadsgezicht, over archeologie en over beleidszaken waarbij cultuurhistorie een rol speelt.

Met de Erfgoedcommissie streven wij naar een integrale advisering. In de Erfgoedcommissie zijn daarom verschillende disciplines vertegenwoordigd: architectuurhistorie, architectuur, cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Voor de inhoudelijke beoordeling van plannen en het uitvoeren van adviestaken is de Erfgoedverordening (voorheen Monumentenverordening) bepalend. Voor de organisatorische aspecten is de verordening “Organisatie en werkwijze Adviesteam Omgevingskwaliteit, Adviesteam Architectuur en Erfgoedcommissie, Oss 2020” richtinggevend.

De Erfgoedcommissie adviseert bij (de voorbereiding van) een aanvraag om een Omgevingsvergunning. Daarbij is het mogelijk dat initiatiefnemers en hun ontwerpers de plannen mondeling toelichten in de commissie. Daarvoor is een open dialoog wenselijk, met deskundige inbreng van de commissieleden binnen de vastgestelde kaders en wettelijke bepalingen. Vooroverleg in een vroeg stadium van de planvorming is een goede extra mogelijkheid om met de commissie van gedachten te wisselen over voorgenomen plannen.

Initiatiefnemers en ontwerpers moeten op eenvoudige wijze hun weg naar de Erfgoedcommissie kunnen vinden. De werkwijze en toegankelijkheid moeten laagdrempelig zijn. Klantvriendelijkheid van de commissie staat voorop.

ORGANISATIE

De Erfgoedcommissie kent een vergelijkbare samenstelling als in het verleden de gezamenlijke Welstands- en Monumentenkamer. Dat wil zeggen, een integrale commissie met expertise op het gebied van cultuurhistorie, aangevuld met de architecten uit het Adviesteam Architectuur. Zo borgt de gemeente een integrale advisering.

De leden van de Erfgoedcommissie draagt het college aan de raad voor ter benoeming. Het college laat zich hierbij adviseren door een selectiecommissie. In de selectiecommissie hebben zitting: de Stadsontwerper, de Regisseur Vergunningen VTH/secretaris Erfgoedcommissie, en de beleidsmedewerker Erfgoed/Omgevingswet.

Een Regisseur Vergunningen van de afdeling VTH is als secretaris van de Erfgoedcommissie verantwoordelijk voor de agendering en het contact met de initiatiefnemers en architecten. De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar. De gemeente Oss maakt de agenda tevoren bekend op haar website.

De Erfgoedcommissie vergadert, net als voorheen de Monumentenkamer, één dagdeel per 2 weken (momenteel op een vaste dinsdag van 13.00 – 15.00 uur).

VERSLAGLEGGING

De Erfgoedcommissie stelt haar adviezen volgens de eisen van de Erfgoedverordening Oss 2020 op. Voor advisering over aanvragen om een Omgevingsvergunning voor monumenten en voor aanvragen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten gelden de termijnen van de Erfgoedverordening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 september 2020.

De griffier,

drs. P.H.A. van den Akker