Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)

Geldend van 06-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

Overwegende, dat:

  • de bevoegdheden van de colleges, die bij de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn zijn overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur;

  • het met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte afdoening van zaken gewenst is om de uitvoering van de nader te benoemen taken en bevoegdheden over te dragen aan het dagelijks bestuur.

Gelet op Afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 33 en 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, eerste en tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

BESLUIT

vast te stellen het navolgende:

Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Laborijn is van toepassing op dit besluit.

Artikel 2. Delegatie

Het algemeen bestuur draagt, de bevoegdheden genoemd artikel 4,eerste lid van de regeling, over aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is daarmee eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van de in artikel 4, eerste lid, van de regeling bedoelde taken.

Artikel 3. Mandaat

Het dagelijks bestuur kan, onder het stellen van nadere regels, de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht mandateren aan door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 5. Citeerwijze

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn van 25 september 2020

De secretaris,

J-H. Janssen

De voorzitter,

Drs.E.J. Huizinga MBA