Regeling vervallen per 01-03-2021

Besluit van de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 29 september 2020, houdende tijdelijke additionele procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften in verband met COVID-19 (Additionele procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant in verband met COVID-19 maatregelen)

Geldend van 08-10-2020 t/m 28-02-2021

Intitulé

Besluit van de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 29 september 2020, houdende tijdelijke additionele procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften in verband met COVID-19 (Additionele procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant in verband met COVID-19 maatregelen)

De hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant;

Overwegende dat in Nederland nog altijd een uitzonderlijke situatie bestaat door de Coronapandemie en dat door het RIVM-adviezen en richtlijnen zijn uitgebracht en door de Nederlandse regering en de diverse Veiligheidsregio’s maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen;

Overwegende dat de hoor- en adviescommissie bij besluit van 7 april 2020 een procesregeling heeft vastgesteld en dat daarnaast, vanwege de uitzonderlijke situatie door het uitbreken van het Coronavirus, bij besluit van

16 april 2020 een aanvullende procesregeling heeft vastgesteld, welke laatste regeling met ingang van 1 september 2020 is vervallen;

Overwegende dat de hoor- en adviescommissie vanwege de aanhoudende situatie opnieuw tijdelijke regels wenst vast te leggen voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de in het procesrecht (Awb) neergelegde bevoegdheden ten aanzien van het horen ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften, administratief beroepschriften en klachten bij de provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat dit het noodzakelijk maakt dat de hoor- en adviescommissie haar werkwijze aanpast, zodat het fysiek horen van partijen kan worden vervangen door het horen met gebruikmaking van een digitale omgeving;

Overwegende dat noodzakelijk is hiertoe de onderliggende procesregeling van 7 april 2020 aan te vullen met deze additionele procesregeling;

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Algemeen

  • 1. Deze additionele procesregeling geldt aanvullend op de Procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant van 7 april 2020.

  • 2. De bepalingen in de Procesregeling behouden hun gelding, tenzij in deze additionele procesregeling daarvan wordt afgeweken.

Artikel 2 Horen met gebruikmaking van een digitale omgeving

  • 1. De hoor- en adviescommissie kan besluiten voor het horen van partijen als bedoeld in de hoofdstukken 7 en 9 van de Awb, gebruik te maken van een digitale omgeving, zoals een videobeeldverbinding.

  • 2. Partijen krijgen de gelegenheid om tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van het horen met gebruikmaking van een digitale omgeving een beknopte pleitnota te e-mailen aan het secretariaat. De beknopte pleitnota bevat uitsluitend de te geven mondelinge toelichting en geen ander schriftelijke bijlagen.

  • 3. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste en tweede lid, neemt de secretaris contact op met partijen. De secretaris spreekt telefonisch of via e-mail een datum en tijdstip voor het horen met alle partijen af. De uitnodiging en de instructies voor de hoorzitting kunnen per e-mail geschieden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en werkingsduur

  • 1. Deze additionele procesregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2021.

  • 2. Het tijdstip waarop deze additionele procesregeling vervalt kan worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit ten hoogste twee maanden ligt na het tijdstip waarop de additionele procesregeling zou vervallen.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Additionele procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant in verband met COVID-19 maatregelen.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 29 september 2020

De hoor- en adviescommissie voornoemd,

de coördinerend voorzitter,

dr. E.J. Janse de Jonge

de secretaris,

mr. H.J.A. van Ham