Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020

Geldend van 02-10-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal;

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 1 en 2 van de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Veenendaal vastgesteld in 2015,

Besluit vast te stellen:

Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020.

Artikel 1 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

Beheerder van de gemeentelijke voorziening is de algemeen directeur.

Artikel 2 Verstrekkingen aan een onderdeel van de gemeente

 • 1.

  Gegevens uit de basisregistratie kunnen aan onderdelen van de gemeente Veenendaal worden verstrekt, voor zover deze onderdelen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De medewerkers van de gemeente Veenendaal die aangewezen zijn om taken uit te voeren, waarbij raadplegen van het BRP-systeem noodzakelijk is zijn opgenomen in bijlage 1.

 • 3.

  De verstrekkingen vinden al dan niet door tussenkomst van een datadistributiesysteem plaats, waarbij de verstrekking plaats kan vinden middels:

  • a.

   ad hoc verstrekkingen;

  • b.

   spontane verstrekkingen;

  • c.

   selectieverstrekkingen;

  • d.

   rechtstreekse raadplegen van de basisregistratie personen.

Artikel 3 Verstrekking aan derden

Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen, voor zover;

 • a.

  deze derde is aangewezen in bijlage 2 van deze regeling;

 • b.

  het verzoek schriftelijk is gedaan met opgave van het doel waarvoor de gevraagde gegevens gebruikt zullen worden;

 • c.

  het verzoek niet strijdig is met deze regeling;

 • d.

  niet op een minder ingrijpende manier de specifieke doelgroep benaderd kan worden.

Artikel 4 Het gebruik van de verstrekte gegevens

 • 1.

  De ontvanger van de gegevens treft de nodige voorzieningen ten einde te verzekeren dat de verwerking en het gebruik van de verstrekte gegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

 • 2.

  De ontvanger gebruikt de verstrekte gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

 • 3.

  De ontvanger vernietigt de verstrekte gegevens na gebruik, tenzij een algemeen verbindend voorschrift hem dwingend een bewaartermijn oplegt.

 • 4.

  De ontvanger verstrekt de verkregen gegevens niet aan andere personen, organisaties of instanties zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en wethouders, tenzij een algemeen verbindend voorschrift hem dit dwingend oplegt.

Artikel 5 Terugmeldverplichting

Wanneer een onderdeel van de gemeente of een derde gerede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, doet hij hiervan mededeling aan de beheerder.

Artikel 6 Niet voorziene situaties

In geval van een verzoek om gegevensverstrekking waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Slotartikel

 • 1.

  Het besluit Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie persoonsgegevens gemeente Veenendaal 2015 wordt ingetrokken;

 • 2.

  Dit besluit zal worden aangehaald als “Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020”

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie hiervan.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2020

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

secretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester

Bijlage 1

Behorend bij artikel 2 van de Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020

De in artikel 2 van deze Regeling genoemde verstrekkingen lopen met name via ons datadistributiesysteem (DDS). Voor ieder aangesloten softwarepakket op de DDS gelden strikte autorisaties voor het verkrijgen van persoonsgegevens uit de BRP. Tevens heeft ieder aangesloten softwarepakket ook nog een eigen autorisatie onderdeel waardoor op persoonsniveau rechten verleend kunnen worden.

Medewerkers die rechtstreeks toegang hebben tot de BRP zijn hieronder niet benoemd, omdat hiervan een aparte autorisatie administratie wordt bijgehouden.

Pakket

Elektor

GISVG

Key2BAG

Key2financiën

Key2GBA-V

Key2Informatie

Key2VOA

Suite4SociaalDomein

Uitvaartsuite

WmoNed

 

Doelen

Beperkingen

Wijze van verstrekking

Alle onderdelen van de gemeente Veenendaal

Statistische gegevens op straat/buurt/wijk niveau, zonder persoonsgegevens

Voor ontwikkelen van beleid en of uitvoering van het vastgestelde beleid door onze gemeente.

Het gaat hier om aantal bewoners per straat/wijk of buurt

Niet per woning en niet per geboortejaar

De verstrekking mag niet herleidbaar zijn naar een persoon, een gezin of woning

Ad hoc selecties

Bestuurssecretariaat

Voor het versturen van persoonlijke brieven of felicitaties namens de burgemeester

Huwelijksjubilea van 50/55/60/65/70/75 jaar en personen van 100 jaar en ouder en persoonlijke brieven die gerelateerd zijn aan de functie van de burgemeester

Selectie

Periodiek

Ad hoc

Griffie

Voor het uitnodigen van inwoners om het democratische proces bij te kunnen wonen

Inwoners van 18 jaar en ouder, willekeurig

A-selecte periode selectie

Het team wat is belast met de uitvoering van wet maatschappelijke ondersteuning

Tegengaan analfabetisering

Alleen gegevens van kinderen tot 1 jaar

Selectie

periodiek

Bijlage 2

Behorend bij artikel 3 van de Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020

Verstrekking aan derde: deze derde is niet een overheidsorgaan of de ingeschrevene.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 wet BRP verzocht heeft om verstrekkingsbeperking. Dat wil zeggen: de burger heeft om geheimhouding verzocht.

Bij een vermelding in onderstaande tabel dat er ‘schriftelijke toestemming van betrokkene vooraf’ nodig is, dient dit bij de aanvraag of verzoek om persoonsgegevens door de verzoekende partij te worden overlegd.

Categorie derde BRP

Doelen

Beperkingen

Wijze van verstrekking

Commissaris van de Koning

Het versturen van felicitaties vanuit de Koning

Huwelijksjubilea van 60/65/70/75 jaar en personen van 100/105 jaar oud

Selectie

periodiek

Door de gemeente gesubsidieerde instellingen

Het doel waarvoor de subsidie is verstrekt en dat in het verlengde ligt van het gemeentelijk beleid

Ten behoeve van cliënten die in de gemeente wonen, met schriftelijke toestemming van betrokkene vooraf

Ad hoc

Maatschappelijke organisaties voor niet-commerciële zorg aan ouderen, jongeren, gezinnen, gehandicapten of vluchtelingen

Het doel betreft een maatschappelijke of gemeentelijk belang of ligt in het verlengde van het gemeentelijk beleid

Alleen over met naam genoemde personen, met schriftelijke toestemming van betrokkene vooraf

Ad hoc

Niet gemeentelijke crematoria, niet gemeentelijke begraafplaatsen of Oorlogsgravenstichting

Het terugvinden van nabestaande i.v.m. begraven, cremeren en ruimen van graven en urnen

Alleen naam- en adresgegevens

Ad hoc

Openbare bibliotheken in Nederland

Voor het terugkrijgen van uitgeleende materialen

Alleen over met naam genoemde leden, met schriftelijke toestemming van betrokkene vooraf

Ad hoc

Organisaties die vastgesteld beleid van de gemeente Veenendaal ten uitvoer brengen

Voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid door onze gemeente.

Statistische gegevens op straat/buurt/wijk niveau, zonder persoonsgegevens

Het gaat hier om aantal bewoners per straat/wijk of buurt.

Niet per woning en niet per geboortejaar

De verstrekking mag niet herleidbaar zijn naar een persoon, een gezin of woning.

Selectie ad hoc

Ouders, kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar

Ten behoeve van het belang van de ingeschrevene zelf

Alleen indien verzoeker en ingeschrevene op het zelfde adres staan ingeschreven in de BRP.

Ad hoc

Regionale samenwerking met een subsidie van onze gemeente

Voor ontwikkelen van beleid en of uitvoering van het vastgestelde beleid door de regio.

Statistische gegevens op straat/buurt/wijk niveau, zonder persoonsgegevens

Het gaat hier om aantal vestigingen en vertrekken binnen onze gemeente.

Niet per woning en niet per geboortejaar.

De verstrekking mag niet herleidbaar zijn naar een persoon, een gezin of woning.

Ad hoc selecties

Samenwerkingsverbanden van gemeenten met een publiekrechtelijke taak

Gemeentelijke belastingen en sociale (werk-) voorzieningen

Dit is geen limitatieve lijst.

Ten uitvoering van de opgedragen publiekrechtelijke taken aan de gemeente.

Selectie of

Ad hoc

Stichting 40-45

Advisering van de Pensioenraad over toekenning van pensioenuitkeringen aan burgers.

Alleen over met naam genoemde personen.

Ad hoc

Stichting Ambulante FIOM en

Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

Het opsporen van vermiste personen en het herstellen van contact tussen familieleden die van elkaar gescheiden zijn geraakt.

Betreft een met naam genoemde personen of adres.

Ad hoc

Veiligheidsregio’s, landelijke Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)

Samenstellen en verstrekken van verwanteninformatie, het identificeren van slachtoffers.

Gegevensverstrekking over slachtoffers en mogelijke verwanten.

Ad hoc

Woningstichtingen en woningcorporaties binnen de gemeente Veenendaal

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte. Om handhavend op te kunnen treden. Het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale bewoning of inwoning, niet toegestane onderverhuur of medeverhuur, overlastsituaties, woonruimteverdeling, woonfraude en leegstandscontroles.

Dit is geregeld bij de autorisatie van de woningstichting of woningcorporaties.

Rechtstreekse toegang

Woningstichtingen en woningcorporaties buiten de gemeente Veenendaal

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte. Om handhavend op te kunnen treden. Het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale bewoning of inwoning, niet toegestane onderverhuur of medeverhuur, overlastsituaties, woonruimteverdeling, woonfraude en leegstandscontroles.

Betreft een met naam genoemd persoon of adres

Voor zover het de bewoning van sociale huurwoningen betreft

met schriftelijke toestemming vooraf.

Ad hoc

Ziekenhuizen, huisartsen

Het verlenen van medische zorg en nazorg aan patiënten.

Alleen over met naam genoemde patiënten.

Ad hoc