Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2020

Geldend van 01-10-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z20-041906

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 10 augustus 2020;

gelet op de verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • gebruikelijke hulp: hulp die mensen elkaar doorgaans geven als zij een gezin vormen of samen leven;

 • hoofdaannemer: de jeugdhulpaanbieder die een individuele voorziening levert en hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder betrekt om het doel, vastgelegd in het hulpverleningsplan, te behalen;

 • multiprobleemgezin: een gezin met weinig zelfredzaamheid en problemen op meerdere domeinen (bijvoorbeeld wonen, inkomen, relatie, gezondheid);

 • onderaannemer: een door de hoofdaannemer ingezette jeugdhulpaanbieder die specifieke onderdelen van de jeugdhulpverlening op zich neemt in opdracht van de hoofdaannemer.

Hoofdstuk 2 Individuele voorzieningen

Artikel 2.1 Ondersteuningsprofielen specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp

 • 1.

  Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd binnen één van de volgende elf ondersteuningsprofielen:

  • a.

   jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders (profiel 1);

  • b.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden (profiel 2);

  • c.

   jeugdige met ouders met een ziekte of beperking (profiel 3);

  • d.

   jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen (profiel 4);

  • e.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch) (profiel 5);

  • f.

   jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiprobleemgezinnen (profiel 6);

  • g.

   jeugdigen met een verstandelijke beperking (profiel 7);

  • h.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie (profiel 8);

  • i.

   jeugdige met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (profiel 9);

  • j.

   jeugdige van 0 – 6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven (profiel 10);

  • k.

   jeugdige en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen (profiel 11).

 • 2.

  Een jeugdige kan op enig moment specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp binnen één ondersteuningsprofiel ontvangen, tenzij

  • a.

   een voorziening zoals bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) wordt verstrekt;

  • b.

   naast zorg in natura tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, of;

  • c.

   sprake is van een overige voorziening jeugdhulp.

 • 3.

  Binnen het ondersteuningsprofiel dient de jeugdhulpaanbieder van specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp alle benodigde jeugdhulp te bieden aan de jeugdige, eventueel door als hoofdaannemer aanvullend een onderaannemer in te schakelen.

 • 4.

  Binnen een gezin kunnen jeugdigen ieder specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met een eigen ondersteuningsprofiel ontvangen.

 • 5.

  Specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met ondersteuningsprofiel zoals bedoeld in eerste lid onderdeel k (profiel 11) kan gestart worden voorafgaande aan het besluit van het college.

Artikel 2.2 Intensiteiten specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp

 • 1.

  Een individuele voorziening voor specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd met één van de volgende vier intensiteiten:

  • a.

   perspectief;

  • b.

   intensief;

  • c.

   duurzaam licht;

  • d.

   duurzaam zwaar.

 • 2.

  De lokale toegang bepaalt in het besluit de intensiteit van de hoogspecialistische jeugdhulp.

 • 3.

  Bij specialistische jeugdhulp bepaalt de jeugdhulpaanbieder samen met de jeugdige en/of zijn ouders de benodigde intensiteit van de hulp; de lokale toegang kan hiervoor een zwaarwegend advies meegeven.

 • 4.

  Een jeugdige kan op enig moment specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met één intensiteit ontvangen, tenzij:

  • a.

   een voorziening zoals bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) wordt verstrekt;

  • b.

   naast zorg in natura tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, of;

  • c.

   sprake is van een overige voorziening jeugdhulp.

 • 5.

  De lokale toegang kan de noodzaak van de voortzetting van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp periodiek laten herbeoordelen door de lokale toegang.

 • 6.

  In aanvulling op het eerste lid van dit artikel is er een intensiteit duurzaam midden voor hoogspecialistische jeugdhulp beschikbaar.

Artikel 2.3 Verblijf

 • 1.

  Een individuele voorziening voor langdurig verblijf van hoogspecialistische aard, wordt toegekend met het kenmerk ‘verblijf’.

 • 2.

  Een individuele voorziening voor kortdurend verblijf van hoogspecialistische aard, wordt toegekend door middel van een apart product verblijf.

Artikel 2.4 Dyslexiezorg

 • 1.

  Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek of behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie, indien:

  • a.

   de jeugdige zeven jaar of ouder is, maar de leeftijd van dertien jaar nog niet heeft bereikt en op het primair onderwijs (basisonderwijs) zit, en;

  • b.

   de basisschool de stappen doorlopen heeft zoals beschreven in de landelijke protocollen Leesproblemen en Dyslexie en daarbij is voldaan aan de landelijke criteria voor vergoede dyslexiezorg aan leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie;

  • c.

   er geen sprake is van een bijkomende stoornis als een algemene ontwikkelingsachterstand of ernstige gedragsproblematiek die een onderzoek en/of behandeling onmogelijk maken.

Artikel 2.5 Criteria jeugdhulp

 • 1.

  Naast hetgeen bepaald in artikel 3.7, lid 1 van de verordening wordt specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp niet toegekend voor zover er sprake is van gebruikelijke hulp.

 • 2.

  Een Persoonsgebonden budget voor jeugdhulp geboden door het informele netwerk, wordt alleen toegekend voor zover het de financiële draagkracht van ouders te boven gaat.

 • 3.

  Ouders zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek door de lokale toegang naar de financiële draagkracht, zoals bedoeld in het tweede lid.

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget (pgb)

Artikel 3.1 Beheer pgb

 • 1.

  In het pgb-plan, zoals bedoeld in artikel 3.11 van de verordening wordt opgenomen hoe de aanvrager het pgb gaat beheren.

Hoofstuk 4 Vertrouwenspersoon en klachtregeling

Artikel 4.1 Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is ondergebracht bij het Advies- en klachtenbureau Jeugd (AKJ). Het AKJ vervult een landelijke functie.

Artikel 4.2 Klachtregeling

Met de gemeentelijke klachtregeling wordt bedoeld de klachtenregeling sociaal domein Aalsmeer en Aalsmeer. Deze staat gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De mogelijkheid om een klacht in te dienen en de wijze waarop dat kan, staat tevens beschreven onderaan het besluit dat aan jeugdigen of hun ouders wordt toegestuurd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 oktober 2020.

 • 2.

  De nadere regeling bij verordening jeugdhulp Aalsmeer 2018 vervalt.

Artikel 5.2 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2020.

de secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

de burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte