Gemeente Rhenen - Verordening Duurzaam Wonen gemeente Rhenen 2020

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening Duurzaam Wonen gemeente Rhenen 2020

De raad van de gemeente Rhenen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2020

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende: Verordening Duurzaam Wonen Rhenen 2020

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een ieder die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 2.

 • b.

  Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) en Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering die noodzakelijk zijn voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor een Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of een Verzilverlening voor het uitvoeren van maatregelen, zoals bedoeld in artikel 3, voor bestaande woningen met aanhorigheden in de gemeente Rhenen.

Specifiek voor de Stimuleringslening consumptief geldt:

 • a.

  De aanvrager is eigenaar én bewoner van een woning in de gemeente Rhenen. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van de aanvragers is jonger dan 76 jaar op het moment van de aanvraag.

 • b.

  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen zoals bedoeld in artikel 3.

 • c.

  De looptijd voor de Stimuleringslening consumptief bedraagt maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-.

 • d.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening consumptief is 1,6%.

 • e.

  Het college kan het rentepercentage wijzigen wanneer daar aanleiding voor is.

 • f.

  De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • g.

  De Stimuleringslening consumptief is annuïtair en in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

Specifiek voor de Stimuleringslening hypothecair geldt:

 • a.

  De aanvrager is eigenaar én bewoner van een woning in de gemeente Rhenen. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

 • c.

  De looptijd van de Stimuleringslening hypothecair bedraagt maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-

 • d.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening hypothecair bedraagt 1,0%.

 • e.

  Het college kan het rentepercentage wijzigen wanneer daar aanleiding voor is.

 • f.

  De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • g.

  De Stimuleringslening hypothecair is annuïtair en in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

Specifiek voor de Verzilverlening geldt:

 • a.

  De aanvrager is eigenaar én bewoner van een woning in de gemeente Rhenen die zijn vermogen dat vast zit in de eigen woning wil verzilveren. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • b.

  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

 • c.

  De looptijd van de lening is tot aan het moment van verkoop woning met een maximum van 75 jaar.

 • d.

  Het rentepercentage voor de SVn Verzilverlening wordt door SVn vastgesteld en gepubliceerd.

 • e.

  De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • f.

  De Verzilverlening kent geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop.

 • g.

  De Verzilverlening is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  In de bijlage is een lijst van in aanmerking komende maatregelen opgenomen.

 • 2.

  De hoogte van de Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college in dat geval besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een lening:

 • a.

  Een beperking van de energievraag, dan wel vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van de aanvrager;

 • c.

  Klimaatadaptatie;

 • d.

  Levensloopgeschikt maken van bestaande woningen met aanhorigheden;

 • e.

  Asbestsanering.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Rhenen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) en Verzilverlening.

 • 2.

  De Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) en Verzilverlening zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door of namens het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van de Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening wordt digitaal bij het college ingediend via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk en wordt deze niet verder in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit digitaal mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome (financiële) toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Rhenen en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening vast zodanig dat er in ieder geval niet wordt afgeweken van het bedrag dat de klant aanvraagt en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening (consumptief/hypothecair) of Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of kan men zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het digitale Gemeenteblad (www.overheid.nl).

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidslening Rhenen 2018 en de Verordening Blijverslening Rhenen 2017 ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Duurzaam Wonen Rhenen 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Rhenen op 7 juli 2020.

De raadsgriffier, de voorzitter,

Ir. C.A.M. Apell drs. J.A. van der Pas

Bijlage: Lijst van in aanmerking komende maatregelen

Lijst met maatregelen behorende bij de Verordening Duurzaam Wonen gemeente Rhenen 2020

Op grond van artikel 3 van de Verordening Duurzaam Wonen gemeente Rhenen 2020 komen de volgende maatregelen in aanmerking voor een lening zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening. Het gaat daarbij om de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering die noodzakelijk zijn voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • Maatregelen in het kader van besparing of opwekking van energie

  • Collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Rhenen

  • Energiebesparingsadvies/maatwerkadvies uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur.

  • Warmtepomp

  • Lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden bedraagt

  • Zonnepanelen

  • Zonneboiler

  • Kleinschalige windturbine

  • Gevel/spouwisolatie

  • Dakisolatie

  • Vloerisolatie

  • Bodemisolatie

  • Raamisolatie (HR++ of triple glas), inclusief buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing)

  • Hotfill set voor (af)wasmachine

  • Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen

  • Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast

  • Infrarood warmtepanelen voor ruimteverwarming

  • Energiemonitoringsysteem

  • Accusysteem voor de opslag van energie

  • Vraag-/druk-/CO2 gestuurde ventilatieroosters

  • Microwarmte-krachtkoppeling/HRe-ketel

  • Inductie koken met daarbij de aanpassingen in de meterkast

  • Aanleg van een laadpunt voor een elektrische auto, inclusief de benodigde verbinding met de groepenkast, de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit

  • Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag dan wel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

 • Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

  • Aanbrengen van een sedum dak

  • Afkoppelen hemelwater. Maatregelen om regenwater van daken en verharding op particulier terrein laten afstromen en infiltreren op eigen terrein.

  • Het ontstenen van de tuin (meer dan 50%) door aanbrengen waterpasserende verharding of vergroenen. Voorwaarde is dat de oorspronkelijke tuin voor 80% bestaat uit verharding.

  • Realiseren waterberging in de tuin door aanleg van een wadi, verlaagde zitkuil, greppel of regenwatervijver.

  • Zonwering buiten (gevestigd op de voor- of achtergevel)

  • Vergroenen van de tuin: aanbrengen geveltuin, balkon, gevel, groene erfafscheidingen zoals hagen, planten van bomen vanaf een diameter van 20 cm.

 • Maatregelen in het kader van het levensloopgeschikt maken van de woning

  • Aanpassingen in of bij de woning met het oog op toegankelijkheid, verlichting, veiligheid en gebruiksgemak zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van een traplift, het aanpassen van de badkamer, domotica, hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk, verwijderen van drempels etc.

  • (aan-)Bouw van een mantelzorgunit.

 • Maatregelen in het kader van asbestverwijdering

  • Het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

  • Het laten verwijderen van asbestdaken van de woning en/of bijgebouwen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.