Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden Q4

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden Q4

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 30 juni 2020, registratienummer 1639246;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien de adviezen;

besluit(en) vast te stellen:

Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden in Q4

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Voorgevel: de gehele gevel(s) dan wel dakwerk(en) van een pand, direct zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  Eigenaar: eigenaar, opstalgerechtigde, erfpachter of vereniging van appartementseigenaars als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder e van het Burgerlijk Wetboek.

 • c.

  Het college: het college van B&W van de gemeente Venlo.

 • d.

  Plangebied: begrenzing in straten aangeven.

 • e.

  Historische of architectonisch waardevolle gevel: een (voor)gevel die op de bij deze subsidieverordening behorende plankaart als zodanig is aangeduid (zie 2.3).

 • f.

  Pand: een bouwwerk op een grondperceel zoals dat als kadastrale eenheid in de Openbare Registers en kaart van de dienst van het Kadaster in Nederland is opgenomen.

Artikel 2 Reikwijdte van de subsidieverordening

 • 1.

  Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening gemeente Venlo niet van toepassing.

 • 2.

  De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een pand (niet zijnde de gemeente) voor de voorgevel. In het geval van meerdere eigenaren dient de aanvraag door de gezamenlijke eigenaren te worden ingediend en te zien op de gehele voorgevel.

 • 3.

  Deze verordening geldt voor de aangewezen panden met een historische of architectonisch waardevolle gevel in het gebied e.e.a. zoals aangegeven op de plankaart behorende bij deze verordening (bijlage 1 kaart plangebied).

Artikel 3 Bevoegdheden van het college

 • 1.

  Het college is bevoegd op aanvragen voor subsidie te besluiten, verleende subsidies te herzien dan wel in te trekken.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt € 396.786,00,-- voor de looptijd van deze verordening.

 • 3.

  De beschikbare middelen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van ontvankelijke aanvragen.

 • 4.

  Het college kan aan het toekennen van subsidie voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens gevoegd:

  • a.

   het doel waarvoor subsidie wordt gevraagd, als ook de voorzieningen/werkzaamheden die gaan worden verricht;

  • b.

   het pand waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • c.

   een verklaring van eigendom/kopie van de koopakte;

  • d.

   een gespecificeerde begroting van de kosten bestaande uit het honorarium van de architect, de kosten van de werkzaamheden gespecificeerd per kostenpost (aan de hand van codes met werkomschrijving vermeld op de lijst van subsidiabele werkzaamheden) inclusief de BTW en de legeskosten.

  • e.

   een werkbeschrijving of bestek waarin de onder d. genoemde begroting wordt toegelicht.

  • f.

   de naam, het adres en het KvK nummer van de aannemer, tenzij uitsluitend sprake is van zelfwerkzaamheid.

  • g.

   van zelfwerkzaamheid is sprake als de te treffen voorzieningen (geheel of gedeeltelijk) worden uitgevoerd zonder dat daarbij sprake is van de uitoefening van een bedrijf en zullen slechts de materiaalkosten als subsidiabele kosten worden geaccepteerd.

  • h.

   indien gelijktijdig met het treffen van gesubsidieerde voorzieningen ook niet-gesubsidieerde voorzieningen worden getroffen: een uitsplitsing van de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten;

  • i.

   alle overige bescheiden en gegevens die naar het oordeel van het college nodig zijn voor een juiste beoordeling van de aanvraag.

 • 3.

  Bij de aanvraag worden voor zover van toepassing ook de volgende gegevens gevoegd:

  • a.

   Een toekenning van een bijdrage in welke vorm dan ook voor dezelfde voorzieningen dan wel (de stand van zaken van) een aanvraag hiertoe;

  • b.

   Tekeningen schaal 1:100, aangevende zowel de bestaande als de nieuw te maken toestand van de gevel en, indien voor de beoordeling van de aanvraag nodig, detailtekeningen op schaal 1:5, 1:10 of 1: 20. Ook de eventuele niet subsidiabele werkzaamheden dienen op deze tekening aangegeven te worden;

  • c.

   Concept aanvraag omgevingsvergunning.

 • 4.

  Er is sprake van een ontvankelijke aanvraag op het moment dat alle onder artikel 4.2 en 4.3 genoemde documenten door de gemeente zijn ontvangen.

 • 5.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag over verlening van de subsidie. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De uit te voeren werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gevels waarop deze verordening ziet.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verleend in de kosten van de werkzaamheden die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening.

 • 3.

  Het maximale bedrag dat per werkzaamheid voor subsidie in aanmerking komt is eveneens aangegeven in bijlage 2 (met inachtneming van het bepaalde onder artikel 7.1b)

 • 4.

  Binnen drie maanden na verlening van de subsidie, dient gestart te zijn met de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend. In het geval van noodzaak van een omgevingsvergunning, binnen 3 maanden nadat de vergunning is verleend.

 • 5.

  Binnen een jaar na verlening van de subsidie dienen de werkzaamheden gereed gemeld te worden (middels het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier). Aanvrager kan gemotiveerd een verzoek tot verlenging indienen.

 • 6.

  Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunningen en andere toestemmingen.

 • 7.

  Er mag vóór de verlening van subsidie niet gestart zijn met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd en in geval van een omgevingsvergunning vóórdat de vergunning is verleend.

 • 8.

  Een aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend voor 1 januari 2026.

 • 9.

  Per pand kan er slechts 1 maal een gevelverbeteringssubsidie aangevraagd worden. Met inbegrip van subsidie die op basis van de voorafgaande regelingen al is verleend.

 • 10.

  De uitvoering van de werkzaamheden dient goedgekeurd te worden door de Adviescommissie Welstand en Erfgoed of de Ambtelijke Adviesgroep Welstand. Zonder goedkeuring van één van deze partijen wordt de subsidieaanvraag geweigerd.

 • 11.

  Elke wijziging in de plannen dient gemotiveerd ingediend te worden en behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.

 • 12.

  Afwijkingen leiden in ieder geval niet tot het opwaarts bijstellen van de subsidie. Minderwerk of andere afwijkingen in de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wel aanleiding zijn tot het herzien van de subsidieverlening.

 • 13.

  De aanvrager verleent medewerking aan controles tijdens en na afronding van de werkzaamheden.

Artikel 6 Weigerings- intrekkingsgronden

De subsidie kan worden geweigerd indien:

 • 1.

  Niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor subsidie;

 • 2.

  Het subsidiebedrag niet meer bedraagt dan € 2000,--.

 • 3.

  Het pand niet is aangewezen op de kaart zoals in art. 2.3. genoemd;

De subsidie kan worden ingetrokken indien:

 • 4.

  De omgevingsvergunning niet is verleend.

 • 5.

  De werkzaamheden niet zijn uitgevoerd conform de verleende omgevingsvergunning.

Artikel 7 Beoordeling / bevoorschotting en hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in deze verordening wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Een bijdrage van 40% over de kosten van de te treffen voorzieningen met in achtneming van het bepaalde in artikel 5.2

  • b.

   Er wordt geen subsidie verleend indien het subsidiebedrag niet meer bedraagt dan € 2000,-- . Het subsidiebedrag per pand bedraagt maximaal € 20.000,-- inclusief BTW.

 • 2.

  Het college kan na verlening en op verzoek, een voorschot verstrekken tot maximaal 50% van het bepaalde subsidiebedrag.

Artikel 8 Gereedmelding, vaststelling en uitbetalen subsidie

 • 1.

  Binnen drie maanden nadat de werkzaamheden zijn getroffen, dient een aanvraag tot subsidievaststelling bij het college te worden ingediend. Deze aanvraag omvat: een gereedmelding via het daartoe bestemde gereedmeldingsformulier, een gespecificeerd overzicht van de kosten door overlegging van de daarop betrekking hebbende betaalbewijzen en/of rekeningen.

 • 2.

  Het college beslist binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Dit besluit kan ten hoogste met 10 weken worden verdaagd.

 • 3.

  De subsidieaanvrager dient gedurende twee jaar na de gereedmelding alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter controle beschikbaar te houden.

 • 4.

  Indien, om welke reden dan ook, de verbeteringswerkzaamheden niet tijdig of niet geheel worden uitgevoerd en of niet voldaan is aan de voorwaarden, kan de subsidie lager worden vastgesteld en zelfs op nihil. Alsdan wordt een reeds ontvangen voorschot teruggevorderd.

 • 5.

  Uitbetaling van de (restant) subsidie vindt plaats nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden zijn gecontroleerd en het college de subsidie heeft vastgesteld.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan bepalingen uit deze verordeningen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het doel van de subsidie leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Subsidieverordening verbetering voorgevels van particuliere panden in Q4” vastgesteld op 24 september 2008. Aanvragen waarop nog geen besluit is genomen worden afgehandeld op basis van de nieuwe verordening.

 • 2.

  De subsidieverordening heeft een looptijd tot 1 januari 2027 cq tot de verleende subsidies zijn afgewikkeld.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 2020.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieverordening gevels Q4”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 september 2020.

De griffier, De voorzitter

Geert van Soest, Antoin Scholten

Ondertekening

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING GEVELVERBETERING PANDEN Q4

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING GEVELVERBETERING PANDEN Q4

De gemeente Venlo werkt actief aan het versterken van haar stedelijk centrum. Q4 is een gebied gelegen in en aan de rand van de middeleeuwse binnenstad waar nog veel van de historische structuur aanwezig is, zowel in het stratenpatroon als in de parcellering en bebouwing. Mede op basis van deze cultuurhistorie is in 2008 het Wijkontwikkelingsplan Q4 opgesteld.

De gemeente Venlo en private partners investeren veel geld en energie in de stadsvernieuwing. Een aantal panden valt echter buiten de planontwikkeling. Deze panden zijn voornamelijk in eigendom van particulieren.

Omdat Q4 in het verleden veel last heeft gehad van criminaliteit en drugsoverlast is er door een deel van de eigenaren onvoldoende geïnvesteerd in het op peil houden van de kwaliteit van de panden. Ook zijn er in het verleden bouwvergunningen verleend voor het veranderen van de gevels, die niet aansluiten op de huidige inzichten en de ontwikkelingsvisie voor Q4.

Om de regie op en het beoogde resultaat van de verbeteringen in eigen hand te houden en om te voorkomen dat subsidiegeld voor ongewenste veranderingen wordt gebruikt, is in 2008 een subsidieverordening opgesteld waarin de subsidiegever bepaalt welke panden en welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie. De ervaring met eerdere subsidieverordeningen leerde dat een bijdrage van 40% en een actieve benadering en begeleiding van deze eigenaren voldoende moest zijn om te komen tot de gewenste kwaliteitsverbetering. Ten behoeve van de regeling is in 2008 een algemeen kostenblad met maximale eenheidsprijzen van de subsidiabele eenheidsprijzen opgesteld. Tevens is voor elk aangewezen pand een opnamerapport van uit te voeren voorzieningen samengesteld.

De subsidieregeling is in 2009 nog uitgebreid.

Verder wordt elke subsidieaanvraag voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Welstand en Erfgoed (destijds Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) of de Ambtelijke Adviesgroep Welstand. Hierdoor is de kwaliteit van de verbetering en de doelstelling van de subsidieverordening gewaarborgd.

Bij evaluatie in 2020 bleek dat er in beperkte mate gebruik werd gemaakt van de regeling. Particuliere pandeigenaren moesten zelf (te) hoge investeringen doen om gebruik te kunnen maken van de regeling, waardoor de drempel een aanvraag te dienen te hoog was. Om die reden is de regeling in 2020 opnieuw bekeken en aangepast aan de actuele situatie en planvorming.

De raad heeft in 2020 ingestemd met deze nieuwe verordening. In de nieuwe regeling zijn een aantal panden toegevoegd. Tevens is het voor pandeigenaren interessanter om gebruik te maken van de subsidieregeling.

Uitgangspunt in de nieuwe regeling is dat geen gebruik meer wordt gemaakt van opnamerapportages per pand. De verplichting om alle voorzieningen die in het opnamerapport staan vermeld uit te voeren komt daarmee te vervallen. De nieuwe verordening maakt het mogelijk een deel van de werkzaamheden zoals vermeld op de algemene lijst van subsidiabele werkzaamheden uit te voeren. De eigenaar hoeft dan minder te investeren. Omdat er minder subsidie per pand wordt verstrekt, is het aantal panden dat gebruik kan maken van de regeling uitgebreid.

Anno 2022 hebben er al veel kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden in Q4, met name ten zuiden van de Bolwaterstraat. Thans wordt de ontwikkeling van (met name) de locatie Bastion Lichtenberg opgepakt. In dit traject worden diverse gemeentelijke panden de komende jaren verkocht. Om de stadsvernieuwing in heel Q4 succesvol te laten zijn is het belangrijk ook de toekomstige particuliere bebouwing op te waarderen zodat die gelijk op gaat met de te realiseren nieuwbouw in Q4. Tenminste is een upgrading van veel gevels noodzakelijk

Gezien de huidige marktsituatie kost het geïnteresseerde pandeigenaren moeite een geschikte en beschikbare aannemer te contracteren. Ook vormen de oplopende prijzen in de huidige bouwmarkt voor potentiële kandidaten een belemmering een aanvraag in te dienen. De verordening is daarom opnieuw onder de loep genomen en gewijzigd. In de gewijzigde regeling is de indieningstermijn voor een aanvraag verlengd tot 1 januari 2026. Tevens zijn de vergoedingen voor subsidiabele werkzaamheden met 25% geïndexeerd.

Voordat de gemeentelijke panden in de Bolwaterstraat worden verkocht, zal de gemeente zelf het gevelbeeld verbeteren door het doen van bepaalde aanpassingen. Voor de financiering wordt een gedeelte van het subsidiebudget aangewend.

Naar verwachting is het resterende subsidiebudget ad € 396.786,00 voldoende voor toekomstige aanvragen subsidie gevelverbetering.

De subsidieverordening beoogt een fysieke kwaliteitsverbetering van de panden die niet in aanmerking komen voor een uitgebreide herontwikkeling. De aangewezen panden zijn beoordeeld aan de hand van de volgende doelstellingen:

 • 1.

  De panden liggen aan belangrijke verbindingen – vooral voor langzaam verkeer – tussen binnenstad en de Maas. Een kwalitatief goede staat van de gevels draagt in belangrijke mate bij aan het beeld dat de bezoeker/passant van en naar Q4 krijgt.

 • 2.

  Grote delen van de (gevelwanden aan de) aangewezen straten bestaan uit bebouwing met een kwalitatief hoogstaande architectuur en materiaalgebruik. Om dit beeld te completeren is het belangrijk dat ook de bestaande oudere bebouwing aan deze straat aan dit niveau voldoet. Enkele gevels in slechte staat of met inferieur materiaalgebruik doen dan juist afbreuk aan het straatbeeld.

 • 3.

  De panden kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de gewenste afwisseling van wonen, diensten en winkels in de straat. Een goede staat van de gevel maakt het aantrekkelijker om een dergelijke functie hier te huisvesten.

De uitvoering van de regeling ligt bij de projectorganisatie Q4. De kosten voor de subsidieregeling worden gedekt uit de grondexploitatie Q4. In de vastgestelde grondexploitatieopzet is hiervoor een budget opgenomen van € 500.000. Van dit budget is – in verband met reeds uitgekeerde subsidies - thans nog € 396.786,00 beschikbaar voor de subsidieregeling gevelverbetering.

De subsidieregeling in het kort:

 • 1.

  Alleen de door ons college aan te wijzen panden die staan vermeld op de bij de verordening behorende gebiedskaart komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  De subsidiabele voorzieningen zijn beperkt tot voorzieningen die worden getroffen aan de vanaf de openbare weg zichtbare gevel(s) en dakwerk(en) van het pand.

 • 3.

  Aan de hand van de ingediende stukken bij de subsidieaanvraag beoordeelt de subsidieverstrekker of er sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit en of er een Bibob toets uitgevoerd dient te worden.

 • 4.

  De subsidie bedraagt 40% van de op grond van deze verordening voor subsidie in aanmerking komende (kosten van) werkzaamheden. De subsidiegever bepaalt per voorziening de maximale voor subsidie in aanmerking komende kosten. Hierdoor is het eenvoudig om de regeling technisch en administratief uit te voeren en is het budget gemakkelijk beheersbaar.

 • 5.

  De maximale subsidie per pand is door ons college vastgesteld op € 20.000,00 inclusief BTW.

 • 6.

  Er resteert thans nog een budget van € 396.786,00. Mochten de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, dan geldt: op = op.

 • 7.

  De ontvankelijke aanvragen worden op datum binnenkomst behandeld.

 • 8.

  Bij het vaststellen van de verkoopprijs van de gemeentelijke panden in Q4 is rekening gehouden met de technische staat van onderhoud van de panden. De geconstateerde gebreken staan vermeld in het technisch opnamerapport dat toegevoegd is aan het taxatierapport. De in dit rapport vermelde gebreken komen bij herstel niet in aanmerking voor subsidie, ook niet indien zij onderdeel uitmaken van het eerder genoemde algemeen kostenblad.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2023.

 

Bijlage 1 Kaart plangebied met daarop aangegeven de panden die in aanmerking komen

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Algemene lijst subsidiabele werkzaamheden gevelverbetering

28-11-2022

Algemene lijst subsidiabele werkzaamheden gevelverbetering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMMER

OMSCHRIJVING

EENHEID

max.te vergoeden kst

25%

nieuwe bedrag

*000

Algemeen

 

incl. BTW

 
 

*001

legeskosten omgevingsvergunning activiteit bouwen

per aanvr.

€ 640,00

 

€ 750,00

*002

planontwikkeling voorgevel

per gevel

€ 2.420,00

€ 605,00

€ 3.025,00

 
 
 
 
 
 

100

VOORBEREIDING (huren snelbouwsteiger incl plaatsen/opruimen/transport vier weken, L 3.05m x B 1.30m)

 
 
 
 

101

plaatsen van een snelbouwsteiger maks. Hoogte 8,20 m

per stuk

€ 970,00

€ 242,50

€ 1.212,50

102

plaatsen van een snelbouwsteiger maks. Hoogte 10,20 m

per stuk

€ 1.210,00

€ 302,50

€ 1.512,50

103

planontwikkeling verandering voorgevel

per gevel

€ 848,00

€ 212,00

€ 1.060,00

 
 
 
 
 
 

200

SCHOONMAKEN (gevel reinigen; excl steiger incl. afdekken en opruimen)

 
 
 
 

201

gevel licht reinigen (stoom)

€ 22,00

€ 5,50

€ 27,50

 
 
 
 
 
 

300

METSELWERK

 
 
 
 

301

metselwerk herstel, scheuren rep. (uithakken, vertanding maken inm. en voegen)

€ 218,00

€ 54,50

€ 272,50

303

gevelsteen vervangen (1 stuks)

per steen

€ 10,00

€ 2,50

€ 12,50

304

gevelstenen vervangen (50 stenen)

per steen

€ 6,00

€ 1,50

€ 7,50

305

topgevel klein herstel

per stuk

€ 605,00

€ 151,25

€ 756,25

306

topgevel groot herstel

per stuk

€ 3.025,00

€ 756,25

€ 3.781,25

307

trommelboog herstel in bakstenen (inclusief herstel rollagen)

per boog

€ 725,00

€ 181,25

€ 906,25

308

trommelboog herstel in gevelwerk

per boog

€ 1.450,00

€ 362,50

€ 1.812,50

 
 
 
 
 
 

321

ruw afhakken cementpleisterwerk (alles afhakken wat los is, eventueel het hele pleisterwerk, pleisterwerk wat gehandhaafd blijft zwaar opruwen)

€ 31,00

€ 7,75

€ 38,75

322

aanbrengen nieuw cementgebonden pleisterwerk

€ 73,00

€ 18,25

€ 91,25

323

aanbrengen nieuw cementgebonden pleisterwerk in blokverband

€ 145,00

€ 36,25

€ 181,35

 
 
 
 
 
 

400

VOEGWERKEN

 
 
 
 

402

voegwerk vervangen (uithakken voegwerk en voegen in oorspronkelijke uitvoering passend bij het pand)

€ 63,00

€ 15,75

€ 78,75

 
 
 
 
 
 

500

DORPELS/NATUURSTEEN

 
 
 
 

501

natuurstenen buitendorpels vervangen

m1

€ 152,00

€ 38,00

€ 190,00

502

gecementeerde dorpels herstellen

m1

€ 80,00

€ 20,00

€ 100,00

503

waterslagen repareren

m1

€ 133,00

€ 33,25

€ 166,25

504

raamdorpelstenen vervangen

m1

€ 170,00

€ 42,50

€ 212,50

505

natuurstenen dorpel onder voordeur aanbrengen (massief)

m1

€ 1.450,00

€ 362,50

€ 1.812,50

506

natuurstenen dorpel onder voordeur aanbrengen (plaat)

m1

€ 605,00

€ 151,25

€ 756,25

 
 
 
 
 
 

600

LOODGIETERSWERKEN

 
 
 
 

601

HWA vervangen (zink en stalen onderkant incl. bevestigingsmiddelen)

m1

€ 85,00

€ 21,25

€ 106,25

602

mast- of bakgoot vervangen (zink incl. bevestigingsmiddelen etc.)

m1

€ 110,00

€ 27,50

€ 137,50

 
 
 
 
 
 

700

TIMMERWERKEN

 
 
 
 

701

gevelkozijn klein herstel (raam, twee vleugels en bovenlicht ± 1,2m x 1,8m)

stuk

€ 303,00

€ 75,75

€ 378,75

702

gevelkozijn vervangen (1,2m x 2,2m 2 vleugels, bovenlicht in originele uitvoering bewerkelijk)

stuk

€ 3.870,00

€ 967,50

€ 4.837,50

703

gevelkozijn vervangen (1,2m x 1,8 2 vleugels, bovenlicht in originele uitvoering)

stuk

€ 3.025,00

€ 756,25

€ 3.781,25

704

gevelkozijn eenvoudige uitvoering

€ 725,00

€ 181,25

€ 906,25

705

voordeurkozijn klein herstel

stuk

€ 303,00

€ 75,75

€ 378,75

706

voordeurkozijn vervangen

stuk

€ 2.180,00

€ 545,00

€ 2.725,00

707

voordeur klein herstel

stuk

€ 425,00

€ 106,25

€ 531,25

708

voordeur vervangen (bij voorkeur in hout, kunststof komt niet voor subsidie in aanmerking)

stuk

€ 3.870,00

€ 967,50

€ 4.837,50

709

gevelkozijn winkelpui vervangen (excl. Deuren) (bij voorkeur in hout of staal (wederopbouwpand) kunststof komt niet voor subsidie in aanmerking)

€ 1.210,00

€ 302,50

€ 1.512,50

710

winkeldeur vervangen (zware uitvoering)(bij voorkeur in hout of staal, kunststof komt niet voor subsidie in aanmerking)

stuk

€ 6.045,00

€ 1.511,25

€ 7.556,25

711

gootbetimmering bakgoot vervangen (boeiboord, bodem en klossen vervangen excl. steiger)

m1

€ 152,00

€ 38,00

€ 190,00

712

topgevelkozijn eenvoudige uitvoering + raam

stuk

€ 1.210,00

€ 302,50

€ 1.512,50

713

raamvleugels vervangen

€ 485,00

€ 121,25

€ 606,25

 
 
 
 
 
 

800

DAKWERKEN

 
 
 
 

801

dakkapel vervangen (slopen en nieuw aanbrengen 1,5m x 1,5 m

stuk

€ 7.255,00

€ 1.813,75

€ 9.068,75

802

dakkapel vervangen (slopen en nieuw aanbrengen 1,5m x 3 m

stuk

€ 9.675,00

€ 2.418,75

€ 12.093,75

805

herstel schoorsteen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900

BUITENSCHILDERWERKEN

 
 
 
 

901

buitenschilderwerk gevelkozijn (2 vleugels en bovenlicht ± 1,2m x 1,8m)

stuk

€ 375,00

€ 93,75

€ 468,75

902

buitenschilderwerk gevelkozijn (2 vleugels en bovenlicht ± 1,8m x 2,20m)

stuk

€ 630,00

€ 157,50

€ 787,50

903

buitenschilderwerk eenvoudig kozijn

€ 91,00

€ 22,75

€ 113,75

904

buitenschilderwerk voordeurkozijn met bovenlicht

stuk

€ 266,00

€ 66,50

€ 332,50

905

buitenschilderwerk voordeur

stuk

€ 194,00

€ 48,50

€ 242,50

906

buitenschilderwerk bakgoot incl. klossen en onderzijde

m1

€ 110,00

€ 27,50

€ 137,50

907

buitenschilderwerk waterlijsten en eenvoudige bakgoot

m1

€ 85,00

€ 21,25

€ 106,25

908

buitenschilderwerk cementpleister topgevel

stuk

€ 1.090,00

€ 272,50

€ 1.362,50

909

buitenschilderwerk gevel eenvoudig (schoonmaken en twee x strijken 2 verd.)

€ 27,00

€ 6,75

€ 33,75

910

buitenschilderwerk gevel (stralen, wassen, voorstrijken, repareren, plamuren, gronden en afw.)

€ 133,00

€ 33,25

€ 166,25

911

buitenschilderwerk beton

€ 91,00

€ 22,75

€ 113,75

912

buitenschilderwerk pleister

€ 115,00

€ 28,75

€ 143,75

913

buitenschilderwerk grote puien, poorten

€ 133,00

€ 33,25

€ 166,25

914

buitenschilderwerk topgevelkozijn klein

stuk

€ 242,00

€ 60,50

€ 302,50

915

buitenschilderwerk nieuwe cementpleister (inclusief extra 1x steiger)

€ 62,00

€ 15,50

€ 77,50

916

buitenschilderwerk nieuwe cementpleister ( zonder extra steiger)

€ 31,00

€ 7,75

€ 38,75

 
 
 
 
 
 

1000

DIVERSEN

 
 
 
 

1001

balkon herstel (herstel van balkonhek, afdekking balkonplaat en aanpak betonrot)

stuk

€ 1.815,00

€ 453,75

€ 2.268,75

1002

balustrade vervangen

m1

€ 182,00

€ 45,50

€ 227,50

1003

herstel glas in lood raam

 

PM

 
 
 
 
 
 
 
 

1100

SLOOPWERK

 
 
 
 

1101

wegnemen/ afvoeren verlichting en bekabeling van gevel

stuk

€ 61,00

€ 15,25

€ 76,25

1102

wegnemen/ afvoeren reclame

stuk

€ 121,00

€ 30,25

€ 151,25

1103

wegnemen/ afvoeren rolluik

stuk

€ 182,00

€ 45,50

€ 227,50

1104

wegnemen/ afvoeren zonnescherm

stuk

€ 242,00

€ 60,50

€ 302,50

1105

wegnemen/ afvoeren luifel

stuk

€ 970,00

€ 242,50

€ 1.212,50