Regeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

Bijdragen aan het voortbestaan van volkscultuur en immaterieel erfgoed in Vught waaronder carnavalsoptocht, jeugdcarnaval, intocht Sinterklaas, Koningsdag, Schuttersgilden.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een organisatie uit Vught die structureel bijdraagt aan het behoud van volkscultuur en immaterieel erfgoed.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Organisatie:

  Een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging.

 • 2. Gelijke verdeling subsidie:

  Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3. Immaterieel cultureel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.

 • 4. Volkscultuur zijn alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het (gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten, onderdeel van het cultureel erfgoed.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de organisatie van de volgende activiteiten:

 • a.

  carnavalsoptocht

 • b.

  jeugdcarnaval

 • c.

  Sinterklaasintocht

 • d.

  Koningsdag

 • e.

  Schuttersgilden

Voor de activiteiten a t/m d komt één organisatie uit Vught, één uit Cromvoirt en één uit Helvoirt in aanmerking voor subsidie. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde activiteit wordt bij de boordeling gekeken naar het bereik en de historie van de organisatie in de gemeenschap.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Voor de organisatie van elk van bovenstaande evenementen is een budget beschikbaar van € 1.700,- per dorpskern, per activiteit.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvraag voor de subsidie, moeten wij uiterlijk op 15 januari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd hebben ontvangen. Aanvragen die wij na 15 januari in het desbetreffende subsidiejaar ontvangen worden afgewezen.

 • 2. Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3. U ontvangt binnen 6 weken een besluit op uw aanvraag.

 • 4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”- methode.

 • 5. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode dat de subsidieregeling geldt. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, ouderen, kwetsbare deelnemers en inkomstenwerving horeca moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 6. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Aanvragen die later ingediend zijn worden afgewezen.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Uw organisatie organiseert de activiteit die toegankelijk is voor alle inwoners uit Vught en Cromvoirt.

 • 2. Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 3. Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening