Regeling Stimuleringssubsidie Sport gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Sport gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het stimuleren van een breed divers aanbod van breedtesport in Vught. Dit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners uit Vught en specifiek gericht op jeugdigen, ouderen en/of kwetsbaren.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Sportverenigingen die structureel een sportaanbod leveren in Vught. Hierbij moet een substantieel deel van de leden in Vught wonen.

Aan Voetbalvereniging Helvoirt wordt op basis van deze regeling geen subsidie verstrekt zolang de eerder overeengekomen afspraken betreffende een andere vorm van ondersteuning van deze vereniging gecontinueerd worden door voetbalvereniging Helvoirt en gemeente.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Organisatie: een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging.

 • 2. Gelijke verdeling subsidie: Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3. Actieve leden: Leden die op een actieve manier deelnemen binnen de vereniging, bijvoorbeeld als sporter, leider, trainer, bestuurder.

 • 4. Buitensport: Sporten die oorspronkelijk en als basis een buitensport zijn: in ieder geval voetbal, hockey, tennis.

 • 5. Binnensport: Sporten die oorspronkelijk en als basis een binnensport zijn o.a. volleybal, gymnastiek, basketbal en die voor het merendeel van hun activiteiten gebruik maken van een binnensportaccommodatie.

 • 6. Jeugdigen: Kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 • 7. Ouderen: Mensen van 65 jaar en ouder, die niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod maar waarvoor een specifiek aanbod georganiseerd moet worden.

 • 8. Kwetsbaren: Mensen die tijdelijk of structureel beperkt zijn door zintuigelijke, verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

 • 9. Team/groep kwetsbaren of oudere sporters: Een team bestaat uit zoveel personen als voor die specifieke sport gebruikelijk is om van een team/groep te kunnen spreken.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het realiseren van een structureel aanbod gericht op:

 • 1.

  Breedtesport dat voor iedereen toegankelijk is;

 • 2.

  Specifiek aanbod voor ouderen en kwetsbaren, met gekwalificeerde leiding/trainers (indien mogelijk volgens eisen bond).

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De subsidie is blijk van waardering voor het aanbieden van deze activiteit. Het moet niet aangemerkt worden als een kostendekkende bijdrage. De subsidiebedragen zijn als volgt vastgesteld:

 • 1.

  Voor buitensportverenigingen: € 37,50 per jaar per actief jeugdlid.

 • 2.

  Voor binnensport verenigingen: € 45,- per actief jeugdlid.

 • 3.

  Voor zwemverenigingen: € 57,50 per actief jeugdlid.

 • 4.

  Voor verenigingen zonder mogelijkheden tot eigen inkomstenwerving uit kantine, bar, horeca een extra bijdrage van € 500,- per 100 leden.

 • 5.

  Per team/groep kwetsbare of oudere sporters een extra bedrag ad. € 1.000,- per jaar.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvraag voor de subsidie, moeten wij uiterlijk op 15 januari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd hebben ontvangen. Aanvragen die wij na 15 januari in het desbetreffende subsidiejaar ontvangen worden afgewezen.

 • 2. Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidiemoeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3. U ontvangt binnen 6 weken een besluit op uw aanvraag.

 • 4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”- methode.

 • 5. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode dat deze subsidieregeling geldt Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, ouderen, kwetsbare deelnemers en inkomstenwerving horeca moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 6. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 2. Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening