Stimuleringsregeling Jeugd gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Jeugd gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

Stimuleren van activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De activiteiten zijn gericht op vrije tijd, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning en dragen bij aan een positieve ontwikkeling van de jongeren.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Organisaties uit Vught die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Een substantieel deel van deze kinderen en jongeren moet in Vught wonen.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Organisatie: een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging.

 • 2. Gelijke verdeling subsidie: Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3. Kinderen en jongeren: kinderen en jongeren uit Vught tot 18 jaar.

 • 4. Kwetsbare kinderen: Kinderen en jongeren die tijdelijk of structureel beperkt zijn door zintuigelijke, verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

 • 5. Structurele activiteit: Structurele activiteit die bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van de organisatie, en die wekelijks of maandelijks terugkeert. We beoordelen activiteiten die gedurende een middag of avond plaatsvinden voor verschillende leeftijdsgroepen als één activiteit. We subsidiëren deze activiteiten voor maximaal 35 weken of 10 maanden per schooljaar of kalenderjaar.

 • 6. Incidentele activiteit: Incidentele activiteit die bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van de organisatie en waaraan minimaal 25 jeugdigen deelnemen. We beoordelen het meermalen uitvoeren van dezelfde activiteit of uitvoeren voor verschillende leeftijdsgroepen als één activiteit.

 • 7. Jeugdvakantiewerk: Activiteiten gericht op ontmoeting en recreatie voor jeugdigen tot 15 jaar die plaatsvinden tijdens de zomerschoolvakantie.

 • 8. Open jeugd- en jongerenwerk: Structureel regulier aanbod voor alle kinderen en jongeren uit Vught, waarvan men gebruik kan maken zonder lidmaatschap.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een gedeelte van de kosten van uitvoering van uw incidentele activiteiten en/of structurele activiteiten.

Om subsidie te ontvangen:

 • -

  moet uw activiteitenaanbod bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van deze regeling; én

 • -

  moet u zich inzetten om de brede doelgroep van kinderen jongeren te bereiken en in het bijzonder om kwetsbare jongeren te bereiken.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. Bij jeugdvakantieweek € 10,- per deelnemer.

 • 2. Voor een jeugdorganisaties met leden € 85,- per jeugdlid.

 • 3. Voor een jeugdorganisatie zonder leden € 100,- per activiteit (met minimaal 25 deelnemers).

 • 4. Voor een jeugdorganisatie zonder leden € 100,- per week voor inloopavonden (hierbij is voorwaarde dat er die week minimaal 2 inloopavonden zijn).

 • 5. Voor een jeugdorganisatie die geen eigen gebouw heeft voor uitvoering activiteiten: maximaal € 5.000,- van de huisvestingskosten per jaar, waarbij voorwaarde is dat men gebruik maakt van jongerencentrum Elzenburg.

 • 6. Het college kan in bijzondere situaties afwijken van de voorwaarde onder punt 5.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvraag voor subsidie, moeten wij uiterlijk op 15 januari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd hebben ontvangen. Aanvragen die wij na 15 januari in het desbetreffende subsidiejaar ontvangen worden afgewezen.

 • 2. Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3. U ontvangt binnen 6 weken een besluit op uw aanvraag.

 • 4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”- methode.

 • 5. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode dat deze subsidieregeling geldt. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, ouderen, kwetsbare deelnemers en inkomstenwerving horeca moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 6. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Jaarlijks nodigt het college u uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar u uw activiteiten van het afgelopen jaar presenteert.

 • 2. Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een jaarverslag.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening