Regeling Projectsubsidie gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Projectsubsidie gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

Stimuleren van nieuwe of vernieuwende activiteiten of projecten, die een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van Vught en haar inwoners.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Organisaties of natuurlijke personen die in het belang van Vught en haar inwoners een activiteit/activiteiten ontwikkelen.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Organisatie: een rechtspersoon zonder winstoogmerk zoals een stichting of vereniging. Nieuw of vernieuwend: Voor het eerst ontwikkeld en aangeboden in Vught. Ouderen: Inwoners uit Vught van 65 jaar en ouder. Sociale samenhang: Versterken en vergroten van de binding met en de deelname aan de directe omgeving. Jongeren: Inwoners van de gemeente Vught tot 18 jaar. Kwetsbaren: inwoners van Vught die vanwege bijzondere omstandigheden extra ondersteuning nodig kunnen hebben om te kunnen participeren in de samenleving.

  Deze bijzondere omstandigheden kunnen o.a. zijn fysieke en/of geestelijke beperkingen, een minimuminkomen.

 • 2. College:

  College van burgemeester en wethouders van Vught.

 • 3. Gemeenteraad:

  Gemeenteraad van Vught.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor

 • a.

  Jeugd

  Initiatieven voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die gericht zijn op vrije tijd, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning en bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren. Hierbij ligt prioriteit bij die activiteiten die gericht zijn op kwetsbare jongeren.

 • b.

  Cultuur

  Initiatieven die bijdragen aan uitbreiding, vergroting toegankelijkheid, van het cultureel aanbod in Vught.

 • c.

  Erfgoed en vrijetijdsbesteding

  Het creëren van meer toerisme in Vught, dat een meerwaarde heeft voor Vught en haar inwoners.

 • d.

  Sport

  Initiatieven die een breed, divers aanbod van breedtesport in Vught stimuleren, met aandacht voor toegankelijkheid voor alle inwoners uit Vught, waarbij specifieke aandacht bestaat voor jongeren, ouderen en/of kwetsbaren.

 • e.

  Sociale samenhang en ondersteuning kwetsbaren

  • -

   Initiatieven van personen of organisaties die deelname aan de Vughtse samenleving van kwetsbaren, en/of ouderen stimuleren. De deelname is zo gewoon en zo dichtbij mogelijk.

  • -

   Initiatieven die gericht zijn op versterking van de sociale samenhang binnen Vught en zo mogelijk binnen de wijk.

Artikel 5 Waarvoor kunt u geen subsidie ontvangen?

Geen subsidie verlenen we voor:

 • 1.

  Activiteiten die gerekend mogen worden tot de reguliere activiteiten van een reeds gesubsidieerde organisaties, of in redelijkheid tot het verlengde van die reguliere activiteiten gerekend kunnen worden.

 • 2.

  Kosten van eten, drinken etc. die tot reguliere kosten van een feest of festiviteit gerekend worden.

Artikel 6 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. U kunt subsidie aanvragen tot maximaal 75% van de totale kosten van de activiteit of het project tot maximaal € 2.500,-.

 • 2. Het college kan in bijzondere situaties, voor activiteiten gericht op vrijwillige inzet (art. 4 onder e) afwijken van het maximale percentage van 75% van de kosten.

 • 3. Per organisatie kunt u per jaar maximaal € 2.500,- subsidie ontvangen.

 • 4. Jaarlijkse telt de gemeenteraad een subsidieplafond vast. De aanvragen worden behandeld op datum aanvraag. Het college toetst of de activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Indien het subsidieplafond is bereikt kan geen subsidie meer worden verleend.

Artikel 7 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. Een aanvraag voor subsidie tot maximaal € 500,- moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit indienen.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie tot maximaal € 2.500,- moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit indienen en mag u tot maximaal 26 weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit indienen.

 • 3. Op aanvragen tot € 500,- beslist het college binnen 4 weken na ontvangst van de complete aanvraag. De subsidie wordt meteen vastgesteld.

 • 4. Op aanvragen om subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, die compleet zijn, beslist het college in de voorlaatste volledige week van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Het college beoordeelt in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de doelstelling beschreven in deze regeling en de gemeentelijke beleidsdoelen.

 • 5. Bij toekenning van subsidie stelt het college de subsidie definitief vast.

Artikel 8 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag voor subsidie tot kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. In ieder geval dient u een beschrijving te geven van de activiteit, de wijze waarop het bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van deze regeling, een financiële onderbouwing, de doelgroep van de activiteit en de wijze waarop u deze doelgroep gaat bereiken.

Artikel 9 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

U moet middels persberichten of andere publicaties vooraf gerichte bekendheid geven aan de activiteit en achteraf ook laten zien hoe de activiteit werkelijk is uitgevoerd.

Bij subsidietoekenning tussen € 500,- en € 2.500,- kan het college vragen om een financiële verantwoording.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017

Ondertekening