Regeling Stimuleringssubsidie Ouderen en Mensen met een beperking gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Ouderen en Mensen met een beperking gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

 • 1. Dat 55-plussers hun kennis, kunde en ervaring inzetten voor de samenleving.

 • 2. Dat mensen met een beperking deelnemen aan de samenleving. Zelfredzaamheid en eigen regie zijn hierbij de sleutelwoorden. Zij kunnen deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • 1. Vrijwilligersorgnisaties bestaande uit 55-plussers die hun kennis en kunde inzetten voor de Vughtse samenleving door informatie en advies te verstrekken, ondersteuning te bieden en te adviseren.

 • 2. Vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor 65-plussers uit Vught.

 • 3. Organisaties die activiteiten uitvoeren om de deelname van mensen met een beperking aan de Vughtse samenleving te stimuleren, zo gewoon mogelijk en zo dichtbij mogelijk. Daarbij denken we nadrukkelijk aan groepen waarin mensen met een beperking zelf de teugels in handen nemen.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Vrijwilligersorganisatie:

  Een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging die activiteiten uitvoert met vrijwilligers.

 • 2. Ouderen:

  Mensen van 65 jaar en ouder.

 • 3. Mensen met een beperking:

  Mensen die tijdelijk of structureel beperkt zijn door chronische ziekte, een zintuiglijke, verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

 • 4. Gelijke verdeling subsidie:

  Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten zijn gericht op een informatie en advies en/of ontspanning en ontmoeting:

 • a.

  Voor ouderen, waarbij zij zelf hun kennis, kunde en ervaring inzetten voor de Vughtse samenleving.

 • b.

  Voor en door mensen met een met een beperking.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. Per organisatie die informatie en advies verleent aan, voor een aanzienlijk deel aan inwoners uit Vught, kunt u € 2.200,- ontvangen.

 • 2. Per organisatie die een activiteitenaanbod ontwikkelt, voor een aanzienlijk deel voor inwoners uit Vught, gericht op ontmoeting en ontspanning, een bedrag van € 2.200,-.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvraag voor de subsidie moeten wij uiterlijk op 15 januari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd hebben ontvangen. Aanvragen die wij na 15 januari in het desbetreffende subsidiejaar ontvangen worden afgewezen.

 • 2. Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie voor de subsidie moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3. U ontvangt binnen 6 weken een besluit op uw aanvraag.

 • 4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”- methode.

 • 5. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode dat deze subsidieregeling geldt. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, ouderen, kwetsbare deelnemers en inkomstenwerving horeca moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 6. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 2. Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een jaarverslag.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening