Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet en art. 4:81 van Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat het gewenst is in het kader van het Zundertse minimabeleid inwoners tegemoet te komen in de kosten die gemaakt moeten worden om maatschappelijk te kunnen meedoen, waartoe zij zelf niet (geheel) in staat zijn;

uitvoering gevend aan de notitie Minimabeleid 2018 vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 2018;

besluit:

vast te stellen de 'Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019'

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Belanghebbende: de aanvrager/ontvanger van een bijdrage op grond van deze regeling, diens partner en de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen.

b. Uitkering: de uitkering zoals bedoeld in de Participatiewet (algemeen of periodiek bijzonder), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

c. Inkomen: het netto inkomen exclusief vakantietoeslag dat is ontvangen in de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend. De artikelen 31,32 en 33 Participatiewet zijn van toepassing. Belanghebbenden die op basis van een uitspraak van de rechter deelnemen aan de WSNP worden geacht een inkomen op bijstandsniveau te hebben.

d. Laag inkomen: hiervan is sprake als de rechthebbende in de maand voorafgaande aan de maand van aanvraag een netto maandinkomen exclusief vakantietoeslag heeft wat niet hoger is dan 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag:

 • i.

  Bij de vaststelling van laag inkomen is als sprake is van kostendelende medebewoners het bepaalde in artikel 22a van de Participatiewet niet van toepassing.

 • ii.

  Bij gehuwden of bij een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet wordt bij de vaststelling van laag inkomen uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

e. Vermogen: de waarde van de bezittingen waarover redelijkerwijs beschikt kan worden. De artikelen 31 en 34 van de Participatiewet zijn van toepassing.

f. Stichting Leergeld: Stichting Leergeld Noord-West Brabant.

g. Sjors Sportief / Sjors creatief: producten aangeboden via www.sjorssportief.nl door V.O.F. Cultuur & Sportstimulering Nederland.

h. Webwinkel: webwinkel Meedoen Werkplein Hart van West-Brabant.

2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2 Financiële middelen

 • 1. Op grond van deze beleidsregel wordt slechts een bijdrage verleend voor zover de raad van de gemeente Zundert hiervoor jaarlijks de benodigde gelden beschikbaar stelt.

 • 2. Voor uitvoering van deze beleidsregel wordt een subsidie aan stichting Leergeld Noord-West Brabant van maximaal € 20.000,-- per jaar verstrekt, aangevuld met een subsidie van maximaal € 10.000,-- voor specifiek artikel 4, lid 2, sub b.

Artikel 3 Recht op maatschappelijke participatie

 • 1. De belanghebbende die op datum aanvraag op grond van de Wet basisregistratie personen (Brp) als ingezetene bij de gemeente Zundert is ingeschreven, daar feitelijk zijn hoofdverblijf heeft, rechtmatig in Nederland verblijft en een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie. Uitzondering vormt artikel 4, lid 3, waar het inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm geldt.

 • 2. Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze Beleidsregel.

 • 3. Geen bijdrage wordt verstrekt als blijkt dat belanghebbende kan beschikken over vermogen dat hoger is dan het geldende vermogen als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet. Voor de berekening van de bijdrage wordt het vermogen dat is gebonden aan de woning met bijbehorend erf buiten beschouwing gelaten.

 • 4. Geen bijdrage wordt verstrekt als blijkt dat voor belanghebbende in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan voor hem al een bijdrage werd ontvangen door belanghebbende zelf of door zijn of haar ouders / verzorgers.

 • 5. Er wordt geen bijdrage in de kosten voor maatschappelijke participatie verstrekt voor kosten met betrekking tot een kalenderjaar voor het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 6. Een wijziging in de persoonlijke en/of financiële omstandigheden van de belanghebbende na de datum waarop op de aanvraag voor een bijdrage is beslist, niet van invloed op het eerder genomen besluit, behoudens een verhuizing van de belanghebbende naar een andere gemeente, niet zijnde een gemeente die deel uitmaakt van het Werkplein Hart van West-Brabant. In dat geval vervalt de eerder toegekende doch nog niet verbruikte tegemoetkoming per de datum van verhuizing.

 • 7. Als de belanghebbende diens inlichtingenplicht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, kan:

  • a.

   de aanvraag voor een bijdrage worden afgewezen;

  • b.

   een eerder toegekend recht op een bijdrage worden beëindigd en ingetrokken.

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 4 Kosten maatschappelijke participatie

 • 1. Voor meerderjarige gezinsleden wordt voor de uitvoering als kosten maatschappelijke participatie aangemerkt de kosten voor:

  • a.

   lidmaatschap / abonnement in het kader van sociaal- culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten;

  • b.

   zwemmen, zwemabonnement, zwemlessen;

  • c.

   bezoek aan theater, bioscoop, concert en daarmee gelijk te stellen instellingen;

  • d.

   gebruik maken van een reisproduct via de webwinkel.

 • 2. Voor minderjarige gezinsleden is maatschappelijke participatie als volgt gedefinieerd:

  • a.

   deelname aan, dan wel lidmaatschap / abonnement in het kader van sociaal- culturele, sportieve, educatieve, recreatieve activiteiten, als ook de benodigde ondersteunende middelen, zoals bijvoorbeeld sportkleding en schoenen;

  • b.

   het volgen van zwemlessen inclusief afzwemmen voor zwemdiploma A;

  • c.

   deelname aan activiteiten die voor, tijdens of na schooltijd georganiseerd worden vanuit de onderwijsinstelling voor primair of voortgezet onderwijs en waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;

  • d.

   gebruik maken van ICT-middelen;

 • 3. Voor minderjarige gezinsleden wordt jaarlijks in de vorm van een waardecheque een bijdrage verleend voor kleding.

Artikel 5 Hoogte maatschappelijke participatie

 • 1. De bijdrage is € 200,-- per meerderjarig gezinslid per kalenderjaar.

 • 2. Voor minderjarige gezinsleden is de bijdrage als volgt:

  • a.

   voor alle activiteiten genoemd in artikel 3, lid 2 moet een beroep worden gedaan op stichting Leergeld welke zelf nadere regels stelt ten aanzien van het recht op en de aard en omvang van de bijdrage;

  • b.

   voor artikel 4, lid 2, sub a wordt jaarlijks aan alle kinderen die naar de basisschool in de gemeente Zundert gaan Sjors Sportief, dan wel Sjors Creatief aangeboden;

  • c.

   voor artikel 4, lid 3 wordt een waarde cheque per kalenderjaar van ten hoogste € 100,-- per kind voor kleding, welke als waarde cheque, in natura of geldbedrag welke verstrekt wordt aan de ouders/ verzorgers, waarbij de wijze van verstrekken algemeen bekend wordt gemaakt door de gemeente Zundert.

Artikel 6 De uitvoering van de Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019

De uitvoering van deze regeling geschiedt op de navolgende wijze:

 • a.

  aanvraag in tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor meerderjarige gezinsleden wordt behandeld door het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant zoals nader omschreven in artikel 7;

 • b.

  aanvraag in tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor minderjarige gezinsleden wordt behandeld door de Stichting Leergeld Noord-West Brabant zoals nader omschreven in artikel 8;

 • c.

  aanvraag in tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor gezinsleden die basisonderwijs volgen en zodoende een aanbod krijgen welke wordt behandeld door Sjors Sportief, dan wel Sjors Creatief, zoals nader omschreven in artikel 9;

 • d.

  aanvraag in tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor minderjarige gezinsleden, onderdeel: waarde cheque (artikel 4 lid 3) welke verstrekt wordt na algemene bekendmaking door de gemeente Zundert, zoals nader omschreven in artikel 10.

Artikel 7 De aanvraag bij het Werkplein Hart van West-Brabant

 • 1. Een aanvraag voor maatschappelijke participatie bedoeld in artikel 4 lid 1 moet worden ingediend vóór 1 november van dat betreffende kalenderjaar;

 • 2. De tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie als bedoeld in artikel 4 lid 1 kan uitsluitend worden besteed aan de producten en diensten die via de webwinkel worden aangeboden;

 • 3. De voor een kalenderjaar toegekende tegemoetkoming voor maatschappelijke participatie kan uiterlijk tot en met 31 december van dat kalenderjaar worden gebruikt. De eventuele restant tegemoetkoming voor dat kalenderjaar vervalt met ingang van 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar en wordt niet uitbetaald aan de aanvrager en kan ook niet worden meegenomen naar het daaropvolgende kalender jaar.

Artikel 8 De aanvraag bij de Stichting Leergeld Noord-West Brabant

1. Stichting Leergeld stelt nadere regels ter uitvoering van deze beleidsregel;

2. Stichting Leergeld toetst in hoeverre voldaan is aan de in deze beleidsregel benoemde voorwaarden en criteria;

3. Stichting leergeld kan een aanvraag weigeren in enig jaar, indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals in deze beleidsregel opgenomen, dan wel nadere regels door stichting Leergeld opgesteld;

 • b.

  de aanvraag bij stichting Leergeld niet aan de inlichtingenplicht voldoet;

 • c.

  stichting leergeld onvoldoende financiële middelen voorhanden heeft.

Artikel 9 De aanvraag bij Sjors Sportief/ Sjors Creatief

 • 1. Jaarlijks ontvangen alle kinderen op de basisschool dan wel hun ouders/ verzorgers het aanbod van Sjors Sportief/ Sjors Creatief;

 • 2. Via www.sjorssportief.nl kunnen kinderen zich voor activiteiten inschrijven;

 • 3. Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen;

 • 4. Inschrijven voor activiteiten kan het hele schooljaar door.

Artikel 10 De aanvraag van de waarde cheque

 • 1. Jaarlijks bepaalt de gemeente Zundert op welke wijze het bedrag in artikel 5 lid 2 sub c wordt verstrekt. Dit kan in vorm van een geldbedrag, in natura door middel van het verstrekken van kleding/ kledingpakket of een waardecheque;

 • 2. Vooraf aan de verstrekking maakt de gemeente Zundert algemeen bekend op welke wijze de verstrekking plaats vindt;

 • 3. Indien mogelijk en indien gegevens bekend zijn bij de gemeente Zundert, zal de gemeente Zundert de ouders/ verzorgers van de kinderen die in aanmerking komen voor de waarde cheque actief benaderen met informatie en de voorwaarden.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 7 maart 2019 en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 26-02-2019

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff