Regeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening gemeente Vught

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening gemeente Vught

Artikel 1 Doel van de subsidie

Zoveel mogelijk mensen in Vught in staat stellen om actief een vorm van amateurkunst te beoefenen. Dit gebeurt in verenigingsverband.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Organisaties uit Vught die beoefening van amateurkunst in Vught als doel hebben. Een substantieel deel van de leden moet uit Vught komen.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. Organisatie: een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging.

 • 2. Gelijke verdeling subsidie: Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3. Amateurkunst: het niet beroepsmatig beoefenen van kunst in verenigingsverband.

 • 4. Actieve leden: contributie betalende leden van de organisatie die actief deelnemen.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. We onderscheiden verschillende vormen van amateurkunst:

 • -

  Harmonie/fanfare

 • -

  Toneelgezelschappen

 • -

  Zangkoren

 • -

  Beeldende kunst

 • -

  Fotografie

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. Voor de volgende vormen van amateurkunst is het volgende basissubsidiebedrag beschikbaar:

  Basissubsidie:

  € 7.000,- voor harmonie en fanfare (bij minimaal 40 actieve leden).

  € 600,- voor koren (bij minimaal 15 leden).

  € 600,- voor toneel en musicalgezelschappen (bij minimaal 15 leden).

  € 600,- voor een vereniging van fotografie of beeldende kunst (bij minimaal 15 leden).

 • 2. Harmonie en fanfare ontvangen een aanvullende subsidie van € 70,- per actief deelnemend lid.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvraag voor subsidie , moeten wij uiterlijk op 15 januari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd hebben ontvangen. Aanvragen die wij na 15 januari in het desbetreffende subsidiejaar ontvangen worden afgewezen.

 • 2. Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3. U ontvangt binnen 6 weken een besluit op uw aanvraag.

 • 4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”- methode.

 • 5. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode dat deze subsidieregeling geldt. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in aantallen leden, ouderen, kwetsbare deelnemers en inkomstenwerving horeca moet u ons hierover informeren. In ieder geval als hierdoor het subsidiebedrag 10% of meer afwijkt van het bij de aanvraag berekend bedrag. Als dit het geval is passen we het subsidiebedrag aan.

 • 6. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen uit artikel 5 met het percentage dat in de kadernota staat.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Uw organisatie organiseert jaarlijks minimaal één openbare uitvoering of voorstelling in Vught.

 • 2. Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 3. Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening