Regeling Budget Basis 2017-2023

Geldend van 21-12-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling Budget Basis 2017-2023

Artikel 1 Doel van de subsidie

Stimuleren van activiteiten die, voor Vught en haar inwoners, een bijdrage leveren aan een goed basisaanbod aan voorzieningen en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur, en maatschappelijke participatie.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een hieronder met naam genoemde organisatie zonder winstoogmerk, zoals een vereniging, stichting, of natuurlijk persoon, die een aanbod levert dat bijdraagt aan de realisatie van het doel genoemd onder de artikelen 1 en 4.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1. College:

  College van burgemeester en wethouders van Vught.

 • 2. Gemeenteraad:

  Gemeenteraad van Vught

 • 3. Budget-basissubsidie:

  Subsidie die is vastgesteld op basis van een activiteitenplan, die voor een tijdvak van één of meerdere jaren wordt verleend, doch maximaal tot het einde van dit subsidieprogramma en onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting.

Artikel 4 Voor welke activiteiten kunt u een budget-basissubsidie aanvragen en tot welk bedrag maximaal?

 • 4.1 Ondersteuning minima

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 62.148,-. Het college kan in 2022 aan onderstaande organisaties een deel van dit budget toekennen:

  • a.

   Stichting leergeld

  • b.

   Stichting Voedselbank

  • c.

   Jeugdcultuurfonds

  • d.

   Jeugdsportfonds

 • 4.2 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 61.104,-. Het college kan in 2022 aan onderstaande organisaties een deel van dit budget toekennen:

  • a.

   Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost

  • b.

   Nederlandse Rode Kruis ’s Hertogenbosch

  • c.

   Stichting Buddyproject Noordoost Brabant

  • d.

   Stichting Dierenambulance regio ’s Hertogenbosch

  • e.

   Halt

  • f.

   Radar

  • g.

   Ypse

 • 4.3 (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed

  Voor de onder a t/m f, h, i, j en k genoemde organisaties geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 136.631,-. Voor de organisatie genoemd onder g geldt een subsidieplafond van € 12.793,-.

  • a.

   Stichting Kids

  • b.

   Stichting Talentis (voorheen Leijestroom)

  • c.

   Vughts museum

  • d.

   Avulo FM, Algemene Vughtste lokale omroep

  • e.

   Nationaal Monument Kamp Vught

  • f.

   Stichting Erfgoed Vught

  • g.

   Stichting IJsbaan

  • h.

   Dorpshuis The Battle Axe

  • i.

   Stichting Open Joodse Huizen

  • j.

   Maurick college

  • k.

   Stichting Lambertuspodium

 • 4.4 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 100.077,-. Dit budget kan het college toekennen aan de volgende organisaties:

  • a.

   Stichting Scheve Schup

  • b.

   Rode Rik

  • c.

   Werkgroep toegankelijk Vught

  • d.

   Stichting Ouderen Samen

  • e.

   Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Parochie

  • f.

   Vereniging WeyLia

  • g.

   Stichting Met je Hart Den Bosch-Vught

  • h.

   Seniorenbus

  • i.

   Stichting Vughterstede

  • j.

   Stichting Avondvierdaagse Vught

  • k.

   Stichting Zorgoppas

 • 4.5 Buitenschoolse cultuureducatie

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 250.939,-. Dit budget kan het college toekennen aan de volgende organisaties:

  • a.

   Onze Musical

  • b.

   MusiCare

  • c.

   Stichting Muziek Dans en Musical

 • 4.6 HAFA onderwijs

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2022 een subsidieplafond van € 13.200,-. Dit budget kan het college toekennen aan de volgende organisaties:

  • a.

   Harmonie kunst en vriendschap

  • b.

   Cromvoirtse Fanfare

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • 1. Het college bepaalt jaarlijks het subsidiebedrag per organisatie, binnen het voor dat beleidsdoel maximale subsidieplafond.

 • 2. Een regionale instelling kan alleen subsidie ontvangen voor de bijdrage die de organisatie levert voor Vught en haar inwoners.

 • 3. Voor elk beleidsdoel geldt een subsidieplafond. Het college legt het totaal aan activiteiten van dit beleidsdoel op volgorde van mate waarin de activiteiten naar zijn oordeel het meest bijdragen aan de verwezenlijking van dat beleidsdoel. De subsidie kenen we in volgorde toe. Voor zover het subsidieplafond zou worden overschreden met een toekenning, wordt de subsidie afgewezen. Het is mogelijk dat enkele activiteiten in dezelfde mate bijdragen aan het beleidsdoel. In dat geval vindt er op de subsidies voor die activiteiten hetzelfde kortingspercentage plaats.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie op grond van artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 moeten wij uiterlijk hebben ontvangen op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u subsidie wenst te ontvangen.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie op grond van artikel 4.5 en 4.6 moeten wij uiterlijk hebben ontvangen op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u subsidie wenst te ontvangen.

 • 3. Het college beslist uiterlijk op 15 december in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft op uw aanvraag. Voor een aanvraag als bedoeld in het tweede lid beslist het college uiterlijk 1 februari in het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4. Bij subsidieverlening, verstrekt het college een beschikking waarin in ieder geval is vermeld:

  • a.

   het subsidiebedrag;

  • b.

   de wijze van uitbetaling;

  • c.

   de verwachte prestaties voor het subsidiejaar.

 • 5. Het college kan een meerjarensubsidie toekennen en vermeldt dit dan in de toekenningsbeschikking.

 • 6. Voor een activiteit die eenmaal per jaar plaatsvindt geldt dezelfde aanvraagprocedure. Uitbetaling geschiedt echter pas indien vaststaat dat deze activiteit ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 • 7. Met de verantwoording als bedoeld in artikel 8 verzoekt u het college de subsidie vast te stellen. U ontvangt daarna een vaststellingsbeschikking.

 • 8. Het college van burgemeester en wethouders kan bepalingen uit deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover bij de toepassing daarvan, gelet op de belangen waarvoor deze regeling is vastgesteld, sprake is van een aanmerkelijke onrechtvaardige of onredelijke uitkomst voor de aanvrager van de budget-basissubsidie.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

 • 1. Indien u voor 2022 nog geen subsidie hebt aangevraagd, kunt u de aanvraag doen via het aanvraagformulier Budgetbasis op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

 • 2. Aanvragen voor subsidie moeten wij uiterlijk hebben ontvangen voor de in artikel 6 lid 1 of lid 2 genoemde termijn. Aanvragen die later ingediend zijn, worden afgewezen.

 • 3. Het college kan in bijzondere omstandigheden uitstel verlenen van de uiterste datum indiening van de aanvraag.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1. Vóór 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidie is verstrekt, moet u de volgende stukken indienen bij het college:

  • -

   de jaarrekening;

  • -

   het jaarverslag met een verantwoording van de prestaties die u op basis van de beschikking moest leveren.

 • 2. Het college kan bepalen dat hieraan nog een accountantsverklaring moet worden toegevoegd.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van deze voorwaarden.

Artikel 9 Aan welke voorwaarden moet u als subsidieontvanger voldoen?

 • 1. U moet ons informeren over ontwikkelingen die ertoe (kunnen) leiden dat u de activiteiten niet kunt realiseren.

 • 2. U moet ons direct informeren over het geheel of gedeeltelijk beëindigen van uw activiteiten.

 • 3. U moet ons direct informeren over:

  • a.

   wijziging van het huishoudelijk reglement of van de statuten.

  • b.

   besluiten en/of procedures die (kunnen) leiden tot beëindiging van de activiteiten dan wel ontbinding van de rechtspersoon.

 • 4. Uw financiële administratie moet zodanig zijn ingericht dat de exploitatieresultaten en de vermogenspositie op eenvoudige wijze duidelijk worden en waaruit direct blijkt of uw subsidie is ingezet voor de realisatie van de activiteiten genoemd in de werkopdracht.

 • 5. Wij kunnen u bindende voorschriften opleggen voor de inrichting van uw begroting, de financiële administratie en jaarrekening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling gaat in op 1 januari 2017 en is bij besluit van college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020 gewijzigd en verlengd tot 1 januari 2023.