Regeling vervallen per 01-01-2022

Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2021

Geldend van 01-10-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2021

Wij willen dat inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd in het vergroten van hun verbeeldingskracht en kennis in de vorm van een fysieke, een educatieve en een digitale bibliotheek.

De bibliotheek zet zich in voor een samenleving waar mensen lees- en taalvaardig zijn, de weg weten in de informatiemaatschappij, hun kennis kunnen aanscherpen en in staat zijn creatief en innovatief vermogen optimaal te benutten.

Door middel van het aanbieden van bibliotheekwerk wordt gestreefde naar de volgende maatschappelijke waarden:

- Mensen zelfredzamer maken;

- Talenten de ruimte te geven en te ontwikkelen;

- Mensen met elkaar te verbinden;

- Letterlijk dichtbij te staan.

Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad als richtinggevend de beleidsnotitie “Van blijvende waarde” aangenomen. Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het bibliotheekwerk in de gemeente.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2021.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van activiteiten die verband houden met het bibliotheekwerk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 685.314

Artikel 5 (gereserveerd)

Artikel 6 Waar wordt een aanvraag om subsidieverlening aan getoetst?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling is bereikt.

 • 3.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

Aspect

Maximaal aantal punten

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het subsidie

60

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten voldoen aan de gestelde criteria voor subsidieverlening

40

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

 • a.

  de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

 • b.

  bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.  

 • 6.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 1.

  de aanvrager voert het bibliotheekwerk uit in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  de aanvrager moet aantoonbaar in staat zijn uitvoering te geven aan de activiteiten zoals genoemd in deze regeling.

 • 3.

  de aanvrager is gecertificeerd volgens normen van de branchevereniging Vereniging Openbare Bibliotheken.

 • 4.

  bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen burgers, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente

 • 5.

  aanvrager geeft uitvoering aan het regionaal taalakkoord

 • 6.

  de aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

 • a.

  de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

 • b.

  de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

 • c.

  de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

 • d.

  de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

 • a.

  in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

 • b.

  een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

 • c.

  een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

 • d.

  een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

 • e.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4.

  Indien een subsidie-ontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidie-bedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

 • a.

  op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

 • b.

  het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

 • c.

  het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Overgangsbepaling bij herindeling

Een aanvrager aan wie op grond van een besluit van de gemeente Haaren een subsidie is verleend voor het kalenderjaar waarop deze regeling van toepassing is, komt niet in aanmerking voor subsidieverlening voor dezelfde activiteit, leden en/of huisvesting als bedoeld in deze regeling.

Artikel 22 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

 • a.

  op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

 • b.

  het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

 • c.

  het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 23 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 24 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2020 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2020 en vervalt op 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 22 september 2020

Marc Knaapen Hans Janssen

secretaris a.i. burgemeester