Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021

Geldend van 25-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z20-051267

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 15 september 2020;

gelet op artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Aalsmeer 2018 van de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021;

gelet op de Notitie ‘Voorschoolse voorzieningen in Aalsmeer’ (vastgesteld door de Gemeenteraad op 29 juni 2017), die het inhoudelijk kader vormt voor het beleid ter zake, en het ‘Uitvoeringskader voorschoolse educatie Aalsmeer (vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op 19 september 2017);

gelet op het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

overwegende dat het gewenst is dat alle kinderen in de gemeente Aalsmeer deel kunnen nemen aan voorschoolse opvang en dat kinderen Voorschoolse Educatie krijgen als dat nodig is;

overwegende dat het gewenst is om de kwaliteit van de Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie in de gemeente Aalsmeer te waarborgen;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanbieder peuteropvang: een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde houder van een kinderopvangorganisatie die in Aalsmeer peuteropvang verzorgt;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • houder: de rechtspersoon aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet toebehoort, waarbij onder ‘onderneming’ wordt begrepen een locatie die in het LRK is opgenomen als kinderdagverblijf met in het geval van peuteropvang met VE een VE-registratie;

 • inkomensverklaring: de Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI). Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang, in de zin van de Wet Kinderopvang en is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van de opvang van kinderen, zoals bedoeld in de wet kinderopvang;

 • kinderopvangtoeslag (KOT): de tegemoetkoming in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders/ verzorgers, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet Kinderopvang;

 • kindplaats: plaats in een kindercentrum met een aanbod voorschoolse educatie of Peuterarrangement;

 • LRK: Landelijk Register Kinderopvang (Peuterspeelzalen); het register waarin kinderopvangvoorzieningen (en peuterspeelzalen: tot 1 januari 2018) zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

 • maximum uurtarief: het jaarlijks door de belastingdienst vastgestelde landelijk maximum uurtarief per opvangsoort, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit Kinderopvangtoeslag;

 • maximum uurprijs: het maximum bedrag dat door de gemeente gesubsidieerd wordt. Dit bedrag is gebaseerd op het maximum uurtarief zoals omschreven in artikel 8, lid 1 van deze regeling ;

 • NJI: Nederlands Jeugd Instituut;

 • ouder: de juridische ouder of wettelijk verzorger van een peuter;

 • ouderbijdrage: het bedrag dat als vaste eigen bijdrage door de ouder betaald moet worden voor kinderopvang zoals vastgesteld in de advies tabel ouderbijdragetabel van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten;

 • peuter: een in de gemeente Aalsmeer woonachtig kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

 • peuterarrangement (PA): educatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar van wie ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor wie geen sprake is van een VE-indicatie;

 • peutergroep: een groep exclusief voor 2- en 3 jarige kinderen, gesitueerd in een separate ruimte, waar de kinderen (al dan niet geïndiceerd) een peuterprogramma volgen;

 • subsidieverordening: de geldende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer;

 • VE: Voorschoolse educatie; het aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waarbij aan de hand van een VE-programma, op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;

 • VE-indicatie: een indicatie afgegeven door de GGD-jeugdgezondheidszorg Amstelland die recht geeft op voorschoolse educatie;

 • VE-peuter: peuters die in aanmerking komen voor VE, op indicatie van de GGD;

 • VE-programma: een door het NJI erkend voorschools programma waarin op een gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek, en sociaal- emotionele ontwikkeling;

 • VE-subsidie (aanvullend): een vergoeding in de vorm van een bedrag per VE-peuter per uur aan de houder voor de extra (personele) inzet voor een bezette VE- peuterplaats;

 • Voorschoolse voorziening: kinderdagverblijven die zijn geregistreerd in het LRK(P) als VE-gecertificeerd binnen de gemeente Aalsmeer;

 • VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie; educatie verdeeld in een voorschoolse periode (2,5 tot 4 jarigen) doorlopend in de eerste jaren van het basisonderwijs (4-en 5 jarigen), de vroegschoolse periode;

 • VVE-werkgroep: overleggroep van alle bij de indicering en uitvoering van VVE betrokken partijen in de gemeente.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een kindercentrum dat peuteropvang in de gemeente aanbiedt, dat staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en dat voldoet aan de vereisten en kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang de hier uit voortvloeiende regelgeving en de nadere regels. Het kindercentrum dient tevens aantoonbaar pedagogische relaties te (gaan) onderhouden met minimaal één van de in de gemeente opererende basisscholen.

Artikel 3 Activiteiten

De subsidiabele activiteiten zijn:

 • 1. Het gedurende een kalenderjaar aanbieden van een peuterprogramma aan peuters ingeschreven in de gemeente, die in aanmerking komen voor een Peuterarrangement.

 • 2. Het gedurende een kalenderjaar aanbieden van een peuterprogramma aan voor VE geïndiceerde peuters wonend in de gemeente.

 • 3. Een peuter kan slechts aan 1 gesubsidieerd peuterprogramma tegelijkertijd binnen de gemeente deelnemen.

Artikel 4 Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie

 • 1. De aanbieder komt uitsluitend in aanmerking voor subsidiëring van voorschoolse educatie (als omschreven in artikel 3 lid 2) wanneer deze in de peutergroep tevens Peuterarrangementen (als omschreven in artikel 3 lid 1) aanbiedt.

 • 2. De aanbieder neemt deel aan de werkgroep VVE en conformeert zich aan de afspraken die in de werkgroep worden gemaakt.

 • 3. De aanbieder van voorschoolse educatie voldoet, bovenop de eisen Wet Kinderopvang, aan de door de gemeente Aalsmeer vastgestelde kwaliteitskader ‘Uitvoeringskader voorschoolse educatie Aalsmeer 2017’.

 • 4. De aanbieder van Peuterarrangementen voldoet aan de kwaliteitscriteria beschreven in de domeinen 4, 5, 7 en 8 van het ‘Uitvoeringskader voorschoolse educatie Aalsmeer’.

 • 5. Bij de uitvoering van het Peuterarrangement en het VE-geïndiceerde aanbod binnen eenzelfde peutergroep wordt inhoudelijk hetzelfde peuterprogramma ingezet, zodat gemengd aanbod (VE- en niet-VE peuters in één peutergroep) mogelijk is.

 • 6. De aanbieder is verplicht om bij aanmelding van een voor VE geïndiceerde peuter aan dit kind voorschoolse educatie te bieden wanneer er gesubsidieerde kindplaatsen VE beschikbaar zijn. Bij tekort aan VE-kindplaatsen neemt de aanbieder contact op met de uitvoeringscoördinator VVE van de gemeente.

 • 7. De aanbieder geeft in voorkomende gevallen voorrang aan het plaatsen van een peuter met VE-indicatie boven het plaatsen van een niet-VE-peuter.

 • 8. Aanbieders nemen -waar nodig in onderling overleg en/of met facilitering vanuit de gemeente- aantoonbaar maatregelen om dubbele subsidiëring per peuter uit te sluiten.

 • 9. De aanbieder verplicht zich tot het aanleveren van kwartaalrapportages aan de gemeente volgens de door de gemeente voorgeschreven format.

 • 10. De aanbieder doet aantoonbaar moeite om de (financiële) laagdrempeligheid van het peuteraanbod te waarborgen.

AD 3 en 4: samen met de aanbieders zal gewerkt worden aan de totstandkoming van een nieuw kwaliteitskader voor het aanbod PA en VE.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Naast de stukken vermeld in de Subsidieverordening, bevat de aanvraag minimaal de naam en het adres van de aanbieder, de locatie waar de opvang plaatsvindt, de wijze waarop de opvang is vermeld in het LRK met het bijbehorende registratienummer en bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan artikel 2, 3 en 4 van deze regeling.

 • 2.

  Ter completering van de subsidieaanvraag wordt in overleg met de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan sluit aan op de uitgangspunten in de Notitie ‘Voorschoolse voorzieningen in Aalsmeer’ (vastgesteld door de Gemeenteraad op 29 juni 2017). Het uitvoeringsplan omvat:

  • a.

   de te verwachten aantallen peuterarrangementen, inclusief op recente realisatiecijfers gebaseerde of aan de inschrijvingen gerelateerde onderbouwing;

  • b.

   de te verwachten aantallen peuters met VE-indicatie, en daarvan het aantal ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, inclusief op recente realisatiecijfers en/of aanvragen gerelateerde onderbouwing;

  • c.

   de afspraken rond de te hanteren ouderbijdrage en het toetsen van het recht op subsidie per peuter.

 • 3.

  Het pedagogisch beleidsplan.

 • 4.

  In aanvulling op lid 1, 2 en 3 van onderhavig artikel kan het college overige gegevens opvragen die zij nodig acht om een beslissing te nemen op de aanvraag.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

De uiterste datum voor indienen van een subsidieaanvraag voor het jaar 2021 (01-01-2021 tot 01-01-2022) is 15 november 2020. Subsidieaanvragen voor het jaar 2022 en verder dienen uiterlijk vóór 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te worden.

Artikel 7 Beslistermijn

Het college beslist op een tijdig en volledig ingediende met een uitvoeringsplan gecompleteerde subsidieaanvraag, uiterlijk 13 weken na indiening van de subsidieaanvraag.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het uurtarief voor een peuterplaats en peuterplaats met VE vast, deze is gebaseerd op het maximum uurtarief KOT.

 • 2.

  De gemeente subsidieert het uitvoeren van peuterprogramma’s t.b.v. Peuterarrangementen en VE-aanbod op basis van bezette kindplaats (bijlage 1).

 • 3.

  De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is gebaseerd op het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief en de (gecomprimeerde) VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang.

 • 4.

  De grondslag van de subsidie is het werkelijk aantal peuters en het werkelijk aantal contracturen dat gebruik wordt gemaakt van een (VE)- peuterplaats. Naar rato van de plaatsingsperiode per (VE)-peuter, berekent het college de subsidiebedragen als volgt:

  • a.

   per bezette peuterplaats voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag maximaal 320 uren per jaar, vermenigvuldigd met het door de aanbieder gehanteerd uurtarief en minus de over deze uren in rekening gebrachte ouderbijdrage. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief.

  • b.

   per VE-peuter op een VE-peuterplaats, voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag maximaal 640 uren per jaar, vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief en minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage over 320 uren per jaar. Het subsidiebedrag is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. Per schoolweek wordt de ouderbijdrage over 8 uur gerekend.

  • c.

   per VE-peuter op een VE- peuterplaats voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag maximaal 320 uren per jaar, vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. De VE-peuter maakt naast deze uren nog tenminste 320 uren per jaar gebruik van de VE-peuterplaats, waarvoor kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door de ouder.

  • d.

   Voor het VE-aanbod geldt een jaarlijks door het college vastgestelde opslag per (bezette) peuterplaats per uur wegens de kwaliteitseisen voorschoolse educatie.

  • e.

   Voor het Peuterarrangement geldt een jaarlijks door het college vastgestelde opslag per (bezette) peuterplaats per uur wegens extra administratieve handelingen.

 • 5.

  Aanbieders innen zelf de ouderbijdragen en zijn verantwoordelijk voor het risico van niet-betalers

 • 6.

  Indien er wel recht is op kinderopvangtoeslag, maar geen recht op het totaal aantal uur aanbod per week (zoals de gemeente voorschrijft), dan kan er volledig gebruik worden gemaakt van een gesubsidieerde peuterplaats.

 • 7.

  Indien bij bepaling van de overheid nieuwe taken aan het peuterprogramma worden toegevoegd kan dit leiden tot bijstelling van het tarief.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste het in de gemeentebegroting opgenomen subsidieplafond.

 • 2. Als er meer dan één aanvrager recht heeft op subsidie en het subsidieplafond wordt overschreden, dan wordt de subsidie verdeeld over de aanvragers. Dit gebeurt naar rato van de subsidiebedragen die per aanvrager aan de orde zijn en rekening houdend met het aantal gerealiseerde kindplaatsen in voorgaande jaren.

Artikel 10 Verantwoording en vaststelling subsidie

In afwijking van het gestelde in de Subsidieverordening, geldt het volgende met betrekking tot de verantwoording en vaststelling van de subsidie:

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Deze aanvraag gaat vergezeld van een inhoudelijke en financiële eindrapportage.

 • 2.

  De eindrapportage bevat:

  • a.

   Algemeen:

   • i.

    een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten conform de gestelde voorwaarden zijn verricht;

   • ii.

    een financieel verslag volgens de door de gemeente voorgeschreven format. Hierin is opgenomen het gehanteerde uurtarief, de aantallen gerealiseerde kindplaatsen Peuterarrangement en Voorschoolse educatie en de inkomsten uit ouderbijdragen. Uit het overzicht dient tevens te blijken of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en of de peuter een VE- indicatie heeft.

  • a.

   Per locatie:

   • i.

    het aantal peuters dat gebruik heeft gemaakt van gesubsidieerde kindplaatsen, onderverdeeld naar soort subsidieplaats VE en PA.

 • 3.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld indien de eindrapportage hiertoe aanleiding geeft.

 • 4.

  De gemeente is bevoegd steekproefsgewijs de juistheid van de aangeleverde gegevens als bedoeld in artikel 10 lid 2 te controleren in de administratie van de aanvrager. De aanvrager verleent hieraan volledige medewerking.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop deze bekend is gemaakt en geldt voor alle subsidieaanvragen Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie vanaf 1 januari 2021.

 • 2.

  Op de dag waarop deze regeling in werking treedt worden de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2019 ingetrokken.

 • 3.

  Voor zover de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken van de bepalingen in de vigerende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer, geldt deze regeling.

 • 4.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken, als toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 5.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2020.

De secretaris,

mr. J.J.A. Dunselman

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage 1 Subsidiebedragen peuterarrangementen en voorschoolse educatie 2021

Peuterarrangementen:

Voor niet-VE peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 8 uur per week

 • verdeeld over twee dagdelen per week

 • 40 weken per jaar

 • subsidie maximaal € 8,46 per uur;

 • aanvullende toeslag van € 0.78 per peuter per uur naar rato van de geplaatste periode.

 • Inkomensafhankelijke ouderbijdrage (conform VNG tabel) over 8 uur per week

Het subsidiebedrag per kindplaats voor een volledig jaar wordt als volgt berekend:

 • 8 x 40 x € 8,46 (of lager als uurtarief kinderopvangorganisatie lager is) minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage (conform VNG tabel) over 8 uur per week

 • Plus € 0.78 per peuter per uur

Voorschoolse educatie: ouders ZONDER recht op kinderopvangtoeslag

Voor VE- peuters (met VE-indicatie) van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 16 uur per week

 • verdeeld over 4 dagdelen per week;

 • maximaal 40 weken per jaar

 • inkomensafhankelijke ouderbijdrage (conform VNG tabel) gebaseerd op 8 uur per week, 40 weken per jaar

 • derde en vierde dagdeel wordt volledig gesubsidieerd, op basis van € 8,46 per uur

 • aanvullende subsidie van € 1,26 per uur, per peuter naar rato van de geplaatste periode.

Het subsidiebedrag per kindplaats wordt als volgt berekend:

 • 16 x 40 x € 8,46 (of lager als uurtarief kinderopvangorganisatie lager is) minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage (conform VNG tabel) over 8 uur per week

 • Plus € 1,26 per peuter per uur.

Voorschoolse educatie: ouders MET recht op kinderopvangtoeslag

Voor VE- peuters van ouders met recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 16 uur per week

 • verdeeld over 4 dagdelen per week;

 • maximaal 40 weken per jaar

 • subsidie maximaal € 8,46 per uur;

 • aanvullende subsidie van € 1,26 per uur, per kind;

 • ouders vragen over 8 uur kinderopvangtoeslag aan

Het subsidiebedrag per kindplaats wordt als volgt berekend:

 • 8 x 40 x € 8,46 (of lager als uurtarief kinderopvangorganisatie lager is)

 • Aanvullende subsidie van € 1,26 per uur per peuter naar rato van de geplaatste periode.