Mandaatbesluit griffiepersoneel

Geldend van 24-09-2020 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel

De werkgeverscommissie van de gemeente Druten

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie 2015;

besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidende uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

 • 5.

  Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend: De werkgeverscommissie van de gemeente Druten, namens deze, (handtekening), griffier.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel' en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 17 september 2020, Druten.

De voorzitter,

A.H. Wijnen