Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten houdende regels omtrent de sloop van ongewenste bebouwing van het buitengebied (Nadere regels subsidie sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Asten 2020)

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten houdende regels omtrent de sloop van ongewenste bebouwing van het buitengebied (Nadere regels subsidie sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Asten 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de subsidieverordening ‘sloop ongewenste bebouwing in het buitengebied gemeente Asten’ (vastgesteld gemeenteraad 21 oktober 2008 / in werking getreden op 23 januari 2009);

overwegende dat;

in 2009 verschillende inschrijvingsronden voor de sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied zijn opengesteld. Na het verstrijken van de eerdere inschrijvingstermijnen geen nieuwe termijn van opstelling voor het aanvragen van sloopsubsidie is vastgesteld;

het de verwachting is dat maatschappelijk gezien behoefte bestaat aan het openstellen van een nieuw subsidieronde gelet op de ontwikkelingen in de agrarische sector, waarbij het verlenen van subsidie een positieve bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;

op grond van subsidieverordening ‘sloop ongewenste bebouwing in het buitengebied gemeente Asten’ eerst nadere besluitvorming dient plaats te vinden voordat aanvragen in behandeling genomen kunnen worden en tot subsidieverlening kan worden overgegaan. Het daarbij gaat om de volgende onderwerpen:

 • -

  Aanwijzing van gebieden (verordening artikel 2 lid 1)

 • -

  Aanwijzing categorieën gebouwen (verordening artikel 2 lid 2 )

 • -

  Termijn van openstelling (verordening artikel 7 lid 1 en 2)

 • -

  Subsidieplafond (verordening artikel 7 lid 1 en 2)

 • -

  Afwijkende subsidiebedragen (verordening artikel 7 lid 2)

 • -

  Prioritering (verordening artikel 8 lid 1 t/m 3)

besluit:

vast te stellen de nadere subsidieregels sloop ongewenste bebouwing buitengebied 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: Het college van burgemeester en wethouders van Asten.

 • b.

  Buitengebied: het gebied buiten de op grond van artikel 20a van de Wegenverkeersweg 1994 vastgestelde bebouwde kom en het gebied dat op grond van een door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk plan als toekomstig onderdeel van de bebouwde kom kan worden aangemerkt; kleine kernen, gehuchten en buurtschappen waarvoor geen bebouwde kom is vastgesteld, worden tot het buitengebied gerekend.

Artikel 2 aanwijzing van gebieden

Percelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voor het slopen van aanwezige opstallen, dienen gelegen te zijn in het buitengebied (zie artikel 1.a) van de gemeente Asten.

Artikel 3 aanwijzing categorieën gebouwen

Alle (agrarische) bedrijfsbebouwing komt in aanmerking voor het verkrijgen van sloopsubsidie, zoals stallen, opslagloodsen, werktuigenbergingen en glasopstanden. Voor glasopstanden geldt een maximum oppervlakte van 5000 vierkante meter.

Artikel 4 termijn van openstelling

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Artikel 5 Subsidieplafond

Voor de inschrijvingsperiode 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 wordt een subsidieplafond van € 150.000 vastgesteld. Wanneer het maximaal beschikbare budget is toebedeeld worden de latere aanvragen geweigerd.

Artikel 6 Subsidiebedragen

 • 1. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van de te slopen of te verwijderen objecten, op de volgende wijze:

  Te slopen of te verwijderen object

  Subsidiebedrag per m2

  • a.

   Glasopstanden

  € 3,00

  • b.

   Gebouw, niet zijnde glasopstanden

  € 15,00

  • c.

   Asbestplaten

  € 7,50

  • d.

   Kelderruimte

  € 2,5

  • e.

   Sleufsilo’s en voerplaten

  € 3,00

 • 2. Indien op een sloopperceel subsidie wordt verleend voor de sloop van één of meer gebouwen als bedoeld onder 1.b en bovendien voor de sloop of verwijdering van één of meer van de objecten als bedoeld onder 1.c t/m 1.d dan mag de gezamenlijke subsidie voor sloop of verwijdering van het gebouw (de gebouwen) en de andere objecten niet meer bedragen dan het aantal vierkante meter van de oppervlakte van het gebouw(de gebouwen), vermenigvuldigd met € 25,00. Het maximumsubsidiebedrag per sloopperceel wordt vastgesteld op € 40.000,00.

Artikel 7 Prioritering

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij het subsidieplafond niet mag worden overschreden. Indien het subsidieplafond is bereikt worden later ingediende aanvragen geweigerd.

Artikel 8 Procesmatige aspecten

De in de subsidieverordening ‘sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Asten’ opgenomen voorwaarden voor het verstrekken van subsidie, de indieningsvereisten en overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing

Artikel 9

 • 1) Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om af te wijken van vorenstaande bepalingen in gevallen waarin onverkorte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot met deze bepalingen te dienen doelen.

 • 2) In de in het eerste lid bedoelde gevallen, evenals in gevallen die niet zijn voorzien in deze beleidsregels, beslissen burgemeester en wethouders naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treed in werking op 1 oktober 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Asten 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 11 augustus 2020.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester