MANDAATREGELING GEMEENTE BRUMMEN 2020

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

MANDAATREGELING GEMEENTE BRUMMEN 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

a. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

b. Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan ondertekenen van een door dat bestuursorgaan genomen besluit;

c. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

d. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

e. Mandaatgever: een bestuursorgaan;

f. Gemandateerde: degene die namens het bestuursorgaan de bevoegdheid uitoefent;

g. Mandaatregister: het bij deze regeling behorend overzicht waarin bevoegdheden zijn opgenomen inzake mandaat, machtiging en volmacht.

Artikel 2. Mandaat

1. De bestuursorganen verlenen mandaat volgens het bij dit besluit behorende Mandaatregister, met inachtneming van onderstaande artikelen.

2. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen.

3. Het mandaat dat aan een medewerker is verleend, strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van de medewerker behoren, blijkend uit de functiewaardering, verslag van het jaargesprek, het aanwijzingsbesluit en/of de arbeidsovereenkomst.

4. De Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris en de procesmanagers kunnen om hen moverende redenen aan de aan hen ondergeschikte gemandateerden voorwaarden stellen, aanwijzingen geven bij de uitoefening van de aan deze functionarissen gemandateerde bevoegdheden, dan wel het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden niet toestaan.

Artikel 3. Ondermandaat

De gemandateerden kunnen alleen ondermandaat verlenen indien dit uitdrukkelijk is bepaald in het bij dit besluit behorende Mandaatregister, met inachtneming van onderstaande artikelen.

Artikel 4. Volmacht en machtiging

1. Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

2. Waar volmacht is verleend tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband houden.

Artikel 5. Afwezigheid van de gemandateerde

1. Bij afwezigheid van de gemandateerde heeft de plaatsvervanger dezelfde bevoegdheden als de gemandateerde.

2. De Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris kan de procesmanagers vervangen.

3. De procesmanagers kunnen elkaar onderling vervangen.

4. De vervanger op grond van dit artikel oefent de bevoegdheid uit in de geest zoals deze door de vervangene zou zijn uitgeoefend.

Artikel 6. Instructies

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden vindt niet plaats –tenzij de portefeuillehouder (indien het college het bevoegde bestuursorgaan is) of het bevoegde bestuursorgaan anders bepaalt in een concreet geval, met uitzondering van het bepaalde in letter f - indien:

a. advies nodig is van een ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie of een andere instelling/commissie en dit advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten dan wel niet tot dezelfde conclusie leiden;

b. de portefeuillehouder of de gemeentesecretaris te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders te willen voorleggen;

c. het bestuursorgaan zelf wenst te beslissen;

d. het besluit leidt tot afwijking van het bestaande gemeentelijke beleid;

e. het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten;

f. de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het uitoefenen van de bevoegdheid;

g. het om een brief of verzoek met een persoonlijk karakter gaat.

Artikel 7. Ondertekening

In het in (onder)mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van de mandaatgever is genomen.

Artikel 8. Zelf uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid

De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de gemandateerde.

Artikel 9. Ter inzagelegging en bekendmaking

Mandaatbesluiten, ondermandaatbesluiten en tussentijdse wijzigingen en aanvullingen worden verwerkt in het bij dit besluit behorende Mandaatregister en worden op www.overheid.nl beschikbaar gesteld.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Het Mandaatreglement gemeente Brummen 2016 wordt ingetrokken, inclusief de bijlage.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020 of bij latere besluitvorming op de dag na die van bekendmaking.

3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatregeling gemeente Brummen 2020”.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 02 juni 2020.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

De burgemeester A.J. van Hedel,

De gemeentesecretaris M. Klos

Aldus besloten in de raadsvergadering d.d. 2 juni 2020

Griffier D.D. Balduk

Voorzitter A.J. van Hedel

Aldus besloten door de burgemeester d.d. 2 juni 2020

A.J. van Hedel

Aldus besloten door heffingsambtenaar d.d. 29 mei 2020

P. Jedema

Aldus besloten door de invorderingsambtenaar d.d. 2 juni 2020

L. van Ulden

Bijlage: Mandaatregister gemeente Brummen 2020

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Bestuursorgaan

Bijzondere bepaling

Mandaat

1.Algemeen

1.1

Indienen van declaraties voor bijdragen / subsidies / voorschotten bij provincie, rijk en andere instanties en het aanvragen van bijdragen / subsidies / voorschotten bij provincie, rijk en andere instanties.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procesmanagers

 • Beleidsmedewerkers A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Projectleider

 • Medewerker beleidsuitvoering

Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Alle medewerkers

1.2

Afwikkelen van administratieve procedures binnen het kader van reeds genomen besluiten.

B&W

B Heffingsambtenaar Invorderingsambtenaar

Met uitzondering van brieven aan H.M. de Koning, Commissaris van de Koning of andersoortige stukken met een persoonlijk karakter.

 • Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Alle medewerkers

1.3

Het ondertekenen van stukken dat noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling van het bestuursorgaan vergt en geen politiek gevoelig karakter heeft (zoals ontvangstbevestiging en, behandelings- en tussenberichten; uitnodigingen voor bijeenkomsten en hoorzittingen, deelneming aan enquêtes), inclusief het vertrekken van een bewijs of bevestiging van ontvangst.

B&W

B

Met uitzondering van brieven aan H.M. de Koning, Commissaris van de Koning of andersoortige stukken met een persoonlijk karakter. Binnen de kaders van FUWA en het IWP van de betrokken functionarissen.

 • Alle medewerkers

1.4

Vertegenwoordigen gemeente en gemeentelijke bestuursorganen in rechtsgedingen (bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures).

Artikel 160, lid 1, aanhef en onder e en artikel 171 Gemeentewet

B&W

B

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie..

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Projectleider

Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker uitvoering

Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Projectleider

Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

1.5

Beslissen tot het voeren van een bestuursrechtelijke procedure.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator

 • Team voor Elkaar

 • Jurist

 • Projectleider

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

1.6

Doen van opgaven voor de statistiek

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoordinator

 • Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerkers A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

 • Projectleider

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • BAG-beheerder

 • Directeur dienst gemeente Apeldoorn

1.7

Verstrekken van wettelijk vereiste gegevens.

B&W

B

Raad

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening gemeente Apeldoorn

 • Projectleider

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

1.8

Waarmerken van afschriften

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerkers

1.9

Voeren van correspondentie inzake aansprakelijkstellingen c.q. in gebreke stellingen bij schadegevallen.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

1.10

Doen van aangifte bij politie in geval van diefstal, vernieling, agressie, etc.

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist B

 • Proces Fysieke Leefomgeving

 • Technisch Beheerder

1.11

Het treffen van een maatregel in het kader van het agressieprotocol, zoals het sturen van een waarschuwing of het opleggen van een toegangsontzegging voor een of meer gemeentelijke panden.

Agressieprotocol gemeente Brummen

B&W

 • Burgemeester

 • Algemeen Directeur-Gemeentesecretaris

1.12

Het indienen van een aanvraag voor een vergunning.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Projectleider

 • Programmamanager

 • Beleidsmedewerker A en B

2. Gemeentewet

2.1

- Het besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen (zoals het aangaan van overeenkomsten, het gunnen van opdrachten e.d. bij aanbesteding van werken, leveringen en diensten en bij in- en aankoop van goederen en/of diensten).

- Het besluiten tot het voeren van een privaatrechtelijke procedures.

Art. 160 Gemeentewet

B&W

Tenzij in een specifiek geval anders is bepaald door het college en mits er voldoende budget beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad.

De Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris is bevoegd tot het drempelbedrag Europese aanbesteding.

Procesmanagers zijn bevoegd tot het drempelbedrag nationale openbare aanbesteding.

Inhuur personeel is voorbehouden aan de procesmanager HR.

Budgethouders binnen het toegekende budget en –indien van toepassing- overeenkomstig het inkoopbeleid.

Frontofficemedewerker A alleen voor de overeenkomst eenmalige trouwlocatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Budgethouders

 • Frontoffice medewerker A

2.2

Het bestellen en kopen van bloemen, lunches, kaartjes e.d..

Art. 160 Gemeentewet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Technische uitvoering

 • Medewerker Beleidsuitvoering

 • Frontoffice medewerker A en B

2.3

Vertegenwoordigen gemeente in en buiten rechte, o.a. bij het aangaan van overeenkomsten en bij aanbestedingen.

Art. 171 Gemeentewet

B

Voor functie frontofficemedewerker B en medewerker beleidsuitvoering: beperkt tot bloemetjes, broodjes etc

Projectleider, Programmamanager en strategisch beleidsadviseur

beperkt tot het ondertekenen van pachtovereenkomsten overeenkomsten die passend zijn binnen het vastgestelde budget.

Beleidsmedewerker A: uitsluitend voor het vestigen van krediethypotheek in kader van de Participatiewet. Beleidsmedewerker A en B: tevens voor bloemetjes, broodjes, etc.

Frontofficemedewerker A alleen voor de overeenkomst eenmalige trouwlocatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Budgethouders

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Projectleider

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Frontoffice medewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

2.4

Vertegenwoordigen gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen te zake van:

•Passeren van akten van (ver)koopovereenkomsten

•Het vestigen of beëindigen van zakelijke rechten

•Het vestigen of beëindigen van erfpachtrechten

•Het overigens bezwaren van gemeente-eigendommen

Vestigen van rechten ten behoeve van de gemeente.

Art. 171 Gemeentewet

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Projectleider

2.5

Het ondertekenen van overeenkomsten

Artikel 171 Gemeentewet

B

Het besluit tot het aangaan van de overeenkomst is door het college van burgemeester en wethouders zelf genomen. De wethouder die de overeenkomst mag ondertekenen is degene in wiens portefeuille het hoofdonderwerp van de overeenkomst valt.

 • wethouders

2.6

Het fiatteren van facturen.

B&W

Budgethouders: binnen het toegekende budget.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Budgethouders

2.7

Aanbesteden van werken conform het uniform aanbestedingsreglement.

B&W

Na beschikbaar stellen krediet. Met inachtneming van de nota inkoop en aanbestedingsbeleid.

Procesmanager: tot drempelbedrag nationale openbare aanbesteding;

Budgethouders, projectleiders en programmamanagers tot drempel meervoudig onderhandse aanbesteding conform het inkoopbeleid Brummen mits vooraf de inkoopadviseur is geraadpleegd.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke Leefomgeving

 • Budgethouder

 • Projectleider

 • Programmamanager

2.8

Gunnen van werken conform het uniform aanbestedingsreglement.

B&W

Procesmanager tot drempelbedrag nationale openbare aanbesteding, budgethouder, projectleider en programmamanager: tot drempelbedrag meervoudig onderhandse aanbesteding.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Budgethouder

 • Projectleider en programmamanager

2.9

Verstrekken opdracht en aanschaffen materiaal t.b.v. het uitvoeren van werken.

B&W

Procesmanager tot drempelbedrag nationale openbare aanbesteding

Medewerkers en budgethouders tot €5.000,-.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Budgethouder

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

2.10

Voeren van correspondentie met betrekking tot verhuur, verpachting en ingebruikgeving van eigendommen van de gemeente.

B&W

Binnen de kaders van FUWA en het IWP van de betrokken functionarissen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Jurist

 • Projectleider

 • Vakspecialist A en B

2.11

Voeren van correspondentie met betrekking tot verkoop van eigendommen van de gemeente.

Beleidsmedewerker A in de hoedanigheid van juridisch adviseur.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Projectleider

3. Algemene wet bestuursrecht

3.1

Het doorzenden van geschriften.

Art. 2:3 Awb

B&W

B

Raad

HeffingsambtenaarInvorderingsambtenaar

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Leden Team voor Elkaar

 • Medewerker Beleidsuitvoering

3.2

-Kennisgeven en terinzagelegging aanvraag

-In gelegenheid stellen aanvrager en eventuele belanghebbenden stukken in te zien.

Afd. 3.4 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Leden Team voor Elkaar

 • Medewerker Beleidsuitvoering

3.3

Kennisgeven en terinzagelegging aanvraag

In gelegenheid stellen aanvrager en eventuele belanghebbenden stukken in te zien.

Afd. 3.4 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Processen Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving:

 • Alle medewerkers

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Frontoffice medewerkers

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.4

-Opstellen ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning of ontheffing

-Ter inzage leggen ontwerpbesluit, incl. bescheiden

-Toezenden ontwerpbesluit

-Kennisgeven ontwerpbesluit

-Zenden adviezen aan bestuursorganen en aanvrager.

Afd. 3.4 Awb

B&W

B

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Processen Fysieke leefomgeving en Inwonerszaken

 • Alle medewerkers

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.5

-Aantekenen ontvangstdatum op ingekomen zienswijze en zenden afschriften zienswijze aan aanvrager en adviserende bestuursorganen

-In gelegenheid stellen aanvrager aanwezig te zijn bij gedachtewisseling en mondelinge inbreng zienswijze

- zenden verslag zienswijze aan aanvrager, adviserende bestuursorganen en degenen die mondelinge zienswijze hebben ingebracht.

Afd 3.4 Awb en artikelen 4:7 en 4:8 Awb

B&W

B

 • Procesmanagers

 • Processen Fysieke leefomgeving en Inwonerszaken

 • Alle medewerkers

3.6

- Verzoeken tot aanvullen aanvraag en stellen van een redelijke termijn voor het indienen van de aanvulling

- Maken van aantekening dat aanvraag ondanks onvolledigheid in behandeling wordt.

- Besluiten tot buiten behandeling stellen aanvraag.

Art. 4:5 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, IOW, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Processen Fysieke leefomgeving en Inwonerszaken

 • Alle medewerkers

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

 • Frontoffice medewerker A en B

 • Proces Strategie, advies en financiën

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Jurist

3.7

Een herhaalde aanvraag afwijzen.

Art. 4:6 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, IOW, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Leden Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

3.8

Verlengen beslistermijn en het geven van een nieuwe termijn.

Art. 4:14, lid 1 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Leden Team voor Elkaar

 • Processen Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Alle medewerkers

3.9

Mededelen aan de aanvrager dat niet binnen de acht weken termijn een beslissing kan worden gegeven en het noemen van een redelijke termijn.

Art. 4:14, lid 3 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Leden Team voor Elkaar

 • Processen Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Alle medewerkers

3.10

Doen van mededeling/kennisgeving omtrent aanhouding, voornemen tot wijziging, intrekking of ambtshalve nemen van ander besluit.

o.a. art. 3.6 Wabo en artt. 4:7 en 4:8 Awb.

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Leden Team voor Elkaar

 • Processen Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Alle medewerkers

3.11

- Geven van gelegenheid aan adviseurs tot uitbrengen advies over aanvraag tot wijziging/intrekking van een besluit of bij voornemen tot ambtshalve nemen van een besluit

- Het stellen van een termijn voor het uitbrengen van een advies en het ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur.

Afd. 3.3 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Leden Team voor Elkaar

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Jurist

 • Projectleider

 • Medewerker Beleidsuitvoering

3.12

Zenden afschrift ingebrachte zienswijze aan adviserende bestuursorganen en aan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit was gericht.

Afd. 3:3 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Jurist

 • Projectleider

 • Medewerker Beleidsuitvoering

3.13

Weigeren/honoreren verzoek tot niet bekendmaken persoonlijke gegevens van degene die zienswijze heeft ingebracht.

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet. Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Leden Team voor Elkaar

 • Klantmanager A

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.14

Gelegenheid bieden aan aanvrager en eventuele belanghebbenden tot indienen zienswijze.

Art. 4:7 en 4:8 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers Inwonerszaken en HR

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Klantmanager A

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.15

Op de hoogte stellen aanvrager van toepassen van uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb).

Art. 3:13 Awb

B&W

B

Op basis van collegebesluit t.a.v. ontwerpbesluit.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Frontoffice medewerker A

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Projectleider

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

3.16

Zenden ontvangstbevestiging klachtbrief

Art. 9:6 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtencoördinator

3.17

Zenden van stukken aan klager;

Zenden afschrift klachtbrief en stukken aan aangeklaagde.

Art. 9:9 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtencoördinator

3.18

Verdagen van de beslissing op klacht;

Verder uitstel van de beslissing op klacht.

Art. 9:11 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtencoördinator

3.19

Beslissen op schriftelijke klachten.

Art. 9:12 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtenbehandelaar overeenkomstig de Klachtenverordening gemeente Brummen

 • Klachtencoördinator

3.20

Mededelen aan klager dat klacht niet in behandeling wordt genomen.

Art. 9:8 Awb

B&W

B

Raad

 • • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtenbehandelaar overeenkomstig de Klachtenverordening gemeente Brummen

 • Klachtencoördinator

3.21

Horen van klager en beklaagde.

Art. 9:10 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtenbehandelaar overeenkomstig de Klachtenverordening gemeente Brummen

 • Klachtencoördinator

3.22

Registreren en publiceren van schriftelijke klachten.

Art. 9:12a Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Klachtenbehandelaar overeenkomstig de Klachtenverordening gemeente Brummen

 • Klachtencoördinator

3.23

Het nemen van invorderingsbesluiten.

Art. 5:37 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Processen Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

3.24

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente.

Art. 4:99 Awb en 5:37 Awb

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

  Proces Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

  Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.25

Het geven van uitstel van betaling.

Art. 4:94 lid 1, Awb

B&W

B

 
 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

  Proces Fysieke leefomgeving:

 • Vakspecialist A

 • Beleidsmedewerker B

  Proces Strategie, Advies en Financiën:

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

3.26

Bekendmaking van de van rechtswege gegeven beschikking.

Art.4:20c, Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

3.27

Het aan de beschikking van rechtswege (bij niet tijdig beslissen op aanvraag) verbinden van voorschriften of het intrekken van de beschikking.

Art. 4.20f Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

3.28

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op aanvragen en bezwaarschriften.

Art. 4:18 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

3.29

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen.

Art. 4:20 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

3.30

Het aanmanen tot betaling van een schuldenaar die in verzuim is

art. 4:112 Awb

B&W

B

• Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

• Procesmanager Strategie, Advies en Financien

Proces Strategie, Advies en Financiën:

• Beleidsmedewerker A

• Medewerker beleidsuitvoering

Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V.

3.31

Het in rekening brengen van een vergoeding voor de aanmaning

art. 4:113 Awb

B&W

B

• Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

• Procesmanager Strategie, Adives en Financiën

• Strategisch beleidsadviseur

• Beleidsmedewerker A en B

• Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V.

3.32

Het bij dwangbevel invorderen van de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel

art. 4:119 Awb

B&W

B

 

• Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

• Procesmanager Strategie, Adives en Financiën

• Strategisch beleidsadviseur

• Beleidsmedewerker A en B

3.33

Het bij dwangbevel invorderen van een geldsom

artikel 5:10 Awb

B&W

B

 

• Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

• Procesmanager Strategie, Adives en Financiën

• Strategisch beleidsadviseur

• Beleidsmedewerker A en B

4. Bezwaarschriften

4.1

Zenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift en mededeling dat advies van de commissie bezwaarschriften wordt gevraagd.

Art. 6:14 en 7:13 Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.2

Vragen van een machtiging.

Art. 2:1 Awb

Art. 9 Verordening commissie bezwaarschriften

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.3

Het stellen van een termijn aan de indiener van een bezwaarschrift voor het herstellen van een gebrek.

Art. 6:6 Awb

Art. 9 Verordening commissie bezwaarschriften

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.4

Zenden van stukken aan bezwaarden en eventuele derde belanghebbenden dan wel aan de gemachtigden, indien er sprake is van vertegenwoordiging. /Ter inzage leggen stukken.

Art. 6:17 Awb

Art. 9 Verordening commissie bezwaarschriften

B&W

B

Raad

Voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften

Betreft de (plv.) secretaris van de commissie bezwaarschriften.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.5

Doen van vooronderzoek of doen van nader onderzoek.

Art. 10 en 17 Verordening commissie bezwaarschriften

Commissie voor de bezwaarschriften

Betreft de (plv.) secretaris van de commissie bezwaarschriften.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.6

Bepalen tijd en plaats hoorzitting, uitnodigen belanghebbenden en bestuursorgaan, wijzigen tijdstip zitting, afwijken van termijnen.

Art. 11 en 12 Verordening commissie bezwaarschriften

Voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften

Betreft de (plv.) secretaris van de commissie bezwaarschriften.

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.7

Verdagen van beslissing op bezwaar, het geven van verder uitstel en het doen van mededeling aan belanghebbenden.

Art. 7:10 Awb

B&W

B

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

4.8

Het doen van nader onderzoek, het besluiten tot herziening van de primaire beslissing tijdens de behandeling van het bezwaarschrift.

Awb

B&W

B

Raad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

5. Voorlichting / Communicatie / Wob / Woo / WHoi

5.1

Plaatsen advertenties

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Proces HR

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Beleidsondersteunend medewerker

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

5.2

Schriftelijk afhandelen mondelinge en schriftelijke verzoeken om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet open overheid (Woo) en Wet hergebruik overheidsinformatie.

B&W

B

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Gemeenteraad

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Concerncontroller

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

5.3

Mondeling afhandelen van mondelinge verzoeken om informatie in het kader van de Wob, Woo, Whoi-.

B&W

B

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Gemeenteraad

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Concerncontroller

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

6. Algemene verordening gegevensbescherming

6.1

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AVG

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Alle medewerkers

6.2

Besluiten n.a.v. verzoek om inzage persoonsgegevens en het verstrekken van informatie over het verwerken van persoonsgegevens

Art. 12 en 15 AVG

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Alle medewerkers

6.3

Het afhandelen van /besluiten op verzoeken m.b.t. rechten van betrokkenen (o.a. het recht op rectificatie).

Art. 15 t/m 22 AVG

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Vakspecialist A (Privacy officer)

6.4

Behandelen van klachten over verwerking van gegevens.

B&W

B

 • Beleidsmedewerker A (Functionaris gegevensbescherming)

6.5

Het uitbrengen van jaarverslagen met betrekking tot de AVG.

 • Beleidsmedewerker A (Functionaris gegevensbescherming)

6.6

Het uitvoeren van risico-inventarisaties (Privacy Impact Assessment; PIA).

Art. 35 AVG

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Vakspecialist A (Privacy officer)

 • Projectmanager

6.7

Het uitvoeren van audits en zelfevaluaties.

 • Beleidsmedewerker A (Functionaris gegevensbescherming)

6.8

Melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Art. 33

AVG

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Functionaris gegevensbescherming

 • Vakspecialist A (Privacy officer)

6.9

Documenteren van alle inbreuken in verband met persoonsgegevens.

Art. 33, lid 5, AVG

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Vakspecialist A (Privacy officer)

6.10

Meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n).

Art. 34 AVG

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • De medewerker die verantwoordelijk is voor het datalek

 • Beleidsmedewerker A (Functionaris gegevensbescherming)

 • Vakspecialist A (Privacy officer)

6.11

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten.

Art. 28, lid 3, AVG

B&W

B

Onder de voorwaarde dat de verwerkersovereenkomst niet afwijkt van de standaard verwerkersovereenkomst en mits ook bevoegd tot aangaan van de hoofdovereenkomst. Bij afwijking van standaard verwerkersovereenkomst, is advies van de Vakspecialist A (Privacy officer) verplicht.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Budgethouders

7. Brandbeveiligingsverordening

7.1

Weigeren/verlenen gebruiksvergunning en verbinden van voorwaarden aan de vergunning.

Artikel 2 en 3 Brandbeveili-gingsverordening

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

8. Personele zaken

8.1

Besluiten tot het

aangaan, wijzigen en

beëindigen van

arbeidsovereenkomst

en

art.

160 lid

1

aanhef

onder

d

Geme

Entewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

Uitgezonderd. in dienst nemen procesmanagers en Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.2

Het ondertekenen van

arbeidsovereenkomsten, inclusief wijzigingen of beëindigingen.

Art. 171 Gemeentewet

B

Uitgezonderd in dienst nemen proces-managers en Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.3

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en toekennen van salaristoelagen.

Beloningsreglementgemeente Brummen 2020 en hoofdstuk 3 CAO Gemeenten

(nr. 03.2 Personeelshandboek).

B&W

Uitgezonderd procesmanagers en Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris.

 • • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.4

Het sluiten en ondertekenen van een werkerva-ringsovereenkomst.

Art. 2.8 CAO Gemeenten

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A en B

8.5

Het sluiten en ondertekenen van stage-overeen-komsten.

Art. 2.9 CAO Gemeenten

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A en B

8.6

Vergoeding BHV en reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Art. 3.20 en 3.22 CAO Gemeenten

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.7

Het beheer van het Individueel Keuze Budget (IKB).

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Brummen 2020 en hoofdstuk 4 CAO Gemeenten

(nr. 04.1 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.8

Recht op salaris en toegekende salaristoelagen bij ziekte.

Hoofdstuk 7 CAO Gemeenten

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.9

De uitoefening van bevoegdheden genoemd in de CAO Gemeenten betreffende:

• aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

• voorzieningen bij boventalligheid

• voorzieningen bij werkloosheid

• overige rechten en plichten.

Hoofdstukken 7, 9, 10 en 11 CAO Gemeenten

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.10

De uitoefening van bevoegdheden genoemd in het Personeelshandboek betreffende opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling (nr. 08.2 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A en B

8.11

De uitoefening van bevoegdheden genoemd in de CAO Gemeenten betreffende begeleiding bij re-integratie conform verzuimprotocol.

Hoofdstuk 7 CAO Gemeenten

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A en B

8.12

De uitoefening van bevoegdheden in de Beloningsregeling gemeente Brummen 2020.

Beloningsregeling gemeente Brummen 2020

(nr. 03.2 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.13

De uitoefening van bevoegdheden genoemd in het Personeelshandboek betreffende

het toekennen van buitengewoon verlof (bij o.a. huwelijk medewerker, ondertrouw, huwelijks(jubileum) familie).

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2020

(nr. 06.1 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.14

Melding ouderschapsverlof: Het wijzigen van de gewenste invulling van het ouderschapsverlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Art. 6:5 lid 3 Wet Arbeid en Zorg

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.15

Toekennen van een functiekarakteristiek aan de individuele medewerker aan de hand van de hoofdbestanddelen van de functie zoals opgenomen in het formulier behorend bij het jaargesprek in samen met de daarin opgenomen resultaatafspraken.

Art. 3 Regeling Functiewaardering gemeente Brummen 2020 (nr. 03.1 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.16

Het benoemen van interne en externe vertrouwenspersonen integriteit en ongewenst gedrag.

Art 2.1 regeling opvang en klachten-procedure ongewenst gedrag gemeente Brummen; Art 2.1 regeling melden ver-moeden misstanden gemeente Brummen

(nrs. 16.2 en 16.3 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.17

Vergoeding beeld-schermbril.

Art 4.4 Regeling beeldschermbril gemeente Brummen 2020

(nr. 15.2 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.18

Besluit tot verstrekking mobiele telefoon.

Art 2 lid 1 Regeling verstrek-king mo-biele tele-foon

(nr. 15.4 Personeelshandboek)

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.19

Besluit tot verstrekking I-pad en andere devices.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.20

Besluit werkgever naar aanleiding van een opgave van nevenwerkzaamheden.

Art. 4 lid 1 Regeling Nevenwerkzaamheden gemeente Brummen 2020 (nr. 01.3 Personeelshandboek

B&W

M.u.v. Algemeen Directeur/ Ge-meentesecretaris

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.21

Aanwijzing voldoende onderricht persoon NEN 3140.

Art 3 lid 3 Arbeids-omstan-digheden-wet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Proces HR:

 • Medewerker beleidsuitvoering

8.22

Aanwijzen preventieme-dewerker.

Art 13 Arbeids-omstan-digheden-wet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.23

Het op grond van het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers (Stb. 2010, 788) (hierna: Besluit sollicitatieplicht Appa) nemen van besluiten.

Art. 132a, 132b en 132c van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en art. 2.3, lid 2, 2.4 lid 2, 4.1 tot en met 4.4. van het Besluit sollicitatieplicht Appa

B&W

 • PROambt

8.24

Het in het kader van het Besluit sollicitatieplicht Appa in behandeling nemen van bezwaarschriften, beslissingen op bezwaar voorbereiden, waaronder het horen, en nemen van beslissingen op bezwaar.

Hoofdstuk 6 en 7 Awb

B&W

Gemandateerde mag niet betrokken zijn geweest bij de primaire besluitvorming.

 • PROambt

8.25

Het verrichten van alle privaatrechtelijke (rechts)handelingen in het kader van het Besluit sollicitatieplicht Appa.

B&W

 • PROambt

8.26

Het aangaan, beheren en opzeggen van HR-gerelateerde verzekeringen, waaronder:

-de verzekering m.b.t. de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten voor Eigen Risico Dragers,

- de collectieve ongevallenverzekering, en

- de collectieve aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces HR:

 • Beleidsmedewerker A

8.27

Het opleggen van maatregel in de vorm van een schriftelijke berisping.

Artikel 10.1, lid 1, onder a van de cao SW

B&W

Met vakspecialist A wordt de consulent SW bij Werkfit bedoeld.

 • Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR Proces Inwonerszaken:

 • Vakspecialist A

8.28

Het opleggen van een maatregel in de vorm van vermindering van verlof voor ten hoogste 2/5 deel van de voor de werknemer geldende formele arbeidsduur per week.

Artikel 10.1, lid 1, onder b van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.29

Het opleggen van een maatregel in de vorm van een geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het jaarloon, het bepaalde in artikel 7:650, lid 6, van het Burgerlijk Wetboek geldt in deze onverkort.

Artikel 10.1, lid 1, onder c van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.30

Het opleggen van een maatregel in de vorm van het onthouden van de jaarlijkse verhoging van het voor de werknemer vastgestelde loon, tot het naast hogere bedrag in de betreffende loonschaal.

Artikel 10.1, lid 1, onder d van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.31

Het opleggen van een maatregel in de vorm van vermindering van loon met ten hoogste het bedrag van de laatste 2 periodieke verhogingen, een en ander voor de tijd van niet langer dan 2 jaren.

Artikel 10.1, lid 1, onder e van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

8.32

Het opleggen van een maatregel in de vorm van plaatsing in een andere functie voor bepaalde of onbepaalde tijd en met of zonder vermindering van loon.

Artikel 10.1, lid 1, onder f van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.33

Het opleggen van een maatregel in de vorm van schorsing voor een bepaalde tijd zonder of met gedeeltelijk genot van loon, voor ten hoogste 2/5 deel van de voor de werknemer geldende gemiddelde werktijd per week.

Artikel

10.1, lid 1, onder g van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.34

Het voeren van hoor en wederhoor-gesprekken.

Artikel 10.1, lid 2 en artikel 10.3, lid 1van de cao SW

B&W

Met vakspecialist A wordt de consulent SW bij Werkfit bedoeld.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces Inwonerszaken:

 • Vakspecialist A (Werkfit)

8.35

Bij het opleggen van een straf gebruik maken van de mogelijkheid dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de betrokken werknemer zich gedurende de bij het opleggen van de straf te bepalen termijn niet schuldig maakt aan soortgelijke misdraging als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstige misdraging en zich houdt aan bij het opleggen van de straf eventueel te stellen bijzondere voorwaarden.

Artikel 10.1, lid 2, van de cao SW

B&W

De volmacht geldt voor de medewerker die ook bevoegd is tot het opleggen van de desbetreffende maatregel/straf.

Met vakspecialist A wordt de consulent SW bij Werkfit bedoeld.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces Inwonerszaken:

 • Vakspecialist A

8.36

Het op non-actief stellen van een medewerker voor ten hoogste 4 weken en het eventueel 1 maal verlengen van de termijn met 2 weken.

Artikel 10.2, lid 1, van de cao SW

B&W

Met vakspecialist A wordt de consulent SW bij Werkfit bedoeld

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces Inwonerszaken:

 • Vakspecialist A

8.37

Het UWV verzoeken om advies inzake de opzegging van de arbeidsverhouding, dan wel het zich tot de Kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsverhouding te ontbinden.

Artikel 10.2, lid 3, van de cao SW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

8.38

Het schorsen van de medewerker met behoud van loon om onderzoek en/of beraad mogelijk te maken, indien het vermoeden dan wel de zekerheid bestaat dat de medewerker zich aan zodanige laakbare daden of gedragingen schuldig heeft gemaakt dat ontslag door onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt overwogen.

Artikel 10.3 van de cao SW

B&W

Met vakspecialist A wordt de consulent SW bij Werkfit bedoeld.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Proces Inwonerszaken:

 • Vakspecialist A

9. Verzekeringen

9.1

-Aangaan, beheren en opzeggen van alle verzekeringsovereenkomsten, uitgezonderd de verzekeringsovereenkomsten bedoeld in nummer 8.26 van het mandaatregister.

De verlening van volmacht en machtiging geldt voor onder meer verzekeringsovereenkomsten voor wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente, voor verzekeringen van risico’s van schoolgebouwen e.a., accommodaties, inventaris en apparatuur en voor in beheer zijnde gebouwen met inventaris, alsmede voertuigen en voorwerpen.

-Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Procesmanager Bedrijfsvoering

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

9.2

Aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van gemeente-eigendommen.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Vakspecialist A en B

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

9.3

Afdoen van aansprakelijkstellingen door derden beneden het eigen risico.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Vakspecialist A en B

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

9.4

Inschakelen van de verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico en bij letselschades.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Vakspecialist A en B

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

9.5

Dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schade-uitkeringen wegens schade aan gemeente-eigendommen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Vakspecialist A en B

 • Jurist

 • Beleidsmedewerker A

10. Financiën

10.1

Opnemen van kasmiddelen, hetzij in rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of call-geldleningen.

B&W

Met inachtneming van het geldende Treasury Statuut.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

10.2

Uitzetten van overtollige liquide middelen.

B&W

Met inachtneming van het geldende Treasury Statuut.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

10.3

Aangaan van geldleningen.

B&W

Met inachtneming van het geldende Treasury Statuut.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

10.4

Voeren van correspondentie inzake gemeentegaranties kasgeld, call-geld, vaste geldleningen en rekening-courantovereenkomsten.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker Beleidsuitvoering

10.5

Doen van aangiften voor de loonbelasting voor werknemers in dienst van de gemeente.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager HR

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces HR

 • Beleidsmedewerker A

 • Beleidsondersteunend medewerker

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

10.6

Doen van aangiften omzetbelasting.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.7

Het heffen van leges bij aanvragers/afnemers van producten en diensten.

Legesverordening & tarieventabel

Heffingsambtenaar

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Jurist

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

10.8

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controlerapporten en officiële controleverklaringen.

B&W

 • Algemeen/ Gemeentesecretaris

 • Concerncontroller

10.9

Doen van opgaven als bedoeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO).

Wet FIDO en art. 4 Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

B&W

Met inachtneming van het geldende Treasury Statuut.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • Procesmanager HR

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Proces HR

 • Beleidsmedewerker A

10.10

Versturen van aanmaningen en dwangbevelen.

Leidraad invordering

en art. 25 Invorderingswet 1990

B&W

Invorderingsambtenaar

 • Algemeen Directeur

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • De directeur van Cannock Chase Public

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.11

Versturen van betalingsherinneringen.

B&W

Invorderingsambtenaar

 • Algemeen Directeur

 • Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 • De directeur van Cannock Chase Public

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.12

Tekenen voor ontvangst van dwangbevelen (deurwaardersexploiten) en andere persoonlijk afgegeven stukken.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Frontofficemedewerker A en B

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.13

Het klaarzetten van betalingen in het financiële pakket en het doen van betalingen binnenin het BNG-pakket.

B&W

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.14

Het autoriseren van betalingen in het financiële pakket en het doen van betalingen binnenin het BNG-pakket.

B&W

Handtekeningen van 2 medewerkers vereist voor het doen van betalingen.

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Administratief medewerker A

10.15

Het beslissen op een verzoek om uitstel van betaling, het intrekken of wijzigen van een betalingsregeling.

Leidraad invordering en

Art. 25 Invorderingswet 1990 (IW 1990)

Invorderingsambtenaar

 • De directeur van Cannock Chase Public

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

10.16

Invordering rentebeschikking.

Art. 28, 29, 30 IW 1990

Invorderingsambtenaar

 • De directeur van Cannock Chase Public

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Beleidsmedewerker A

 • Medewerker beleidsuitvoering

11. Wet sociale werkvoorziening

11.1

Aanbieden dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden.

Art. 2

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

11.2

Handelingen ter bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces.

Art. 4

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Medewerkers Team voor Elkaar

 • Larcom

11.3

Het bedingen van een vergoeding voor door een werknemer verrichte arbeid.

Art. 5

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

11.4

Het verstrekken van subsidie voor noodzakelijke kosten van arbeidsinpassing.

Art. 7

B&W

Medewerkers Team voor Elkaar na goedkeuring Coördinator Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Medewerkers Team voor Elkaar

11.5

Het aanvragen van een herindicatie.

Art. 11

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Medewerkers Team voor elkaar

 • Larcom

11.6

Het intrekken van een indicatie.

Art. 12

B&W

 • Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Medewerkers Team voor Elkaar

11.7

Het verstrekken van informatie.

Art. 14

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Medewerker Team voor Elkaar

12. Participatiewet

12.1

Het nemen van besluiten op aanvragen op grond van Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ) (incl. aanvragen van ouderen zonder arbeidsplicht), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (hierna: Bbz) en Wet inburgering (hierna: Wi), tevens het verlengen van de beschikkingstermijn

Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en Wi

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.2

Het (ambtshalve) vaststellen of een persoon medisch urenbeperkt is.

Art. 6b Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening

Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.3

Het aanbieden van specifieke voorzieningen.

Art. 9 lid 1 aanhef en sub b

Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.4

Opdragen om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten.

Art. 9 lid 1 aanhef en sub c

Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.5

Het verlenen van tijdelijke ontheffing.

Art. 9 lid 2 Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.6

Het laten verrichten van additionele werkzaamheden, het verlengen van de termijn voor het verrichten van additionele werkzaamheden of het beëindigen van additionele werkzaamheden.

Art. 10a

Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.7

Het verstrekken van een premie.

Art. 10a lid 6

Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A, Team voor Elkaar

12.8

Het vaststellen of een persoon tot de doelgroep Participatievoorziening beschut werken behoort.

Art. 10b

Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening

Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.9

Het ambtshalve of op aanvraag vaststellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en het jaarlijks na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort (bij een dienstbetrekking in het kader van beschut werk het één keer per drie jaar vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort).

Art. 10c

Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.10

Het vaststellen van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie.

Art. 10d

Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uit-gangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.11

Het bieden van ondersteuning bij leer-werktraject.

Art. 10f

Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.12

Beslissen over de toepassing van de hardheidsclausule en bij onvoorziene omstandigheden.

Art. 7 lid 1 onder a. Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.13

Het nemen van besluiten op aanvragen voor het volgen van een traject door niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers).

Art. 7 Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.14

Het nemen van besluiten tot beëindiging van de uitkering.

Art. 13-15 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

12.15

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken.

Art. 17, lid 1 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.16

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende.

Art. 17, lid 3 en 4 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Consulent Team voor Elkaar

12.17

Het nemen van besluiten tot het verlagen van de bijstand.

Art. 18 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

12.18

Het nemen van besluiten op aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, en minimaregelingen (incl. ingeval van niet-uitkeringsgerechtigden).

Art. 35 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.19

Het nemen van besluiten omtrent opschorting, herziening en intrekking van de uitkering.

Art. 40 en 54 Participatiewet, art. 17 Ioaw, art. 17 Ioaz

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.20

Opstellen en vastleggen Plan van aanpak, alsmede het verlenen van uitstel.

Art. 44 lid 4 en 44a Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Consulent Team voor elkaar

12.21

Het nemen van besluiten op aanvragen om uitkering van bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht.

Art. 48 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.22

Het nemen van besluiten om bij wijze van voorschot bijstand te verlenen in de vorm van een renteloze lening.

Art. 52 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.23

Het nemen van besluiten inzake herziening of opschorting.

Art. 53 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.24

Opleggen van de nadere verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen.

Art. 55 Participatiewet

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

12.25

Het nemen van besluiten inzake herziening, terugvordering en invordering.

Art. 58, 59, 60, 60a en 60b Participatiewet IOAW

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.26

Uitvaardigen van een dwangbevel in het kader van terugvordering van bijstand.

Art. 60 lid 2 Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.27

Het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte.

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.28

Het nemen van besluiten als bedoeld in Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Gemeente Brummen, daaronder begrepen alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en –beslissingen.

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Gemeente Brummen

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.29

Het in de beschikking opnemen van een langere termijn voor de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.30

Vertegenwoordigen van de gemeente in

(hoger) beroepszaken betreffende

uitvoering P-wet, IOAW, IOAZ, Bbz en Wi

P-wet, IOAW, IOAZ, Bbz en Wi

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit. Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

 • Jurist

12.31

Het verstrekken van een budget, vergoeding of bijdrage als bedoeld in de Beleidsnota Integrale ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en/of schulden.

Beleidsnota "Integrale ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en/of schulden.”

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.32

Het uitvoeren van de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet,

Bbz 2004, IOAW en IOAZ 2015 Brummen.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.33

Het uitvoeren van de Beleidsregel krediethypotheek Participatiewet 2015 Brummen.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.34

Het uitvoeren van de Beleidsregel terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Brummen.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.35

Het uitvoeren van de Beleidsregel verhaal Participatiewet 2015 Brummen.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

12.36

Het uitvoeren van de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen.

B&W

Directeur Dienst

Dienstverlening Apeldoorn: in

het kader van de

uitvoering van P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, wet Suwi en leerplichtwet.

Deze directeur is

bevoegd tot het verlenen

van ondermandaat

binnen zijn eigen

organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

13. Verstrekkingenbeleid

13.1

Leggen van executoriaal beslag op inkomsten, uitkeringen m.b.t. terugvordering/verhaal van de kosten van bijstand.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

13.2

Vaststellen, wijzigen, beëindigen van trajectplannen.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

13.3

Inkoop reïntegratietraject en kinderopvangplaatsen op individueel klantniveau.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Beleidsmedewerker A

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

13.4

Opleggen maatregel verlagen uitkeringen/of boete in het kader van de wet boeten en maatregelen.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

14. Gesubsidieerde Arbeid

14.1

Aangaan, wijzigen, beëindigen van gesubsidieerde dienstbetrekkingen, werkervaringsplaatsen en overige loonkostensubsidieplaatsen.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Klantmanager A Team Voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

14.2

Beslissen, toekennen, wijziging, beëindiging loonkostensubsidies.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A

14.3

Voeren van correspondentie met werkgevers en instanties m.b.t. overige loonkostensubsidieplaatsen.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

 • Consulent werkgeversdienstverlening Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A en B

14.4

Voeren van correspondentie en overleg over re-integratiebeleid, minimabeleid en handhavingsbeleid.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

14.5

Voeren van correspondentie over en uitvoering van de Participatiewet.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Klantmanager A Team voor Elkaar

 • Consulent werkgeversdienstverlening Werkfit

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

15. Wet inburgering

15.1

Uitvoering Wet inburgering.

Wet inburgering (Wi)

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Directeur Dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Beleidsmedewerker A

16. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

16.1

Het oproepen van degene door of namens wie een aanvraag is ingediend of bij gebruikelijk zorg, diens relevante huisgenoten om in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en hem te bevragen.

Art 7, lid 1 aanhef en sub a Verordening maatschappelijke ondersteuning Brummen 2015 (Verordening MO)

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

16.2

Het oproepen van degene door of namens wie een aanvraag is ingediend of bij gebruikelijk zorg, diens relevante huisgenoten om op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen bevragen en/of onderzoeken.

Art. 7 lid 1 aanhef en sub b Verordening MO.

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

 • Trivium plus

16.3

Het toekennen van een maatwerkvoorziening in natura of als persoonsgebonden budget.

Art. 9 t/m 13 en art. 15 Verordening MO en art. 2.3.5 en 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning

2015 (Wmo 2015)

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

16.4

Het geheel of gedeeltelijk weigeren van een maatwerkvoorziening.

Art. 14 Verordening MO

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

16.5

Het verwerken van gegevens betreffende een cliënt, voor zover dit voor de uitvoering van de wet noodzakelijk is.

Artikel 24 lid 2 Verordening MO

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A

 • Medewerker Beleidsuitvoering

 • Administratief medewerker A

16.6

Het herzien dan wel intrekken van de beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de Wmo, indien het college vaststelt dat

a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige

gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget is aangewezen;

c. de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet meer toereikend is te achten;

d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget

verbonden voorwaarden, of

e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel gebruikt.

Art. 30 lid 2 Verordening MO en art 2.3.10 Wmo 2015

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

16.7

Het geheel of gedeeltelijk de geldswaarde van de ten onrechte genoten persoonsgebonden budget vorderen van de van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, indien het college een beslissing op grond van artikel 30, lid 1 onder a van de Verordening heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden.

Art. 30 lid 3 Verordening MO

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Sociale Verzekeringsbank

16.8

Het terugvorderen van een in eigendom verstrekte voorziening, indien het recht op die voorziening ingetrokken is.

Art. 30 lid 4 Verordening MO

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Leden Team voor elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

16.9

Het terugvorderen van een in bruikleen verstrekte voorziening, indien het recht op die voorziening ingetrokken is.

Art. 30 lid 5 Verordening MO

B&W

Coördinator Werkfit Brummen voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Coördinator Werkfit Brummen

 • Leden Team voor elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

16.10

Het aanwijzen van toezichthouders

Art. 6.1 Wmo 2015

B&W

 • Directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord en Oost Gelderland

16.11

Het publiceren van cliëntenervarings-onderzoeken op de website www.

waarstaatjegemeente.nl.

Art.

2.5.1

Wmo

2015

B&W

 • Onderzoeksbureau King

17. Burgerlijke Stand

17.1

Aanwijzen eenmalige trouwlocaties

B&W

Raad heeft bevoegdheid gedelegeerd aan college.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

17.2

Aanwijzen van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag.

Art. 1:16 BW

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

18. Wet Basisregistratie Personen

18.1

Afgeven van verklaringen uit de basisregistratie personen, van uittreksels en verstrekken van inlichtingen.

Wet BRP

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A en B

18.2

Beslissing ambtshalve opschorten BRP-PL wegens vertrek naar onbekend adres/land.

Wet BRP

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

18.3

Het nemen van beslissingen die in het kader van de Wet BRP worden genomen.

Wet BRP

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

18.4

Het onmiddellijk na de inschrijving van een persoon in de BRP aan deze ingeschrevene een Burgerservicenummer toekennen.

Art. 8 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

18.5

Het periodiek uitvoeren van periodiek onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie en naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie,

het toezenden van de uittreksels van de resultaten van het onderzoek aan het Ministerie van BZK en de Autoriteit persoonsgegevens.

Art. 4.3 Brp

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Informatiemanager/CISO

19. Kieswet

19.1

Registreren kiesgerechtigdheid, verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister, corresponderen betreffende het register.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.2

Uitreiking oproepingskaart.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.3

Uitreiking nieuwe oproepingskaart.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.4

Distribueren stembiljetten over stembureaus.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.5

Verstrekken kiezerspas.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.6

Beslissen op verzoek om volmacht.

B

Beperkt tot medewerkers die binnen het proces Burgerzaken vallen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.7

Houden van aantekening van namen gemachtigden.

B

Beperkt tot medewerkers die binnen het proces Burgerzaken vallen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.8

Toezenden volmacht bewijs aan gemachtigde.

B

Beperkt tot medewerkers die binnen het proces Burgerzaken vallen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.9

Verlenen toestemming voor stemmen per brief.

B

Beperkt tot medewerkers die binnen het proces Burgerzaken vallen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.10

In ontvangst nemen processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen en machtigen medewerkers tot het in ontvangst nemen van processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen.

B

Machtigen medewerkers: vakspecialist A, tijdens verkiezingen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

19.11

Overbrengen processen-verbaal, met opgave vastgestelde aantallen stemmen, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter hoofd stembureau

B

Beperkt tot medewerkers die binnen het proces Burgerzaken vallen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

20. Rijkswet op het Nederlanderschap

20.1

Bevestiging van de verkrijging/van afstand van het Nederlanderschap door optie

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A

20.2

Advisering verzoek naturalisatie.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A

20.3

Op grond van artikel 60b lid 4 Besluit verkrijging en verlies van Nederlanderschap om uittreksels van naturalisatiebesluiten uit te reiken.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A

21. Paspoortwet

21.1

Aanvragen en afgeven van paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerker A en B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A en B

21.2

Verstrekken en beheren van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten op grond van de Paspoortwet.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Frontofficemedewerker A en B

21.3

Voeren van de administratie en correspondentie inzake paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A en B

21.4

Het uitvoeren van een jaarlijkse controle op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten en het informeren van de Minister van BZK over de bevindingen van de controle.

Art. 94 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Beleidsmedewerker A (Beveiligingsfunctionaris paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten)

 • Informatiemanager/CISO

22. Lijkbezorging

22.1

Weigeren/verlenen van verloven tot uitstel van begraving/crematie

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

22.2

Weigeren/verlenen van verloven tot ontleden van lijken.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

22.3

Gelegenheid verschaffen tot het doen schouwen van lijken.

Artikel 4 Wet op de lijkbezorging

B&W

 • Gemeentelijke lijkschouwers

22.4

Weigeren/verlenen van verloven tot begraven buiten de normale periode.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving

 • Proces Inwonerszaken

 • Frontoffice medewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

22.5

Weigeren/verlenen van verlof opgraving en herbegraving.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

22.6

Stellen van andere termijn voor lijkbezorging.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontofficemedewerker A

22.7

Verstrekken van internationale lijkenpas.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

22.8

Benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer.

Art. 4 Wet op de lijkbezorging

B&W

 • • De directeur publieke gezondheid/algemeen directeur GGD

23. Subsidies

23.1

Verlenen/weigeren van subsidies zoals bedoeld in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (ASV), en de onder de ASV vallende nadere regels.

ASV en nadere regels

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programma manager/Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

23.2

Verlenen/weigeren van subsidies zoals bedoeld in specifieke subsidieverordeningen.

Specifieke subsidieverordeningen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Vakspecialist B

 • Medewerker beleidsuitvoering

23.3

Vaststellen van subsidies conform verlening of vaststellen van subsidies lager dan verlening, mits de afwijking kleiner is dan €1500,-.

Artikel 16, lid 1 ASV en nadere regels

B&W

Bevoegdheid procesmanagers en medewerkers beperkt tot een subsidiebedrag van € 50.000,-

 • Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.4

Het toestaan van een kortere termijn voor indiening aanvraag dan de termijn genoemd in leden 1, 2 of 3 van artikel 7 ASV.

Artikel 7 lid 4 ASV

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.5

Verdagen van de beslistermijn.

Artikel 8, lid 4 en 4, artikel 16, lid 2 ASV

en specifieke subsidieverordeningen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.6

Het stellen van een termijn voor indiening aanvraag vaststelling subsidie.

Artikel 4:44, lid 3, Awb

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.7

Het stellen van een andere termijn wegens bijzondere omstandigheden.

Artikel 18 lid 1 ASV

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken:

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.8

Het jaarlijks wijzigen van aanvraagformulieren behorende bij de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen voor de indexatie van de tarieven.

Subsidieregeling Kinderopvang Brummen

B&W

 • Procesmanagers

 • Beleidsmedewerker A en B

23.9

Direct vaststellen van subsidie.

Artikel 10 Subsidieregeling Evenementen Brummen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken:

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.10

Uitbetalen van subsidies.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.11

Voeren van correspondentie in het kader van de uitvoering van het subsidiebeleid.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

23.12

Toepassing van de beleidsregels 'Gemeentelijke subsidie en Coronacrisis Brummen (D360780)

Beleidsregels 'Gemeentelijke subsidie en Coronacrisis Brummen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Medewerker Beleidsuitvoering

24. Verordening Leerlingenvervoer

24.1

Voeren van correspondentie omtrent verordening leerlingenvervoer.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Administratief medewerker

24.2

Inwinnen advies bij commissie van onderzoek.

Art. 3 en 9 Verordening Leerlingenvervoer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Administratief medewerker

24.3

Weigeren/verlenen vergoeding vervoerskosten o.g.v. verordening leerlingenvervoer.

Art 10, 11, 13 17, 19 Verordening Leerlingenvervoer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Administratief medewerker

24.4

Toekennen/afwijzen aanvraag om vervoersvoorziening.

Art 2, 12, 18 en 21 Verordening Leerlingenvervoer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Administratief medewerker

24.5

Beoordelen ingediende Declaraties, vaststellen en in rekening brengen eigen bijdrage schoolvervoer

B&W

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Administratief medewerker

25. Leerplichtwet

25.1

Weigeren/verlenen vrijstelling Leerplichtwet + daartoe behorende correspondentiewerkzaamheden

§ 3. Leerplichtwet 1969

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

25.2

Zorgdragen voor administratie leerlingen.

B&W

Directeur Dienst Dienstverlening Gemeente Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wi en de leerplichtwet.

Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Directeur dienst Dienstverlening Apeldoorn

26. Onderwijs

26.1

Beschikbaar stellen en betalen gelden binnen bekostigingsbesluit c.q. begroting (algemeen) ten behoeve van onderwijs

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

26.2

Aanvragen jaarlijks terugkerende rijksvergoeding basis- en speciaal onderwijs.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Backoffice

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

26.3

Voeren van correspondentie en overleg over onderwijszaken.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

26.4

Weigeren/verlenen toestemming ingebruikgeving onderwijsruimten.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

26.5

Vaststellen regels met betrekking tot gebruik van onderwijsruimten door derden.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

26.6

Uitvoering activiteiten genoemd onder artikel 5 en 6 van de procedure Op Overeenstemming Gericht Overleg.

B&W

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

27. Gezondheidszorg

27.1

Voeren van correspondentie en overleg over gezondheidszorgbeleid.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

28. Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp gemeente Brummen

28.1

Het nemen van een positieve beslissing op een aanvraag om een individuele voorziening.

Art. 3 en 5 Verordening Jeugdhulp

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.2

Het afwijzen van een aanvraag om een individuele voorziening.

Art. 3 Verordening Jeugdhulp

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

28.3

Herzien of intrekken van een beslissing aangaande een individuele voorziening, als is vastgesteld dat:

a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het pgb zijn aangewezen;

c. de individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;

d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het

pgb, of

e. de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening of het pgb niet of voor een ander doel

gebruiken dan waarvoor het is bestemd.

Jeugd-wet en artikel 7 Verordening Jeugdhulp

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

28.4

Intrekken van de beslissing tot verlening van een pgb als blijkt dat het pgb binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de

verlening heeft plaatsgevonden.

Art. 7 lid 4 Verordening Jeugdhulp

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

28.5

Een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming te doen als tot het oordeel is gekomen dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige overwogen moet worden.

Art. 2.4 lid 1 Jeugdwet

B&W

Gebruik van deze bevoegdheid mag alleen na advies van gedragsdeskundige of jeugdarts.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.6

In overleg treden met het bevoegd gezag van de school waar de jeugdige schoolgaand is bij het treffen van een individuele voorziening.

Art. 2.7, lid 1 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.7

In overleg treden met de gecertificeerde instelling als deze in het kader van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering jeugdhulp nodig vindt.

Art. 3.5, lid 1 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.8

Het op verzoek van de gecertificeerde instelling terstond verstrekken van de algemene gegevens, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, onder 1 tot en met 6, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, die noodzakelijk kunnen worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen.

Art. 3.5, lid 1 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.9

Bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is.

Art. 6.1.2. lid 5 en lid 7 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.10

Bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is.

Art. 6.1.4. lid 3 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.11

Nagaan of de meldingsbevoegden die een jeugdige aan de verwijsindex hebben gemeld en vervolgens daaruit een signaal hebben ontvangen, met elkaar contact hebben opgenomen.

Art. 7.1.3.2 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.12

Verwerken van gegevens ten behoeve van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, de toegang tot en verlening van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede ten behoeve van de verwerking als bedoeld in artikel 7.4.1 eerste lid van de Jeugdwet.

Art. 7.4.1 lid 2 Jeugdwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Leden Team voor Elkaar

28.13

Zorgmeldingen van de politie en zorg-meldingen over vermoedens van kindermishandeling, afhandelen via de collectieve opdracht-routeervoorziening (CORV).

De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Jeugdwet

B&W

 • Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland, de projectorganisatie voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

29. WMO, Sport, Ouderen-, Jeugd- en Cultuurbeleid

29.1

Voeren van correspondentie en overleg over maatschappelijke ondersteuning, welzijn, sportzaken, vrijwilligersbeleid, ouderen- , jeugd- en cultuurbeleid en kinderopvang.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Beleidsondersteunend medewerker

30. Kinderopvang

30.1

De werkzaamheden m.b.t. het kinderopvangregister uitvoeren, betreffende melding en registratie.

Art. 1.45 e.v. Wko

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

30.2

Het geven of intrekken van een aanwijzing in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Art. 1.65 lid 1

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.3

Het verlengen of intrekken van een bevel.

Art. 1.65 lid 4

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.4

Het opleggen of intrekken van een exploitatieverbod.

Art. 1.66

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.5

Het opleggen of intrekken van een bestuurlijke boete.

Art. 1.72

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.6

Het besluiten tot het opleggen of intrekken van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom ter handhaving van de Wko.

Art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.7

Het besluiten tot toepassen of intrekken van spoedeisende bestuursdwang ter handhaving van de Wko.

Art. 5:31 van de Awb

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team Voor Elkaar

30.8

Het besluiten tot toekennen/weigeren tegemoetkoming verstrekken in aanvulling op de kinderopvangtoeslag.

Art. 1.13 Wko

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken Procescoördinator Team Voor Elkaar

 • Beleidsmedewerker A en B

31.Wegenverkeerswetgeving

31.1

Weigeren/verlenen van een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd op de weg met voertuigen binnen de gemeente op gemeentewegen op grond van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994).

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

31.2

Weigeren/verlenen van een ontheffing ingevolge het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) (o.a. parkeerverboden).

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

31.3

Weigeren/verlenen van incidentele ontheffingen voor ongekentekend verkeer met een maximale breedte van 3,5 meter voor het rijden op wegen buiten de bebouwde kom.

Art. 149, lid 1, onder d WVW

B&W

De algemeen directeur van de RDW mag ondermandaat verlenen binnen de eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW)

31.4

Weigeren/verlenen van incidentele ontheffingen voor ongekentekend verkeer voor geldende verkeersregels.

Art. 149, lid 1, onder d WVW juncto art. 87 RVV 1990

B&W

De algemeen directeur van de RDW mag ondermandaat verlenen binnen de eigen organisatie.

 • Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW)

31.5

Nemen van verkeersbesluiten.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

31.6

Nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Art. 34 Besluit administratieve inzake het wegverkeer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

31.7

Weigeren/verlenen gehandicaptenparkeerplaats.

Art. 49 Besluit administratieve inzake het wegverkeer

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Team voor Elkaar

 • Klantmanager A

31.8

Het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig.

Art. 170 WVW 1994

B&W

Beperkt tot de hoedanigheid als sleper zoals in de Beleidsregels wegsleepregeling gemeente Brummen staat omschreven. Tevens met inachtneming van de inhoud van de vastgestelde beleidsregels.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Wolves Autoberging B.V. (statutair gevestigd te Wierden)

 • (Bewaarterrein: IJsseldijk 4 C te Apeldoorn)

31.9

Proces verbaal opmaken inzake het doen meevoeren en opslaan van het voertuig alsmede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig.

Art. 5:29 lid 2 Awb juncto Art. 5 Besluit wegslepen van voertuigen

B&W

Beperkt tot de hoedanigheid als sleper zoals in Beleidsregels wegsleepregeling gemeente Brummen staat omschreven. Tevens met inachtneming van de inhoud van de vastgestelde beleidsregels.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Wolves Autoberging B.V. (statutair gevestigd te Wierden)

 • (Bewaarterrein: IJsseldijk 4 C te Apeldoorn)

31.10

De bestuursdwangaanschrijving opgemaakt door de bevoegde functionarissen als bedoeld in artikel 171 WVW 1994 uit te reiken aan de persoon in kwestie.

B&W

Beperkt tot de hoedanigheid als sleper zoals in de Beleidsregels wegsleepregeling gemeente Brummen staat omschreven.

Tevens met inachtneming van de inhoud van de vastgestelde beleidsregels.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Wolves Autoberging B.V. (statutair gevestigd te Wierden)

31.11

Het bewaringsregister bijhouden.

Art. 170 lid 4 WVW 1994

B&W

Beperkt tot de hoedanigheid als sleper zoals in de Beleidsregels wegsleepregeling gemeente Brummen staat omschreven.

Tevens met inachtneming van de inhoud van de vastgestelde beleidsregels.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Wolves Autoberging B.V. (statutair gevestigd te Wierden)

31.12

De verschuldigde kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig en loze ritten innen.

Art. 5:40 APV juncto Legesverordening

B&W

Beperkt tot de hoedanigheid als sleper zoals in de Beleidsregels wegsleepregeling gemeente Brummen staat omschreven.

Tevens met inachtneming van de inhoud van de vastgestelde beleidsregels.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Wolves Autoberging B.V. (statutair gevestigd te Wierden)

31.13

Afhandelen aanvragen om afgifte (vervangend) rijbewijs.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerkers A en B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

31.14

Ongeldig verklaren rijbewijs.

Art. 124 Wegenverkeerswet 1994

B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

31.15

Ongeldig verklaren rijbewijs op grond van vrijwillige afstandsverklaring van de houder voor een of meer categorieën.

art. 124, lid 1, aanhef en onder c Wegenverkeerswet 1994

B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

31.15

Afgeven rijbewijs met beperkte geldigheidsduur/geldigheidscategorieën.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerkers A en B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

31.16

In ontvangst nemen rijbewijzen die (deels) hun geldigheid hebben verloren.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerkers A en B

 • Proces Inwonerszaken

 • Vakspecialist A en B

31.17

Afgeven internationale rijbewijzen t.b.v. het verkeer met motorrijtuigen in het buitenland aan ingezetenen van de gemeente.

B

 • ANWB

31.18

Aanstellen van verkeersregelaars.

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Bedrijfsvoering

 • Frontoffice medewerkers A en B

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

32. Leegstandwet

32.1

Weigeren/verlenen van een vergunning.

Art. 15 Leegstandwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Dienstverlening

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist B

32.2

Toewijzen/afwijzen van een verzoek tot verlenging.

Art. 15 Leegstandwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist B

33. Bouwverordening

33.1

Vaststellen aanvraag- of meldingsformulieren.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

33.2

Versturen ontvangstbevestiging sloopmelding.

Art. 1.28 Bouwbesluit

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

33.3

Verbinden van voorschriften aan sloopmelding.

Art. 1.26 Bouwbesluit

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

33.4

Stellen van gelegenheid voor indienen ontbrekende gegevens.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

33.5

Zorgdragen voor overige taken en bevoegdheden op grond van de Bouwverordening.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

33.6

Mededelen dat geen omgevingsvergunning is vereist voor het slopen.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

34. Ruimtelijke ordening

34.1

Voorbereiden en uitvoeren van taken zoals correspondentie/uitvoering inzake vastgestelde voorbereidingsbesluiten, bestemmingsplannen en dorpsvernieuwingsplannen, (structuur)visies.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanagers

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Beleidsmedewerker B

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Proces Strategie, Advies en Financiën

 • Programmamanager

 • Strategisch beleidsadviseur

34.2

Elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

Art. 1.2.1 lid 1 en art. 1.2.2 Bro

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A

34.3

Aangaan en ondertekenen contract inzake planschadekosten conform een van de door het college vastgestelde standaarden.

B&W

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

35. Wabo

35.1

Besluiten om toepassing te geven aan een procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan / beheersverordening.

Art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

B&W Gemeenteraad

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.2

Besluiten tot het verlenen van omgevingsvergunningen op grond van hoofdstuk 2 Wabo, indien geen zienswijzen zijn ingediend.

Hoofstuk 2 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.3

Besluiten tot het verlenen van tijdelijke omgevingsvergunningen als bedoeld in hoofdstuk 2 Wabo, indien geen zienswijzen zijn ingediend.

Art. 2.23 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.4

Besluiten tot het wijzigen van verleende omgevingsvergunningen als bedoeld in hoofdstuk 2 Wabo.

Art. 2.30 – 2.33a Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.5

Besluiten tot het intrekken van omgevingsvergunningen op verzoek van de vergunninghouder

Art. 2.33 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.6

Aanvragen van advies, resp. verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in hoofdstuk 2 Wabo.

Art. 2.26 – 2.28 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.7

Besluiten tot het aanhouden van omgevingsvergunning-aanvragen als bedoeld in hoofdstuk 3 Wabo.

Art. 3.3 – 3.6 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.8

Besluit tot niet behandelen van aanvraag.

Art. 2.6, lid 2 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.9

Het besluit tot het weigeren van de omgevingsvergunning.

Art. 2.20 en 2.20a Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.10

Het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning.

Art. 2.21 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.11

Het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning (zie hoofdstuk 5 Bor).

Art. 2.22 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.12

Het aangeven van een termijn waarbinnen de omgevingsvergunning geldt (zie hoofdstuk 5 Bor).

Art. 2.23 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.13

Het aangeven van tijdvakken voor oprichten, gebruik en sloop seizoensgebonden bouwwerken (Zie ook artikel 5.1, 5.16 en 5.18 Bor).

Art. 2.24, lid 2, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.14

Het in de gelegenheid stellen van een bestuursorgaan om advies uit te brengen over afvalstoffen en afvalwater (zie artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Bor).

Art. 2.26, lid 1, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.15

Het in de gelegenheid stellen van het aangewezen bestuursorgaan of andere instanties om advies uit te brengen over de aanvraag of ontwerpbeschikking (zie artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Bor).

Art. 2.26, lid 3, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.16

Het verzoeken aan een bestuursorgaan om advies uit te brengen over een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van (zie artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Bor).

Art. 2.26, lid 4, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.17

Het uitbrengen van advies aan een bevoegd gezag naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in artikel 2.26, derde lid of vierde lid, Wabo.

Art. 2,26 lid 3 en lid 4 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en

35.18

Het geven of weigeren van een verklaring van geen bedenkingen en het verbinden van voorschriften aan een verklaring van geen bedenkingen.

Art. 2.27 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.19

Het bevoegd gezag verzoeken tot wijziging van voorschriften of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning.

Art. 2.29, lid 1, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.20

Het toezenden van een besluit op verzoek als bedoeld in artikel 2.29, tweede en/of derde lid Wabo, inhoudende wijziging van voorschriften van of gehele of gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning.

Art. 2.29 Wabo

B&W

Mits het college gevolg geeft aan het verzoek.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.21

Mededeling over toereikendheid van voorschriften verbonden aan omgevingsvergunning (in relatie tot artikel 5.10 Bor).

Art. 2.30 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.22

Het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning.

Art. 2.31 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.23

Besluit tot geheel of gedeeltelijk intrekken verleende omgevingsvergunning. Inclusief weigeren indien daarom door belanghebbende wordt verzocht.

Art. 2.33 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.24

Het verbinden van een voorschrift aan een besluit tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning en het geven van een termijn waarbinnen dat voorschrift geldt of de daarbij aangegeven voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning gelden.

Art. 2.33a Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.25

Bericht over procedure aanvraag etc.

artikel 3.1, lid 3, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.26

Het doorzenden aanvraag en gegevens of bescheiden aan ander bestuursorgaan of instantie.

Art. 3.1, lid 4, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.27

Het achterwege laten van procedures in belang van de veiligheid van de Staat op grond van artikel 3.2 Wabo.

Art. 3.2 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

35.28

Besluit verlenen omgevingsvergunning (doorbreken anticipatie bouwen en aanleg).

Art. 3.3, lid 3, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.29

Besluit aanhouden beslissing (i.v.m. sloop bouwwerk of bij exploitatieplan).

Art. 3.4 en 3.5 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.30

Besluit verlenen omgevingsvergunning met toepassing artikel 3.5, derde lid Wabo (bij exploitatieplan).

Art. 3.5, lid 3 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.31

Openbare bekendmaking van:

- aanvraag omgevingsvergunning

- besluit tot verlenging beslistermijn

- besluit omgevingsvergunning van rechtswege.

Art. 3.8 en 3.9, leden 2 en 4 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.32

Besluit tot geheel of gedeeltelijk achterwege laten van artikel 3.1 Wabo of afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Art. 3.10, lid 2, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

35.33

Het toezenden van aanvraag en bijbehorende stukken aan bestuursorgaan in verband met verklaring van geen bedenkingen.

Art. 3.11, lid 1, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.34

Het verzoeken aan het bevoegd gezag tot het geven van toepassing aan artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

Art. 3.11, lid 2, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.35

Het toezenden van zienswijzen en adviezen aan het bestuursorgaan.

Art. 3.11, lid 3, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.36

Het geven van een oordeel over zienswijzen en adviezen aan het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 3.11, derde lid Wabo. Voorzover het college bevoegd is een oordeel over een verklaring te geven.

Art. 3.11, lid 3, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.37

Het besluit tot verlengen van de beslistermijn op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Art. 3.11, lid 4, Wabo en

3.12, lid 8, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.38

Het verzoeken aan het bevoegd gezag tot verlengen van de beslistermijn op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Art. 3.11, lid 4, Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.39

Het toezenden van het ontwerpbesluit en stukken of afschrift van de beschikking op de aanvraag.

Art. 3.12, lid 4, Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.40

Het toezenden van een afschrift beschikking aan Gedeputeerde Staten of Inspecteur.

Art. 3.13, lid 1, Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.41

Het bekendmaken van een beschikking en aanwijzing.

Art. 3.13, lid 4, Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.42

Het mededelen van de aanwijzing aan degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Art. 3.13, lid 5, Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

35.43

Openbare bekendmaking/mededeling en toezending van besluit.

Art. 3.15 Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B Medewerker Beleidsuitvoering

35.44

Het opnemen van een termijn in de omgevingsvergunning op grond van artikel 3.17 Wabo, mits gelijk aan de termijn in de Waterwet.

Art. 3.17 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.45

Het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 3.18, tweede en derde lid Wabo, uitsluitend in relatie tot de Waterwet).

Art. 3.18 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.46

Het uitbrengen van advies met het oog op samenhang tussen verschillende aanvragen.

Art. 3.19, eerste lid Wabo.

B&W

Voorzover het college krachtens de Waterwet bevoegd is vergunning te verlenen.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.47

Het uitbrengen van advies op de aanvraag om omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning.

Art. 3.19, tweede lid Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.48

Het voeren van overleg en/of het maken van afspraken.

Art. 3.20, lid 2, 5.5, leden 2 en 3 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.49

Het toevoegen van een aanwijzing aan een beschikking als bedoeld in artikel 3.20, derde lid Wabo.

(Aanwijzing in relatie met de Waterwet).

Art. 3.20, lid 3 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.50

Besluit tot geheel of gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning.

Art. 3.23 Wabo

B&W

Uitsluitend mogelijk als de vergunning op grond van de Waterwet geheel of gedeeltelijk is ingetrokken.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.51

Het besluiten op verzoek om vergoeding van kosten en schade.

Art. 4.2, lid 1, Wabo.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

35.52

Het toezenden van het advies om vergoeding aan de belanghebbende onder vermelding van termijn van indienen zienswijze over het advies.

Art. 4.2, lid 3, Wabo.

B&W

In relatie tot vergoeding van planschade.

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist B

35.53

Het toezenden van een besluit tot handhaving aan andere organen.

Art. 5.16 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.54

(Voornemen tot) Opleggen last onder bestuursdwang tot staken bouwen, gebruiken of slopen of tot het treffen van voorzieningen, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid.

Art. 5:17 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.55

Besluit tot geheel of gedeeltelijk intrekken vergunning of ontheffing.

Art. 5.19 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.56

Het bijvoegen van de beschikking tot handhavend optreden bij de beschikking op verzoek om handhavend optreden, indien dat verzoek ingewilligd wordt.

Art. 5.22 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

35.57

Het toezenden van een handhavingsbesluit aan de inspecteurs en adviseurs.

Art. 5.23 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.58

Besluit tot het onverwijld in werking laten treden van een beschikking.

Art. 6.2 Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

35.59

Het mededelen van tijdstip in werking treding omgevingsvergunning in verband met vereiste vergunning op grond van de Monumentenwet 1988, de Kernenergiewet of de Wet bodembescherming.

Art. 6.2a, 6.2b en 6.2c Wabo

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

36. Besluitomgevingsrecht

36.1

Kennisgeving wijziging bevoegd gezag aan aanvrager of vergunninghouder.

Art. 3.5 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.2

Toezenden van aanvraagformulier op verzoek van aanvrager.

Art. 4.2 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.3

In ontvangst nemen van een aanvraag langs elektronische weg.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.4

Het verlenen van toestemming tot het op schriftelijke wijze indienen van gegevens en bescheiden.

Art. 4.3, lid 2 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.5

Het beoordelen welke gegevens en bescheiden noodzakelijk zijn.

Art. 4.4, lid 1 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.6

Het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning gericht op het alsnog verstrekken van gegevens en bescheiden.

Art. 4.7, lid 1 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

36.7

Het verbinden van (verplichtende of doel) voorschriften aan een seizoensgebonden bouwwerk/aan omgevingsvergunning.

Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 Bor.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.8

Het bepalen van een afwijkende inwerkingtreding en/of geldingsduur van de voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een inrichting/-mijnbouwwerk ter bescherming van het milieu.

Art. 5.9 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.9

Het optreden als adviseur.

Art. 6.1 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.10

Het betrekken van het advies van de welstandscommissie bij het uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag.

Art. 6.2, lid 2, Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.11

Het ter beschikking stellen van gegevens.

Art. 6.4, lid 2, Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.12

Het verstrekken van een afschrift van een aanvraag met daarbij behorende gegevens en bescheiden aan een andere EU-lidstaat.

Art. 6.11, lid 1, Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.13

Het verstrekken van een afschrift van een aanvraag met daarbij behorende gegevens en bescheiden aan de Minister van Defensie.

Art. 6.11, lid 2, Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.14

Het toezenden van het ontwerpbesluit en stukken aan Gedeputeerde Staten en de inspecteur.

Art. 6.12 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

36.15

Het toezenden van een afschrift van de beschikking aan personen en bestuursorganen.

Art. 6.13 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Vakspecialist A en B

36.16

Het toezenden van een afschrift en stukken bij een aanvraag waarbij de BRZO van toepassing is aan de personen en bestuursorganen.

Art. 6.15 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.17

Het toezenden van een schriftelijk exemplaar van de samenvatting van de risicoanalyse.

Art. 6.17 Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

36.18

Het toezenden van onderdelen van het veiligheidsrapport alsmede eventuele aanvullingen.

Art. 6.17, leden 1 en 2, Bor

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

37. Verkeer en Vervoer

37.1

Besluiten tot (ver)plaatsen en verwijderen straatmeubilair (paaltjes, banken, papierbanken e.d.).

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving Projectleider

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

37.2

Besluiten tot uitvoeren civieltechnische werken van beperkte omvang (maken inrit, verlagen trottoir, aanleg invaliden-parkeerplaats, rioolaansluiting e.d.).

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving Projectleider

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

37.3

Beoordelen kennisgeving aanbrengen voorzieningen voor verkeer en verlichting aan bouwwerk.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A

37.4

Weigeren/verlenen invalidenparkeerkaart.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Inwonerszaken

 • Procescoördinator Team voor Elkaar

 • Proces Inwonerszaken

 • Beleidsmedewerker A TvE

 • Klantmanager B TvE

37.5

Verlenen/weigeren ontheffing route gevaarlijke stoffen, wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Artikel 29, wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

37.6

Aanvragen gegevens kadaster.

B&W

 • Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Procesmanager Bedrijfsvoering

 • Processen Bedrijfsvoering en Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Frontoffice medewerker A

37.7

Op naam stellen kentekenbewijzen.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

37.8

Overschrijven motorrijtuigenbelasting.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

38. Monumentenwet 1988 (Rijksmonumenten)

38.1

Geven gelegenheid aan belanghebbenden zich te doen horen n.a.v. verzoek tot aanwijzen beschermd monument en plegen van overleg met eigenaar kerkelijk monument.

Art. 3 Monumentenwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker B

38.2

Ter inzage leggen beschikking minister tot aanwijzing monument.

Art. 4 Monumentenwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker B

38.3

Bekendmaking ter inzagelegging beschikking minister tot aanwijzing monument.

Art. 4 Monumentenwet

B

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker B

38.4

Ter inzage leggen afschrift register beschermde monumenten.

Art. 6 Monumentenwet

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker B

39.Erfgoedverordening Gemeente Brummen 2013

39.1

Het voeren van de benodigde procedures t.b.v. de aanwijzing van een gemeentelijk monument.

Erfgoedverordening gemeente Brummen 2013

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker B

 • Vakspecialist A en B

40. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Brummen

40.1

Weigeren/verlenen van vergunning tot het in voortdurend gebruik afstaan van grafruimten op de algemene begraafplaats.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.2

Weigeren/verlenen van vergunning tot het plaatsen van graftekens, bomen of heesters op graven op de algemene begraafplaats.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.3

Weigeren/verlenen van toestemming voor het begraven van lijken van niet-inwoners in kosteloze graven.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.4

Weigeren/verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van lijken en/of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in particuliere graven/algemene graven en urnennissen en het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.5

Afhandelen van aanvragen omtrent grafmonumenten.

Art. 24 Begraafplaatsverordening

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.6

Aanschrijven in verband met wijziging tenaamstelling/overdracht van grafrechten.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.7

Inwilliging verzoek wijziging tenaamstelling.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.8

Bevestigen van verzoek tot afstand van het grafrecht op een particulier graf.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.9

Afgeven uittreksel register.

Artikel 5, lid 4

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.10

Bepalen tijdstip van begraven.

Artikel 7, lid 3 en 4

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.11

Verbieden van een bijeenkomst zoals bedoeld in Artikel 7, lid 6 van de verordening.

Artikel 7, lid 7

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.12

Verlenen ontheffing verbod tot het meenemen van rij- en voertuigen op de begraafplaats.

Artikel 8, lid 3

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.13

Honoreren verzoek reserveren graf.

Artikel 11

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.14

Verlening (en verlenging) recht op particulier graf

Artikel 13

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B Medewerker Beleidsuitvoering

40.15

Vervallen verklaren grafrecht.

Artikel 23

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.16

Bekendmaking voornemen ruimen graf

Artikel 29

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

40.17

Het tijdelijk sluiten van de toegangen of delen de begraafplaats.

Art. 6 lid 3

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.18

Het in bijzondere gevallen afwijken van de tijden van begraven en asbezorging.

Art. 7 lid 4

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

40.19

Het verlenen van ontheffing van het verbod om o.a. dieren mee te nemen.

Art. 8 lid 3

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Beleidsmedewerker A

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker beleidsuitvoering

41. Afval

41.1

Afhandelen van verzoek tot inzameling grofvuil.

B&W

 • Circulus-Berkel B.V.

41.2

Tijdelijk wijzigen dagen en tijden ophalen huishoudelijk afval en grof vuil

en het vaststellen/wijzigen van het (digitale) afvalkalender.

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist B

 • Beleidsmedewerker A en B

 • Circulus-Berkel B.V.

41.3

Behandelen van aanvraag voor een inzamelvergunning voor huishoudelijk afval.

Art. 2.5 Verordening afvalstoffen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist B

 • Beleidsmedewerker A en B

42. Winkeltijdenwet, verordening Winkeltijden Brummen

42.1

Weigeren/verlenen individuele ontheffing voor bepaalde activiteiten, feestelijkheden en/of evenement, voor zover betrekking hebbende op zon- en feestdagen.

Art. 3 Verordening Winkeltijden Brummen 2014

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Vakspecialist A en B

 • Medewerker Beleidsuitvoering

43. Wet op de Kansspelen

43.1

Weigeren/verlenen vergunning voor het houden van een kansspel.

Art. 3 Wet op de kansspelen

B&W

 • Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

 • Procesmanager Fysieke leefomgeving

 • Proces Fysieke leefomgeving

 • Medewerker beleidsuitvoering

 • Vakspecialist A en B

43.2

Verbinden/wijzigen/intrekken voorschriften aan de vergunning voor het houden van een kansspel.

Art. 5 Wet op de Kansspelen

B&W