Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad

Geldend van 25-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad

Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad

Nummer: 202053310

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • b.

  AED: Automatische Externe Defibrillator.

 • c.

  Dekkingsplan basisnetwerk AED gemeente Lelystad: Een sluitend netwerk van AED apparaten en burgerhulpverleners binnen een zogenaamde 6-minutenzone, waarbij wordt gerekend met een gemiddelde afstand van 500 meter tussen twee apparaten.

 • d.

  Sluitende dekking: De dekking is sluitend indien er een gemiddelde afstand van 500 meter tussen de AED’s is gewaarborgd. Het dekkingsplan basisnetwerk AED gemeente Lelystad dient hierbij als richtlijn.

 • e.

  24 uurs toegang: Een AED dient in een buitenkast in de buitenlucht geplaatst te worden en 24 uur per dag zonder hinder voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te zijn.

 • f.

  Beheerder: een natuurlijke persoon of ondernemer op wiens terrein de AED komt te hangen en die gedurende de technische levensduur van de AED en/of buitenkast verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

 • g.

  Ondernemer: de rechtspersoon die een onderneming, als bedoeld in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad, in stand houdt.

 • h.

  De-minimisverordening: de Europese de-minimisverordeningen zoals genoemd onder het begrip “de-minimisverordening” in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen alsmede door ondernemers.

Artikel 4. Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het aanschaffen van een buitenkast en het in de buitenlucht installeren van een AED die reeds in het bezit is van de subsidieaanvrager.

 • b.

  het aanschaffen van een AED met een buitenkast en het in de buitenlucht installeren van de AED met buitenkast.

 • c.

  Alleen bij aanschaf van een AED met buitenkast wordt subsidie voor het aanschaffen van de volgende componenten verstrekt:

  • i.

   Noodzakelijke accessoires voor een AED apparaat, indien deze niet met het apparaat worden meegeleverd. Deze accessoires zijn: kinderelectroden, hulpverleningspakket en een draagtas.

  • ii.

   Het behalen van een reanimatiediploma of certificering uitgegeven door een erkende organisatie, indien de aanvrager nog geen diploma bezit.

  • iii.

   Het afsluiten van een AED onderhoudscontract bij een erkend bedrijf voor de duur van minimaal twee jaar.

Artikel 5. Voorwaarden en verplichtingen

 • 1. De aanvraag tot het verlenen van subsidie moet passen in het dekkingsplan Basisnetwerk AED Lelystad (maximaal één subsidie per locatie).

 • 2. De AED en/of buitenkast dient te zijn van een merk/model/type dat is toegelaten op de Nederlandse markt en voldoet aan de technische criteria genoemd in artikel 6.

 • 3. De AED en/of buitenkast dient in de buitenlucht geplaatst te worden en voor een ieder 24/7 vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn.

 • 4. De beheerder van het apparaat staat geregistreerd als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Bij gebreke daarvan dient de aanvrager een verklaring te overleggen dat er binnen een jaar na datum aanvraag een registratie zal plaatsvinden.

 • 5. Indien de beheerder van het apparaat een ondernemer betreft, dient de ondernemer binnen zijn organisatie een natuurlijke persoon aan te wijzen die staat geregistreerd als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Bij gebreke daarvan dient de aanvrager een verklaring te overleggen dat er binnen een jaar na datum aanvraag een registratie zal plaatsvinden.

 • 6. Bij de aanschaf van een AED met buitenkast dient een onderhoudscontract te worden afgesloten. Deze dient een minimale looptijd te hebben van twee jaar en in te gaan op het moment van aanschaf.

Artikel 6. Technische voorwaarden

 • 1. De AED moet voldoen aan de volgende technische criteria:

  • a.

   De AED heeft een minimale IP-waarde van 55;

  • b.

   De AED is semi-automatisch;

  • c.

   De AED bezit een metronoom die het juiste tempo van de borstcompressie aangeeft;

  • d.

   De AED biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van kinderreanimatie;

  • e.

   De AED is geschikt om in een buitenkast te worden geplaatst;

  • f.

   De batterij(en) heeft een levensduur van minimaal 4 jaar.

 • 2. De buitenkast moet voldoen aan de volgende technische criteria:

  • a.

   De buitenkast is vochtdicht, en indien nodig voorzien van ventilatie en/of verwarming;

  • b.

   De buitenkast is voorzien van een verzegeling;

  • c.

   De buitenkast met AED hangt op een beschutte plek;

  • d.

   De buitenkast is verlicht.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 4.

 • 2. De te maken kosten dienen aantoonbaar te zijn middels een aantal bewijsstukken zoals genoemd in artikel 9 van deze subsidieregeling.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. Subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 4 onder a, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 800,00.

 • 2. Subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 4 onder b, bedraagt 85% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.125,00.

 • 3. Voor de componenten in artikel 4 onder c, bedraagt de subsidie voor:

  • a.

   de noodzakelijke accessoires, 100% van de kosten met een maximum van € 350,00.

  • b.

   een reanimatiediploma of certificering, een vast bedrag van € 50,00.

  • c.

   een AED onderhoudscontract met een duur van minimaal twee jaar, 100% van de kosten met een maximum van € 600,00.

 • 4. De gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, 4 en 5 van de ASVL zijn niet van toepassing.

 • 2. De aanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 3. De aanvrager dient voor indiening van de aanvraag contact op te nemen met de gemeente Lelystad via subsidiebureau@lelystad.nl.

 • 4. Bij de aanvraag moeten de navolgende bijlagen worden ingediend:

  • a.

   Offertes van de AED, buitenkast, de accessoires en het onderhoudscontract;

  • b.

   Bewijs van registratie als burgerhulpverlener bij HartslagNu, of bij gebrek daarvan een verklaring dat er binnen een jaar na datum aanvraag een registratie zal plaatsvinden;

  • c.

   Een beschrijving waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen uit artikel 5 lid 1,2 en 3 van deze subsidieregeling.

Artikel 10. Aanvraagtermijnen

 • 1. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat de subsidiabele kosten zijn gemaakt en moet uiterlijk op 31 december 2022 door het college zijn ontvangen.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is er een subsidieplafond vastgesteld van € 90.625,00.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van de datum van ontvangst bij het college, geschiede met inachtneming van artikel 10 lid 2, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet Bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Indien de aanvrager met toepassing van het derde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor de datum van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 5. Indien er op dezelfde dag meerdere aanvragen zijn ontvangen voor dezelfde AED-locatie conform het dekkingsplan Basisnetwerk AED Lelystad, door zowel een ondernemer als een natuurlijke persoon, wordt er voorrang gegeven aan de aanvraag door een natuurlijke persoon. Indien er aanvragen van meerdere natuurlijke personen zijn ontvangen voor dezelfde AED-locatie conform het dekkingsplan Basisnetwerk AED Lelystad, geschiedt honorering op het tijdstip van binnenkomst.

Artikel 12. Overige verplichtingen

 • 1. Binnen 20 weken nadat de subsidie is verleend, dient de AED en/of buitenkast te zijn aangebracht en moeten alle daarvoor gemaakte kosten zijn betaald. Dit geldt ook voor de overige onderdelen waarvoor subsidie is verleend, met uitzondering van de reanimatiecursus en/of certificering en eventueel het tweede jaar van het onderhoudscontract.

 • 2. De AED dient uiterlijk binnen 4 weken na installatie aangemeld te worden bij HartslagNu.

 • 3. Na verstrijken van de looptijd van het onderhoudscontract genoemd in artikel 5 lid 6, dient de AED en/of buitenkast gedurende de technische levensduur door de beheerder te worden onderhouden en gecontroleerd, onder meer op goed werkende batterijen en electroden.

 • 4. De AED en/of buitenkast dient na inzet door de beheerder gebruiksklaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Eindverantwoording

 • 1. Binnen 20 weken nadat de subsidie is verleend moet het verzoek tot vaststelling met eindverantwoording worden ingediend.

 • 2. Bij de eindverantwoording dient de subsidieontvanger in ieder geval te overleggen:

  • a.

   Een financieel overzicht van de gemaakte kosten;

  • b.

   De facturen en/of bankafschriften waaruit blijkt dat de te verantwoorde kosten zijn betaald;

  • c.

   Een foto van de AED en/of buitenkast en locatie voorzien van een datum;

  • d.

   Bewijs van aanmelding AED bij HartslagNu;

  • e.

   Een bewijsstuk dat er een onderhoudscontract is afgesloten.

Artikel 14. Aanvullende weigering-, intrekking en terugvorderingsgronden

 • 1. Per aanvrager wordt slechts eenmaal op grond van deze subsidieregeling een subsidie verstrekt.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt geweigerd indien er voor de betreffende locatie reeds sprake is van een sluitende dekking volgens het dekkingsplan Basisnetwerk AED Lelystad.

Artikel 15. Europees steunkader van toepassing op aanvragen door ondernemers

 • 1. Ingeval van subsidieaanvragen door ondernemers wordt deze subsidieregeling uitgevoerd in lijn met de regels van de de-minimisverordening.

 • 2. Bij de aanvraag dient de ondernemer een naar waarheid ingevulde de-minimusverklaring in.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, met uitzondering van de artikelen 1 t/m 8 gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 3. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2022 en treedt daarna uit werking.

 • 4. Indien een aanvraag wordt ingediend vóór 31 december 2022, maar de uitvoering vindt plaats in 2023, wordt deze aanvraag beoordeeld en verantwoord op grond van deze regeling.

Ondertekening

Lelystad, 8 september 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester