Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Asten

Geldend van 15-09-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

besluit:

vast te stellen het aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Asten.

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) en aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

  • 1. Als ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen alle als zodanig beëdigde ambtenaren die belast zijn met de functie van medewerker publiek II of III of medewerker beleidsuitvoering III of IV van het taakveld Burgerzaken.

  • 2. Als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen worden aangewezen zij die op basis van overeenkomst van opdracht werkzaamheden verrichten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • 3. De aanwijzingen bedoeld in de leden 1 en 2 gelden voor de duur van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkene en de gemeente Asten of tot het moment dat de wet bepaalt dat hun aanwijzing eindigt.

  • 4. Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2020 worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit heeft terugwerkende kracht en treedt in werking per 1 januari 2020.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Asten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 18 augustus 2020.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester