Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur 2021 – periodieke subsidieregeling stadsdeel Zuid – Gemeente Amsterdam

Geldend van 12-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur 2021 – periodieke subsidieregeling stadsdeel Zuid – Gemeente Amsterdam

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam

Gelet op artikel 5 van de verordening van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst en cultuuractiviteiten 2021-2024,

Besluit het volgende uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur 2021 – periodieke subsidieregeling – vast te stellen.

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

Amsterdam Zuid bestaat uit drie gebieden: De Pijp/Rivierenbuurt, Oud Zuid en Buitenveldert.

In Amsterdam Zuid wonen, werken en verblijven duizenden kunstliefhebbers, kunstenaars, creatieve ondernemers en medewerkers van kunstinstellingen Dat maakt Zuid uniek. Vanuit deze karakteristiek is een doelstelling van stadsdeel Zuid: het creëren van kansen en slechten van drempels voor kwalitatieve kunstinitiatieven in Zuid. Gestreefd wordt een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken, verspreid over de verschillende gebieden.

Stadsdeel Zuid wil de kwaliteit van de leefomgeving in de buurten en gebieden van Zuid bevorderen door het stimuleren van een divers kunstaanbod.

Alle aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • van goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • dat overtuigend inspeelt op lokale gegevenheden (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch)

 • van een professionele uitvoeringskwaliteit, ook in zakelijke zin

 • naleving van de Fair Practice Code, tenzij anders beargumenteerd

II

Subsidieplafond (totaal)

100.000 euro voor periodieke subsidies

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Hieronder wordt verstaan het steunen van privaatrechtelijke organisaties voor periodieke, actuele kunstprojecten/programmering van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

Als de aanvragende partij ook periodieke subsidie ontvangt van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) wordt de aanvraag uitsluitend behandeld als de activiteiten/programmering wezenlijk anders is dan de corebusiness en in die zin aanvullend is op het reeds bestaande aanbod.

IV

ACTIVITEIT

Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

 • 1.

  doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van stadsdeel Zuid in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc.)

 • 2.

  soort subsidie

Periodieke subsidie (Voor 4 jaar)

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 20.000 (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 100.000 / (totaal bedrag voor culturele instellingen. Dit

deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de

begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

minimaal 10% Alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

5 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Elk beoordelingscriteria dient minimaal met 3 punten te

worden gewaardeerd om voor subsidieverlening in aanmerking

te komen.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

nee

Ondertekening

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur dient op grond van artikel 5, eerste lid van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten, voor 1 juli van elk jaar te worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Hiermee krijgt het dagelijks bestuur instrumenten om per activiteit, soort subsidie of gebied een subsidie te weigeren, waardoor het beschikbare budget beter verdeeld kan worden over de gebieden en de activiteiten in het stadsdeel.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt, bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling. In het uitwerkingsbesluit is ruimte voor een uitgebreide toelichting.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor activiteiten die van bepaalde duur zijn en niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd hoeven te worden. Periodieke subsidies worden afgegeven voor activiteiten van in beginsel onbepaalde duur, die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager worden verstrekt met een maximum van vier jaar.