BELEIDSREGELS OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN GEMEENTE MOERDIJK

Geldend van 11-09-2020 t/m heden

Intitulé

BELEIDSREGELS OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN GEMEENTE MOERDIJK

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 augustus 2020;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent het afwegen van belangen bij het plaatsen van laadpunten voor elektrisch rijden omdat:

 • Elektrisch rijden in opkomst is en er behoefte is aan infrastructuur om elektrische auto’s op te kunnen laden;

 • Het wenselijk is kaders te stellen onder welke voorwaarden er wordt meegewerkt aan laadpunten voor elektrisch rijden;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet, artikel 1 lid 1 onderdeel b en c en artikel18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente Moerdijk

Hoofdstuk 1. Beleidsregels

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  In de beleidsregels wordt verstaan onder: Elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden (met uitzondering van fietsen en snor/ bromfietsen).

 • b.

  Oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.

 • c.

  Oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische motorvoertuigen.

 • d.

  Aanvrager: Professionele aanbieder van laadpalen, die op bedrijfsmatige basis oplaadpalen in de openbare ruimte plaatst en exploiteert en hiertoe een overeenkomst aangaat met de gemeente Moerdijk. Particulieren kunnen géén directe aanvraag bij de gemeente indienen en dienen dit te doen via een commerciële partij die laadpalen plaatst. De aanvrager die de oplaadpalen en/of andere infrastructuur plaatst is tevens de beheerder.

 • e.

  Gebruiker:

1. Een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente en eigenaar en/of bezitter is van een of meerdere elektrische motorvoertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/ beschikken over een elektrisch motorvoertuig;

2. Een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrische motorvoertuig en/of werkzaam is in de gemeente Moerdijk;

3. Een bezoeker met een elektrisch voertuig in de gemeente Moerdijk.

 • f.

  Overeenkomst: Een standaard overeenkomst tussen aanvrager en gemeente waarin diverse zaken over plaatsing, beheer en exploitatie zijn opgenomen.

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Artikel 2. Verzoek verkeersbesluit

 • 1.

  Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij één of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen kan alleen worden ingediend door de aanbieder van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur die een overeenkomst heeft met de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur moet worden voldaan aan de bepalingen van de ’Nadere regels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk’.

Artikel 3. Aanvraag locatie oplaadpalen/-infrastructuur

Een aanvraag voor een voorgestelde locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een omschrijving (o.a. typenummer) van de oplaadpaal en een foto en tekening waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur inclusief de aan te wijzen parkeerplaats(en) is aangegeven.

Artikel 4. Behoeftebepaling oplaadpalen/-infrastructuur

 • 1.

  De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaad infrastructuur op of aan de openbare weg.

 • 2.

  Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden.

Artikel 5. Definitieve locatie oplaadpalen/-infrastructuur

 • 1.

  Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

 • a.

  Er moet potentiele behoefte zijn aan een oplaadpaal en/ of andere oplaadinfrastructuur voor gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 300 meter van de aangevraagde locatie;

 • b.

  Indien binnen een straal van 300 meter van de gevraagde locatie bestaande oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig is, wordt bekeken of gebruik daarvan of clustering daarmee mogelijk en/of wenselijk is.

  • c.

   De betreffende (onder)grond dient in eigendom te zijn van de gemeente;

 • d.

  De locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is voldoende vindbaar en zichtbaar;

 • e.

  Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er ‘privé parkeerplaatsen’ gecreëerd worden);

 • f.

  De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kunnen worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen bedienen

 • g.

  De parkeerdruk laat toe dat één of meer parkeerplaatsen voor het laden van elektrische motorvoertuigen worden aangewezen (95% in woonwijken en 85% op parkeerplaatsen);

 • h.

  Het betreft een bestaand parkeervak/ bestaande parkeervakken;

 • i.

  De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel, etc.) blijft gewaarborgd (puntvernauwing >90cm);

 • j.

  Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

 • k.

  De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur past in het straatbeeld;

 • l.

  Er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen;

 • 2.

  In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de oplaadpaal en/of –infrastructuur en boevengenoemde criteria dit toelaten, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen.

 • 3.

  De aanvrager toont aan de hand van het aantal uren dat de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur effectief in gebruik is geweest en/of aan de hand van nieuwe verzoeken van potentiële gebruikers aan dat er behoefte bestaat aan een tweede parkeerplaats.

Artikel 6. Volgorde besluitvorming en plaatsing

 • 1.

  Na het indienen van een (voor nieuwe aanbieder) eerste verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit krijgt de aanbieder de mogelijkheid een standaard overeenkomst met de gemeente Moerdijk te tekenen. Dit is eenmalig. Na ondertekening wordt een verkeersbesluit opgesteld indien de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen.

 • 2.

  Het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan pas nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 7. Plaatsing en beheer oplaadpalen/-infrastructuur

De aanvrager van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder.

Artikel 8. Inrichting en beheer laadplaatsen

De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente. Ook onderhoud aan de openbare ruimte(zoals het vegen van straatstenen en bijhouden van groenvoorzieningen) valt onder regulier onderhoud en wordt uitgevoerd en bekostigd door de gemeente.

Artikel 9. Bereikbaarheid

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk staan voldoende duidelijk vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur.

Artikel 10. Openbaarheid oplaadpalen/-infrastructuur

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische motorvoertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt, via algemeen beschikbare kanalen zoals deze gebruikelijk zijn in de markt voor openbare laaddiensten.

Artikel 11. Interoperabiliteit

Het oplaadpunt is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers

Artikel 12. Groene stroom

Om te bewerkstelligen dat elektrisch motorvervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.

Artikel 13. Veiligheid

De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid m.b.t. schade aan openbare ruimte, laadpalen en derden wordt nader overeengekomen in de (standaard) overeenkomst die tussen aanvrager en gemeente wordt ondertekend.

Artikel 15. Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone

In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 16. Handhaving

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch motorvoertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt met als doel de auto op te laden. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunningen, blauwe zone en andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden, tenzij een bestuurder een ontheffing heeft op het desbetreffende regime.

Artikel 17. Intrekken of wijzigen van verkeersbesluit

 • 1.

  Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften uit deze beleidsregels, de vastgestelde nadere regels of de overeenkomst, kan het college het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen zijn aangewezen, intrekken.

 • 2.

  Het college kan het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven. In deze gevallen heeft de beheerder de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven termijn te verwijderen en de openbare ruimte te herstellen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.

 • 3. Het college kan het verkeersbesluit ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie binnen 5 jaar plaatsvindt na het onherroepelijk worden van het verkeersbesluit. Kosten zijn voor rekening van de beheerder wanneer de wegconstructie later dan 5 jaar na het onherroepelijk worden van het verkeersbesluit plaatsvindt.

 • 4.

  Het college kan het verkeersbesluit ook intrekken indien binnen12 weken na het onherroepelijk worden van het verkeersbesluit, nog geen oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur geplaatst is.

Artikel 18. Informatie over gebruik oplaadpalen/-infrastructuur

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijk gebruik hiervan. Dit kan geschieden op aanvraag, of in onderling overleg v.w.b. frequentie en inhoud.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 21. Intrekking oude beleidsregel[s]

De beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen, vastgesteld d.d. 22-10-2019 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Artikel 22. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van bestuur en wethouders van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 11 augustus 2020

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs