Nadere regels mantelzorgwaardering Westerwolde 2020

Geldend van 10-09-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels mantelzorgwaardering Westerwolde 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

overwegende dat:

 • Het college de inzet van mantelzorgers waardeert;

 • Het college als blijk van deze waardering een mantelzorgcompliment wenst te verstrekken;

gelet op:

Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2020

besluit:

vast te stellen de nadere regels Mantelzorgwaardering Westerwolde 2020

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de mantelzorger die in afstemming met de zorgvrager de aanvraag indient;

 • b.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 • c.

  deelnemende bedrijven: ondernemers gevestigd in de gemeente Westerwolde kunnen na aanmelding bij de gemeente Westerwolde dienen als inleverlocatie voor de cadeaubonnen;

 • d.

  gebruikelijke zorg: zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de Wmo. Het is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

  Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er een leefeenheid is die een gezamenlijk huishouden voert. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten;

 • e.

  Leefeenheid: alle bewoners van één adres die samen een duurzaam huishouden voeren;

 • f.

  Kalenderjaar: deze loopt van 1 januari tot en met 31 december;

 • g.

  mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • h.

  mantelzorgcompliment: een financiële bijdrage per zorgvrager van €100,- in de vorm van 4 cadeaubonnen elk met een waarde van € 25,-;

 • i.

  mantelzorgwaardering: jaarlijkse uiting van waardering aan een mantelzorger in de vorm van een mantelzorgcompliment;

 • j.

  mantelzorger: een persoon die mantelzorg verleent en de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit een sociale relatie;

 • k.

  vrijwilliger: werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving;

 • l.

  zorgvrager: een persoon, woonachtig in de gemeente Westerwolde, die mantelzorg ontvangt.

Artikel 2. Toepassing en doelgroep

Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van mantelzorgcomplimenten binnen de gemeente Westerwolde aan mantelzorgers van inwoners van de gemeente Westerwolde. De mantelzorgers hoeven niet zelf in de gemeente Westerwolde te wonen.

Artikel 3. Het mantelzorgcompliment Westerwolde

Het mantelzorgcompliment bestaat uit een financiële bijdrage van € 100 euro. Deze wordt uitgegeven in 4 cadeaubonnen van € 25,- per stuk, welke ingeleverd kunnen worden bij deelnemende bedrijven in Westerwolde.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • a.

   De mantelzorger dient ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg te verlenen binnen het kalenderjaar;

  • b.

   De mantelzorg wordt niet verleend vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilliger;

  • c.

   De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Westerwolde.

  • d.

   Er wordt één mantelzorgcompliment verstrekt per zorgvrager per jaar. Indien de zorgvrager meer dan één mantelzorger heeft, dan wordt het bedrag (in de vorm van cadeaubonnen) verdeeld en toegekend aan de mantelzorgers.

  • e.

   Per leefeenheid (huishouden / adres) kan maar één keer per kalenderjaar en per zorgvrager een mantelzorgcompliment worden aangevraagd;

  • f.

   Binnen een leefeenheid (huishouden / adres) dient mantelzorg meer te bedragen dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken (gebruikelijke zorg) die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een mantelzorgcompliment wordt ingediend op de gemeentelijke website, middels een hiervoor beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 • 3. De aanvraag voor een mantelzorgcompliment dient te worden ingediend in de termijn die hiervoor door het college is vastgesteld. Deze datum wordt vooraf kenbaar gemaakt. Na sluiting van de termijn kan geen aanvraag meer worden ingediend.

 • 4. De mantelzorger kan de aanvraag indienen. Dit kan samen met de zorgvrager.

Artikel 6. Verstrekking mantelzorgcompliment

Het college verstrekt een mantelzorgcompliment. Wanneer er sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 8, dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Artikel 7. Uitgifte mantelzorgcompliment

De uitgifte van het mantelzorgcompliment vindt plaats door middel van cadeaubonnen. Deze bonnen zijn één jaar geldig en de ingangsdatum staat vermeld op de cadeaubonnen.

voordat de uitgifte van de mantelzorgcomplimenten plaatsvindt.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Het college kan de verstrekking van het mantelzorgcompliment weigeren in het geval de aanvrager een krachtens deze nadere regels gestelde verplichting niet nakomt of als hij niet voldoet aan een voorwaarde, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, sub a tot en met f, om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te kunnen komen.

Artikel 9. Steekproef

De gemeente kan ten allen tijde controleren of de mantelzorgers ook voldoen aan het bepaalde in de nadere regels mantelzorgwaardering Westerwolde 2020. Dit zal middels een steekproef plaatsvinden.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze nadere regels zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: nadere regels mantelzorgwaardering Westerwolde 2020.

 • 2. Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde op 1 september 2020,

de secretaris,

de burgemeester,