Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020

Geldend van 10-09-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020

Nijverdal, 24 augustus 2020 Nr. 2020-022499

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres, om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder woonadres te registreren op een briefadres;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen;

gelet op het bepaalde in artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP);

gelet op het bepaalde in de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP);

gelet op het bepaalde in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016;

gelet op het Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 Wet BRP);

 • b.

  briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie Personen of rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.1, onder r Wet BRP);

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren);

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor een briefadres zijn:

 • a.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • 1.

   dak- of thuisloosheid;

  • 2.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • 3.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • 4.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derde van de tijd;

  • 5.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

  • 6.

   het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;

  • 7.

   langdurig vermiste persoon;

 • b.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • c.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, derde en vierde lid van de Wet BRP;

 • d.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken over te leggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, onderdeel a.

 • 4.

  Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, onderdeel d, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.

 • 5.

  Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, onderdeel a, onder 6 en 7, dient de noodzakelijkheid te blijken uit een onderliggend dossier.

 • 6.

  De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming geven een briefadres te houden.

 • 7.

  Het zesde lid is niet van toepassing indien de briefadresgever het college van burgemeester en wethouders betreft of een door dit college aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42, aanhef en onder b van de Wet BRP.

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt aan de aangifte geen gevolg gegeven.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft, tenzij hij in de situatie verkeert zoals beschreven in artikel 2, onderdeel a. onder 6, en onderdeel d.;

 • b.

  de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft;

 • c.

  de aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend met inachtneming van de uitzonderingen bedoeld in artikel 3, zevende lid.

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situatie, als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 2, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal zes maanden. Deze termijn kan telkens met maximaal zes maanden worden verlengd.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 4 en 5, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 3.

  Als de aangever vóór het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid, geen aangifte heeft gedaan van een woonadres, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 4.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, mag een briefadres worden verleend voor de duur die de burgemeester noodzakelijk acht.

 • 5.

  De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 6.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Bestuurlijke boete

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2 tot en met 6 is zowel de briefadresgever als de briefadresnemer verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 2.

  De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon.

 • 3.

  Aan degene, die niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in eerste lid, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste € 325,-.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag, volgende op die van hun bekendmaking. Op dat moment vervallen de Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020.

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting op de Beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020

De beleidsregels briefadres hebben als doel om het misbruik van briefadressen in de basisregistratie personen (BRP) tegen te gaan en daarnaast briefadressen in de BRP mogelijk te maken voor kwetsbare burgers.

In het verleden kwam het regelmatig voor dat briefadresinschrijvingen onterecht werden gedaan. Voor sommige mensen bleek het erg handig te zijn om niet op hun woonadres ingeschreven te worden maar op een ander adres wat dan als kenmerk ‘briefadres’ had. Er ontstonden commerciële aanbieders van briefadressen. De Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft haar leden geadviseerd om voor briefadressen beleid vast te stellen.

De beleidsregels zijn niet bedoeld om op basis hiervan personen niet in te schrijven in de BRP. Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet in beginsel ingeschreven worden in de BRP als ingezetene. Indien de gemeente inschrijving toch weigert, gebeurt dat slechts op basis van de Wet BRP.

Gemeenten zijn bevoegd om ambtshalve een briefadres in de BRP te registreren. Wanneer iemand niet beschikt over een woonadres en er is geen verwachting dat hij zelf een briefadresaangifte zal doen, vanwege uiteenlopende redenen, dan kan de gemeente besluiten om voor die burger een briefadres te registreren. Zie verder artikel 2.23 Wet BRP.

Hieronder volgt de artikelsgewijze toelichting op de beleidsregels briefadres gemeente Hellendoorn 2020.

Artikel 1, onderdeel d, onder 3

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • -

  een ongehuwde ouder, zonder geregistreerd partnerschap,

 • -

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd,

 • -

  een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of

 • -

  een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

Artikel 2, onderdeel a, onder 1

Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van een maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van die opvanginstellingen. Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.

Artikel 2, onderdeel a, onder 2

Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan ingeschreven worden op een briefadres.

Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de nieuwe eigenaar.

Artikel 2, onderdeel a, onder 3

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

Artikel 2, onderdeel a, onder 4

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP mag iemand, die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van het vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst (PL) een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en ‘verhuist’ de PL naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) vanwege emigratie. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.

Artikel 2, onderdeel a, onder 5

Als een inwoner beroepshalve gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

Artikel 2, onderdeel a, onder 6

Deze kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Daardoor komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken niet altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg nodig die zij in de praktijk alleen krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig hebben. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of psychiatrische aandoeningen. Zonder inschrijving in de BRP komen zij in de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor een woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op een briefadres is daarom voor deze groep noodzakelijk.

Waar nodig kan het briefadres ambtshalve worden toegekend op een adres van een gemeentelijke instelling.

Artikel 2, onderdeel a, onder 7

Met een langdurig vermist persoon wordt bedoeld een persoon, die:

 • 1.

  tegen redelijke verwachting in afwezig is uit zijn of haar gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving,

 • 2.

  waarvan de verblijfplaats van de persoon onbekend is, en

 • 3.

  het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

Gemeenten kunnen te maken krijgen met de melding dat een persoon is vermist. In het protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing is vermeld dat in overleg de vermiste persoon kan worden geregistreerd met een briefadres op het adres van de melder.

Artikel 2, onderdeel b

In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen, die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen, met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

Artikel 2, onderdeel c

Degene, die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, eerste lid en artikel 2.39, eerste lid van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, derde lid Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, vierde lid Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

Artikel 3, eerste lid

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven, is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Artikel 3, tweede en derde lid

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45, tweede lid van de Wet BRP. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van zowel zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden over te leggen. De vragenlijst briefadres is als bijlage 1 bijgevoegd. De vragenlijst bij verlenging van een briefadres is als bijlage 2 bijgevoegd.

Artikel 3, vierde lid

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester over zal kunnen leggen. Deze verklaring zal bij het team KlantContactCentrum terecht komen via de interne post.

Artikel 3, zesde lid

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de hardheidsclausule van artikel 8.

Artikel 3, zevende lid

Als de gemeente zelf of een instelling voor maatschappelijke opvang als briefadresgever optreedt, is de beperking die het zesde lid vermeldt, niet van toepassing.

Artikel 4

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd over het besluit dat aan de aangifte briefadres geen gevolg wordt gegeven wegens het ontbreken van de gevraagde documenten, met inachtneming van artikel 2.60 Wet BRP. Hiertegen is bezwaar mogelijk.

Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (4:5 Awb) al melding te maken van het voornemen om aan de aangifte geen gevolg te geven (4:7 Awb) in het geval dat niet voldaan wordt aan de aanvulling.

Artikel 5

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.

In de gevallen dat een briefadres wordt toegekend vanwege veiligheidsreden vastgesteld door de burgemeester (art 2, onderdeel d) of omdat de briefadreshouder behoort tot een kwetsbare groep (art 2, onderdeel a onder 6), zal de gemeente zelf altijd de afweging maken tot al dan niet toekennen van een briefadres.

Het is toegestaan om een briefadres bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres te kiezen. Dit is in niet strijd met artikel 2.38 Wet BRP.

Artikel 5, onderdeel a

Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres:

 • a.

  indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; of

 • b.

  het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten.

In de situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, moet gekozen worden voor een briefadres.

Uitzondering wordt gemaakt voor zogenaamde verwarde personen en voor personen waarbij het naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is om betrokkene op zijn woonadres in te schrijven.

Het permanent bewonen van een recreatiewoning wordt ook aangemerkt als woonadres en is dus geen reden om een briefadres toe te kennen. Er wordt niet voldaan aan artikel 5 onderdeel a van deze regel.

Artikel 5, onderdelen b en c

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van 2/3e deel van een jaar. In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon beroepshalve op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, onderdeel a, onder 5.

Artikel 5, onderdeel e

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres, verleend aan een gezinshuishouden, als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, vierde lid en artikel 8.

Artikel 6, eerste lid

Om het tijdelijke karakter van een korte overbrugging tussen twee woonadressen te bevestigen, is besloten om een briefadres voor een periode van maximaal zes maanden te verlenen met de mogelijkheid tot telkens een verlenging met maximaal drie maanden. Verlenging is mogelijk zolang de situatie, waarvoor het briefadres is toegestaan, voortduurt.

Deze periode van zes maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na zes maanden een contactmoment te hebben met de burger, om zo er op toe te zien dat hij/zij niet op het briefadres blijft staan ingeschreven terwijl hij inmiddels een woonadres heeft.

Voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt, kan een briefadres gehouden worden. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.

Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze periode.

Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan binnenvaartschippers. Zolang deze schippers varen, kunnen zij kiezen voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden getoetst.

Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn briefadres, dan wordt opnieuw beoordeeld of hij aan de voorwaarden, die zijn gesteld in deze beleidsregels, voldoet.

De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen. Hij mag hier niet mee wachten totdat de eerder bepaalde of afgesproken termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze beleidsregels en die de wet stelt.

Artikel 7

Op grond van artikel 4.17 Wet BRP kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als er geen of een onjuiste aangifte van een (brief)adres wordt gedaan. Dit geldt ook voor de verplichting voor zowel de briefadreshouder als ook voor de briefadresgever om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste bijhouding van de basisregistratie, zoals bepaald in artikel 2.45 Wet BRP. Voor de op te leggen bestuurlijke boete geldt een maximaal bedrag van € 325,-.

Artikel 8

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze beleidsregels, bijvoorbeeld in het geval van de eenmalige verlenging zoals vastgelegd in artikel 6, vierde lid. Individuele omstandigheden kunnen er toe leiden dat er nog een extra verlenging van de termijn wordt overeengekomen.

Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigde afwijking is een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten.

Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij kwetsbare of bedreigde personen in de opvang, conform de circulaire BRP en briefadres (kenmerk 2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016. In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben om in de Wet BRP een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van een opvanghuis.

Bijlage 1 Vragenlijst briefadres

VRAGENLIJST AANVRAGER BRIEFADRES

U wilt zich op een briefadres laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).

Om te beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, moet u dit formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij het team KlantContactCentrum.

Als dit verzoek wordt goedgekeurd, moet er nog een aangifte adreswijziging worden gedaan. Mocht deze aangifte niet bij dit verzoek zijn gevoegd, zal deze nog aan u worden verzonden.

Als dit verzoek aanleiding is om inschrijving op een briefadres te weigeren, wordt aan u een weigeringsbeschikking toegezonden, waartegen u bezwaar kunt maken.

1. Vertrekt u naar het buitenland?

 • °

  Nee. Ga door naar vraag 3. Vul het formulier verder zo volledig mogelijk in en laat de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden met een briefadres de “Verklaring van toestemming” invullen en ondertekenen.

 • °

  Ja. Ga door naar vraag 2.

2. Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?

 • °

  Korter dan 8 maanden. U kunt een briefadres aanvragen. Vul het formulier verder zo volledig mogelijk in en laat de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden de “Verklaring van toestemming” invullen en ondertekenen. Wij vragen u wel bewijs bij te voegen dat u niet langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt. 

 • °

  8 maanden of langer. Wanneer u 8 maanden of langer naar het buitenland vertrekt, kunt u geen briefadres aanvragen. U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in Hellendoorn kan dat nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de belastingdienst terwijl u in die tijd niet in Nederland woonde.

3. Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil hebben)

Achternaam : _____________________________________________________________

Voorna(a)m(en) : _____________________________________________________________

Geboren op : ____________________________ te: _____________________________

Telefoon : _____________________________________________________________

E-mail adres : _____________________________________________________________

4. Heeft u momenteel een woon- of verblijfplaats?

 • °

  Nee. Ga door naar vraag 5.

 • °

  Ja.   Vul hieronder uw adresgegevens in.

Huidig adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Wanneer vertrekt u hier : _____________________________________________________________

5. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode van 6 maanden?

1ste periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

2e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

3e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

4e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

6. Waarom wilt u een briefadres?

Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt aanvragen.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Op welk adres wilt u worden ingeschreven als briefadreshouder?

De hoofdbewoner/briefadresgever moet de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner/briefadresgever een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs meesturen.

Achternaam

hoofdbewoner : _____________________________________________________________

Voorna(a)m(en) : _____________________________________________________________

Geboren op : ____________________________ te: _____________________________

Telefoon : _____________________________________________________________

E-mail adres : _____________________________________________________________

8. Verklaring en ondertekening aanvrager (degene die briefadres wil hebben)

Achternaam : _______________________________________________

Voorna(a)m(en) : _______________________________________________

Geboren op : __________________ te: __________________________

Huidig adres : ________________________________________________

Nieuw adres : ________________________________________________

Verklaart hierbij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend.

Plaats en Datum : ___________________________ (Plaats) ______________________________________(Datum)

Handtekening : ___________________________________________________

Om uw aanvraag briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende documenten noodzakelijk.

 • °

  Schriftelijke toestemming briefadresgever;

 • °

  Kopie legitimatiebewijs briefadresgever;

 • °

  Deze ingevulde vragenlijst briefadres;

 • °

  Een kopie van uw legitimatiebewijs;

 • °

  Ingevulde en ondertekende verhuisaangifte.

Bijlage 2 Vragenlijst verlenging briefadres

VRAGENLIJST VERLENGING BRIEFADRES

U staat als briefadreshouder ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hellendoorn. Om te beoordelen of u als briefadreshouder ingeschreven kunt blijven, moet u dit formulier invullen, ondertekenen en terugsturen naar de gemeente Hellendoorn.

Als dit verzoek aanleiding is om inschrijving op een briefadres ongedaan te maken, wordt aan u een beschikking toegezonden, waartegen u bezwaar kunt maken.

1. Vertrekt u of bent u vertrokken naar het buitenland?

 • °

  Nee. Ga door naar vraag 3. Vul het formulier verder zo volledig mogelijk in en laat de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden met een briefadres de “Verklaring van toestemming” invullen en ondertekenen.

 • °

  Ja.   Ga door naar vraag 2.

2. Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?

 • °

  Korter dan 8 maanden. U kunt een briefadres aanvragen. Vul het formulier verder zo volledig mogelijk in en laat de hoofdbewoner van het adres waar u ingeschreven wilt worden de “Verklaring van toestemming” invullen en ondertekenen. Wij vragen u wel bewijs bij te voegen dat u niet langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt. 

 • °

  8 maanden of langer. Wanneer u 8 maanden of langer naar het buitenland vertrekt kunt u geen briefadres aanvragen. U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in Hellendoorn kan dat nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de belastingdienst terwijl u in die tijd niet in Nederland woonde.

3. Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil verlengen)

Achternaam : _____________________________________________________________

Voorna(a)m(en) : _____________________________________________________________

Geboren op : ____________________________ te: _____________________________

Telefoon : _____________________________________________________________

E-mail adres : _____________________________________________________________

4. Heeft u inmiddels een woon- of verblijfplaats?

 • °

  Nee. Ga door naar vraag 5.

 • °

  Ja.   Vul hieronder uw adresgegevens in.

Huidig adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Sinds wanneer verblijft u hier : _______________________________________________________

5. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode van 6 maanden?

1ste periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

2e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

3e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

4e periode van : ________________________ tot: _____________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode en plaats : _____________________________________________________________

Land : _____________________________________________________________

6. Waarom wilt u een briefadres verlengen?

Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt verlengen.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Op welk adres wilt u worden ingeschreven als briefadreshouder?

De hoofdbewoner/briefadresgever moet de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. Ook moet de hoofdbewoner/briefadresgever een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs meesturen.

Achternaam

hoofdbewoner : _____________________________________________________________

Voorna(a)m(en) : _____________________________________________________________

Geboren op : ____________________________ te: _____________________________

Telefoon : _____________________________________________________________

E-mail adres : _____________________________________________________________

8. Verklaring en ondertekening aanvrager (degene die briefadres wil hebben)

Achternaam : _______________________________________________

Voorna(a)m(en) : _______________________________________________

Geboren op : __________________ te: __________________________

Huidig adres : ________________________________________________

Nieuw adres : ________________________________________________

Verklaart hierbij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend.

Plaats en Datum : ___________________________ (Plaats) ______________________________________(Datum)

Handtekening : ___________________________________________________

Om uw aanvraag briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende documenten noodzakelijk.

 • °

  Schriftelijke toestemming briefadresgever;

 • °

  Kopie legitimatiebewijs briefadresgever;

 • °

  Deze ingevulde vragenlijst briefadres;

 • °

  Een kopie van uw legitimatiebewijs.