Besluit van de burgemeester van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Geldend van 09-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

De burgemeester van Westvoorne,

Overwegende dat:

 • -

  de aanpak van woninginbraken in gemeente Westvoorne een prioriteit is uit het veiligheidsbeleid;

 • -

  een van de onderdelen van het veiligheidsbeleid het bestrijden van heling is;

 • -

  het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westvoorne (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • -

  het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op artikel 2:67 APV gemeente Westvoorne, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en

artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van

Strafrecht;

Besluit:

 • 1.

  het Digitale Opkopers Register (DOR) op grond van artikel 2:67 APV gemeente Westvoorne aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • 2.

  dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

Ondertekening

Rockanje, 25 augustus 2020

De burgemeester van Westvoorne,

P.E. de Jong