Nadere regels Waarderingssubsidies

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Waarderingssubsidies

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op:

artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot wijziging van de Nadere regels waarderingssubsidies van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Nadere regels Waarderingssubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

b. Waarderingssubsidie: deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen, instellingen en belangengroepen voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van leefbaarheid, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die een relatie hebben met leefbaarheid, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de (bij de gemeente bekende) aanvrager naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager dient structureel activiteiten te ontplooien welke een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke participatie in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  De aanvrager kan, maximaal éénmaal per 3 jaar en vóór 1 juli van het aanvragende jaar, een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie.

 • 3.

  De aanvraag dient betrekking te hebben op werkzaamheden voor, activiteiten in of inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 4. Indienen aanvraag

a. Om voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking te kunnen komen dient de aanvrager een aanvraag in voor de drie daarop volgende jaren op een door het college vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

 • 1.

  Naam en adres van de instelling;

 • 2.

  Een verklaring (van het bestuur) dat de instelling in het komende kalenderjaar conform haar doelstelling activiteiten voor de gemeenschap van Valkenburg aan de Geul organiseert. Bij het formulier wordt een korte opsomming gegeven van de geplande activiteiten in het betreffende kalenderjaar.

b. Voor de eerste maal subsidie aanvragen is mogelijk gedurende de subsidieperiode van drie jaar. De aanvrager dient hiertoe vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de betreffende eerste aanvraag in. Hierop is artikel 6 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul van toepassing.

Bij het voldoen aan de voorwaarden, geschiet berekening volgens artikel 6 lid a van deze nadere regelgeving.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

De werkzaamheden, activiteiten niet onderscheidend zijn ten opzichte van reeds verstrekte waarderingssubsidies.

Artikel 6. Berekening van de subsidie

De hoogte van de waarderingssubsidie wordt bepaald aan de hand van een exploitatiebegroting waaruit moet blijken dat ten minste 50% van de begroting door zelfwerkzaamheid, een eigen financiële bijdrage, cofinanciering of een combinatie van deze wordt gefinancierd.

De hoogte van de waarderingssubsidie wordt afgestemd op reeds verstrekte waarderingssubsidies aan andere instellingen. Deze wordt vervolgens vastgesteld in onderliggende regelgeving.

Indien een subsidie 2 opeenvolgende keren niet is aangevraagd, vervalt het recht hierop.

Artikel 7. Bijzondere verplichtingen waarderingssubsidies

7.1 Meer bewegen voor ouderen (MBVO)

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Gymclub MBVO Schin op Geul

450,00

Beweeggroep Vilt

450,00

MBVO Volksdansgroep Schin op Geul

450,00

MBVO yoga-groep Schin op Geul

450,00

EVKC

450,00

Seniorenvereniging St. Gerlachus

450,00

Volksdansvereniging Grand Square

450,00

Gymnastiekclub Beter Bewegen Berg en Terblijt

450,00

Plaatselijke en regionale professionele instellingen die voor inwoners binnen de gemeentegrenzen MBVO-activiteiten organiseren, kunnen voor een waarderingssubsidie in aanmerking komen indien:

 • de activiteiten onder deskundige leiding worden voorbereid en uitgevoerd;

 • de groepen uit minimaal 10 personen te bestaan;

 • de activiteiten niet tot het normale pakket van de instelling behoren, doch er sprake is van een extra inspanning van de instelling.

Het subsidie bedraagt € 450,00 per gymgroep, stijldans-groep, volksdansgroep, yogagroep of dergelijke. Per zwemgroep wordt een subsidie van € 375,00 verstrekt.

7.2 Gezondheid

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

7.2.1.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

De Nederlandse CVA-vereniging

Stichting Basissport Limburg

Stichting Hart in Beweging Mergelland

Vereniging van Bechterew Patiënten Zuid-Limburg

Deze verenigingen functioneren op regionaal niveau en spelen in op speciale doelgroepen uit de gemeente Valkenburg aan de Geul. De verenigingen ontvangen een subsidie van € 25,= per deelnemer uit de gemeente Valkenburg aan de Geul

7.2.2.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

EHBO vereniging Berg en Terblijt

495,00

EHBO vereniging Schin op Geul

495,00

Rode Kruis afdeling Valkenburg-Nuth

495,00

Stichting Slachtofferhulp Zuid-Limburg

4.014,00

Huis voor de Sport

900,00

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuid. Zuid-Limburg

908,00

WMO-raad

7.406,00

Deze verenigingen/instellingen verrichten werkzaamheden in het kader van welzijn en gezondheid en ontvangen een waarderingssubsidie.

7.2.3.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen Zuid-Limburg

Deze stichting organiseert bijeenkomsten binnen scholen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Per bijeenkomst wordt een subsidie van € 250,00 verleend, tot een maximum van 4 bijeenkomsten.

7.2.4.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Nationale vereniging De Zonnebloem

500,00

Parochiële Contactgroep parochie OLV van AB

500,00

Ziekencomité Berg en Terblijt

500,00

Omzien naar elkaar - comité Nicolaas en Barbara

500,00

Aan ziekencomités wordt per kern een waarderingssubsidie verleend van € 500,00. Subsidie wordt verleend aan maximaal één comité per kern.

7.3. Kernoverleggen / Dorpsraden

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Dorpsraad Berg en Terblijt

2.000,00

Dorpsraad Houthem-St. Gerlach

2.000,00

Dorpsraad Schin op Geul-Oud Valkenburg

2.000,00

Kernoverleg Sibbe

2.000,00

Kernoverleg Valkenburg Centrum

2.000,00

Platform Gemeenschap Broekhem

2.000,00

Kernoverleg Vilt

2.000,00

De dorpsraden en kernoverleggen ontvangen een waarderingssubsidie omdat zij bijdragen aan de maatschappelijke belangenbehartiging binnen de gemeente en gemeenschap. Als kernoverleg c.q. dorpsraad wordt aangemerkt een aan de dorpskern gebonden organisatie welke zich tot doel stelt de leefbaarheid in de kern te bewaken en te bevorderen en als zodanig is erkend door de gemeenteraad. Elke door de gemeente erkende kernoverleg c.q. dorpsraad ontvangt een subsidie. In dit bedrag is ruimte opgenomen voor de organisatie c.q. uitvoering van buurtgerichte werkzaamheden.

7.4 Cliëntenraden

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Cliëntenraad WSW

Onder een cliëntenraad wordt verstaan een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van het gemeentelijk minimabeleid en een behartiger van algemene belangen voor minima en hun organisaties.

Elke door de gemeente erkende cliëntenraad ontvangt een subsidie van € 0,11 -- per inwoner.

7.5 Open activiteiten Jeugd

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

7.5.1.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Jeugdcentrum Schin op Geul

Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

Stichting Accommodatie Jeugd en Jongerenwerk Broekhem

Instellingen welke zich bezig houden met open activiteiten voor jongeren uit de gemeente ontvangen een subsidie in de kosten van de organisatie van activiteiten. Als open activiteiten worden aangemerkt die activiteiten welke open staan voor alle jongeren woonachtig in de gemeente, onafhankelijk van een eventueel lidmaatschap van de instelling. Deze instellingen ontvangen maximaal 5 keer € 500,00 per activiteit waaraan minimaal 40 jongeren per keer uit de gemeente Valkenburg aan de Geul deelnemen.

7.5.2.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Stichting Aktivitijd

3.060,00

Deze stichting organiseert de jaarlijkse activiteiten dag voor alle basisscholen van de gemeente Valkenburg aan de Geul en ontvangt hiervoor een vast subsidiebedrag.

7.6 Carnaval

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

C.V. de Boschrave

585,00

C.V. de Boschule

585,00

C.V. de Mirlitophile 1879 (incl extra bijdrage voor de stadsoptocht)

787,00

C.V. de Waterratte

585,00

Jeugdcarnaval de Boschraefkes

450,00

Jeugdcarnaval de Foekepot

585,00

Jeugdcarnaval de Mirlitophile

585,00

Jeugdcarnaval den Törk

585,00

Jeugdcarnaval de Waterratjes

450,00

Plaatselijke carnavalsverenigingen ontvangen een waarderingssubsidie voor de organisatie van activiteiten/zittingen (€ 450,00) en optochten (€ 135,00) tijdens het carnavalsseizoen. De carnavalssociëteit uit Valkenburg-centrum, de Mirlitophile, ontvangt een extra bijdrage (€ 202,00) voor de organisatie van de stadsoptocht.

Jeugdcarnavalsverenigingen ontvangen dezelfde waarderingssubsidies voor de organisatie van jeugdactiviteiten/zittingen en optochten, mits de vereniging aparte statuten heeft en niet kan worden beschouwd als onderdeel van een carnavalsvereniging.

7.7 Kerkgenootschappen

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Protestantse Gemeente Valkenburg-Meerssen

900,00

R.K. parochie H. Gerlachus

1.080,00

R.K. parochie H. Johannes de Doper

675,00

R.K. parochie H. Mauritius

1.080,00

R.K. parochie H.H. Monulphus en Gondulphus

1.485,00

R.K. parochie H.H. Nicolaas en Barbara

1.080,00

R.K. parochie OLV van Altijd Durende Bijstand

1.080,00

R.K. parochie St. Joseph

1.080,00

R.K. parochie St. Rosa

1.080,00

Op grond van de sociaal-maatschappelijke taak van kerkgenootschappen bij de bevordering van het leefklimaat in de gemeente, alsmede overwegende dat kerkgenootschappen een belangrijke taak kunnen hebben bij het verlenen van immateriële hulp aan inwoners van de gemeente, ontvangen kerkgenootschappen een waarderingssubsidie.

7.8 Nationale feesten

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

7.8.1.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Oranjecomité Berg en Terblijt

337,00

Oranjecomité Houthem

337,00

Oranjecomité Schin op Geul

337,00

Oranjecomité Sibbe-IJzeren

337,00

Stichting kinderactiviteiten Valkenburg

337,00

Oranjecomité Vilt

337,00

Voor de organisatie van festiviteiten op de landelijke feestdagen 27 april (Koningsdag) en 4 mei (Nationale Dodenherdenking) wordt aan plaatselijke instellingen een waarderingssubsidie verleend. Subsidie wordt verstrekt indien de organisatie van activiteiten in handen ligt van het particulier initiatief. Het subsidie kan slechts aan één instelling per kern worden uitbetaald. De activiteiten die georganiseerd worden dienen voor alle kinderen van de kern toegankelijk te zijn.

7.8.2.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

St. Nicolaascomité Sibbe-IJzeren

225,00

St. Nicolaascomité Houthem

225,00

St. Nicolaascomité Schin op Geul

225,00

St. Nicolaascomité Valkenburg (incl. KIAVA)

630,00

St. Nicolaasvereniging Berg

225,00

St. Nicolaasvereniging Vilt

225,00

Ten behoeve van de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas wordt aan het particulier initiatief een waarderingssubsidie van € 225,00 verleend. Het subsidie kan slechts aan één instelling per dorpskern worden uitbetaald. Aan de St. Kinder Activiteiten Valkenburg (KIAVA) wordt voor de officiële intocht van Sint Nicolaas een aanvullend subsidie verleend van € 405, --.

7.9 Platform Wereldburgerschap

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Platform Wereldburgerschap Gemeente Valkenburg aan de Geul

12.330,00

Voor de activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking ontvangt het Platform Wereldburgerschap Gemeente Valkenburg aan de Geul een subsidie.

7.10 Vuursteenmijn

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Stichting in Onsen Lande van Valckenborgh

6.120,00

In het behoud, het toeristisch recreatief ontsluiten en het structureel beheer van de vuursteenmijn ontvangt de Stichting in Onsen Lande van Valckenborgh een waarderingssubsidie.

7.11 Kunst en Cultuurraad

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

Deze vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Kunst en Cultuurraad

30.000,00

Ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het Kunst- en Cultuurbeleidsplan en het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte, eigendom van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

7.12 Overige gesubsidieerde instellingen/activiteiten

Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiëring van instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar.

7.12.1.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Toneelvereniging de Vriendenkring

1.350,00

Deze vereniging ontvangt een waarderingssubsidie in de kosten van de voorbereiding en uitvoering van toneelvoorstellingen ten behoeve van de gemeenschap.

7.12.2.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Kunstkring Henri Jonas

180,00

Stichting 15 Februari

409,00

Buurtbus

1.800,00

Martin Stevens Fonds

180,00

Computer Club Houthem

180,00

Heemkundevereniging Schin op Geul

180,00

Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland

180,00

St. In onsen Lande van Valckenborgh

832,00

Instituut voor Natuurbescherming

1.035,00

St. Schaesbergergangk

180,00

Veldeke Krink Vallekeberg

180,00

Heemkundevereniging Houthem St. Gerlach

180,00

Stichting Ljubjana monument

630,00

Stichting Vallekebergse Dieksjonaer

180,00

Jonkheid Boete de Poort

180,00

Werkgroep "Niks aan de Hand"

180,00

Seniorenraad Valkenburg aan de Geul

1500,00

Mindervalidenbond St. Lidwina

427,00

Buurtvereniging Heekerbeek

180,00

Sociaal Culturele Raad

750,00

Stichting Vestingstad Valkenburg

180,00

Stichting Beeldarchief Valkenburg

180,00

Stichting Heksengilde Fauquemont

180,00

Ronald Mc Donald Kindervallei

900,00

Vincentiusvereniging

180,00

Werkgroep Kruisen en Kapellen

180,00

Gilde Valkenburg

180,00

Stichting Limburgse Veteranendag

180,00

Vereniging voor Woonwagenbewoners

180,00

Bridgeclub Valkenburg

180,00

BBC De Kilo

1500,00

Stichting Kerkconcerten Houthem

180,00

Muziekfederatie "De Geulvallei"

630,00

Deze stichtingen, verenigingen, instellingen en belangengroepen ontvangen een waarderingssubsidie omdat zij een bijdrage leveren aan activiteiten die een relatie hebben met leefbaarheid, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke participatie.

7.12.3.

De vaste bijdrage bedraagt per jaar voor:

Schutterij St. Mauritius Schin op Geul

500,00

"Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelyke Schutterije

der Stadt ende Vrijheijt Valckenborch"

500,00

Schutterij St. Martinus Houthem

500,00

Schutterij Het Nachtwachtgilde

500,00

Voor het geven van muziekonderwijs aan leden binnen de eigen vereniging ontvangen deze schutterijen een waarderingssubsidie.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiëring verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling is in werking getreden op 1 mei 2018 en vervolgens gewijzigd op 8 oktober 2019 en 1 september 2020. De inwerkingtredingsdatum van de 2e wijziging is 1 oktober 2020.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: nadere regels Waarderingssubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Ondertekening