Regeling vervallen per 15-09-2023

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 14-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

overwegende dat

culturele activiteiten amateurbeoefenaars en inwoners van de gemeente Nijmegen samenbrengen en daarmee actieve cultuurparticipatie bevorderen

en

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 4 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

besluiten:

vast te stellen de

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  amateurkunst: niet-professionele beoefening van kunst waarbij beoefenaars in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en eventuele inkomsten die daaruit voortvloeien enkel aanwenden voor het uitvoeren van genoemde activiteiten;

 • 2.

  organisatie: een rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting;

 • 3.

  culturele activiteit: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, uitvoering, tentoonstelling of presentatie die in Nijmegen plaatsvindt. De activiteit is openbaar toegankelijk en wordt in de media ook als zodanig aangekondigd;

 • 4.

  jeugdlid: een actief, contributie betalend lid dat op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie verstrekt wordt, 18 jaar of jonger is;

 • 5.

  boekjaar: het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  eigen vermogen: het vermogen van een organisatie, vermeld op de balans van een organisatie, niet zijnde vreemd vermogen, onder aftrek van bestemmingsreserves;

 • 7.

  bestemmingsreserve: reserve ter dekking van een vooraf vastgestelde bestemming, passende bij de doelstelling van de organisatie;

 • 8.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2019.

Artikel 2 Doel subsidie

Het doel van de subsidie is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst in verenigingsverband te beoefenen. Het betreft een exploitatiesubsidie waarmee de jaarlijkse kosten van de vereniging deels gedekt kunnen worden.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager dient een organisatie te zijn die statutair in Nijmegen gevestigd is.

 • 2.

  De organisatie moet actief zijn op het gebied van amateurkunst en de subsidie moet ten goede komen aan amateurkunstenaars.

 • 3.

  De organisatie heeft minimaal 6 actieve leden die contributie betalen en de culturele activiteiten mede uitvoeren.

 • 4.

  De organisatie voert jaarlijks minimaal 2 openbaar toegankelijke culturele activiteiten uit in de gemeente Nijmegen.

 • 5.

  De dirigent / muzikaal leider / regisseur / creatief leider heeft een erkend diploma of aantoonbare langjarige ervaring in de betreffende discipline.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor:

 • 1.

  Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 3 & artikel 5 van deze regeling.

 • 2.

  Professionele organisaties die één of meer beroepskrachten in dienst hebben, artistieke leiding uitgezonderd.

 • 3.

  (Project)organisaties zonder structurele jaarlijkse activiteiten.

 • 4.

  Bedrijfsverenigingen met toegangsbeperking of met structurele financiële, materiële of natura bijdrage vanuit het bedrijf t.b.v. de vaste lasten.

Artikel 5 Omvang eigen vermogen en bestemmingsreserves

Eigen vermogen

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd voor organisaties die ook zonder subsidie over de benodigde gelden kunnen beschikken (uit eigen middelen of middelen van derden) om de kosten van de activiteiten te dekken (zie Toelichting).

 • 2.

  Het maximaal toegestane eigen vermogen om voor een subsidie in aanmerking te komen bedraagt €5.000,- of 30% van de jaarlijkse omzet.

Bestemmingsreserve

Het is een organisatie toegestaan om met instemming van de gemeente bestemmingsreserves te vormen, voor zover dit bij de aanvraag om subsidie wordt aangegeven en door de aanvrager wordt onderbouwd (zie Toelichting).

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het aangevraagde (basis) subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van de organisatie. Uit de bij de aanvraag ingediende begroting moet blijken dat het subsidiebedrag nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen.

 • 2.

  Het maximale basisbedrag dat een vereniging aan kan vragen is € 2.000,- per jaar.

 • 3.

  Het minimale basisbedrag dat een vereniging aan kan vragen is € 500,- per jaar; dat houdt in dat de kosten minimaal € 1.000,- moeten bedragen (zie artikel 6.1).

 • 4.

  Ter stimulering van jeugdparticipatie krijgt een organisatie een aanvulling van €500,- bij 8-20 jeugdleden en €1.000,- bij meer dan 20 jeugdleden.

 • 5.

  Indien een organisatie jaarlijks meer dan 7 (lokale) optredens verzorgt, kan hiervoor ter dekking van artistieke leiding en vervoerskosten een aanvullende subsidie aangevraagd worden. Voor elk extra optreden kan € 100,- per optreden worden aangevraagd tot een maximum van 5 extra optredens met een maximum van € 500,- (zie Toelichting).

Artikel 7 De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen t/m 31 oktober in het jaar voorafgaand aan het boekjaar worden ingediend; aanvragen die na 31 oktober binnenkomen worden buiten behandeling gelaten.

 • 2.

  De aanvrager dient één aanvraag in voor een periode van 2 jaar.

 • 3.

  We bieden onder onderstaande voorwaarden de mogelijkheid om subsidie voor 4 jaar aan te vragen. Verenigingen die hier aanspraak op willen maken moeten aantonen dat:

 • a.

  ze een bewezen waarde hebben voor de stad;

 • b.

  ze een langjarige bijdrage hebben geleverd aan de amateurkunst in Nijmegen;

 • c.

  een subsidie voor 2 jaar niet toereikend is om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

 • 4.

  Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Artikel 8 Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website Nijmegen.nl.

Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

 • 1.

  een activiteitenplan voor de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 2.

  een begroting inclusief balans voor de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 3.

  de meest actuele jaarrekening;

 • 4.

  kopie van het erkende diploma en/of cv van de artistieke leiding;

 • 5.

  een ledenlijst van het moment van indienen (alleen voor- en achternaam);

 • 6.

  indien er extra subsidie wordt aangevraagd op basis van artikel 6.5 dient er een ledenlijst van jeugdleden aangeleverd te worden (alleen voornaam, achternaam en geboortejaar).

Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend tevens aanleveren:

 • 1.

  statuten;

 • 2.

  bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  bankafschrift.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd; op het moment dat het subsidieplafond bereikt is, worden de volgende ingediende aanvragen niet meer gehonoreerd.

Artikel 10 Subsidieverplichtingen

Onverminderd het bepaalde in de NKS, dient de subsidieontvanger een financieel en inhoudelijk jaarverslag in, uiterlijk op 1 mei volgend op elk boekjaar waarvoor de subsidie verstrekt is. De subsidie kan worden teruggevorderd indien de activiteiten niet plaatsgevonden hebben, niet overeenkomen met de aanvraag of als er sprake is van fraude.

Artikel 11 Toepasselijkheid NKS

De NKS is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 12 Citeerartikel - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2021’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2020,

De secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Toelichting

Artikel 5

De subsidie is bedoeld voor amateurverenigingen die zonder een gemeentelijke financiële bijdrage hun activiteiten niet of in veel mindere mate uit zouden kunnen voeren. Als een vereniging een hoog eigen vermogen heeft, vervalt daarom de aanspraak op subsidie. Het maximaal toegestane eigen vermogen om nog voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt € 5.000,- of 30% van de jaarlijkse omzet.

Indien een vereniging een groot project of productie uit wil voeren, mag hiervoor een bestemmingsreserve aangemaakt worden die niet meetelt bij de berekening van het eigen vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformen. Dit moet vooraf worden aangegeven in het digitale aanvraagformulier. De hoogte en duur van deze reservering zal worden afgestemd met de gemeente, afhankelijk van de omvang van het project of het soort instrument.

Artikel 6.5

De subsidie is mede bedoeld om kosten van optredens en artistieke leiding te dekken. Verenigingen die veel optredens verzorgen en daarmee hun maatschappelijke impact vergroten, kunnen onder de gestelde voorwaarden aanspraak maken op een extra subsidie ter dekking van de meerkosten. Deze aanvullende subsidie moet samen met de basissubsidie worden aangevraagd en achteraf specifiek verantwoord