Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2020 Middelburg

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2020 Middelburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

Gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren en Adviesraad Sociaal Domein;

Gelet op de bevoegdheid van het college zoals is vastgelegd in de Participatiewet en Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2020 Middelburg.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

 • 3.

  Chronische ziekte: een aandoening zonder uitzicht op spoedig herstel. De aandoening beïnvloedt het dagelijks leven en een langdurig beroep op zorg is nodig;

 • 4.

  Handicap: een aangeboren dan wel door ziekte of ongeval opgelopen beperking van lichamelijke, verstandelijke, en/of psychische aard;

 • a.

  Extra zorgkosten: zorgkosten die gemaakt worden als gevolg van de chronische ziekte en/of handicap.

Artikel 2 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

De aanvrager is 18 jaar of ouder.

De aanvrager staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente (Brp) Middelburg.

Het gezinsinkomen van de aanvrager is niet hoger dan 110% van de inkomensgrens, zoals bepaald in de artikelen 19 t/m 24 en 31 van de Participatiewet.

Het vermogen van de aanvrager is niet hoger dan de vermogensgrens, zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.

De aanvrager is chronisch ziek of gehandicapt en heeft daarvoor een Wlz- en/of Wmo-indicatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100% (Wia, Wao, Wajong).

De aanvrager op andere wijze aantoont dat er sprake is van een chronische ziekte of handicap en daarnaast aantoont dat het verplicht eigen risico zorgverzekering over het kalenderjaar is opgemaakt.

Op toetsing van het inkomen van jongeren van 18 tot en met 20 jaar is artikel 12 van de Participatiewet niet van toepassing.

Artikel 3 Aanvraag

De peildatum voor het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming volgens deze beleidsregels is 1 januari. Indien het eigen risico in jaar t nog niet is opgemaakt, kan in het kalenderjaar daaropvolgend (t+1) alsnog een aanvraag tegemoetkoming extra zorgkosten worden ingediend over jaar t.

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor 12 maanden.

Artikel 4 Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap bedraagt  € 250,- per 12 maanden per persoon.

Indien de klant van het UWV een tegemoetkoming arbeidsongeschikten ontvangt, wordt deze in mindering gebracht op de tegemoetkoming extra zorgkosten

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels indien toepassing hiervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2020 Middelburg.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Middelburg.

Gehouden op 9 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Middelburg.

De secretaris, De burgemeester,

Mr. A. van den Brink Mr. H.M. Bergmann

Artikelsgewijze toelichting

Tot de inwerkingtreding van deze beleidsregels ontvingen inwoners voor extra kosten in verband met een chronische ziekte of handicap een vergoeding volgens de beleidsregels bijzondere bijstand. Wij willen mensen die geconfronteerd worden met meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap compenseren. Met deze beleidsregels richten we op de doelgroep die geconfronteerd worden met hoge zorgkosten.

Artikel 1Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2Voorwaarden

De doelgroep is beperkt tot mensen met een Wlz- en/of een Wmo-indicatie en alle inwoners met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van 80-100%. Indien mensen op een andere wijze kunnen aantonen dat er sprake is van een chronische ziekte of handicap in combinatie met een volledig verbruik van het verplicht eigen risico, komen ook zij voor een tegemoetkoming in aanmerking. De aanvrager dient een recent bewijsstuk te overleggen.

Artikel 3Aanvraag

De peildatum voor het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming is 1 januari. Als het verplicht eigen risico nog niet volledig is bereikt, maar in het jaar daaropvolgend wel, kan in het daaropvolgende kalenderjaar alsnog een aanvraag worden ingediend voor vergoeding van de extra zorgkosten.

Artikel 4Hoogte tegemoetkoming

Mensen kunnen ook een tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV ontvangen. Deze vergoeding is lager en dient in mindering te worden gebracht op de vergoeding volgens deze beleidsregels. De vergoeding van het UWV wordt later in het kalenderjaar betaalbaar gesteld. Indien er in het jaar voorafgaand aan de aanvraag een vergoeding werd ontvangen van het UWV, wordt dit bedrag op de vergoeding extra zorgkosten in mindering gebracht. Aangenomen mag worden dat deze vergoeding van UWV wordt voortgezet.

Artikel 5Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 6Citeerartikel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.