Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een lijst duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011 (Lijst duurzaamheidsmaatregelen)

Geldend van 02-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een lijst duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011 (Lijst duurzaamheidsmaatregelen)

Burgemeester en wethouders van Woerden,

gelet op artikel 5 van de Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 14 juli 2020,

besluiten:

-dat duurzaamheidsmaatregelen die voor een duurzaamheidslening in aanmerking komen, zijn:

1. Energiebesparende isolatiemaatregelen

 • a.

  Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil.

 • b.

  Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is).

 • c.

  Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem (ofwel de kruipruimte) in de thermische schil.

 • d.

  Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal.

 • e.

  Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple glas.

 • f.

  Isolerende deuren: vervangen van de voor- en achterdeur in de bestaande thermische schil door een isolerende deur.

 • g.

  Leidingisolatie transportleidingen verwarmingssysteem.

Minimale isolatiewaarden

Een duurzaamheidslening kan alleen worden verkregen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimaal toe te voegen isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregel

Isolatiewaarde

Spouwmuur

minimale Rd-waarde 1,1* [m2 K/W]

Dak

minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]

Zolder- of vlieringvloer

minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]

Gevel: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal

minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]

Vloer

minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]

Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)

minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]

HR++ glas

maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn

Triple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m2K] Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m2K]

Panelen in combinatie met HR ++ glas

maximale U-waarde 1,2* [W/m2K]

Panelen in combinatie met triple-glas

maximale U-waarde 0,7* [W/m2K]

Isolerende deuren (vervanging)

maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

* betreft de toegevoegde isolatie

2. Opwekking en opslag zonne-energie

 • a.

  Zonnepanelen en zonnepannen met fotovoltaïsche cellen en de bijbehorende omvormer.

 • b.

  Thuisaccu c.q. batterij voor de opslag van zonne-energie.

3. Warm water

 • a.

  Zonneboiler (zonnecollector) voor het verwarmen van tapwater en centrale verwarming.

 • b.

  Warmtepompboiler / boosterwarmtepomp voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan ventilatielucht / bodem en een boiler-opslagvat.

 • c.

  Douche-WTW voor warmteterugwinning uit douchewater met tenminste 40% rendement.

 • d.

  Ombouwset voor een hotfill-aansluiting aangesloten op zonneboiler of stadswarmte.

 • e.

  Warmtepaneel achter PV-paneel t.b.v. warm tapwater of regeneratie bodembronnen.

4. Ruimteverwarming en ventilatie

 • a.

  Bodemwater combiwarmtepomp in combinatie met gesloten of open warmte/koude bodembronnen voor verwarming CV en tapwater.

 • b.

  Combi-zonneboiler voor centrale verwarming en/of tapwater.

 • c.

  Lucht-water combiwarmtepomp voor verwarming CV en tapwater.

 • d.

  Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem waarvan de ontwerpaanvoertemperatuur maximaal 55 graden Celsius bedraagt.

 • e.

  Ventilatie door een vraag gestuurd ventilatiesysteem met CO2- en vochtsensoren.

 • f.

  Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw).

 • g.

  Energiezuinige gelijkstroompompen en -ventilatoren met energielabel A+.

 • h.

  Microwarmtekrachtsystemen.

 • i.

  Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem.

 • j.

  Aansluitbijdrage van de woning op een warmte-infrastructuur of op een duurzame collectieve warmte/koude-voorziening (zoals collectieve warmte/koude-opslag).

5. Overige

 • a.

  Energiedisplay of slimme thermostaat.

 • b.

  Verwijderen aardgasaansluiting.

 • c.

  Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

 • d.

  Een combinatie van duurzaamheidsmaatregelen is mogelijk.

-Deze Lijst duurzaamheidsmaatregelen treedt in de plaats van de Lijst Duurzaamheidsmaatregelen, versie 28 juni 2011, die per 14 juli 2020 komt te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Woerden op 14 juli 2020