Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van nadere regels inzake de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad (Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad)

Geldend van 10-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van nadere regels inzake de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad (Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad)

Het college van de gemeente Lelystad,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad;

BESLUIT:

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2010 van de gemeente Lelystad;

 • 2.

  Vast te stellen Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder verordening: Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad. Voor de begrippen wordt verwezen naar de begrippen omschrijving van de Afvalstoffenverordening 2020.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de inzameldienst waarmee Gemeente Lelystad een contract heeft gesloten.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a. de inzameldienst waarmee Gemeente Lelystad een contract heeft gesloten voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep, op de gemeentewerf of bij de inzamelplaats;

 • b. kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels en de veiligheidsvoorschriften van de inzamelaar.

 • d. kringloopbedrijven met het keurmerk kringloopbedrijven, gevestigd te Lelystad voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld.

 • 2. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, vuurvast glas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout (C-hout);

 • 10. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening;

 • 14. metalen: oude metalen die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden;

 • 15. PBD: een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), blik, cq. metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel);

 • 16. Alle andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen die door de inzameldienst op de inzamelplaats worden geaccepteerd.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen uitsluitend aangewezen:

 • a. voor restafval van huishoudens voor de gebruiker van een perceel een grijze container. Voor de gebruikers van een groep percelen een inzamelvoorziening op buurtniveau waarop zichtbaar is aangebracht de aanduiding “restafval”;

 • b. voor GFT-afval van huishoudens: een groene container.

 • c. voor PBD van huishoudens voor de gebruiker van een perceel een container. Voor de gebruikers van alle percelen een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • d. voor oud papier en karton voor de gebruiker van een perceel een grijze container met blauw deksel. Voor de gebruikers van een groep percelen een inzamelvoorziening waarop zichtbaar is aangebracht de tekst “papier”.

 • e. voor glas, papier en textiel op wijkniveau zijn de volgende inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • een inzamelvoorziening met daarop zichtbaar aangebracht de tekst “glas”;

  • een inzamelvoorzieningen waarop zichtbaar is aangebracht de tekst “papier”;

  • een inzamelvoorzieningen waarop zichtbaar is aangebracht de tekst “textiel”.

 • f. ten behoeve van de overdracht van alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen is als inzamelplaats in de gemeente aangewezen het afvalbrengstation;

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 10, derde lid, van de verordening vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a. inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzamel dag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

 • b. de dagen waarop de verschillende afvalfracties gescheiden kunnen worden aangeboden, worden jaarlijks bekendgemaakt via de inzamelpagina van de inzameldienst;

 • d. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 19:00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • e. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken met de inzamelaar;

 • f. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b. de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel aan huis te voorzien van een sticker en/of chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer. De sticker en/of chip wordt gebruikt om het inzamelmiddel te identificeren als behorend bij een specifiek adres. Daarnaast dient de container identificeerbaar te zijn voor het geval hij wordt vermist en/of in geval van diefstal en/of beschadiging van de container. De barcode en/of chipnummer is gekoppeld aan de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam en een huisnummer. De gegevens worden na lediging niet opgeslagen. c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien het door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel kapot of beschadigd is geraakt. De gebruiker van een perceel vraagt met een daartoe bestemd (digitaal) formulier een vervangend exemplaar aan indien het door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt vermist;

  • e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h. De inzameldienst verstrekt genummerde afvalpassen. De pasnummers zijn nodig voor het beheer van de afvalpassen. De afvalpas heeft een pasnummer en een ingebouwde chip die is voorzien van een unieke code die gekoppeld is aan een huisadres in het registratiesysteem van de inzameldienst, op diens beschermde en beveiligde omgeving. Bezitters van een geldige afvalpas hebben toegang tot de inzamelvoorziening die aan de pas zijn gekoppeld. De storting in de inzamelvoorziening wordt niet geregistreerd. Bij het eventueel invoeren van een tarief differentiatie (Diftar) systeem, voor het bestrijden van afvaltoerisme, voor het kunnen handhaven bij misbruik, kan het pas- en chipnummer ook worden ingezet als een middel om de frequentie van aanbieden en/of de stortingen op te slaan en te registreren. Voor het uitgeven van een vervangende afvalpas brengt de inzameldienst kosten in rekening.

 • 2. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden op aanwijzingen van de inzameldienst en door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een aangewezen inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c. de wijze van plaatsing van de container hangt af van de inzamelmethodiek van de inzamelaar, bij belading met een zijbelader dient de container met de handvatten van de rijweg af te worden aangeboden, bij inzameling met een achterlader dient de container met de handvatten naar de rijweg te worden aangeboden. De inzamelaar informeert elke gebruiker over de gebruikte inzamelmethodiek en daarmee de wijze van aanbieden van de container.

  • e. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • g. klein chemisch afval moet persoonlijk worden overhandigd bij de inzamelplaats;

  • h. bij de afgifte van afvalstoffen op de inzamelplaats zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • i. de ontdoener van afvalstoffen heeft met een afvalpas toegang tot de inzamelplaats;

  • j. de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzamelaar;

  • k. bij het ter inzameling aan de inzameldienst aanbieden van grof afval zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • l. asbest kan worden aangeboden op de inzamelplaats mits het voldoet aan de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst.

 • 3. Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 14 van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via de geëigende communicatiemiddelen zoals de bewonersbrieven of de site.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1. Bedrijfsafvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen kunnen door de inzameldienst tezamen met huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van huishoudens worden ingezameld.

 • 2. De inzameling dient plaats te vinden in overeenstemming met de regels van dit besluit.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Gereserveerd

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. Bedrijfsafvalstoffen kunnen aan een ander dan de inzameldienst worden aangeboden.

 • 2. De containers met bedrijfsafvalstoffen mogen van 7.00 uur tot 19.00 uur worden aangeboden middels plaatsing aan de openbare weg. Gedurende de overige tijden dienen de containers met afval op het eigen terrein te worden geplaatst.

 • 3. Voor het overige dient de inzameling plaats te vinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 sub a, b, c en d van dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze Nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking er van.

 • 2. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2010 van de gemeente Lelystad wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad.

Ondertekening

Lelystad 10 maart 2020,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,