Reglement milieupark gemeente Beesel

Geldend van 07-01-2013 t/m heden

Intitulé

Reglement milieupark gemeente Beesel

1. Adres en openingstijden

 • a.

  Het milieupark van de gemeente Beesel is gevestigd aan de Nijverheidsweg 10 te Reuver.

 • b.

  Het milieupark is geopend op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 • c.

  Buiten deze dagen en tijden is het milieupark niet toegankelijk voor publiek.

 • d.

  Op Koninginnedag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het milieupark gesloten. Eventuele andere sluitingsdagen nemen we op in de afvalkalender.

2. Huishoudelijke afvalstoffen

U mag alleen bepaalde huishoudelijke afvalstoffen op het milieupark aanbieden. De lijst van deze afvalstoffen is opgenomen in bijlage 2 van dit reglement.

3. Bedrijfsafvalstoffen

Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen is niet toegestaan. Dit zijn onder andere afvalstoffen afkomstig van of uit bedrijven, kantoren, winkels, diensten, andere organisaties of instellingen en afvalstoffen die zijn ontstaan door het uitoefenen van een beroep of een bedrijfsmatige activiteit.

4. Medewerkers

 • Voor het houden van toezicht zijn op het milieupark een of meerdere medewerkers aangesteld als toezichthouders. De aanwijzingen van de medewerkers van het milieupark moeten worden opgevolgd door de bezoekers aan het milieupark. Medewerkers kunnen afval weigeren indien daartoe gegronde redenen zijn. Bijvoorbeeld het op de onjuiste wijze aanbieden van afval of het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen.

 • De toezichthouders assisteren niet bij het lossen van het afval.

5. Betalingsplicht

 • In de “Verordening reinigingsheffingen van de gemeente Beesel” staat of de aanbieder voor een huishoudelijke afvalstof moet betalen. In de “Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffing” staat het tarief per kilogram vermeld.

 • Indien de aanbieder moet betalen voor het aangeboden afval, betaalt deze het gemeten gewicht maal het geldende tarief.

 • Het is uitsluitend mogelijk te betalen per PIN. De aanbieder ontvangt een weegbon met daarop het te betalen bedrag. Terugbetaling is niet mogelijk. Op het milieupark geldt een minimum instaptarief.

 • In de “Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen” zijn eveneens tarieven opgenomen voor incidenten, zoals het verlies van het inrijticket, te weinig saldo voor het afrekenen of het niet voorhanden hebben van een betaalmiddel waarmee aanbieder een pintransactie kan uitvoeren.

 • Jaarlijks stelt de Raad de tarieven vast. Deze zijn opgenomen in de “Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen”.

6. Bepalen van het gewicht

Het bepalen van het gewicht van het aangeboden afval vindt plaats op basis van een weging voor en na het lossen. Dit wegen gebeurt op een weegbrug. Er vindt een afronding plaats van het gewicht naar boven of beneden met een veelvoud van 5 kilo.

7. Aansprakelijkheid

Het betreden van, het rijden met een voertuig op het milieupark en het lossen van de afvalstoffen geschiedt geheel op eigen risico. De gemeente Beesel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade door handelingen van de aanbieders en bezoekers op het milieupark. Brengt de aanbieder/bezoeker, een voertuig of het afval schade toe aan derden, dan is de aanbieder/bezoeker zelf hiervoor aansprakelijk.

8. Acceptatieregels

 • De aanbieder is verplicht de afvalstoffen te scheiden in de fracties die op het moment van aanbieden op het milieupark kunnen worden aangeboden. Dit ter beoordeling van de medewerkers op het milieupark.

 • De aanbieder deponeert de afvalstoffen zelf in de daarvoor bestemde afvalvoorzieningen, tenzij anders vermeld in de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 2 van dit reglement.

9. Verboden

 • Het is verboden afvalstoffen ongescheiden of in een niet daarvoor bestemde container achter te laten.

 • Eenmaal gestort afval mag de aanbieder niet terugnemen, behalve als de toezichthouder dit de aanbieder verzoekt.

 • Het is de aanbieder/bezoeker verboden inzamelvoorzieningen te doorzoeken al dan niet met de bedoeling om afvalstoffen mee te nemen.

 • Het is de aanbieder/bezoeker verboden afvalstoffen af te voeren van het milieupark.

 • De aanbieder/bezoeker rijdt stapvoets op het terrein van het milieupark.

10. Algemene legitimatieplicht

 • Het milieupark is alleen bestemd voor huishoudelijk afval van de inwoners van de gemeente Beesel.

 • Elke aanbieder dient zich bij de ingang of op het terrein van het milieupark te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, om zo aan te tonen dat hij of zij inwoner is van de gemeente Beesel.

 • Onder een geldig legitimatiebewijs is:

  • °

   Nederlands paspoort of een paspoort of ID-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;

  • °

   Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart);

  • °

   Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;

  • °

   Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;

  • °

   Verblijfsdocumenten en W-document of;

  • °

   Rijbewijs.

 • Kan de aanbieder/bezoeker geen geldig legitimatiebewijs tonen en/of kan deze niet aantonen dat de aanbieder afkomstig is uit de gemeente Beesel, dan kan aan de toegang tot het milieupark worden geweigerd, danwel kunnen de aangeboden afvalstoffen worden geweigerd.

11. Voertuigen

 • Op het deel van het milieupark waar de afvalsoorten gratis gestort kunnen worden, laten we alleen voetgangers toe. Voetgangers laten we niet toe op het gedeelte waar betaald moet worden.

 • Op het deel van het milieupark waar voor het storten betaald moet worden, laten we alleen auto’s en busjes + eventueel aanhanger toe. Waarbij het ledig gewicht van auto of voertuig maximaal 3.300 kg is.

12. Privaat cameratoezicht

Op het milieupark hangen 8 camera’s. Deze camera’s worden enerzijds ingezet met als doel bescherming en bewaking van personen en particuliere eigendommen en anderzijds als controlemiddel op het op de juiste wijze van aanbieden van afval en het vastleggen van incidenten. Het milieupark is particulier terrein. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. Op grond van artikel 38 van het Vrijstellingenbesluit Wet bescherming persoonsgegevens verwijderen we de camerabeelden uiterlijk 24 uur nadat de opnamen zijn gemaakt. Constateren we een incident, dan verwijderen we de camerabeelden na afhandeling van dit incident. De beelden worden maximaal 1 week bewaard.

13. Slotbepalingen

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dienstdoende direct leidinggevende.

 • Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement milieupark gemeente Beesel 2013”.

 • Dit reglement is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel op 17 december 2012 en treedt in werking op 7 januari 2013.

Ondertekening

Beesel, 17 december 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

drs. R.R.M. Halffman,

secretaris

dr. P. Dassen-Housen,

burgemeester

Bijlage 1 Begripsomschrijvingen

AANBIEDER

Degene door of namens wie de afvalstoffen ter storting op het milieupark worden aangeboden.

AFVALSTOFFEN

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Wet Milieubeheer, hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 1).

HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen (Wet milieubeheer, hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 1).

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Wet milieubeheer, hoofdstuk 1, artikel 1.1 lid 1).

GEVAARLIJKE AFVALSTOF

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit. (Wet milieubeheer, hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid l).

ONTDOENER

Degene, die de afvalstoffen heeft geproduceerd, dan wel eigenaar is van de afvalstoffen.

TOEZICHTHOUDERS

Personen aangesteld door de gemeente Beesel, danwel door de gemeente Beesel daartoe ingehuurd, die zijn opgedragen werkzaamheden binnen de inrichting te verrichten.

WEEGBON

Een na acceptatie op het milieupark aan de aanbieder af te geven bon, waarop staat vermeld:

• datum /tijdstip van aanbieding;

• gewicht 1e weging: xxx, gewicht 2e weging: xxx;

• netto gewicht;

• betaald;

• bonnr.

Bijlage 2

Afvalstof

Gratis/betaald

Hoeveelheid

Opmerkingen

Asbest

Betaald

Maximaal 700 kg.

Hoe aanbieden?

• U maakt het asbest of asbesthoudend afval vooraf nat.

• Vervolgens verpakt u het asbest dubbel in plastic: PE-folie (polyethyleen) van 0,2 mm (bijv. landbouwplastic).

• Om scherpe voorwerpen wikkelt u eerst tape. Daarna pakt u het dubbel in met plastic. Zo voorkomt u dat de scherpe punten door de verpakking heen steken.

• U schrijft op de verpakking ‘ASBEST’.

• U legt zelf voorzichtig het verpakte asbest in de daarvoor bestemde container. Niet of niet goed verpakt asbest accepteren we niet.

Aanbiedingen boven 700 kg kan aanbieder bij het bedrijvenmilieustation van Essent in Venlo aanbieden tegen betaling van de daar geldende tarieven en onder de daar geldende voorwaarden. Het adres is James Cookweg 8c Venlo.

Autobanden

Betaald

Geen maximum.

Vuile autobanden, autobanden met velg en tractor- of vrachtautobanden.

Autobanden

Gratis

Max. 5 per bezoek.

Schoon en zonder velgen.

Bouw- en sloopafval

Betaald

Geen maximum.

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.

Frituurolie- en vet

Gratis

Geen maximum.

Hoe aanbieden?

• Laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen; • frituurolie: giet de frituurolie terug in de originele verpakking (flacon) en sluit de verpakking goed;

• frituurvet: verpak het gestolde frituurvet in krantenpapier;

• gooi het frituurvet of de frituurolie met verpakking en al in de inzamelcontainer.

Grof huishoudelijk restafval

Betaald

Geen maximum.

(Grof) huishoudelijk restafval is afval dat overblijft bij particuliere huishoudens nadat deelstromen gescheiden zijn aangeboden en/of ingezameld. Bijvoorbeeld tapijt, meubels.

Grond

Betaald

Geen maximum.

 • Zand en aarde.

 • Het aanbieden van vervuilde grond is verboden.

Hout A, B en C

Betaald

Geen maximum.

A-hout: onbehandeld hout.

B-hout: geverfd, gelakt of verlijmd hout.

C-hout: verduurzaamd hout

Kunststof, niet zijnde kunststof verpakkingen

Betaald

Geen maximum.

 • In container voor grof huishoudelijk restafval.

 • Bijv. kunststof schroten, glijbanen, PVC-buizen en kinderspeelgoed .

 • Alle kunststof behalve kunststof verpakkingen.

Metalen

Gratis

Geen maximum.

 • Metaalafval bestaat uit ferro en non-ferro metaalafval-stoffen. Het zijn metalen in het afvalstadium en (grotendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren.

 • In container voor oud ijzer.

Oud papier en karton

Gratis

Geen maximum.

 • Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Dus geen sanitair papier, stucloop en behang.

 • In perscontainer voor oud papier.

Piepschuim

Betaald

Geen maximum

In container voor grof huishoudelijk restafval

TL-lampen

Gratis

Geen maximum.

In speciale box voor TL-lampen.

Tuin- en snoeiafval

Betaald

Geen maximum.

Geen grond of graszoden.

Vlakglas

Betaald

Geen maximum.

In container voor grof huishoudelijk restafval.

Wit- en bruingoed

Gratis

Geen maximum.

 • Een elektrisch of elektronisch apparaat is een apparaat dat valt onder het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur. Het gaat hierbij in feite om alle apparaten waar een stekker aan zit of die op batterijen werken. Hierbij worden niet alleen consumentenapparaten zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers bedoeld, maar ook professioneel gebruikte apparaten zoals medische apparatuur.

 • Vóór de WEB-container plaatsen. Medewerker plaatst afval in WEB-container.