Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011

Het college van de gemeente Beesel

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel;

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende

Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen SITA Recycling Services Zuid BV, Roelofshoeveweg 41, 6921 RH te Duiven voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   voor wat betreft de inzameling van bruikbaar huisraad en/of andere bruikbare spullen:

   • De WAA groep n.v., gevestigd aan de Edisonstraat 8, 5928 PG te Venlo

   • Stichting Wilskracht, gevestigd aan de Sint Lambertusweg 34, 5953 CJ te Reuver

  • b.

   voor wat betreft de inzameling van glas:

   • Sita Recycling Services, gevestigd aan de Gerstdijk 1, 5704 RG te Helmond

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

  • c.

   voor wat betreft de inzameling van grof huishoudelijk afval en niet-bruikbaar wit- en bruingoed:

   • Gemeente Beesel, Milieupark gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 5953 JZ te Reuver

   • De WAA groep n.v. gevestigd aan de Edisonstraat 8, 5928 PG te Venlo

  • d.

   voor wat betreft de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie:

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

  • e.

   voor wat betreft de inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA):

   • Sita Recycling Services gevestigd aan de Gerstdijk 1, 5704 RG te Helmond

   • apotheek (medicijnen)

   • detaillisten en reparatiebedrijven (batterijen en TL-buizen)

  • f.

   voor wat betreft de inzameling van oud papier en karton afkomstig uit huishoudens en Kantoren, Winkels en Diensten (KWD), scholen en instellingen die reinigingdiensten betalen:

   • Gemeente Beesel, Milieupark gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 5953 JZ te Reuver

   • Smurfit Kappa Recycling gevestigd aan de Kanaaldijk Noord 25a, 5613 DH te Eindhoven

   • Peeters Recycling gevestigd aan de Heydweg 5, 6071 PT te Swalmen

   • verenigingen gevestigd in de gemeente Beesel: H.V. Hercules 81, Schutterij Beesel, Jong Nederland Beesel, Philharmonisch Gezelschap Reuver en Harmonie St. Gertrudis Beesel.

  • g.

   voor wat betreft de inzameling van textiel:

   • Sympany, gevestigd aan de Techniekweg 22, 3542 DT te Utrecht (rechtsopvolger KICI)

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

   • Basisschool Het Spick, gevestigd aan de Kerkstraat 12, 5954 BC te Beesel

   • Basisschool Bösdael, gevestigd aan de Meester Bosmanshof 1, 5953 DM te Reuver

   • Basisschool de Triolier, gevestigd aan de Sint Annastraat 31, 5953 LR te Reuver

   • Basisschool Meander, gevestigd aan de Sint Jozefweg 28, 5953 JN te Reuver.

   • WAA groep n.v., gevestigd aan Edisonstraat 8, 5928 PG te Venlo

   • Stichting Wilskracht gevestigd aan de Sint Lambertusweg 34, 5953 CJ te Reuver

  • h.

   voor wat betreft wit- en bruingoed:

   • Gemeente Beesel, Milieupark gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 5953 JZ te Reuver

   • De WAA Groep, gevestigd aan de Edisonstraat 8, 5928 PG te Venlo

   • detaillisten en reparatiebedrijven

  • i.

   voor wat betreft oud ijzer en metalen:

   • Gemeente Beesel, Milieupark gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 5953 JZ te Reuver

   • verenigingen gevestigd in de gemeente Beesel: Philharmonisch gezelschap Reuver en Harmonie St. Gertrudis Beesel

  • j.

   voor wat betreft grof tuinafval:

   • Muysers Groenrecycling en Potgrond B.V. gevestigd aan de Rijksweg 2, 5953 AE te Reuver

   • Loonbedrijf Reinders & Van Rijswick v.o.f., gevestigd aan de Bussereindseweg 67a, 5954 CG te Beesel.

  • k.

   voor wat betreft de inzameling van de volgende componenten uit het huishoudelijk afval op het milieupark te Reuver blik en oud ijzer, oud papier en karton, vlakglas, piepschuim, harde kunststoffen (niet zijnde verpakkingsmaterialen), frituurvet en -olie, elektrische- en elektronische apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, bouw- en sloopafval, B-hout, grond, asbest en asbesthoudend materiaal, afgewerkte olie, autobanden, TL-buizen en spaarlampen:

   • Gemeente Beesel, Milieupark gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 5953 JZ te Reuver.

  • l.

   voor wat betreft frituurvet- en olie:

   • supermarkten in de gemeente Beesel

  • m.

   voor wat betreft drankpakken:

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

  • n.

   voor wat betreft kunststof verpakkingsmateriaal:

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

  • o.

   voor wat betreft verpakkingsblik:

   • Gemeente Beesel, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Zie bijlage 1 van dit besluit;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld in bijlage 1 van dit besluit;

 • 3.

  glas: alle eenmalige glasverpakkingen waarop geen statiegeld zit zoals vermeld in bijlage 1 van dit besluit;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties zoals vermeld in bijlage 1 van dit besluit;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen. Zie ook bijlage 1 van dit besluit;

 • 6.

  textiel: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld in bijlage 1 van dit besluit. Het betreft zowel het draagbare, direct herbruikbare gedeelte van het textiel als het niet meer draagbare, niet direct herbruikbare gedeelte;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen. Het mag een doorsnee hebben van maximaal 12 cm.

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • 14.

  grond: niet met andere stoffen verontreinigde grond en zand;

 • 15.

  autobanden: afgedankte personenautobanden met- en zonder velg, tractor- of vrachtautobanden;

 • 16.

  drankpakken: voor vloeistoffen ondoordringbare verpakkingen. Deze verpakkingen zijn samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium. Ze zijn bestemd voor beperkt houdbare koel te bewaren producten (zuivel) en langer houdbare ongekoeld te bewaren producten als vruchtensappen, waters, soepen en sauzen;

 • 17.

  blik en oud ijzer: stalen en/of aluminium verpakking voor allerlei consumentenartikelen, zoals soep, frisdrank, diervoeding en scheerschuim. Gemengd schroot;

 • 18.

  frituurvet en –olie: frituurvet is een vetstof van dierlijke of plantaardige oorsprong die bij verhitting vloeibaar wordt. Frituurolie is een vloeibaar frituurvet dat meestal van plantaardige oorsprong is.

 • 19.

  vlakglas: vlak glas, niet zijnde verpakkingsglas. Vlakglas is een verzamelnaam voor verschillende soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. De meest bekende toepassingen zijn isolerend dubbelglas, spiegels, veiligheidsglas, blank glas en interieurbeglazing

 • 20.

  harde kunststoffen/tuinmeubilair: kunststoffen, niet zijnde verpakkingsmateriaal of EPS.

 • 21.

  piepschuim: geëxpandeerd polystyreen.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens voor de gebruiker van een perceel van gemeentewege verstrekte minicontainers met een inhoud van 240-liter, 140-liter en 60-liter, danwel een emmer van 25-liter, zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens voor de gebruiker van een perceel van gemeentewege verstrekte minicontainers met een inhoud van 240-liter, 140-liter en 60 liter, danwel een emmer van 25 liter, zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit;

 • c.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige ondergrondse verzamelcontainers met toegangsregulatie voor restafval, zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit;

 • d.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige bovengrondse verzamelcontainers met toegangsregulatie voor groente-, fruit- en tuinafval zoals aangegeven in bijlage 2 van dit besluit;

 • e.

  voor klein chemisch afval voor de gebruiker van een perceel een van gemeentewege verstrekte KCA-box;

 • f.

  voor oud papier en karton papiercontainer op het milieupark Reuver;

 • g.

  voor glas inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • h.

  voor textiel inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • i.

  voor kunststof verpakkingsmateriaal inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • j.

  voor drankpakken inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • k.

  voor verpakkingsblik inzamelvoorzieningen op wijkniveau zoals aangegeven in bijlage 1 van dit besluit;

 • l.

  een brengdepot op gemeentelijk niveau, milieupark genoemd (Nijverheidsweg 11 te Reuver). Hier zijn verzamelcontainers geplaatst voor de in artikel 3, lid 4, 7 t/m 12, 14 en 15, 17 t/m 21 genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

N.v.t.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Beesel;

  • b.

   de buitendienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: het gemeentelogo, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, naam openbare ruimte, nummeraanduiding, postcode en woonplaats. Onder de containers bevindt zich een chip, die alleen met speciale apparatuur uitgelezen kan worden. Doel van de chip is registratie van het aantal ledigingen door de inzamelaar. Vervanging van defecte chips gebeurt door de buitendienst van de gemeente Beesel;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenbalie van de gemeente Beesel te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel waar geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Beesel en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water; nader regels omtrent gebruik en reiniging van de minicontainers en emmer zijn te vinden in bijlage 4 van dit besluit;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. De minicontainers moeten met de wielen en handvaten aan de kant van de straat staan;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   als de minicontainer of emmer ter lediging aangeboden wordt, moet deze goed bereikbaar zijn voor de inzamelauto;

  • e.

   het restafval en de in artikel 3 genoemde categorieën afvalstoffen mogen niet vervuild zijn met andere categorieën afvalstoffen;

  • f.

   het afval in het inzamelmiddel mag niet aangestampt of aangedrukt of vastgedrukt zijn;

  • g.

   als de inzamelmiddelen ter lediging wordt aangeboden, moet deze ook bij vorst op de gebruikelijke werkwijze door de inzameldienst geleegd kunnen worden; is afval vastgevroren in het inzamelmiddel, dan kan dit niet leeggemaakt worden;

  • h.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • i.

   als de inzamelaar constateert dat het inzamelmiddel niet op de juiste wijze is aangeboden, krijgt de betreffende gebruiker van een perceel in eerste instantie een gele kaart. De container wordt indien mogelijk wel leeggemaakt. Als de betreffende gebruiker van een perceel de container of emmer opnieuw foutief aanbiedt, maakt de inzamelaar de container of emmer niet leeg en krijgt deze een rode kaart;

  • j.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram. Voor emmers geldt een maximaal totaalgewicht van 10 kilogram.

  • k.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet hoger zijn dan 50 kilogram;

  • l.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar;

  • m.

   de afvalbrengpunten van de gemeente Beesel worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten, met uitzondering van de afvalstoffen vermeld onder sub a en b;

  • n.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Beesel van toepassing;

  • o.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • p.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten (en textiel in geval van inzameling door inzameldienst) vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • q.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • r.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen glas, grof huishoudelijk afval, papier en karton en elektrische en elektronische apparaten, bouw- en sloopafval, verduurzaamd hout, grof tuinafval, grond, autobanden, drankpakken, blik en oud ijzer, harde kunststoffen, tuinmeubels, piepschuim, vlakglas zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag tussen 7.30 uur en 21.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • c.

  grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en afgedankte koelkasten en vriezers worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • d.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • e.

  de inzameldagen zijn maandag voor de kern Offenbeek en woensdag voor de kernen Reuver en Beesel. De inzameling van zowel rest- als GFT-afval vindt plaats in de oneven weken.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente Beesel voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit is in werking getreden op 7 januari 2012. De laatste herziening heeft plaatsgevonden op 17 december 2012 (versie 3).

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel.

Ondertekening

Bijlage 1

Groente, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het GFT-afval behoort:

GFT-afval

Géén GFT-afval

Groente- en fruitafval uit de keuken zoals:

 • etensresten;

 • schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen;

 • eierschalen;

 • doppen van noten en pinda’s;

 • koffiefilters en koffiedik;

 • theebladeren en theezakjes;

 • snijbloemen en kamerplanten;

 • jus, vet, botjes, visgraten en kaas- en broodkorsten;

 • aardappelschillen;

 • kleine hoeveelheden potgrond (aan plant), noten en pitten;

 • uitwerpselen van kleine dieren.

 • As uit asbak en de open haard en sigaretten;

 • destructieafval;

 • glas;

 • haren van mens en dier;

 • hout (behandeld hout zoals bielzen) en dikke takken;

 • kauwgom;

 • kattenbakkorrels zonder Milieu- Keur;

 • kolkenvuil en rioolslib;

 • kurk van (wijn)flessen;

 • lucifers;

 • luiers;

 • melk- en vruchtensappakken;

 • mest;

 • papier;

 • plastic- en pedaalemmerzakken;

 • schelpen, slootafval, steekschuim;

 • stofzuigerzakken met hun inhoud;

 • textiel;

 • vogelkooizand;

 • zand, tuinaarde en turf.

Tuinafval, plantsoen- en snoeiafval zoals:

 • bladeren en gras;

 • loof;

 • stro;

 • takken en grof hout mits verhakseld aangeleverd;

 • klein snoeiafval en ander plantenmateriaal zonder aarde;

 • afvalstoffen met Milieu-Keur, zoals kattenbakkorrels.

 

GFT-afval mag worden aangeboden in zakken (zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic) mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- gft-zakken kleiner dan 120 liter voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo en

- gft-zakken groter dan 120 liter en groter voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo én een milieukeurlogo.

afbeelding binnen de regeling

Milieukeurlogo

afbeelding binnen de regeling

Kiemplantlogo

Harde (mix) kunststoffen/tuinmeubilair

In onderstaande tabel zijn voorbeelden aangegeven wat wel en wat niet tot de harde kunststoffen hoort:

Harde kunststoffen

Géén harde kunststoffen

 
 
 • emmers en deksels

 • kratten

 • speelgoed (zonder metaal)

 • PVC buizen

 • HDPE buizen

 • auto bumpers

 • bloempotjes

 • bloementrays

 • schone jerrycans (zonder gevaarlijk etiket)

 • kunststofpallets

 • tuinmeubilair

 • mini rolcontainers

 • jerrycans met gevaren etiket erop

 • polyester dakplaten, boten en badkuipen

 • polyester platen

 • kitkokers

 • zachte kunststoffen en verpakkingskunststoffen

 • cartridges

 • ski's / surfplanken

 • helmen

 • koffers en koelboxen

 • autostoeltjes

 • rubber (bijv. opblaasbare zwembaden)

 • vervuilde kunststoffen

Er staan containers voor deze gratis fracties op het milieupark aan de Nijverheidsweg te Reuver.

Klein Chemisch Afval (KCA)

KCA-afval

Géén KCA-afval

Huishouden

Huishouden

 • Batterijen (kunt u ook inleveren bij winkels waar

  speciale batterijenboxen staan)

 • Spaarlampen/energiezuinige lampen/TL-buizen

 • Vloeibare gootsteenontstopper

 • Lampenolie

 • Petroleum

 • Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

 • Ammonia, spiritus

 • Armatuur

 • Balpen/viltstiften

 • Bleekwater/ontsmettingsmiddel

 • CD/diskette

 • Cosmetica

 • Halogeenlamp

 • Koper- en zilverpoets

 • Nagellak en nagellakremover

 • Snelontkalker

 • Spuitbus (leeg)

 • Vlekverwijderaar

Medicijnkastje

Medicijnkastje

 • Medicijnen (kunt u ook bij apotheek inleveren)

 • Kwikthermometers

 • Injectienaalden

 

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf

 • Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 • Bij verven gebruikte producten zoals terpentine,

  thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger,

  kwast-ontharder en wasbenzine.

 • Kwikschakelaars

 • Gebruikte kwasten en lege verfblikken

  horen niet bij het KCA.

  Opgedroogde verf bevat maar heel

  weinig milieubelastende stoffen.

 • Geverfd/verduurzaamd hout

Hobby

Hobby

 • Fotofixeer

 • Foto-ontwikkelaar

 • Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur.

 • Zoutzuur

 • Foto’s/dia’s

 • Fotostopbad/negatieven

 • Videobanden/cassettebandjes

Vervoer

Vervoer

 • Accu’s

 • Benzine

 • Motorolie/afgewerkte olie/remolie

 • Oliefilters

 

Inzameling vindt plaats via standplaatsen en eenmaal per jaar via huis-aan-huis-inzameling.

DRANKPAKKEN

Drankpakken: voor vloeistoffen ondoordringbare verpakkingen. Deze verpakkingen zijn samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium. Ze zijn bestemd voor beperkt houdbare koel te bewaren producten (zuivel) en langer houdbare ongekoeld te bewaren producten als vruchtensappen, waters, soepen en sauzen. Zoals drankpakken voor frisdrank en zuivel.

BLIK

Blik is een stalen of aluminium verpakking van consumentenartikelen. Blikverpakking worden gebruikt om producten (lang) te bewaren en te beschermen. De stalen uitvoering heeft een dun beschermlaagje van tin, kunststof of lak. Blik gebruikt men bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen als conserven soepen en dranken, maar ook voor verf, cosmetica en spuitbussen.

Blik

Géén blik

 • Lege conserven-, drank en verfblikken

 • Metalen deksels van (glazen)potten en spuitbussen

 • Lege spuitbussen

 • Verfblikken met resten horen bij het KCA

 • Niet-lege spuitbussen met KCA-logo

Er staan ondergrondse containers voor drankpakken en blik op onderstaande milieustraatjes:

Locaties containers Reuver

• hoek Burg. Claessenstraat / Heerstraat;

• hoek Oude Baan / Den Roover;

• Pastoor Ceijssensstraat;

• Oppe Brik ter hoogte van de Greswarenstraat.

Locatie containers Beesel

• St. Antoniusstraat.

GLAS

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het glas behoort:

Wel glas

Geen glas

Keukenglas, zowel groot als klein,

bijvoorbeeld potjes en flesjes van

appelmoes, kruiden, spaghettisaus

en gebroken glazen servies.

Gloei- en spaarlampen en TL-buizen, glazen,

ovenschalen, nagellakflesjes, stenen kruiken,

porselein, spiegels, doppen en deksels van flessen

en potten, kunststofflessen, kurken, aardewerken

vazen en bloempotten, keramiek, kristal, draad-,

venster- en vlakglas.

Drankenglas, bijvoorbeeld flessen van wijn,

vruchtensappen en diksap.

 

Badkamerglas, bijvoorbeeld parfumflesjes,

glazen deodorantrollers en doorzichtige crèmepotjes.

 

Voor alle glazen verpakkingen geldt: zo schoon mogelijk, zonder doppen en dekseltjes.

Er staan glasbakken op de onderstaande locaties:

Locaties containers Reuver

• Ben Verstappensingel;

• hoek Burg. Claessenstraat / Heerstraat – ondergrondse milieustraatje;

• hoek Chamottestraat / Ringovenstraat;

• hoek Oude Baan / Den Roover – ondergronds milieustraatje;

• Korenbloemstraat;

• Oppe Brik ter hoogte van de Greswarenstraat;

• parkeerplaats supermarkt PLUS;

• Parklaan;

• Pastoor Ceijssensstraat – ondergronds milieustraatje;

• Sportlaan;

• Vincent van Goghstraat; • Wilhelminalaan.

Locaties containers Beesel

• hoek Wittebergstraat / Ruttencampstraat;

• Kerkplein Beesel - ondergronds;

• St. Antoniusstraat – ondergronds milieustraatje

VLAKGLAS

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het vlakglas behoort:

Wél bij het vlakglas

Niet bij het vlakglas

 • Floatglas, blank en gekleurd;

 • Figuurglas, blank en gekleurd;

 • Gelaagd glas;

 • Brandwerend glas;

 • Draadglas;

 • Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd, incl. tussenstrip)

 • Tuindersglas of kassenglas;

 • Gehard glas;

 • Spiegelglas;

 • Geëmailleerd glas.

 • Hittebestendig glas zoals hittebestendige

  kookplaten, ovenschalen, laboratoriumglas,

  kachelruitjes;

 • Flessenglas en lampenglas;

 • Hol glas;

 • Keramiek, steen, porselein;

 • Papier/Hout;

 • Bitumenachtige materialen.

Inzamelcontainer op het milieupark aan de Nijverheidsweg te Reuver.

OUD PAPIER EN KARTON (OPK)

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het oud papier en karton behoort:

Wél bij het oud papier

Niet bij het oud papier

Papier, zoals kranten, tijdschriften, boeken,

reclamedrukwerk zonder kunststof folie,

telefoongidsen en catalogi.

Nat en vuil zoals sanitair papier (zakdoekjes,

tissues, keukenpapier, luiers en toiletpapier),

behang en vinyl en papier en karton dat vies of

nat is (koffiefilters, pizza- en taartdozen en

diepvries-verpakkingen).

Verpakkingen zoals golfkarton, papieren zakken

en draagtassen, kleine kartonnen doosjes bijvoorbeeld

van hagelslag, thee of eieren, kartonnen opvulling bij

producten, grote kartonnen dozen bijvoorbeeld van

schoenen, diervoeding of computers.

Plastic zoals plastic hoesjes, geplastificeerd papier,

zakken en draagtassen, zuivel-, sap en andere

drankverpakkingen

Administratie zoals enveloppen (ook met venster),

schrijf-, teken- en cadeaupapier, computerprints,

fax- en kopieerpapier.

Diversen zoals ordners en ringbanden met

metalen klem en/of kunststof kaft en

zichtmappen, doorslagpapier en sinaasappelkistjes.

 • Verenigingen halen het oud papier en karton maandelijks huis-aan-huis op.

 • Inzamelcontainer op het milieupark aan de Nijverheidsweg te Reuver.

Kunststof verpakkingsmateriaal

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het kunststof behoort:

Wel bij het kunststof

Niet bij het kunststof

 • plastic tassen en broodzakken

 • pasta- en rijstzakken

 • snoepzakken

 • verpakking van vleeswaren en kaas

 • folies van tijdschriften en reclamefolders

 • blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en

  schroeven

 • boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of

  koffiemelkkuipjes

 • groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes,

  patatbakjes

 • bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs

 • deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.

 • knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise

 • flacons van wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

 • flacons van bijvoorbeeld shampoo, douchegel,

  badschuim en zeep

 • tubes van bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en

  tandpasta

 • flessen olie en azijn

 • flessen van frisdrank, water en zuivel

 • potjes van gel, medicijnen en vitamines

 • plantenpotten

 • verpakkingen met inhoud

 • verpakkingen van chemisch afval

  (make-upverpakkingen, terpentineflessen

  en kitkokers)

 • piepschuim (fastfoodverpakkingen,

  vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal)

 • resten papier, karton of foliemix

 • kartonnen (drank)verpakkingen (melk-

  en drankpakken)

 • andere plastic producten en gebruiks-

  voorwerpen (tuinstoelen en speelgoed)

 • Voor hergebruik is het noodzakelijk plastic verpakkingsmateriaal van dezelfde of van een vergelijkbare soort bij elkaar in te zamelen. Daarom mogen inwoners alleen de kunststof verpakkingsmaterialen die vermeld staan bovenstaande wel/niet-lijst aanbieden.

Er staan ondergrondse perscontainers voor kunststof op onderstaande milieustraatjes:

Locaties containers Reuver

 • hoek Burg. Claessenstraat / Heerstraat;

 • hoek Oude Baan / Den Roover;

 • Pastoor Ceijssensstraat;

 • Oppe Brik ter hoogte van de Greswarenstraat.

Locaties container Beesel

 • St. Antoniusstraat.

Piepschuim

Geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, naar expanded polystyrene) of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd. EPS staat voor Expanded Polystyrene of Geëxpandeerd Polystyreen en is een licht en vrijwel altijd wit materiaal. EPS wordt gemaakt van polystyreen en is daarom een kunststof. In de volksmond wordt EPS ook wel piepschuim, tempex of PS-hardschuim genoemd. Van oorsprong is EPS een isolatiemateriaal, maar tegenwoordig wordt EPS piepschuim voor vele doeleinden gebruikt. Vaak voor het stootvrij verpakken van producten. Daarnaast wordt piepschuim ook gebruikt als isolatiemateriaal en verpakkingsmateriaal. Piepschuim is een licht materiaal dat erg volumineus is en ‘knakt’ wanneer men het doorbreekt.

Textiel

In onderstaande tabel is aangegeven wat wel en wat niet bij het textiel behoort:

Wel textiel

Geen textiel

Bedtextiel zoals dekens, hoezen, lakens en slopen

(rest)Afval

Gordijnen en vitrage (schoon)

Kleding die nat is

Huishoudtextiel zoals handdoeken

Kussens, dekbedden en matrassen

Kleding inclusief sokken en ondergoed, draagbaar

en niet-draagbaar

Speelgoed

Schoenen (per paar bij elkaar gebonden)

Textiel verontreinigd met olie en/of verf

 

Vloerbedekking en tapijt

 • Voor alle textiel geldt dat het niet vervuild is met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

 • Door Sympany zijn bij de vier basisscholen brengvoorzieningen geplaatst.

 • Verspreid over de gemeente zijn op vier locaties ondergrondse containers voor textiel.

 • De WAA groep haalt op twee donderdagen per maand op afroep textiel aan huis op.

 • De gemeente behoudt zich het recht voor tot invoering van huis-aan-huis inzamelrondes door charitatieve instellingen als de inzamelresultaten van het textiel hiertoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de gemeente.

Er zijn ondergrondse containers voor textiel op onderstaande milieustraatjes:

Locaties containers Reuver

 • hoek Burg. Claessenstraat / Heerstraat;

 • hoek Oude Baan / Den Roover;

 • Pastoor Ceijssensstraat;

 • Oppe Brik ter hoogte van de Greswarenstraat.

Locaties container Beesel

 • St. Antoniusstraat.

Er staan bovengronds containers voor textiel bij de vier basisscholen binnen de gemeente Beesel:

 • Basisschool Het Spick, gevestigd aan de Kerkstraat 12, 5954 BC te Beesel

 • Basisschool Bösdael, gevestigd aan de Meester Bosmanshof 1, 5953 DM te Reuver

 • Basisschool de Triolier, gevestigd aan de Sint Annastraat 31, 5953 LR te Reuver

 • Basisschool Meander, gevestigd aan de Sint Jozefweg 28, 5953 JN te Reuver.

Bijlage 2 Aanwijzen inzamelmiddelen- of voorzieningen

Laagbouw

Voor de inzameling van restafval en GFT-afval bij laagbouw zijn als inzamelmiddel minicontainers en emmers aangewezen. Voor de bewoners van laagbouwwoningen stelt de gemeente mini-containers beschikbaar in een drietal maten: 240-liter, 140-liter en 60-liter. De 60-liter container betreft een 140-liter container die door middel van een binnenbak verkleind is tot 60-liter.

De inzamelmiddelen zijn van gemeentewege verstrekt en bij elke huishouden geplaatst. Ze blijven eigendom van de gemeente.

Alle minicontainers en emmers zijn voorzien van een chip. Door middel van deze chip past de gemeente Beesel tariefdifferentiatie naar aanbiedfrequentie en containergrootte toe.

Hoog- en stapelbouw/benedenwoningen

Voor de bewoners van hoog- en stapelbouw en benedenwoningen stelt de gemeente 25-liter emmers beschikbaar, tenzij het gebruikers van percelen betreft die zijn aangewezen om rest- en GFT-afval aan te bieden in bovengrondse danwel ondergrondse verzamelcontainers.  Voor GFT-afval stelt de gemeente in principe één emmer beschikbaar. Voor restafval kan men kiezen tussen 1 of 2 emmers. In specifieke situaties kan ons college meerdere emmers ter beschikking stellen.

Lichamelijke beperking

Gebruikers van percelen die vanwege een lichamelijke beperking geen minicontainer kunnen hanteren, kunnen in aanmerking komen voor 25-liter emmers. Hiervoor is in ieder geval een positief advies van de GGD vereist. De kosten voor het GGD advies komen voor rekening van de gemeente.

Verzamelcontainers

De gebruikers van onderstaande percelen heeft het college op grond van artikel 4 van dit besluit aangewezen om de nabij die percelen aanwezige bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers te gebruiken voor het aanbieden van GFT- en restafval.

> Bösdael: Meester Bosmanshof 5 t/m 115 en Bösdaellaan 3 t/m 92.

> Centrum Reuver: percelen aangewezen in het besluit van BenW d.d. 26 januari 2009

 • De gebruikers van de verzamelcontainers beschikken over een afvalpas. Met deze pas kunnen ze de trommels van de ondergrondse containers voor restafval en GFT-afval openen. Ook hier past de gemeente Beesel tariefdifferentiatie naar aanbiedfrequentie en containergrootte toe.

 • De afvalpas is gerelateerd aan het adres. De pas blijft bij verhuizing in de woning achter.

Bedrijfsafval

Bedrijven mogen niet meeliften met het systeem van inzameling van restafval en GFT-afval uit huishoudens.

Een uitzondering hierop vormen scholen, peuterspeelzalen, sportverenigingen, scouting, bibliotheken, dorps- en jeugdhuizen, lokale omroep en aan aantal stichtingen en religieuze instellingen. Voorwaarde is dat het afval dat wordt aangeboden van huishoudelijke aard is. Verder moet men voldoende hebben aan één minicontainer van 240-liter voor het restafval en één minicontainer van 240-liter voor het GFT-afval.

Omruilen container of emmerMinicontainers of emmers mogen omgeruild worden voor een andere inhoudsmaat. Onze inwoners kunnen zich hiertoe melden bij de klantenbalie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De minicontainer of emmer moet schoon aangeboden worden voor de omruiling. Ook mag er geen afval in zitten.

Frequentie inzamelen bij elk perceelIn afwijking van artikel 5 van de Afvalstoffenverordening is bepaald dat huishoudelijk restafval en GFT-afval tweewekelijks worden ingezameld.

Van de volgende percelen is bepaald, dat deze niet aan de inzamelroute liggen:

 • Eikenbroeklaan 1, 5954 NR Beesel;

 • Onderste Hofweg 1;

 • Donderbergweg 9 en 10.

Bijlage 3 Nadere regels m.b.t. de inzameling van grof huishoudelijk afval:

Bruikbaar grof huishoudelijk afval

Door WAA groep wordt op twee donderdagen per maand op afroep bruikbaar grof huishoudelijk afval aan huis opgehaald. Bij eventueel samenvallen van de inzameldag met een feestdag en/ of andere verplichte vrije dag, wordt in onderling overleg tussen WAA groep en de gemeente een andere inzameldag vastgesteld.

Het is WAA groep toegestaan om naast bovengenoemde ophaaldagen ook op andere dagen bruikbaar grof huishoudelijk afval op te halen. Dit geschiedt voor rekening van WAA groep en in overleg met de gemeente.

WAA groep draagt er zorg voor, dat de melding van de inwoner die bruikbaar grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, bij WAA groep kan plaatsvinden. De aanbieder hoeft voor het laten ophalen van bruikbaar grof huishoudelijk afval niets te betalen.

De aanbieder dient aanwezig te zijn op het moment van het ophalen.

Alle goederen dienen klaar te staan op de begane grond eerste deur (liefst beschut).

Niet bruikbaar grof huishoudelijk afval

Door WAA groep wordt op twee donderdagen per maand op afroep niet bruikbaar grof huishoudelijk afval aan huis opgehaald. Bij eventueel samenvallen van de inzameldag met een feestdag en/ of andere verplichte vrije dag, wordt in onderling overleg tussen WAA groep en de gemeente een andere inzameldag vastgesteld.

WAA groep draagt er zorg voor, dat de melding van de inwoner die niet bruikbaar grof huishoudelijk afval wil laten ophalen, bij WAA groep kan plaatsvinden. Dit voor zover het niet bruikbaar grof huishoudelijk afval transporteerbaar is door de twee medewerkers van WAA groep en voor zover het door WAA groep gebruikelijk ingezette transportmiddel daartoe de mogelijkheid biedt.

De aanbieder moet voor het laten ophalen van niet bruikbaar grof huishoudelijk afval betalen. Het door de aanbieder te betalen bedrag voor het laten ophalen van niet bruikbaar grof huishoudelijk afval bedraagt € 25,- per “batch” van maximaal 300 kg met een minimum van € 25,- .Deze leges worden door WAA groep via een mobiele pinautomaat geïnd.

Bij twijfel over het gewicht of verschil van mening over het gewicht met de aanbieder, hanteert WAA groep, voor zover het product voorkomt op de bij deze overeenkomst behorende productenlijst, het daarop vermelde gemiddelde gewicht. Indien het product hierop niet voorkomt, maakt WAA groep een inschatting van het gewicht van het product.

Een uitzondering hierop vormt de niet-bruikbare koel- en vriesapparatuur. Deze haalt WAA groep gratis op.

De mobiele pin-apparatuur schaft WAA groep voor eigen rekening aan. Ook de kosten voor pintransacties en service onderhoud zijn voor rekening van WAA groep.

De inzamelvergoeding voor het AEEA dat WAA groep namens de gemeente Beesel inzamelt, komt ten goede van WAA groep. Hierover maakt WAA groep rechtstreeks afspraken met Wecycle en ICT-milieu.

De aanbieder dient aanwezig te zijn op het moment van ophalen.

Alle goederen dienen klaar te staan op de begane grond eerste deur (liefst beschut).

WAA groep draagt zorg voor de verwerking van het niet bruikbaar grof huishoudelijk afval en AEEA. De verwerkingskosten alsmede kosten voor natransport zijn voor rekening van WAA groep.

Bijlage 4 Nadere regels omtrent gebruik en reiniging van de inzamelmiddelen

De gebruiker van een perceel:

 • mag geen veranderingen aan het inzamelmiddel aanbrengen;

 • mag geen slot aan het inzamelmiddel bevestigen;

 • de aan het inzamelmiddel bevestigde chip, niet beschadigen of verwijderen;

 • geen hete vloeistoffen in het inzamelmiddel deponeren;

 • moet een aangebracht herkenningsteken op het inzamelmiddel direct kunnen verwijderen zonder beschadiging van het inzamelmiddel;•neemt contact op met de gemeente Beesel indien het inzamelmiddel beschadigd of kwijt is. Als de gebruiker van een perceel schuldig is aan de beschadiging of het verloren gaan van het inzamelmiddel, betaalt deze de reparatie of vervanging;

 • reinigt het inzamelmiddel regelmatig in belang van een doelmatige verwijdering, te weten het voorkomen dat afval in de container blijft plakken;

 • laat bij verhuizing het inzamelmiddel leeg en schoon achter in de woning;•verwijdert de 60-liter binnenbak niet uit de 140-liter container. De 140-liter container is door middel van deze binnenbak verkleind tot 60 liter. Deze binnenbak mag niet door de gebruiker van een perceel worden verwijderd.