Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Mandaatbesluit Managementautoriteit Zuid-Nederland inzake cofinanciering OPZuid

Geldend van 22-08-2020 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 20-04-2019

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Mandaatbesluit Managementautoriteit Zuid-Nederland inzake cofinanciering OPZuid

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 18 augustus 2020, nummer 20024327, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Managementautoriteit Zuid-Nederland inzake cofinanciering OPZuid.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat gedeputeerde staten op 16 april 2019 hebben besloten tot invoeging van hoofdstuk 20 ‘Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020’ in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 • overwegende dat op grond van dit hoofdstuk cofinanciering kan worden aangevraagd voor projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd op grond van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020;

 • overwegende dat de uitvoering van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is belegd bij de Managementautoriteit Zuid-Nederland;

 • overwegende dat gedeputeerde staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van cofinanciering op grond van hoofdstuk 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wensen te mandateren aan de Managementautoriteit Zuid-Nederland;

 • overwegende dat gedeputeerde staten ten behoeve van de uitvoering van hoofdstuk 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een uitvoeringsovereenkomst aangaan met de Managementautoriteit Zuid-Nederland;

 • gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  managementautoriteit: Managementautoriteit Zuid-Nederland.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen aan de managementautoriteit mandaat tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van hoofdstuk 20 ‘Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 • 2.

  Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot:

  • a.

   het opvragen van aanvullende gegevens indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft;

  • b.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidieverleningen;

  • c.

   het verlenen van voorschotten;

  • d.

   het betalen van voorschotten en subsidiebedragen;

  • e.

   het betalen van subsidiebedragen in gedeelten;

  • f.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen;

  • g.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen;

  • h.

   het vaststellen van subsidies;

  • i.

   het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidiebeschikkingen;

  • j.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • k.

   het ondertekenen van namens gedeputeerde staten genomen besluiten.

 • 3.

  Het mandaat wordt eveneens verstrekt voor het besluiten op bezwaarschriften gericht tegen de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, mits dit mandaat niet wordt uitgeoefend door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen, en voor het behandelen van (hoger) beroepschriften.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  De managementautoriteit is bevoegd schriftelijk ondermandaat te verlenen aan de onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen tot uitoefening van de bevoegdheden waarvoor aan hem krachtens dit besluit mandaat is verleend.

 • 2.

  De managementautoriteit informeert gedeputeerde staten over verleend ondermandaat.

Artikel 4 Ondertekening

De managementautoriteit brengt in de door hem te nemen besluiten tot uitdrukking dat er sprake is van een in mandaat, namens gedeputeerde staten van Zeeland, genomen besluit en van een door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde subsidie.

Artikel 5 Procesvertegenwoordiging

De managementautoriteit is ten aanzien van besluiten, bedoeld in artikel 2, gemachtigd om gedeputeerde staten te vertegenwoordigen tijdens zittingen in het kader van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Daartoe behoort de bevoegdheid om namens gedeputeerde staten verweerschriften, pleitnota’s of andere schriftelijke stukken te overleggen voor zover dit past binnen de vertegenwoordiging als hiervoor genoemd.

Artikel 6 Instructies

De managementautoriteit neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 7 Toepasselijke wet- en regelgeving

De managementautoriteit neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013, het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, de besluiten van gedeputeerde staten ter zake openstelling en subsidieplafond cofinanciering OPZuid, regelgeving omtrent staatssteun en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.

Artikel 8 Begrotingsvoorbehoud

Voor zover de managementautoriteit subsidies verleent krachtens mandaat ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd door provinciale staten van Zeeland, verleent de managementautoriteit deze subsidies onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 Informatieplicht

 • 1.

  De managementautoriteit stelt gedeputeerde staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door hen daarvan gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde staten voorzien de managementautoriteit van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 10 Verantwoording

 • 1.

  De managementautoriteit brengt jaarlijks vóór 1 januari verslag uit aan gedeputeerde staten over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de besteding van het uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies;

  • b.

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c.

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en het tweede lid, verschaft de managementautoriteit desgevraagd alle informatie aan gedeputeerde staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit mandaatbesluit aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 april 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Managementautoriteit Zuid-Nederland inzake cofinanciering OPZuid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 augustus 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 21 augustus 2020

De secretaris, A.W. Smit