Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent stimuleringsfonds (nadere regels Stimuleringsfonds Alkmaar 2020-2021)

Geldend van 21-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent stimuleringsfonds (nadere regels Stimuleringsfonds Alkmaar 2020-2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat:

 • -

  extra investeringen noodzakelijk zijn om de Alkmaarse economie een stimulans te geven naar aanleiding van de uitbraak van de covid-19 en de bijbehorende nadelige gevolgen voor diverse sectoren in Alkmaar;

 • -

  alle partijen in Alkmaar, publiek en privaat, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te investeren in het economische herstel en toekomstbestendigheid van Alkmaar;

 • -

  uitgaven van dit fonds gericht moeten zijn op het versterken van de economie-, kunst-, cultuur- of sportsector in de gemeente Alkmaar;

 • -

  een vitale economie en een goed kunst-, cultuur en sportklimaat bijdragen aan een prettig leef- en vestigingsklimaat;

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels subsidie stimuleringsfonds 2020-2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • -

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

  • -

   beoordelingscommissie: de door het college bij besluit van 12-5-2020 ingestelde commissie op te richten met vertegenwoordigers uit de culturele, economische en sportsector met de bevoegdheid om initiatieven te beoordelen en adviezen uit te brengen aan het college.

Artikel 2 beoordelingscommissie

 • 1. Alvorens het college over de aanvraag beslist, vraagt het college de beoordelingscommissie om advies.

 • 2. De commissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van de criteria, zoals opgenomen in artikel 6.

 • 3. Het college beslist op de aanvraag met inachtneming van het advies van de beoordelingscommissie.

Artikel 3 subsidiabele activiteiten

Subsidie kan eenmalig worden verstrekt voor Innovatieve activiteiten met een collectief belang die uitgevoerd worden in de gemeente Alkmaar in ieder geval in 2020 of 2021 die;

 • aantoonbaar het collectief belang dienen op het gebied van de Alkmaarse economie

 • aantoonbaar bijdragen aan het stimuleren van bezoek- en vestgingsklimaat in Alkmaar, en

 • Aantoonbaar samenwerking en verbinding stimuleren tussen verschillende partijen en sectoren.

Artikel 4 doelgroepen/drempelvereisten subsidie

 • 1. Subsidie voor activiteiten op grond van deze regeling kunnen uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die zijn gevestigd in de gemeente Alkmaar of die bijdragen aan de in artikel 3 genoemde activiteiten/sectoren.

 • 2. als een organisatie of een samenwerkingsverband geen rechtspersoon is, kan er subsidie worden aangevraagd door een penvoerder of door alle deelnemers in het samenwerkingsverband of organisatie.

Artikel 5 aanvraag

 • 1. Aanvraag wordt ingediend bij het college op het door college beschikbaar gestelde formulier.

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk op 1 november 2021.

Artikel 6: criteria, verdeling en berekening/hoogte van de subsidie

 • 1. De te subsidiëren activiteiten sluiten aan bij het door het college vastgestelde Plan van Aanpak Stimuleringsfonds 12-05-2020

 • 2. Het college verleent subsidie ter hoogte van de door het college noodzakelijk geachte kosten.

Artikel 7: verdeling subsidieplafond

 • 1. Het college besluit over de toekenning van het beschikbare bedrag op volgorde van de datum van ontvangst van volledige aanvragen.

 • 2. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door middel van de tijd van ontvangst. Mochten meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip volledig zijn ontvangen, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Artikel 8 weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • 1. de activiteit reeds vanuit een andere subsidieverlener of vanuit een ander beleidsveld is verleend.

Artikel 9 beslistermijnen aanvraag subsidie

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Asv:

 • 1. Beoordeelt de commissie minimaal 1 keer per maand de binnengekomen aanvragen.

 • 2. wordt op een aanvraag voor subsidie beslist binnen 8 weken na de in het eerste lid genoemde datums.

 • 3. Wordt in afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, een aanvraag voor subsidie beslist binnen 8 weken na beoordeling door de commissie

Artikel 10: betaling en voorschotten

Voorschot wordt verleend tot maximaal 90% bij bedragen boven de €5000,-

Artikel 11 slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking, op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 16 juni 2020

 • 2. De nadere regels vervallen/worden ingetrokken met ingang van 31 december 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor deze datum zijn verstrekt dan wel aangevraagd.

 • 3. Op bezwaarschriften tegen een subsidie op grond van de in het eerste lid 1 uit werking getreden nader regels, waarop bij de vervallen van deze nadere regels nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze nadere regels een beslissing genomen

 • 4. De regeling wordt aangehaald als: ‘nadere regels Stimuleringsfonds Alkmaar 2020-2021’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruijnooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris