Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent compensatie ozb-heffing van sportverenigingen (Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020)

Geldend van 17-12-2020 t/m 20-01-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent compensatie ozb-heffing van sportverenigingen (Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020)

De raad van de gemeente Westland;

gehoord de beraadslagingen in de raadscommissie EFO van 5 februari 2020;

besluit:

de Subsidieverordening compensatie OZB-heffing Westlandse sportverenigingen 2020 vast te stellen;

De Subsidieverordening compensatie OZB-heffing Westlandse sportverenigingen 2020

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  beheerstichting: een stichting die hoofdzakelijk is belast met het beheer van de bij één of meer sportverenigingen in gebruik zijnde sportaccommodatie,

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,

 • c)

  sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport, die statutair en feitelijke gevestigd is in Westland, geen onderneming drijft als bedoeld in artikel 2 eerste lid onder e van de Wet op de vennootschaps-belasting 1969 en aangesloten is bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieverordening is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2:1 van deze verordening bedoelde activiteiten.

HOOFDSTUK 2 De activiteiten en de doelgroep

Artikel 2.1 Activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor de door aanvrager verschuldigde en betaalde onroerende zaak-belasting, die aan hem is opgelegd met een op zijn naam gestelde aanslag.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een sportvereniging of een beheerstichting.

HOOFDSTUK 3 Subsidie

Artikel 3.1 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedoeld in artikel 2.1 bedraagt 75% van de verschuldigde onroerende zaakbelasting.

HOOFDSTUK 4 Besluitvorming subsidie

Artikel 4.1 Aanvraag

In afwijking van de op grond van artikel 14, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverorde-ning Westland 2016 over te leggen gegevens, dienen bij de aanvraag uitsluitend de volgende gege-vens te worden overlegd:

 • a)

  een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting;

 • b)

  een kopie van een document waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

Artikel 4.2 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie moet, in afwijking van artikel 12 van de Algemene subsidie-verordening Westland 2016 voor 1 maart volgend op het jaar waarop de verschuldigde onroerende zaakbelasting betrekking heeft, door het college zijn ontvangen.

 • 2. [vervallen]

Artikel 4.3 Beslistermijn

Op een aanvraag voor een compensatiebijdrage wordt beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

HOOFDSTUK 5 Vaststelling

Artikel 5.1 Ambtshalve vaststelling

Het college stelt in afwijking van artikel 27 van de Algemene subsidieverordening Westland 2016 de subsidie tegelijk met de verlening ambtshalve vast.

HOOFDSTUK 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht effectief in werking op 1 januari 2020 en vervalt op 1 januari 2023.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 mei 2020,

de griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,

B.R. Arends