Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent parkeren (Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027)

Geldend van 14-08-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent parkeren (Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 2020 heeft besloten tot vaststelling van de Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027.

Het beleid treedt in werking 2 dagen na de bekendmaking.

De Parkeernormennota 2017-2027 komt daarmee te vervallen.

afbeelding binnen de regeling

Aanleiding en doel

Alkmaar wil een parkeervriendelijke stad zijn. De stad moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, werknemers en bezoekers, waarbij parkeernormen de verschillende belangen borgen binnen de schaarse openbare ruimte. Alkmaar heeft ambities met woningbouw en stadsontwikkeling. Bij nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw, kantoren, winkels en andere voorzieningen gebruikt de gemeente Alkmaar parkeernormen om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen er nodig zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat het parkeren van een auto bij nieuw- of verbouw in de verre toekomst op een goede wijze plaatsvindt. Goede parkeernormen dragen bij aan een parkeervriendelijke en bereikbare en tevens leefbare stad.

Er is een evaluatie gedaan door de ervaringen van de afgelopen jaren te bekijken. Hieruit is gebleken dat kleine aanpassingen in de normen beter passen bij de Alkmaarse situatie dan de landelijke richtlijnen en dat sommige landelijke richtlijnen zijn aangepast.

Bovenstaande punten passen binnen de in het coalitieakkoord 2018-2022 (Alkmaar aan Zet) en de Verkeersvisie 2017-2027 (Alkmaar bereikt) genoemde parkeervriendelijke stad.

Het is belangrijk om deze aanpassingen te doen, zodat beter ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en de normen weer aansluiten op de landelijke kerncijfers van het CROW uit 2012.

In de nota komen een aantal belangrijke begrippen meermaals terug. Deze begrippen worden uitgelegd in een begrippenlijst (bijlage 1).

1 Juridisch kader

Parkeernormen zijn in de gemeente Alkmaar van kracht via het Paraplubestemmingsplan Parkeren. In dit bestemmingsplan wordt verwezen naar het vigerend beleid voor parkeernormen, de Parkeernormennota 2017-2027. Dit is ook conform het advies van het KpVV (Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer) die ervoor pleit om voor het hele gemeentelijk grondgebied algemene parkeernormen te stellen in een beleidsnota. In bestemmingsplannen kan worden volstaan met een kwalitatieve normstelling als ‘voldoende parkeergelegenheid’ met een verwijzing naar de meest recente parkeernormen.

2 Vernieuwen van parkeernormen

2.1 De landelijke parkeernormen als basis.

In 2012 heeft het kenniscentrum voor verkeer en vervoer (CROW) de landelijke parkeercijfers vernieuwd uitgebracht. Het gros van die parkeernormen zijn één op één overgenomen en komen terug in deze nota. De hoofdregel voor de bepaling van de parkeernorm is dat nieuwe ontwikkelingen voorzien in hun eigen parkeerbehoefte. Bij nieuwbouw wordt altijd de parkeernorm gehanteerd.

De Alkmaarse beleidslijn, betreffende het niet afwentelen van de parkeerdruk op de omgeving, blijft van toepassing. Tegelijkertijd handelt de gemeente in overeenstemming met jurisprudentie van de Raad van State dat bij nieuwe ontwikkelingen een reeds bestaand tekort buiten beschouwing kan worden gelaten. Ontwikkelaars dienen echter bij hun initiatieven wel vooraf inzicht te geven in de toekomstige parkeerdruk. Een parkeerdruk van meer dan 90% wordt conform de Verkeersvisie (Alkmaar Bereikt) als onacceptabel geacht.

Centrale gedachte (verkeersvisie):

Bij nieuw- of verbouw kunnen middels de parkeernormen vooraf eisen worden gesteld zodat de parkeerdruk in de toekomst niet verergert. Een parkeerdruk boven de 90% achten we onacceptabel. Ontwikkelaars maken de toekomstige parkeerdruk vooraf inzichtelijk.

2.2 Normen zijn afhankelijk van verstedelijking

We volgen de mate van verstedelijking zoals ook het CROW aangeeft. De binnenstad heeft een bijzondere positie in de stad omdat dit gebied meer verstedelijkt is dan de rest van de gemeente en er zijn veel collectieve garages. Deze positie resulteert in lagere normen. Dezelfde lagere normen gelden ook voor de Spoorbuurt vanwege het karakter van de wijk.

Het gebied rondom de Binnenstad/ Spoorbuurt, waar het parkeren gereguleerd is, noemen we de ‘schil’. Daar waar geen gereguleerd parkeren is, heet ‘overig’. De gebieden Schil en Overig hebben verschillende parkeernormen, die aansluiten bij de verstedelijking. Wanneer een wijk wordt toegevoegd aan het gereguleerde gebied, gelden ook de ´schil´- normen voor deze wijk. De gereguleerde wijken is hieronder afgebeeld. Kijk voor de meest recente wijkindeling op de website van ParkeerService: https://alkmaar.parkeerservice.nl/stadskaart-parkeren/.

afbeelding binnen de regeling

2.3 Afwijkend regime voor de binnenstad (parkeerfonds)

De Alkmaarse binnenstad is een dynamisch gebied, waar ook ruimtelijk de nodige ontwikkelingen plaatsvinden. Eén van die ontwikkelingen is dat kantoren en winkels worden vervangen door woningen. De Alkmaarse binnenstad is voor een gedeelte al autovrij en in andere delen al autoluw. In de middeleeuwse binnenstad is het bouwen van parkeervoorzieningen niet goed mogelijk. Daarom kent deze nota voor de binnenstad (het gebied binnen de Singels) een afwijkend regime, waarbij bij nieuwbouw de parkeereis afgekocht kan worden door middel van een marktconforme storting in het parkeerfonds, conform de vigerende Parkeerfondsverordening Alkmaar. Wanneer er sprake is van verbouw (al dan in combinatie met functiewijziging) en er wordt gesaldeerd kan het na saldering aanwezige meerdeel ook worden afgekocht. Op Overstad geldt reeds een parkeerfonds, daartoe is de Parkeerfondsverordening Alkmaar van kracht. Het college dient het centrum (het gebied binnen de Singels) nog separaat aan te wijzen. Daarbij is het mogelijk dat de huidige termijn van 10 jaar die is opgenomen in de Parkeerfondsverordening (artikel 7.3), verlengd moet worden.

Bovendien profiteert de binnenstad door de vele winkels van een combinatievoordeel. Dit dubbelgebruik zorgt ervoor dat er maar één plek nodig kan zijn voor meerdere functies, bijvoorbeeld wonen, werken en uitgaan.

2.4 Norm voor bedrijven afhankelijk van locatie

Vanwege de aanwezigheid van openbaar vervoer en veel fietspaden kennen locaties rondom stations en het centrum een lagere norm voor auto’s dan extern gelegen bedrijflocaties. Bijlage 2 geeft hier meer inzicht in.

2.5 Alleen een minimumnorm

In tegenstelling tot eerdere nota’s kent deze gewijzigde parkeernormennota alleen nog een minimumnorm. Uit ervaring is gebleken dat een maximumnorm weinig toevoegt. Er wordt wel meer aangelegd dan de minimumnorm, maar nooit het maximum, daarom is het maximum in feite een overbodige grens. Afschaffing van de maximumnorm sluit goed aan bij de dereguleringsdoelstellingen van deze gemeente.

3 Verbeteren van regels

3.1 Vaststellen van de parkeereis

Bij het bepalen van de parkeereis bij een bouwplan worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1) Bepalen normatieve parkeerbehoefte

Om de parkeervraag (gespreid over de week) van een bouwontwikkeling te berekenen wordt de omvang van de functie vermenigvuldigd met de parkeernorm van een specifieke functie. Wanneer binnen een ontwikkeling verschillende functies gerealiseerd worden, geldt dat de parkeervraag wordt berekend door de omvang van de losse functies te vermenigvuldigen met de bijbehorende parkeernorm, en deze, wederom verspreid over de week, bij elkaar op te tellen. De parkeereis wordt vervolgens gelijkgesteld aan het maximum over de week van de parkeerbehoefte van de functies gezamenlijk. De parkeereis moet gezien worden als het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen. Het is aan de initiatiefnemer om zo nodig meer te realiseren.

Stap 2) Toetsen op dubbelgebruik

Er wordt alleen rekening gehouden met dubbel gebruik als de parkeergelegenheid toegankelijk is voor de verschillende doelgroepen. Als parkeerplaatsen niet kunnen worden gebruikt voor dubbelgebruik (bijvoorbeeld omdat parkeerplaatsen exclusief bij een woning gekocht zijn) worden deze buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de maatgevende parkeerbehoefte. De netto parkeerbehoefte wordt bepaald door het aantal parkeerplaatsen dat niet in aanmerking komt voor dubbelgebruik op te tellen bij de parkeerbehoefte op het maatgevend moment. Dubbelgebruik is alleen mogelijk binnen deze nota bepaalde loopafstanden (bijlage 4).

Stap 3) Rekening houden met de oorspronkelijke situatie (salderen)

Bij het voorzien in de parkeerbehoefte van verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging) kan in zekere zin rekening worden gehouden met de parkeeroplossing van de oorspronkelijke situatie. Hierbij gaat het vooral om het beroep dat vanuit de oorspronkelijke functie werd gedaan op de openbare ruimte. Bij het salderen van de parkeeroplossing gelden de volgende uitgangspunten:

 • De meest actuele parkeernormen worden gebruikt om de parkeervraag van zowel de nieuwe - als de oude functie te bepalen.

 • Voor het bepalen van de parkeerbehoefte in de oorspronkelijke situatie is de meest recente actieve functie leidend. Tijdelijk gebruik wordt buiten beschouwing gelaten.

Salderen is alleen toegestaan als een bestaand pand (of delen daarvan) blijft bestaan (in dan niet in combinatie met een andere functie). (zie ook 3.3)

Stap 4) Voor de binnenstad wordt de parkeereis afgekocht middels een storting in het parkeerfonds. Voor Overstad hebben de ontwikkelaars de keuze om de parkeereis af te kopen.

Tabel 1: Wanneer mag salderen?

Situatie

Geen functiewijziging

Functiewijziging

Pand blijft (deels) staan

Salderen mag

Salderen mag

Pand wordt gesloopt

Salderen mag niet

Salderen mag niet

Bovenstaande regels zijn schematisch opgenomen in het Protocol uit bijlage 7.

3.2 Gebruikersdeel en bezoekersdeel

De landelijke richtlijn is onderverdeeld in het gebruikersdeel en het bezoekersdeel. Gebruikers (bewoners en werkenden) en bezoekers stellen namelijk verschillende eisen aan parkeren. Het college wil flexibeler zijn voor ontwikkelingen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de verschillende eisen. Hoe en waar de parkeerplaatsen worden gerealiseerd kan daarom verschillen.

Voorbeelden parkeereisen: parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn, ook als de parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Anders weten bezoekers niet dat ze er kunnen parkeren. Vaste werknemers hebben liever een afgeschermde parkeerplaats, zodat niemand anders daar gaat parkeren. Een ander voorbeeld is dat dagelijkse gebruikers, zoals bewoners en werknemers, minder bereid zijn om ver te lopen naar hun parkeervoorziening dan bezoekers, dus zal het gebruikersdeel nabij de voorziening gerealiseerd moeten worden. Ook de locatie is van invloed. Vanwege de hoge parkeerdruk op straat accepteren binnenstadbewoners een langere loopafstand dan bewoners die in de schil wonen.

3.3 Salderingsmethode

De gemeente maakt voor toepassing van de salderingsmethode onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Bij nieuwbouw wordt er scherper getoetst aan de parkeernomennota, bij bestaande bouw is meer flexibiliteit mogelijk. Dit is gebaseerd op een beginsel van redelijkheid. De gemeente kan immers niet verwachten dat bij verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging van bijvoorbeeld kantoren naar horeca, of van bedrijven naar wonen), er eenvoudig extra parkeercapaciteit toegevoegd kan worden. Een parkeergarage aanleggen onder een bestaand pand, of een extra parkeerdek erbovenop, is vaak technisch niet mogelijk. Bij nieuwbouw is deze situatie anders.

Er is sprake van nieuwbouw als er een geheel nieuw pand wordt neergezet. Ook als er daarvoor een ander pand gestaan heeft dat is gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. Dan geldt voor het nieuw te bouwen pand de parkeernorm voor nieuwbouw en kan er niet gesaldeerd worden. De ontwikkelaar moet op eigen terrein voorzien in de parkeerbehoefte. Dit geldt voor (kleinschalige) bouwplannen op particuliere gronden.

Hiervan kan afgeweken worden indien er een geheel nieuwe woonwijk wordt gebouwd, of grote delen van een bestaande wijk worden vernieuwd, waarbij tevens de openbare ruimte heringericht wordt. Voorbeelden hiervan zijn de Vroonermeer-Noord en de Bloemwijk. In deze gevallen wordt de parkeerbehoefte mede in de openbare ruimte opgelost. Dit geldt voor alle functies, inclusief wonen.

Deze parkeernormennota kent alleen de terminologie nieuwbouw en verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging).

Indien er sprake is van verbouw (een pand blijft bestaan, maar er komen bouwdelen bij, dan wel er worden bouwdelen gesloopt) kan de salderingsmethode worden toegepast. Het uitgangspunt daarbij blijft dat de parkeerdruk in de omgeving niet boven de onacceptabele hoogte mag groeien. Oók kan gesaldeerd worden in geval van een calamiteit (bijv. verwoesting door brand of storm), waarbij een pand mogelijk (gedeeltelijk) herbouwd moet worden. Ook hier mag gesaldeerd worden, met inachtneming van genoemde uitgangspunten.

3.4 Vrijstelling miniplannen

Ontwikkelaars van miniplannen (<2pp) in het centrum, Overstad, de Spoorbuurt en oude dorpskernen 1 worden vrijgesteld van de parkeereis.

3.5 Normering wonen via oppervlakte

De gewijzigde nota rekent voortaan met bruto vloeroppervlakte ipv gebruikersoppervlakte. Dit is duidelijk en mede vanuit praktisch oogpunt. De bruto vloeroppervlakte is incl. meterkast en niet bruikbare ruimtes in de woning, omdat bij aanvang van een project dit eenvoudig meetbaar is. Tot slot is er een oppervlaktecategorie toegevoegd om een meer geleidelijke overgang in de parkeernormen van de verschillende woningoppervlakte te krijgen.

3.6 Garages en opritten

In de nieuwe normen telt parkeergelegenheid op eigen terrein wel mee, maar niet volledig. Bewoners gebruiken hun garages of opritten namelijk regelmatig als opslag, uitbreiding van de woning of tuin, zeker in de niet gereguleerde gebieden. Per oprit of garage is afhankelijk van grootte ervan aangegeven voor hoeveel parkeerplaatsen de oprit of garage meetelt.

3.7 Samenvatting

Op basis van de paragrafen 2.3 en 3.2 ontstaat onderstaande samenvatting:

 

Plan met < 2 pp.

Plan met >2 pp

Centrum

Vrijstelling

Parkeereis, maar met mogelijkheid tot afkoop parkeerfonds

Overstad

Vrijstelling

Parkeereis, maar met mogelijkheid tot afkoop parkeerfonds

Spoorbuurt, oude dorpskernen

Vrijstelling

Parkeereis

Overig

Parkeereis

Parkeereis

3.8 Slotbepalingen

Overgangsregeling

Vanwege goed en behoorlijk openbaar bestuur geldt er een overgangsregeling voor bekende bouwinitiatieven. Deze regeling houdt in dat een initiatiefnemer bij de gemeente voor op de datum van vaststelling van de nota bekende bouwinitiatieven nog maximaal twee kwartalen na publicatiedatum van de nota een vergunningsverzoek kan indienen op basis van de oude parkeernormen.

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit beleid treedt in werking twee dagen na de publicatie.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit beleid komt de Parkeernormennota 2017-2027 te vervallen.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Parkeernormennota Alkmaar 2020-2027”.

Ondertekening

Bijlage 1: Begrippenlijst

Parkeerfonds: Het parkeerfonds heeft tot doel een collectieve parkeeroplossing te bieden om te voorzien in de parkeerbehoefte in een bepaald gebied. Parkeerfonds geldt niet voor miniplannen, h oofdstuk 3.4.

Dubbelgebruik: Is het gebruiken van 1 parkeerplaats voor meerdere functies, bijvoorbeeld wonen, werken, uitgaan.

Meerdeel: Het verschil tussen de parkeereis vóór saldering en de parkeereis na saldering bij verbouw en/of functiewijziging van een bestaand pand.

Maatgevend moment: Het moment in de week waarop de parkeerbehoefte van alle functies bij elkaar opgeteld het grootst is. In bijlage 6 is opgenomen welke momenten in de week berekend dienen te worden om te komen tot de parkeerbehoefte op het maatgevende moment.

Nieuwbouw: Er is sprake van nieuwbouw als er een geheel nieuw pand wordt neergezet. Ook als er daarvoor een ander pand gestaan heeft dat is gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw.

Parkeereis: Het aantal te realiseren en/of af te kopen parkeerplaatsen, zijnde het grootste verschil tussen de parkeerbehoeftes van de oude en nieuwe situatie. De parkeereis wordt afgerond naar boven.

Parkeerbehoefte: Het aantal benodigde parkeerplaatsen op elk in bijlage 6 genoemde momenten van de week ook wel genoemd de parkeervraag.

Saldering: Het voorzien in de parkeerbehoefte van verbouw (al dan niet in combinatie met functiewijziging) waarbij in zekere zin rekening kan worden gehouden met de parkeeroplossing van de oorspronkelijke situatie. Hierbij gaat het vooral om het beroep dat vanuit de oorspronkelijke functie werd gedaan op de openbare ruimte.

Bijlage 2: reductiefactoren* bij bedrijven en voorzieningen met een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer of fiets.

Locatie

Bereikbaarheid per fiets

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Reductiefactor fiets (%)

Reductiefactor openbaar vervoer (%)

Reductiefactor totaal

Reductiefactor totaal (afgerond)

Basisnorm

-

-

-

 

-

-

Beverkoog

4

0

16%

0%

16%

15%

Bergermeer

6

6

24%

6%

30%

30%

Binnenstad-west

10

10

40%

10%

50%

50%

Binnenstad-oost

10

6

40%

6%

46%

45%

Boekelermeer-zuid

2

0

8%

0%

8%

10%

Boekelermeer-noord

4

4

16%

4%

20%

20%

DSB-stadion

4

4

16%

4%

20%

20%

De Hout

8

6

32%

6%

38%

40%

Nollenoor

4

4

16%

4%

20%

20%

Oudorp

4

6

16%

6%

22%

20%

Overdie

4

2

16%

2%

18%

20%

Overstad-Kanaal

10

10

40%

10%

50%

50%

Locatie

Bereikbaarheid per fiets

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Reductiefactor fiets (%)

Reductiefactor openbaar vervoer (%)

Reductiefactor totaal

Reductiefactor totaal (afgerond)

Overstad rest

8

2

32%

2%

34%

35%

RWZI

6

6

24%

6%

30%

30%

Schil

8

6

32%

6%

38%

40%

Station

10

10

40%

10%

50%

50%

Station Noord

8

8

32%

8%

40%

40%

Viaansemolen

6

4

24%

4%

28%

30%

Westrand

6

6

24%

6%

30%

30%

Overige gebieden

-

2

-

2%-

2%

0%

* De reductiefactor is ten opzichte van de basisnorm

Bijlage 3: het meetellen van eigen parkeervoorzieningen bij woningen.

Parkeervoorzieningen

Aantal

Telt mee voor

Opmerkingen

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

oprit min. 6 meter diep en 3 meter breed

Lange oprit zonder garage/ carport

2

1,0

oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed

Dubbele oprit zonder garage

2

1,7

oprit min. 5 meter breed

Garage zonder oprit (bij woning)

1

0,3

 

Garagebox (niet bij woning)

1

0,4

 

Garage met enkele oprit

2

1,0

oprit min. 6 meter diep

Garage met lange oprit

3

1,3

oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed

Garage met dubbele oprit

3

1,8

oprit min. 5 meter breed

Bijlage 4: maximaal acceptabele loopafstanden per functie.

Hoofdfunctie

Maximaal acceptabele loopafstanden

Wonen (1e auto)

150 meter

Wonen (2e en volgende auto's)

300 meter

Wonen binnenstad (1e auto)

600 meter

Wonen (bezoek)

600 meter

Winkel binnenstad

600 meter

Winkel wijkwinkelcentrum

300 meter

Supermarkt

150 meter

Werkgelegenheid

800 meter

Vrije tijd

300 meter

Zorgvoorzieningen

150 meter

Onderwijsvoorzieningen

150 meter

Bijlage 5: De parkeernormen voor auto’s.

AUTO NORMEN

Hoofdcategorie Winkelen en boodschappen

Eenheid

Centrum2

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

Bouwmarkt

per 100 m2 BVO

1,5

1,5

2

85%

Tuincentrum/Groencentrum

per 100 m2 BVO3

2

2

2,3

90%

Bruin- en witgoedzaken

per 100 m2 BVO

2

3

6

90%

Woonwarenhuis (zeer groot)4

per 100 m2 BVO

-

-

4

95%

Kringloopwinkel

per 100 m2 BVO

0,9

0,9

1,4

90%

Meubelboulevard/woonboulevard

per 100 m2 BVO

2

2

2

95%

Showroom (auto, boten, etc.)

per 100 m2 BVO

1

1,2

1,4

35%

Outletcentrum

per 100 m2 BVO

7,8

7,8

8,6

95%

Supermarkt

per 100 m2 BVO

2

3

4

95%

Groothandel in levensmiddelen

per 100 m2 BVO

-

5,4

5,4

80%

Winkels binnenstad Alkmaar (incl. Overstad)

per 100 m2 BVO

2

-

-

90%

Wijkwinkelcentrum (De Hoef, de Mare, etc.)

per 100 m2 BVO

-

2,7

3,5

75%

Wijkwinkelcentrum (gem. grootte)

per 100 m2 BVO

3,3

3,3

4,1

79%

Buurt- of dorpswinkelcentrum

per 100 m2 BVO

-

2,1

2,7

72%

Hoofdcategorie Sport, cultuur en ontspanning

Eenheid

Centrum

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

 
 
 
 
 

Bowlingcentrum

per baan

1,1

1,7

2,3

90%

Biljartcentrum

per tafel

0,6

0,8

1,1

90%

Sportschool/dansstudio

per 100 m2 BVO

1,2

3,3

4,9

90%

Sporthal/sportzaal5

per 100 m2 BVO

1,2

1,7

2,4

95%

Kunstijsbaan (kleiner van 400 meter)

per 100 m2 BVO

-

-

1,4

99%

Kunstijsbaan (400 meter)

per 100 m2 BVO

-

-

2,1

99%

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal)

per 100 m2 BVO

1

1,8

2,8

95%

Tennishal

per 100 m2 BVO

0,2

0,3

0,4

85%

Squashhal

per 100 m2 BVO

1,5

2,3

2,6

85%

Zwembad overdekt

per 100 m2 bassin

-

9,7

10,5

95%

Zwembad openlucht

per 100 m2 bassin

-

9,1

11,9

99%

Wellnesscentrum

per 100 m2 BVO

n.v.t

n.v.t

8,8

99%

(thermen, kuurcentrum, beautycentrum)

Sauna, hammam

per 100 m2 BVO

2

4,1

6,1

99%

Bibliotheek

per 100 m2 BVO

0,2

0,5

0,8

95%

Bioscoop/filmhuis6

per zitplaats

0,05

0,1

0,25

95%

Theater/schouwburg7

per 100 m2 BVO

5,8

6,4

8,3

85%

Casino

per 100 m2 BVO

5,2

5,6

6

85%

Buurt- of wijkcentrum

per 100 m2 BVO

2

2,5

3

90%

Hoofdcategorie Sport, cultuur en ontspanning (vervolg)

Eenheid

Centrum

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

 
 
 
 
 

Volkstuin

per 10 tuinen

-

1,1

1,2

100%

Jachthaven8

per ligplaats

0,5

0,5

0,5

99%

Manege (paardenhouderij)9

per box

-

-

0,3

90%

Museum9

per 100 m2 BVO

0,3

0,5

0,9

95%

Sportveld9

per ha. netto9 terrein

13

13

13

95%

Hoofdcategorie Horeca en (verblijfs)recreatie

Eenheid

Centrum

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

 
 
 

Bungalowpark (huisjescomplex)

per bungalow

-

-

1,5

90%

Camping (kampeerterrein)

per standplaats 10

-

-

1,1

90%

Hotel (1 t/m 3 sterren)

per 10 kamers

1,5

2

4

80%

Hotel (4 of 5 sterren)

per 10 kamers

3

4

8

70%

Discotheek

per 100 m2 BVO

4

8

16,4

99%

Café/bar/cafetaria/lunchroom

per 100 m2 BVO

2

4

5

90%

Restaurant (binnenstad)

per 100 m2 BVO

2

-

-

80%

Restaurant (overig)

per 100 m2 BVO

4

6

10

80%

Evenementenhal/beursgebouw/ congresgebouw

per 100 m2 BVO

3

4

5

99%

Hoofdcategorie Gezondheid en (sociale) voorzieningen

Eenheid

Centrum

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

Religiegebouw 11

per zitplaats

0,1

0,1

0,1

99%

Apotheek

per 100 m2 BVO

2,0

2,5

2,9

45%

Tandartsenpraktijk of tandartsencentrum

per behandelkamer

1,3

1,7

2,1

50%

Huisartsenpraktijk of huisartsencentrum

per behandelkamer

1,8

2,2

2,7

60%

Fysiotherapiepraktijk of fysiotherapiecentrum

per behandelkamer

1,0

1,2

1,5

60%

Consultatiebureau

per behandelkamer

1,0

1,3

1,6

50%

Consultatiebureau voor ouderen

per behandelkamer

1,2

1,5

1,8

40%

Gezondheidscentrum

per behandelkamer

1,3

1,6

1,9

55%

Ziekenhuis (gemiddelde grootte)

 • »

  Bezoekers van klinische patiënten

per 10 bedden

2,5

2,5

2,5

100%

 • »

  Bezoekers/ patiënten voor dagverpleging of deeltijdbehandeling

per 1200 bezoekers/jaar

1,0

1,0

1,0

80%

 • »

  Medewerkers (reguliere functie)

per 10 formatieplaatsen

2,5

2,5

2,5

0%

Verpleeg- en verzorgingstehuis 12 13

per wooneenheid

0,5

0,5

0,5

60%

Penitentiaire inrichting

per 10 cellen

1,4

1,9

3,0

40%

Crematorium

per gelijktijdige

plechtigheid

-

-

25,0

99%

Begraafplaats

-

-

26,0

95%

Hoofdcategorie Onderwijs

Eenheid

Centrum

Schil

Overig

Aandeel bezoekers

Functie

 
 
 

Kinderdagverblijf (crèche)

per 100 m2 BVO

0,8

1

1,1

0%

Basisschool

per leslokaal

0,5

0,5

0,5

10%

Kiss & Ride 15

per 100 leerlingen

5,5

5,5

5,5

100%

Middelbare school 16

per 100 leerlingen

2,3

3

3,3

10%

ROC

per 100 leerlingen

3,2

3,8

4,2

10%

Hoger onderwijs

per 100 leerlingen

6,3

6,9

7,5

70%

Avondonderwijs

per 10 studenten

3

4

5

95%

Hoofdcategorie Wonen

Eenheid

Centrum & Spoorbuurt

Schil

Overstad en Overig

Aandeel bezoekers

Functie

 
 
 

Woning groot (> 125 BVO)

per woning

1,1

1,5

1,7

0,3

Woning (100 - 125 m2 BVO)

per woning

0,9

1,3

1,5

0,3

Woning (75 - 100 m2 BVO)

per woning

0,8

1,1

1,3

0,3

Woning klein (45 - 75 m2 BVO)

per woning

0,6

0,9

1

0,3

Woning klein (< 45 m2 BVO)

per woning

0,4

0,4

0,3

0,2

Serviceflat, aanleunwoning[5], kamer voor niet-zelfstandigen, studentenkamer

per woning

0,4

0,6

0,9

0,3

      

Hoofdcategorie Werken 19

Kantoren

(per 100 m2 BVO)

Bedrijf/ Industrie

(per 100 m2 BVO)

Groothandel

(per 100 m2 BVO)

Opslag

(per 100 m2 BVO)

Locatie

 

bez.

 

bez.

 

bez.

 

bez.

Beverkoog

2,0

15%

1,2

5%

1,0

20%

0,7

5%

Bergermeer

1,7

15%

1,0

5%

0,8

20%

0,6

5%

Binnenstad-west

1,2

15%

0,7

5%

0,6

20%

0,4

5%

Binnenstad-oost

1,3

15%

0,8

5%

0,7

20%

0,4

5%

Boekelermeer-zuid

2,2

15%

1,3

5%

1,1

20%

0,7

5%

Boekelermeer-noord (incl. stadion)

1,9

15%

1,1

5%

1,0

20%

0,6

5%

Nollenoor

1,9

15%

1,1

5%

1,0

20%

0,6

5%

Oudorp

1,9

15%

1,1

5%

1,0

20%

0,6

5%

Overdie

1,9

15%

1,1

5%

1,0

20%

0,6

5%

Overstad-Kanaal

1,2

15%

0,7

5%

0,6

20%

0,4

5%

Overstad rest

1,6

15%

0,9

5%

0,8

20%

0,5

5%

RWZI

1,7

15%

1,0

5%

0,8

20%

0,6

5%

Schil

1,4

15%

0,8

5%

0,7

20%

0,5

5%

Station

1,2

15%

0,7

5%

0,6

20%

0,4

5%

Station Noord

1,4

15%

0,8

5%

0,7

20%

0,5

5%

Viaansemolen

1,7

15%

1,0

5%

0,8

20%

0,6

5%

Olympiapark

1,7

15%

1,0

5%

0,8

20%

0,6

5%

Overige locaties

2,4

15%

1,4

5%

1,2

20%

0,8

5%

   

Onder ‘bedrijf/ industrie’ worden verstaan arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven, zoals industrie, een laboratorium en een werkplaats. Men spreekt van een ‘groothandel’ wanneer de bezoekers geen consumenten zijn. Onder ‘opslag’ worden verstaan arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven als een loods, een opslag en een transportbedrijf.

  

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6: Aanwezigheidspercentages t.b.v. het rekenen met dubbelgebruik.

Winkelen en boodschappen

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Bouwmarkt

30%

60%

40%

70%

0%

100%

0%

75%

Tuincentrum/ groencentrum

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

75%

Bruin- en witgoedzaken

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

75%

Woonwarenhuis (zeer groot)

30%

60%

70%

80%

0%

100%

0%

80%

Kringloopwinkel

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

0%

Meubelboulevard/woonboulevard

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

80%

Showroom (auto, boten, etc.)

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

80%

Outletcentrum

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

80%

Supermarkt

30%

60%

40%

70%

0%

100%

40%

80%

Groothandel in levensmiddelen

30%

60%

70%

70%

0%

100%

0%

0%

Binnenstad Alkmaar

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

75%

Wijkwinkel-centrum

30%

60%

10%

70%

0%

100%

0%

10%

Sport, cultuur en ontspanning

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Bowlingcentrum

10%

40%

100%

100%

0%

60%

100%

100%

Biljartcentrum

10%

40%

100%

100%

0%

60%

100%

100%

Sportschool/ dansstudio

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Sporthal

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Sportzaal

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Indoorspeeltuin (kinderspeelhal)

30%

100%

100%

100%

0%

100%

80%

100%

Tennishal

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Sport, cultuur en ontspanning (vervolg)

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Squashhal

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Zwembad (overdekt of openlucht)

50%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

75%

Wellnesscentrum (thermen/beauty)

30%

50%

100%

90%

0%

100%

90%

100%

Sauna/ hammam

30%

50%

100%

90%

0%

100%

90%

100%

Bibliotheek

30%

70%

100%

70%

0%

75%

0%

0%

Bioscoop/filmhuis

5%

25%

90%

90%

0%

40%

100%

40%

Theater/ schouwburg

5%

25%

90%

90%

0%

40%

100%

40%

Casino

15%

30%

90%

90%

0%

60%

100%

60%

Volkstuin

10%

50%

75%

40%

0%

100%

40%

80%

Jachthaven

50%

100%

80%

80%

80%

100%

80%

100%

Manege/ paardenhouderij

10%

40%

100%

100%

0%

100%

60%

100%

Museum

20%

45%

0%

0%

0%

100%

0%

90%

Sportveld

25%

25%

50%

50%

0%

100%

25%

100%

Horeca en (verblijfs-) recreatie

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Bungalowpark (huisjescomplex)

30%

40%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

Camping (kampeerterrein)

30%

40%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

Hotel

30%

40%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

Discotheek

0%

0%

0%

80%

80%

0%

100%

0%

Café/ bar/ cafetaria

30%

40%

90%

90%

0%

75%

100%

45%

Restaurant

30%

40%

90%

90%

0%

70%

100%

40%

Evenementenhal/beursgebouw/ congresgebouw

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gezondheid en sociale voorziening

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Huisartspraktijk/ -centrum

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Fysiotherapie praktijk/ -centrum

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Consultatiebureau

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Gezondheidscentrum

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Consultatiebureau voor ouderen

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Tandartspraktijk/ -centrum

100%

75%

10%

10%

0%

10%

10%

10%

Apotheek

100%

100%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

Ziekenhuis; medewerkers

75%

100%

40%

40%

25%

25%

40%

40%

Ziekenhuis; patiënten en bezoekers

60%

100%

60%

60%

5%

60%

60%

60%

Crematorium

100%

100%

10%

10%

0%

100%

10%

100%

Begraafplaats

100%

100%

10%

10%

0%

100%

10%

100%

Penitentiaire inrichting; medewerkers

75%

100%

40%

40%

25%

25%

40%

40%

Penitentiaire inrichting; bezoekers

60%

100%

60%

60%

5%

60%

60%

60%

Religiegebouw; kerk.

10%

20%

70%

10%

0%

10%

100%

70%

Religiegebouw; moskee.

10%

70%

10%

10%

0%

100%

20%

20%

Verpleeg- en verzorgingstehuis

50%

50%

100%

100%

25%

100%

100%

100%

Onderwijs

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Kinderdagverblijf (crèche)

100%

100%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

Basisschool

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Middelbare school

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ROC

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hogeschool

100%

100%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

Universiteit

100%

100%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

Avondonderwijs

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Wonen

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Woningen

50%

50%

90%

80%

100%

60%

80%

70%

Bezoekers

10%

20%

80%

70%

0%

60%

100%

70%

Aanleunwoning en serviceflat

50%

50%

100%

100%

25%

100%

100%

100%

Werken

Werkdag overdag

Werkdag middag

Werkdag avond

Koop avond

Werkdag nacht

Zaterdag middag

Zaterdag avond

Zondag middag

Kantoren

100%

100%

5%

10%

0%

5%

0%

0%

Industrie, groothandel, opslag

100%

100%

15%

15%

0%

15%

0%

0%

Bijlage 7: Protocol Parkeernormen

afbeelding binnen de regeling

De bijlagen

1

Begrippenlijst

2

Reductiefactoren bij bedrijven en voorzieningen met een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer of fiets.

3

Het meetellen van eigen parkeervoorzieningen bij woningen.

4

Maximaal acceptabele loopafstanden per functie.

5

De parkeernormen voor auto’s.

6

Aanwezigheidspercentages t.b.v. het rekenen met dubbelgebruik

7

Protocol parkeernormen


Noot
1

Dit zijn de beschermde dorpsgezichten

Noot
2

Centrum bestaat uit de wijken Binnenstad, Spoorbuurt en Overstad.

Noot
3

Incl. buitenruimte

Noot
4

Kengetallen gebaseerd op vestiging van circa 25.000 m2

Noot
5

Deze normen zijn voor gemiddeld gebruik van sportactiviteiten. Indien er regelmatig evenementen of andere activiteiten worden georganiseerd, gelden (deels) de normen voor evenementenhal/ beursgebouw/ congresgebouw.

Noot
6

1 zitplaats is circa 3 m2 BVO. Er is een overlap tussen twee voorstellingen (resp. + 40%/+20%). De normen zijn gebaseerd op de drukste voorstelling op de drukste dag van de drukste maand

Noot
7

100 zitplaatsen is 300 m2 BVO.

Noot
8

Van deze functie zijn alleen globale parkeernormen gegeven. Bij het toepassen van deze parkeernormen kan men onderbouwd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.

Noot
9

Exclusief kantine, kleedruimte, oefenveldje en toiletten.

Noot
10

Exclusief 10% voor bezoekers van de campinggasten

Noot
11

Van deze functie zijn alleen globale parkeernormen gegeven. Bij het toepassen van deze parkeernormen kan men onderbouwd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.

Noot
12
Noot
13

Voor zorginstellingen geldt dat, afhankelijk van de gradatie van hulpbehoevendheid, het autobezit en -gebruik hoger of lager kan zijn. Een gradatie is bijvoorbeeld de CIZ zorgindicatie. Het eigen autobezit neemt af naarmate de bewoner een hogere zorgindicatie heeft. De norm is een vertrekpunt. Men kan gemotiveerd en in overleg met de gemeente afwijken van de norm.

Noot
15

Het CROW biedt rekenregels ten behoeve van een inschatting van de parkeerbehoefte voor Kiss & Ride. Deze rekenmethode, waarbij met behulp van diverse parameters de parkeervraag wordt bepaald, wordt doorgaans als lastig ervaren. Alkmaar kiest ervoor om, afgeleid van de uitkomst van de rekenexercitie van het CROW, hiervoor een norm als uitgangspunt op te nemen

Noot
16

Bezoekers zijn leerlingen/ studenten

Noot
19

Onder ‘bedrijf/ industrie’ worden verstaan arbeidsintensieve/ bezoekersextensieve bedrijven, zoals industrie, een laboratorium en een werkplaats. Men spreekt van een ‘groothandel’ wanneer de bezoekers geen consumenten zijn. Onder ‘opslag’ worden verstaan arbeidsextensieve/ bezoekersextensieve bedrijven als een loods, een opslag en een transportbedrijf.