Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente

Geldend van 11-08-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente

De raad van de gemeente Losser;

op basis van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 en gelet op de artikelen 44, 47 en 49 van het besluit bodemkwaliteit en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

  • 1.

    Aan te sluiten bij de samenwerking van de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond in Twente.

  • 2.

    Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente vast te stellen.

  • 3.

    De provinciale wegbermenkaart te accepteren en toe te voegen aan het bodembeheergebied

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 17 september 2019;

griffier,

voorzitter,