Nadere Regels Parkeervergunningen 2020. Hilversum

Geldend van 01-11-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere Regels Parkeervergunningen 2020. Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelet op artikel 3 lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2018, 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

BESLUITEN:

de navolgende nadere regels parkeervergunningen vast te stellen:

Nadere Regels Parkeervergunningen 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. eerste bewonersvergunning: de eerst verleende vergunning indien er geen sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

b. tweede bewonersvergunning: een verleende vergunning voor een tweede motorvoertuig indien er tevens een eerste vergunning is verleend of de eerste vergunning niet is verleend, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

c. derde bewonersvergunning: een verleende vergunning voor een derde motorvoertuig indien er tevens een eerste en tweede vergunning zijn verleend of een verleende vergunning wanneer alleen een tweede vergunning is verleend of een eerste en tweede vergunning niet zijn verleend, omdat er sprake is van één of twee parkeerplaatsen op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

d. eerste zakelijke vergunning: de eerst verleende vergunning indien geen sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

e. tweede zakelijke vergunning: een verleende vergunning voor een tweede motorvoertuig indien er tevens een eerste vergunning is verleend of de eerste vergunning niet is verleend, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

f. derde zakelijke vergunning: een verleende vergunning voor een derde motorvoertuig indien er tevens een eerste en tweede vergunning zijn verleend of een verleende vergunning wanneer alleen een tweede vergunning is verleend of een eerste en tweede vergunning niet zijn verleend, omdat er sprake is van twee parkeerplaatsen op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;

g. adres: een straatnaam en een huisnummer, waarvan het huisnummer aan het object is toegewezen op basis van een definitief huisnummerbesluit;

h. buitenschilgebied: het bij besluit van het college aangewezen gebied gelegen buiten het centrum- en het schilgebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en) dat is onderverdeeld in de verschillende deelgebieden: buitenschil, buitenschil Bloemenkwartier Noord (BKN), buitenschil omgeving AVRO/KRO/NCRV gebouw (AKN), buitenschil Electrobuurt (ELB), buitenschil Havenstraatbuurt West (HBW), buitenschil Taludweg/Hyacintenlaan (TH), buitenschil Oost (BO) en buitenschil Staatsliedenkwartier (SK);

i. centrumgebied: het bij besluit van het college als zodanig aangewezen gebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en);

j. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.

Als houder van een motorvoertuig wordt mede beschouwd:

- degene die gebruik maakt van een leaseauto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de kentekenhouder (leasemaatschappij);

- de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden de beschikking heeft over een voertuig dat in RDW op naam staat van zijn werkgever, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de werkgever;

k. kampeerauto: hetgeen daaronder in artikel 1.1. van de Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (de Regeling Voertuigen) wordt verstaan;

l. kwartaal: een periode van drie kalendermaanden ingaande op 1 januari, 1 april, 1 juli of op 1 oktober;

m. mantelzorg: zorg zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

n. parkeerplaats: ruimte -ten behoeve van het parkeren of stallen- waar met een gangbare personenauto (hiervoor wordt aansluiting gezocht bij ASVV 2012) geparkeerd kan worden, met dien verstande dat daaronder ook wordt verstaan de ruimte waarvan in een raadsbesluit, bouwvergunning, omgevingsvergunning, splitsingsakte of huur- of koopovereenkomst is vastgelegd dat deze parkeer- of stallingsruimte is bedoeld als parkeerplaats;

o. parkeerplaats op eigen terrein (POET):

1. een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak maakt op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins; of

2. een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, waarvan uit een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst blijkt dat deze is bedoeld als parkeergelegenheid voor de woning, dan wel het adres waar de aanvrager woonachtig is of zijn onderneming voert; of

3. een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen, of

4. een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van de aanvrager of een medebewoner.

p. schilgebied: het bij besluit van het college als zodanig aangewezen gebied rondom het centrumgebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en);

q. schrapkaart: kaart waarmee gedurende een op de kaart omschreven periode geparkeerd kan worden vanaf de open geschrapte datum en tijdstip;

r. vergunningenplafond: aantal vergunningen dat maximaal wordt verleend binnen een vergunningen(deel)gebied.

Artikel 2 Algemeen

1. Een parkeervergunning wordt slechts uitgegeven op kenteken, met een maximum van vijf kentekens per vergunning.

2. Een kampeerauto komt niet in aanmerking voor een zelfstandige bewonersvergunning. Het kenteken van de kampeerauto kan als extra kenteken worden bijgeschreven op een bewonersvergunning.

3. Indien per zelfstandige woning zowel een bewonersvergunning als een zakelijke vergunning kan worden uitgegeven geldt de regel dat:

a. in het Centrumgebied maximaal één vergunning wordt uitgegeven;

b. in het Schilgebied maximaal twee vergunningen worden uitgegeven;

c. in het Buitenschilgebied Buitenschil en Buitenschilgebied AKN maximaal drie vergunningen worden uitgegeven;

d. in het Buitenschilgebied BKN, Buitenschilgebied ELB, Buitschilgebied HBW, Buitenschil TH, Buitenschil Oost (BO) en Buitenschil SK maximaal twee vergunningen worden uitgegeven;

Artikel 3 Intrekken of wijzigen

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

a. op verzoek van de vergunninghouder;

b. wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het (deel)gebied, waarvoor de vergunning is verleend; of

c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

d. indien de vergunning als gevolg van een kennelijke misslag is verleend;

e. wanneer voor het betreffende (deel)gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

f. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

g. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

h. om redenen van openbaar belang;

i. wanneer de vergunning door diefstal, verlies of vermissing niet meer in bezit is van de vergunninghouder;

j. wanneer het voor de vergunning verschuldigde bedrag niet of niet binnen een redelijke termijn is voldaan.

Artikel 4 Volgorde van vergunningverlening en wachtlijst

1. Op de aanvraag voor een parkeervergunning wordt in volgorde van ontvangst beslist.

2. Indien het maximum aantal uit te geven vergunningen per (deel)gebied is verleend, wordt de aanvraag aangehouden en op een wachtlijst van dit (deel)gebied geplaatst.

3. De volgorde waarin aanvragen op de wachtlijst worden geplaatst, is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

4. Het college kan besluiten om voor een vergunning(deel)gebied per vergunningsoort een aparte wachtlijst bij te houden.

5. De aanvraag wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

a. de aanvrager daarom verzoekt;

b. de aanvrager een parkeervergunning kan worden toegekend;

c. blijkt dat bij de aanvraag om de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens niet tot plaatsing op de wachtlijst zou hebben geleid;

d. niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aangevraagde vergunning, gesteld bij of krachtens deze nadere regels.

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen

1. Het college kan in het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden.

2. De in het vorige lid genoemde beperkingen kunnen zowel betrekking hebben op de te gebruiken parkeerplaatsen, als op de tijdstippen waarop van de vergunning gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 6 Diefstal, verlies, vermissing of misbruik

1. In geval van diefstal, verlies of vermissing van een parkeervergunning kan, na overlegging van een Verklaring vermissing parkeervergunning en na betaling van de daarvoor geldende leges een duplicaat parkeervergunning worden verstrekt.

2. Voor een vergunning afgegeven op meerdere kentekens wordt gedurende het lopende kalenderjaar geen duplicaat vergunning verleend.

3. Het is verboden om de vergunning en of de schrapkaart al dan niet tegen betaling, oneigenlijk te (laten) gebruiken, te (foto)kopiëren, na te tekenen, dan wel op enige andere wijze te (laten) reproduceren of om hierop eigenmachtig wijzigingen aan te brengen.

4. Indien het college de vergunning intrekt omdat er in strijd met lid 3 is gehandeld kan gedurende 12 kalendermaanden geen vergunning worden aangevraagd door de vergunninghouder en de persoon die oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de vergunning.

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Artikel 7 Bezoekersvergunning

1. Bewoners woonachtig in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn kunnen een bezoekersvergunning aanvragen voor het vergunninggebied waarin zij woonachtig zijn.

2. Per adres en zelfstandige woning wordt maximaal één bezoekersvergunning verleend.

3. Elk kwartaal kan de houder van een bezoekersvergunning 80 uur aan parkeerrechten verkrijgen.

4. In afwijking van lid 3 kan de houder van een bezoekersvergunning voor het parkeergebied Centrum 120 uur aan parkeerrechten per kwartaal verkrijgen.

Artikel 8 Mantelzorgvergunning

1. Een bewoner die mantelzorg behoeft, kan voor diens mantelzorgverlener(s) een mantelzorgvergunning aanvragen voor het vergunning(deel)gebied waar de aanvrager woonachtig is.

2. Het college kan op aanvraag een mantelzorgvergunning verlenen, indien de aanvrager aan alle hierna gestelde criteria voldoet:

a. aanvrager woont (volgens Brp) op een adres in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

b. de aanvrager behoeft minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg;

c. de noodzaak tot mantelzorg is op objectieve wijze aangetoond met een mantelzorgverklaring (maximaal twee maanden oud) van de huisarts of een andere professionele zorginstelling. Een indicatie van verpleeghuis, thuiszorg of een verklaring vanuit het Sociaal Plein van de gemeente volstaat ook;

d. de mantelzorgverlener is niet professioneel verbonden aan de mantelzorgontvanger.

3. Per adres en zelfstandige woning wordt maximaal één mantelzorgvergunning verleend.

4. Elk kwartaal kan de houder van een mantelzorgvergunning 80 uur aan parkeerrechten ontvangen.

5. De mantelzorgvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 9 Zorgvergunning

1. Aan de volgende personen of instanties kan een zorgvergunning worden verleend voor het verlenen van noodzakelijke zorg aan huis die betrekking heeft op de geestelijke of lichamelijke gezondheid van mens en dier:

a. een geregistreerde huisarts of verloskundige, die werkzaam is in een in Hilversum gevestigde praktijk, die voor de uitoefening van de praktijk gebruik maakt van een motorvoertuig en deze regelmatig moet parkeren op wisselende plaatsen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; of

b. een in Hilversum gevestigde thuiszorginstelling, die voor de uitoefening van de thuiszorgwerkzaamheden gebruik maakt van een motorvoertuig ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen op wisselende plaatsen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; of

c. een ambulancedienst voor dieren, die voor de werkzaamheden in Hilversum gebruik maakt van de als zodanig herkenbare ambulancevoertuigen; of

d. een professionele in Hilversum gevestigde (eerstelijns) zorginstelling, die voor de uitoefening van de werkzaamheden gebruik maakt van een motorvoertuig ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen op wisselende plaatsen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

2. Per adres van huisarts, verloskundige, thuiszorginstelling, ambulancedienst voor dieren of (eerstelijns) zorginstelling kunnen maximaal tien zorgvergunningen worden verstrekt.

3. De zorgvergunning kan slechts worden gebruikt in de uitoefening van de in de voorgaande leden bedoelde beroepen.

4. De huisarts, de verloskundige, thuiszorginstelling, dierenambulance of (eerstelijns) zorginstelling die een zorgvergunning aanvraagt en verkrijgt, komt niet tevens in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b van de Parkeerverordening Hilversum 2018.

5. Het college kan bij besluit een lijst vaststellen van de onder d. genoemde zorginstellingen die uitsluitend recht hebben op een zorgvergunning.

Artikel 10 Marktparkeervergunning

1. Een marktparkeervergunning kan worden verleend aan de marktstandplaatshouder aan wie conform de marktverordening een marktstandplaatsvergunning is verleend.

2. Per marktstandplaats kunnen maximaal 2 marktparkeervergunningen worden verleend.

Artikel 11 Autodatevergunning

1. Een autodatevergunning wordt verleend aan een autodate-organisatie voor een motorvoertuig, onder de voorwaarde dat die organisatie de houder is van dat motorvoertuig.

2. De organisatie kan een belanghebbendenplaats binnen de gemeente Hilversum toegewezen krijgen.

Artikel 12 Algemene vergunning

De houder van een motorvoertuig kan een algemene vergunning aanvragen voor het parkeren van een motorvoertuig in alle gebieden in de gemeente Hilversum waar vergunninghouderplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

Artikel 13 Ander voertuig

1. Indien een motorvoertuig, waarvoor op grond van deze nadere regels een parkeervergunning is verleend, zich voor reparatie of onderhoud in een garage bevindt en de vergunninghouder in verband daarmee tijdelijk een vervangend motorvoertuig tot zijn beschikking heeft, kan de vergunning voor beperkte duur op het kenteken van het vervangend motorvoertuig worden gezet. Om de vergunning tijdelijk op een ander kenteken te zetten, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

a. de vergunninghouder dient bewijsstukken te overleggen dat het eigen motorvoertuig voor reparatie of onderhoud in een garage is en dat het vervangende motorvoertuig tijdelijk ter beschikking is gesteld;

b. het kenteken van het tijdelijke motorvoertuig mag niet op naam staan van een natuurlijk persoon.

Artikel 14 Parkeervergunning Huwelijk

1. Ten behoeve van een huwelijksvoltrekking in het Raadhuis (of het Stadskantoor) kunnen maximaal 4 vergunningen worden verleend.

2. Met de vergunning als bedoeld in het voorgaande lid mag enkel op de belanghebbendenplek ‘huwelijk’ nabij het Raadhuis en gedurende maximaal 2 uur worden geparkeerd.

Hoofdstuk 3. Parkeerkaarten

Artikel 15 Parkeerkaart

Een ieder kan tegen het daarvoor geldende parkeerbelastingtarief een week- of maandkaart voor het Schil- en Buitenschilgebied verkrijgen. De parkeerkaart strekt tot het gebruik van parkeerapparatuurplaatsen in het Schil- en Buitenschilgebied.

Artikel 16 Schrapkaart

Een ieder kan tegen het daarvoor geldende parkeerbelastingtarief een schrapkaart van één dag of één uur verkrijgen waarmee geparkeerd kan worden in een gebied waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn in het Schil- en Buitenschilgebied.

Hoofdstuk 4. Vergunningen Centrumgebied

Artikel 17 Bewonersvergunning

1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning in het Centrumgebied.

2. Per adres en zelfstandige woning kan slechts een eerste bewonersvergunning worden verleend.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Artikel 17A Combinatievergunning

1. Per adres kan – in plaats van een bewonersvergunning Centrum - een combinatievergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning in het Centrumgebied.

2. Per adres en zelfstandige woning kan slechts één combinatievergunning worden verleend.

3. Indien de aanvrager een parkeerplaats op eigen terrein heeft, heeft hij geen recht op een combinatievergunning.

4. Een combinatievergunning Centrum geeft de bewoner van het Centrumgebied recht op een bewonersvergunning Centrum in combinatie met het recht op aanschaf van een parkeerabonnement voor de parkeergarage Gooiland.

Artikel 18 Zakelijke vergunning

1. In het Centrumgebied worden geen zakelijke vergunningen verleend.

2. In afwijking van lid 1 kan per adres een eerste zakelijke vergunning worden verleend indien:

a. op dat adres geen bewonersvergunning is verleend; en

b. het bedrijf of nevenvestiging volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in het Centrumgebied; en

c. de aanvrager aantoont dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om in het Centrumgebied een motorvoertuig te parkeren; en

d. het bedrijf gevestigd is in een gebouw of gebouwencomplex in het Centrumgebied waarbij geen sprake is van parkeerplaatsen op eigen terrein; en

e. de aanvrager aantoont dat parkeren in de directe omgeving van zijn bedrijf mogelijk is, gelet op de acceptabele parkeerdruk, en aantoont dat parkeren in een parkeergarage fysiek onmogelijk is.

3. Een zakelijke vergunning wordt alleen verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.

4. In afwijking van lid 3 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.

Artikel 19 Incidentele vergunning Centrum

1. De houder van een motorvoertuig die incidenteel werkzaamheden uitvoert in het Centrumgebied en kan aantonen dat het noodzakelijk is gezien deze werkzaamheden in de directe omgeving van die werkzaamheden op maaiveld te parkeren, kan in aanmerking komen voor een dag-, week- of maandvergunning.

2. Behorend bij de dag,- week- of maandvergunning wordt tevens een ontheffing verleend van de maximale parkeerduur.

Hoofdstuk 5. Vergunningen Schilgebied

Artikel 20 Bewonersvergunning

1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in het Schilgebied.

2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal 2 vergunningen (eerste en tweede vergunning) worden verleend, indien en voor zover de aanvrager/houder van een motorvoertuig:

a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s; of

b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Artikel 20A Overloopvergunning

1. Aan de bewoner die houder is van een motorvoertuig, die woont in een gebied waar geen belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die op loopafstand woont van een gebied waar wel belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (Schilgebied) zijn, kan voor het Schilgebied een overloopvergunning worden verleend.

2. Om in aanmerking te komen voor een overloopvergunning om te kunnen parkeren in het Schilgebied, dient er op het drukste moment sprake te zijn van een hoge parkeerdruk (hoger dan 85%) in de directe omgeving van de woning en van een lage parkeerdruk (lager dan 85%) binnen 200 meter van de woning in het Schilgebied.

3. Per adres kan maximaal 1 vergunning worden verleend.

4. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

5. De overloopvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

6. Bij de uitgifte van de overloopvergunning heeft een bewoner of onderneming uit het Schilgebied die een vergunning aanvraagt voorrang op de aanvrager van de overloopvergunning.

Artikel 21 Zakelijke vergunning

1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in het Schilgebied indien het bedrijf volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.

2. Per adres kunnen maximaal 2 vergunningen (een eerste en een tweede vergunning) worden verleend.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

4. Een zakelijke vergunning wordt alleen verleend voor een motorvoertuig dat op naam staat geregistreerd in het RDW van de rechtspersoon.

5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als een eenmanszaak en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.

6. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op desbetreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 85% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.

Artikel 21A Werknemersvergunning

1. Een werknemersvergunning kan worden verleend aan het bedrijf of instelling dat gevestigd is in een gebied waar belanghebbenden- en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn ten behoeve van zijn werknemer(s).

2. Om in aanmerking te komen voor een werknemersvergunning moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

a. de werknemer is de houder van het motorvoertuig waarvoor de vergunningaanvraag is gedaan;

b. het bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

c. de aanvrager is aantoonbaar in dienst bij het bedrijf of instelling;

d. de parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.

3. Indien het bedrijf of instelling voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft, wordt de werknemersvergunning geweigerd.

4. De werknemersvergunning is geldig van 9.00 tot 18.00 uur.

5. De werknemersvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

Hoofdstuk 6. Vergunningen Buitenschilgebied

§6.1 Buitenschil en Buitenschil AKN

Artikel 22 Bewonersvergunning

1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil en de Buitenschil AKN.

2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal 3 bewonersvergunningen (een eerste, een tweede en een derde) worden verleend, indien en voor zover de aanvrager/houder van een motorvoertuig:

a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s, of;

b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Artikel 22A Overloopvergunning

1. Aan de bewoner die houder is van een motorvoertuig, die woont in een gebied waar geen belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die op loopafstand woont van een gebied waar wel belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (Buitenschilgebied of Buitenschilgebied AKN) zijn, kan voor dat parkeer gereguleerde gebied een overloopvergunning worden verleend.

2. Om in aanmerking te komen voor een overloopvergunning om te kunnen parkeren in het Buitenschilgebied/Buitenschilgebied AKN, dient er op het drukste moment sprake te zijn van een hoge parkeerdruk (hoger dan 85%) in de directe omgeving van de woning en van een lage parkeerdruk (lager dan 85%) binnen 200 meter van de woning in het Buitenschilgebied/Buitenschilgebied AKN.

3. Per adres kan maximaal 1 vergunning worden verleend.

4. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen

5. De overloopvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

6. Bij de uitgifte van de overloopvergunning heeft een bewoner of onderneming uit het Buitenschilgebied/Buitenschilgebied AKN die een vergunning aanvraagt voorrang op de aanvrager van de overloopvergunning.

Artikel 23 Zakelijke vergunning

1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in de Buitenschil en Buitenschil AKN indien het bedrijf volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.

2. Per adres kunnen maximaal 3 zakelijke vergunningen (een eerste, tweede en derde) worden verleend.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

4. Een zakelijke vergunning wordt alleen verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.

5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als een eenmanszaak en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.

6. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op desbetreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 85% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.

Artikel 23A Werknemersvergunning

1. Een werknemersvergunning kan worden verleend aan het bedrijf of instelling dat gevestigd is in het gebied waar belanghebbenden- en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn ten behoeve van zijn werknemer(s).

2. Om in aanmerking te komen voor een werknemersvergunning moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

e. de werknemer is de houder van het motorvoertuig waarvoor de vergunningaanvraag is gedaan;

f. het bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

g. de aanvrager is aantoonbaar in dienst bij het bedrijf of instelling;

h. de parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.

3. Indien het bedrijf of instelling voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft, wordt de werknemersvergunning geweigerd.

4. De werknemersvergunning is geldig van 9.00 tot 18.00 uur.

5. De werknemersvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

§6.2 Buitenschil BKN, Buitenschil HBW, Buitenschil Taludweg/Hyacintenlaan (TH), Buitenschil Oost (BO) en Buitenschil Staatsliedenkwartier (SK)

Artikel 24 Bewonersvergunning

1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil BKN, Buitenschil HBW, Buitenschil TH, Buitenschil BO of Buitenschil SK.

2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal 2 vergunningen (een eerste en een tweede vergunning) worden verleend, indien en voor zover de aanvrager/houder van een motorvoertuig:

a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s; of

b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Artikel 24A Overloopvergunning

1. Aan de bewoner die houder is van een motorvoertuig, die woont in een gebied waar geen belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die op loopafstand woont van een gebied waar wel belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (Buitenschilgebied BKN, HBW, TH, BO of SK) zijn, kan voor dat parkeer gereguleerde gebied een overloopvergunning worden verleend.

2. Om in aanmerking te komen voor een overloopvergunning om te kunnen parkeren in het Buitenschilgebied BKN, HBW, TH, BO, of SK dient er op het drukste moment sprake te zijn van een hoge parkeerdruk (hoger dan 85%) in de directe omgeving van de woning en van een lage parkeerdruk (lager dan 85%) binnen 200 meter van de woning in het Buitenschilgebied BKN, HBW, TH, BO, of SK.

3. Per adres kan maximaal 1 vergunning worden verleend.

4. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

5. De overloopvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

6. Bij de uitgifte van de overloopvergunning heeft een bewoner of onderneming uit het Buitenschilgebied BKN, HBW, TH, BO, of SK die een vergunning aanvraagt voorrang op de aanvrager van de overloopvergunning.

Artikel 25 Zakelijke vergunning

1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in Buitenschil BKN, Buitenschil HBW, Buitenschil TH, Buitenschil BO of Buitenschil SK indien het bedrijf volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.

2. Per adres wordt maximaal 1 zakelijke vergunning verleend.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

4. Een zakelijke vergunning wordt alleen verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.

5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.

6. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op de betreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 85% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.

Artikel 25A Werknemersvergunning

1. Een werknemersvergunning kan worden verleend aan het bedrijf of instelling dat gevestigd is in gebied waar belanghebbenden- en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn ten behoeve van zijn werknemer(s).

2. Om in aanmerking te komen voor een werknemersvergunning moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

a. de werknemer is de houder van het motorvoertuig waarvoor de vergunningaanvraag is gedaan;

b. het bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

c. de aanvrager is aantoonbaar in dienst bij het bedrijf of instelling;

d. de parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.

3. Indien het bedrijf of instelling voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft, wordt de werknemersvergunning geweigerd.

4. De werknemersvergunning is geldig van 9.00 tot 18.00 uur.

5. De werknemersvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

§6.3 Buitenschil ELB

Artikel 26 Bewonersvergunning

1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil ELB.

2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal 2 vergunningen (een eerste en een tweede vergunning) worden verleend, indien en voor zover de aanvrager/houder van een motorvoertuig:

a. tevens houder is van één of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s, of;

b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Artikel 26A Overloopvergunning

1. Aan de bewoner die houder is van een motorvoertuig, die woont in een gebied waar geen belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die op loopafstand woont van een gebied waar wel belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (Buitenschilgebied ELB) zijn, kan voor dat parkeergereguleerde gebied een overloopvergunning worden verleend.

2. Om in aanmerking te komen van een overloopvergunning om te kunnen parkeren in het Buitenschilgebied ELB, dient er sprake te zijn van een hoge parkeerdruk (hoger dan 85%) in de directe omgeving van de woning en van een lage parkeerdruk (lager dan 85%) binnen 200 meter van de woning in het Buitenschilgebied ELB.

3. Per adres kan het maximale aantal vergunningen worden verleend, zoals dat voor bewoners geldt in het Buitenschilgebied ELB (zie artikel 26 lid 2).

4. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

5. De overloopvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

6. Bij de uitgifte van de overloopvergunning heeft een bewoner of onderneming uit het Buitenschilgebied BKN, HBW, TH of BO die een vergunning aanvraagt voorrang op de aanvrager van de overloopvergunning.

Artikel 27 Zakelijke vergunning

1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in de Buitenschil ELB indien het bedrijf volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.

2. Per adres kunnen maximaal 2 vergunningen (een eerste en een tweede) vergunning worden verleend.

3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

4. Een zakelijke vergunning wordt alleen verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.

5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als een eenmanszaak en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.

6. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op desbetreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning, indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 85% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.

Artikel 27A Werknemersvergunning

1. Een werknemersvergunning kan worden verleend aan het bedrijf of instelling dat gevestigd is in gebied waar belanghebbenden- en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn ten behoeve van zijn werknemer(s).

2. Om in aanmerking te komen voor een werknemersvergunning moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

a. de werknemer is de houder van het motorvoertuig waarvoor de vergunningaanvraag is gedaan;

b. het bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

c. de aanvrager is aantoonbaar in dienst bij het bedrijf of instelling;

d. de parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.

3. Indien het bedrijf of instelling voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft, wordt de werknemersvergunning geweigerd.

4. De werknemersvergunning is geldig van 9.00 tot 18.00 uur.

5. De werknemersvergunning is maximaal één jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 28 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze nadere regels worden aangehaald als de “ Nadere Regels Parkeervergunningen 2020”.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020.

3. Bij inwerkingtreding van deze nadere regels vervallen de “Nadere Regels Parkeervergunningen 2019”.

Hilversum,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

D. Emmer P.I. Broertjes

Toelichting Nadere Regels Parkeervergunningen 2019

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

Eerste, tweede en derde vergunningen

De nadere regels geven aan dat er per adres per zelfstandige woning, maximaal één, twee of drie parkeervergunningen kunnen worden verleend (afhankelijk van het gebied waar het adres zich bevindt), voor zover de aanvrager geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals nader gedefinieerd in artikel 1 onder o heeft. Het aangenomen tarievenbeleid (parkeerbelastingverordening) heeft onderscheid aangebracht in een eerste, tweede of derde vergunning (bewoners- of zakelijke parkeervergunning) met de daaraan verbonden tarieven.

Een bewonersvergunning of zakelijke vergunning wordt gerekend tot een tweede vergunning in geval het gaat om:

- een vergunning voor een tweede motorvoertuig in de situatie dat men één parkeerplaats op eigen terrein heeft, of

- een vergunning voor een tweede motorvoertuig in de situatie dat men geen parkeerplaats op eigen terrein heeften voor de eerste auto op dat adres reeds een vergunning is verleend.

Een bewonersvergunning of zakelijke vergunning wordt gerekend tot de derde vergunning in geval het gaat om:

- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men twee parkeerplaatsen op eigen terrein heeft;

- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men één parkeerplaats op eigen terrein heeft, en voor het tweede motorvoertuig op dat adres reeds een vergunning is verleend;

- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en voor het eerste en tweede motorvoertuig is reeds een vergunning verleend.

Parkeerplaats

Het uitgangspunt is dat de ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van een auto(‘s) de afmeting(en) moet(en) hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto(‘s). Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien daarbij ten behoeve van de bruikbaarheid rekening wordt gehouden met de situatie en inrichting van de parkeerplaats. Het bepaalde in NEN 2443, uitgave 2013 of de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2012 van het Centrum voor Regelgeving in de Grond-, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, CROW) wordt hierbij betrokken.

Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Elke parkeervoorziening waarop de aanvrager aanspraak kon of kan maken en die is bedoeld als parkeerplaats voor de woning of het adres van de aanvrager, wordt hierbij beschouwd als een parkeerplaats op eigen terrein. De inrit, oprit en de garage op het adres van de aanvrager worden in elk geval beschouwd als parkeerplaats op eigen terrein.

Bepalend hierbij is niet alleen de feitelijke aanwezigheid, maar ook wat daarover in een omgevingsvergunning voor bouwen of een bouwvergunning is vastgelegd. Ruimte die volgens verleende omgevingsvergunningen voor bouwen of bouwvergunningen staat geregistreerd als parkeerruimte of garage waarop de aanvrager aanspraak kan maken wordt gerekend tot “een parkeerplaats op eigen terrein”. De naar verhouding beperkte aantallen openbare parkeerplaatsen nopen tot deze strenge aanpak. Daarbij is het van belang dat alle (volgende de omgevingsvergunning voor bouwen of bouwvergunning) aanwezige parkeervoorzieningen worden benut voor het doel waarvoor zij zijn gerealiseerd. Een dergelijke duidelijke keuze is goed controleerbaar en discussies zoals in het verleden over de interpretatie van dit criterium hoeven nauwelijks nog voor te komen. Een voorbeeld is een parkeerplaats in een parkeergarage die door de aanvrager gehuurd kan worden, terwijl deze parkeerplaats (bouwkundig) deel uit maakt van het gebouwencomplex waar de aanvrager woonachtig is en bij de bouw van dit gebouwencomplex is beoogd aan de parkeereis te voldoen door het realiseren van parkeerplaatsen in de parkeergarage.

Een elders gehuurde garagebox die niet hoort bij het adres dan wel de woning, wordt niet als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd.

Indien een parkeerplaats op eigen terrein door of vanwege de aanvrager is verwijderd of is omgezet naar een andere bestemming wordt deze in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen. Indien de aanvrager of een medebewoner een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft, wordt deze eveneens in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.

Schrapkaart: Sinds 1 januari 2017 is overgegaan op digitale parkeervergunningverlening. Het merendeel van de vergunningen wordt nu digitaal uitgegeven. De schrapkaart is de fysieke kaart waarmee voor een beperkte duur geparkeerd kan worden in een gebied waar vergunningen en betaald parkeren is ingevoerd. De datum en het tijdstip waarop gestart wordt met parkeren dient open geschrapt te worden.

Mantelzorg: Voor de definitie van mantelzorg is aangesloten bij artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

Het is waardevol dat mensen op basis van een sociale relatie die zij met iemand hebben, soms langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis zorgen. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degenen voor wie ze zorgen. Het gaat om hulp die verder gaat dan de hulp die mensen geacht worden elkaar te geven op basis van algemeen aanvaarde opvattingen over wat gebruikelijke hulp is (wat in redelijkheid verwacht mag worden van echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten).

Artikel 2 Algemeen

Hier worden de algemene regels ten behoeve van parkeervergunningen en in het bijzonder de bewoners- en de zakelijke vergunning uitgelegd.

Lid 1. Een vergunning wordt in beginsel slechts op een Nederlands kenteken afgegeven, aangezien het niet is toegestaan met een buitenlands kenteken in Nederland te rijden. In uitzonderlijke gevallen (als men aantoonbaar gerechtigd is om met een buitenlands kenteken in Nederland te rijden) kan men een parkeervergunning aanvragen.

Om onder andere bedrijven tegemoet te komen die verschillende motorvoertuigen op naam hebben staan, kunnen er maximaal 5 kentekens op één vergunning worden geplaatst. Zo kan er tegelijkertijd maar één auto parkeren, terwijl er vijf auto´s – na elkaar – gebruik kunnen maken van de vergunning. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf of de bewoner staan. Zo wordt voorkomen dat de vergunning met meerdere kentekens als een bezoekersvergunning wordt gebruikt.

Lid 2. Op basis van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) is het verboden om langer dan drie achtereenvolgende dagen met een kampeerauto te parkeren. Derhalve is het ook niet mogelijk om voor een kampeervoertuig een parkeervergunning aan te vragen. Het kenteken van het kampeervoertuig kan wel als extra kenteken op een vergunning worden bijgeschreven. Dit betekent echter niet dat hiermee ook een ontheffing van het verbod op basis van de APV is gegeven. Het kampeervoertuig mag dan nog steeds niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen geparkeerd staan op de openbare weg, of zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen

In de aanhef van dit artikel wordt aangegeven dat het college een parkeervergunning 'kan’ intrekken of wijzigen. Bedoeld is hiermee aan te geven dat het ter beoordeling van het college staat of een vergunning daadwerkelijk moet worden ingetrokken of gewijzigd, wanneer een van de opgesomde omstandigheden zich voordoet. De opsomming is limitatief bedoeld. Om andere redenen kan de vergunning dan ook niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 4 Volgorde van vergunningverlening en wachtlijst

Het college bepaalt op basis van het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen per gebied, hoeveel parkeervergunningen maximaal kunnen worden uitgegeven. Op het moment dat de aanvraag compleet is, wordt beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als aan de voorwaarden voor verlening van de gevraagde vergunning is voldaan, maar het maximum aantal uit te geven vergunningen is bereikt, wordt de aanvraag aangehouden en op een wachtlijst geplaatst. Indien er weer ruimte is om vergunningen te verlenen, wordt beoordeeld of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan de vergunning worden verleend.

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen

Indien nodig kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden. Daarbij valt te denken aan een vergunning die slechts geldt voor een specifiek gebied of voor bepaalde tijden.

In de literatuur en de jurisprudentie wordt algemeen het standpunt gehuldigd dat aan een vergunning of ontheffing voorschriften mogen worden verbonden ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. Alleen wanneer de wettelijke regeling zich daartegen verzet, bijvoorbeeld in het geval van een gebonden beschikking, zijn dergelijke voorschriften niet geoorloofd.

Artikel 6 Diefstal, verlies, vermissing of misbruik

Van een vergunning op twee of meer kentekens wordt bij verlies of diefstal geen nieuwe vergunning dan wel duplicaat verstrekt. De aanvrager kan eerst het volgende kalenderjaar weer een nieuwe aanvraag indienen. Deze regel dient om het onzorgvuldig gebruik van een parkeervergunning te ontmoedigen en om onjuist of oneigenlijk gebruik van een vervangende vergunning te voorkomen.

Een (duplicaat van een) vergunning op één kenteken wordt alleen verstrekt na invulling en ondertekening van een ‘Verklaring vermissing parkeervergunning’ en na betaling van de legeskosten.

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Artikel 7 Bezoekersvergunning

Voor het ontvangen van sociaal bezoek kan een bewoner een bezoekersvergunning aanvragen. Sinds 1 januari 2017 is dit een digitale bezoekersregeling. De bezoekersvergunning kan per adres online worden aangevraagd. De bewoner kan daarmee digitaal het kenteken van de bezoekers aan- en afmelden. Met een bezoekersvergunning heeft de bewoner het recht om per kwartaal 80 schrapkaarten aan te schaffen waarmee het bezoek in totaal 80 uur kan parkeren tegen een gereduceerd tarief. Voor het centrum geldt dat 120 uur per kwartaal aan bezoekersuren kan worden aangeschaft. Met de bezoekersvergunning kan alleen op de parkeerplaatsen die door vergunninghouders worden gebruikt worden geparkeerd.. De bezoekersvergunning is niet geldig op winkelradialen gedurende de reguliere winkelopeningstijden. Dat betekent op normale winkeldagen van 9.00 tot 18.00 uur, op koopavonddagen van 9.00 tot 21.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is het toegestaan in winkelstraten te parkeren met een vergunning. De bezoekersvergunning wordt per aangewezen gebied verstrekt en het bezoek dient ook in dat gebied te parkeren.

Artikel 8 Mantelzorgvergunning

Met de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de zorg neemt het aantal mantelzorgers in Nederland toe. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling, maar het aantal uren (80-120 per kwartaal) is vaak ontoereikend als iemand mantelzorg behoeft. Doel van dit type vergunning is dat de verlener van mantelzorg makkelijker kan parkeren bij de bewoner die mantelzorg behoeft.

Bij het begrip mantelzorg wordt verwezen naar de definitie daarvan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), art. 1.1.1. WMO en de uitleg die de gemeente Hilversum hieraan geeft. Het is noodzakelijk om aan te tonen dat de betreffende bewoner mantelzorg nodig heeft door middel van een recente (maximaal 2 maanden oud) medische verklaring (huisarts of andere professionele instantie). Ook kan worden volstaan met een recente indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis (indicatiebesluit van het CIZ of WMO-beschikking).

De mantelzorgvergunning werkt gelijk als de (digitale) bezoekersregeling. De mantelzorgvergunning kan per adres online worden aangevraagd. De mantelzorgontvanger kan daarna digitaal het kenteken van de mantelzorgverlener(s) aan- en afmelden.

Artikel 9 Zorgvergunning

Zorgverleners, te weten huisartsen, verloskundigen, de thuiszorg en de dierenambulance, kunnen een zorgvergunning aanvragen. Dit artikel is iets verruimd door toevoeging van een professionele in Hilversum gevestigde (eerstelijns) zorginstelling, die voor de uitoefening van de werkzaamheden regelmatig op wisselende plaatsen in het gebied moet zijn waar betaald parkeren-/vergunninghoudersparkeren geldt.

Deze vergunning is slechts bedoeld voor gebruik in de uitoefening van het beroep waarvoor de vergunning is verleend. Deze vergunning is niet bedoeld voor woon-werkverkeer. Deze vergunning is geldig op alle parkeerapparatuurplaatsen. De huisarts, verloskundige, thuiszorginstelling, dierenambulance of (eerstelijns) zorginstelling die betrekking heeft op de geestelijke of lichamelijke gezondheid van mens en dier, die een zorgvergunning aanvraagt en verkrijgt, komt daarnaast niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning op grond van deze nadere regels.

Eén van de doelen van het verlenen van een zorgvergunning is het beschermen van mensen die om medische redenen afhankelijk zijn van zorg èn die om financiële redenen afhankelijk zijn van de reguliere, openbare zorg. De zorgvergunning is daarom slechts bedoeld voor non-profit organisaties. De door deze thuiszorginstellingen, als hoofdactiviteit, te verlenen zorg dient betrekking te hebben op de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de hulpvragende. De thuiszorginstelling die is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg kan in elk geval een zorgvergunning verkrijgen.

Artikel 10 Marktparkeervergunning

Ondernemers die op woensdag en/of op zaterdag op de markt in Hilversum staan hebben een vergunning nodig voor het parkeren van hun voertuigen. Vaak gaat het om grote voertuigen in de zin van de APV. Deze voertuigen dienen tevens een parkeervergunning te hebben, omdat de markt in het schilgebied plaatsvindt. De parkeervergunning wordt alleen verleend aan de houder van een marktstandplaatsvergunning. De marktstandplaatsvergunning staat op naam van een natuurlijke persoon dan wel het bedrijf dat de marktstandplaatsvergunning heeft aangevraagd.

Artikel 11 Autodatevergunning

Vergunningen ten behoeve van particulier autodate-gebruik kunnen worden verleend aan bedrijven die in Hilversum auto’s ten behoeve van autodate wensen te parkeren, mits zij aan kunnen tonen dat er voldoende vraag naar het gebruik is.

Autodateorganisatie’s kunnen in aanmerking komen voor een autodatevergunning indien zij kunnen aantonen dat zij overeenkomsten (abonnementen) sluiten met particulieren omtrent herhaaldelijk gebruik van het motorvoertuig en de motorvoertuigen ook herkenbaar zijn als autodate (Greenwheels) of call-a-car voertuig. Het is tevens mogelijk dat een parkeerplaats wordt ingericht ten behoeve van de deelauto.

Artikel 12 Algemene vergunning

Deze vergunning betreft de voordien verleende parkeerkaart, waarmee men in heel Hilversum tegen betaling van het daarvoor geldende tarief kon parkeren op vergunninghouders- en betaald parkeerplaatsen. Omdat het formeel een vergunning is, is het nu als vergunning in de regels opgenomen. Het is met deze algemene vergunning mogelijk om te parkeren in alle gebieden waar betaald parkeren dan wel parkeren voor vergunninghouders is toegestaan. De vergunning geeft tevens een ontheffing van de maximale parkeerduur.

Artikel 13 Ander voertuig

Indien het motorvoertuig waarvoor een parkeervergunning is verleend tijdelijk niet gebruikt kan worden vanwege onderhoud of reparatie is het mogelijk om de vergunning tijdelijk -maximaal 2 weken- over te schrijven op een ander kenteken. Dit kenteken mag niet op naam van een natuurlijk persoon staan.

Artikel 14 Parkeervergunning huwelijk

Ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd in de omgeving van het Raadhuis. Deze plaatsen zijn niet onttrokken aan het betaald parkeerregime, derhalve zal hier ook parkeerbelasting moeten worden voldaan. Ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap is het mogelijk een vergunning te verlenen om op deze gereserveerde parkeerplaatsen te parkeren.

Hoofdstuk 3. Parkeerkaarten

Artikel 15 Parkeerkaart

Het is mogelijk om voor het centrum en voor het schil- en buitenschilgebied een week- of maandkaart te verkrijgen. De week- of maandkaart kan niet uit de automaat op straat gehaald worden. Een dagkaart voor het schil- en buitenschilgebied kan wel uit de automaat gehaald worden. Voor het centrum kan geen dagkaart, maar wel een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3 onder i van Parkeerverordening worden verkregen.

Artikel 16 Schrapkaart

Het is mogelijk om vooraf de parkeerbelasting te voldoen bij wijze van het kopen van een schrapkaart. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van bedrijven en instellingen om gasten niet zelf de parkeerbelasting te laten voldoen. Het tarief is het reguliere uur- dan wel dagtarief.

Hoofdstuk 4 Vergunningen Centrumgebied

Artikel 17 Bewonersvergunning

Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner van een zelfstandige woning wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar-niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft krijgt hij geen parkeervergunning. In het centrum, waar een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar is en de parkeerdruk hoog is, wordt geen parkeervergunning verstrekt indien over eigen parkeergelegenheid wordt beschikt of daar aanspraak op kon of kan maken, ongeacht het aantal motorvoertuigen dat iemand heeft. Hier wordt een norm van één parkeerplaats per woning reëel geacht. Wat onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan is terug te vinden in artikel 1 onder o.

Een kampeerauto wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.

Artikel 17A Combinatievergunning

De parkeerruimte in het Centrum is schaars In de parkeergarage Gooiland (in bezit van de gemeente) is vaak nog parkeerruimte over. Om deze parkeerruimte beter te benutten is de combinatievergunning in het leven geroepen. Met de combinatievergunning kan in het Centrum zowel op straat als in parkeergarage Gooiland worden geparkeerd.

Artikel 18 Zakelijke vergunning

Om te beoordelen of een beroep of bedrijf in aanmerking komt voor een zakelijke vergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging.

In het centrum is een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar en is de parkeerdruk hoog. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de aanvraag voor een zakelijke vergunning. Zo moet het motorvoertuig, ter beoordeling van het college, noodzakelijk zijn in de uitoefening van bedrijf of beroep, moet het motorvoertuig op naam van de onderneming staan en moet de ondernemer aantonen dat er in de omgeving van zijn onderneming parkeerruimte beschikbaar is en dat parkeren in een parkeergarage fysiek onmogelijk is. Bij de beoordeling of sprake is van een acceptabele parkeerdruk, wordt uitgegaan van een omslagpunt bij een parkeerdruk van 85% of meer, gemeten op het drukste moment. Indien sprake is van een parkeerdruk van < 85%, wordt deze als acceptabel aangemerkt. Van een fysieke onmogelijkheid om in een parkeergarage te parkeren is bijvoorbeeld sprake wanneer het motorvoertuig te groot is om in de parkeergarage te staan. In de schil en de buitenschil is meer parkeerruimte beschikbaar. Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.

Artikel 19 Incidentele vergunning Centrumgebied

In het centrum kan maximaal één uur geparkeerd worden. Ten behoeve van bijvoorbeeld aannemers of onderhoudsbedrijven bestaat er een vergunning waarmee per dag, week of maand bij alle betaald parkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen kan worden geparkeerd. Alleen als de noodzaak tot het parkeren van het motorvoertuig in de directe omgeving van de noodzakelijke werkzaamheden en de duur van deze werkzaamheden is aangetoond kan de vergunning worden verleend.

Hoofdstuk 5 Vergunningen Schilgebied

Artikel 20 Bewonersvergunning

Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner van een zelfstandige woning wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft of daar aanspraak op kon/kan maken, dan kan hij geen eerste parkeervergunning verkrijgen. Is er sprake van twee parkeerplaatsen op eigen terrein of de aanvrager kon/kan daar aanspraak op maken, dan kan er geen parkeervergunning worden verkregen. Wat onder een eigen parkeerplaats wordt verstaan is terug te vinden in artikel 1 onder o. Wanneer een bewoner twee parkeervergunningen aanvraagt zullen er ook twee auto’s op naam van de bewoner moeten staan.

Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeerauto wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.

Artikel 20A Overloopvergunning

Op een aantal locaties in het gereguleerde parkeergebied is aan de grens een lage parkeerdruk, terwijl er net buiten het gebied een hoge parkeerdruk is. Om de parkeersituatie meer in balans te brengen is er een overloopvergunning in het leven geroepen. Met deze vergunning kunnen bewoners die niet in het gereguleerde parkeergebied wonen, maar er wel binnen loopafstand in het gebied met betaald parkeren/vergunninghoudersparkeren voldoende vrije parkeerplaatsen zijn (parkeerdruk lager dan 85%) een vergunning voor dat gebied aanvragen. Bij de uitgifte van parkeervergunningen hebben de bewoners van het gebied voorrang op de bewoners die niet in het gebied wonen.

Artikel 21 Zakelijke vergunning

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging.

Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.

Artikel 21A Werknemersvergunning

Op een aantal locaties binnen de woonwijken in de parkeergebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat de bewoners (vergunninghouders) aan het werk zijn. Voor de werknemers van de bedrijven of instellingen die hier gevestigd zijn, is deze vergunning bedoeld. Het dient te gaan om werknemers die in vaste dienst zijn van dit bedrijf of instelling (gedurende tenminste 8 uur per week). Deze vergunning is niet bedoeld voor oproepkrachten. Voor de definitie van arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek: een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Hoofdstuk 6. Vergunningen Buitenschilgebied

6.1 deelgebied: Buitenschil en Buitenschil AKN

Artikel 22 Bewonersvergunning

Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar–niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een eigen parkeerplaats heeft of daar aanspraak op kon/kan maken voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee of drie motorvoertuigen zal alleen voor het tweede of derde motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Is er sprake van twee parkeerplaatsen op eigen terrein of de aanvrager kon/kan daar aanspraak op maken, dan kan er geen tweede parkeervergunning worden verkregen. Wat onder een eigen parkeerplaats wordt verstaan is terug te vinden in artikel 1 onder o.

Wanneer een bewoner twee of drie parkeervergunningen aanvraagt, zullen er ook twee of drie auto’s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeervoertuig wordt niet meegenomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.

Artikel 22A Overloopvergunning

Op een aantal locaties in het gereguleerde parkeergebied is aan de grens een lage parkeerdruk, terwijl er net buiten het gebied een hoge parkeerdruk is. Om de parkeersituatie meer in balans te brengen is er een overloopvergunning in het leven geroepen. Met deze vergunning kunnen bewoners die niet in het gereguleerde parkeergebied wonen, maar er wel binnen loopafstand in het gebied met betaald parkeren/vergunninghoudersparkeren voldoende vrije parkeerplaatsen zijn (parkeerdruk lager dan 85%) een vergunning voor dat gebied aanvragen. Bij de uitgifte van parkeervergunningen hebben de bewoners van het gebied voorrang op de bewoners die niet in het gebied wonen.

Artikel 23 Zakelijke vergunning

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging.

Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.

Artikel 23A Werknemersvergunning

Op een aantal locaties binnen de woonwijken in de parkeergebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat de bewoners (vergunninghouders) aan het werk zijn. Voor de werknemers van de bedrijven of instellingen die hier gevestigd zijn, is deze vergunning bedoeld. Het dient te gaan om werknemers die in vaste dienst zijn van dit bedrijf of instelling (gedurende tenminste 8 uur per week). Deze vergunning is niet bedoeld voor oproepkrachten. Voor de definitie van arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek: een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

6.2 deelgebieden: Buitenschil BKN, Buitenschil HBW, Buitenschil TH, Buitenschil Oost (BO) en Buitenschil Staatsliedenkwartier (SK)

Artikel 24 Bewonersvergunning

Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar–niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een eigen parkeerplaats heeft of daar aanspraak op kon/kan maken voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee motorvoertuigen zal alleen voor het tweede of derde motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Is er sprake van twee parkeerplaatsen op eigen terrein of de aanvrager kon/kan daar aanspraak op maken, dan kan er geen tweede parkeervergunning worden verkregen. Wat onder een eigen parkeerplaats wordt verstaan is terug te vinden in artikel 1 onder o.

Wanneer een bewoner twee of drie parkeervergunningen aanvraagt, zullen er ook twee of drie auto’s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeervoertuig wordt niet meegenomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.

Artikel 24A Overloopvergunning

Op een aantal locaties in het gereguleerde parkeergebied is aan de grens een lage parkeerdruk, terwijl er net buiten het gebied een hoge parkeerdruk is. Om de parkeersituatie meer in balans te brengen is er een overloopvergunning in het leven geroepen. Met deze vergunning kunnen bewoners die niet in het gereguleerde parkeergebied wonen, maar er wel binnen loopafstand in het gebied met betaald parkeren/vergunninghoudersparkeren voldoende vrije parkeerplaatsen zijn (parkeerdruk lager dan 85%) een vergunning voor dat gebied aanvragen. Bij de uitgifte van parkeervergunningen hebben de bewoners van het gebied voorrang op de bewoners die niet in het gebied wonen.

Artikel 25 Zakelijke vergunning

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging.

In de buitenschil BKN, HBW, TH, BO en SK waar een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar is en de parkeerdruk hoog, wordt maximaal één zakelijke parkeervergunning verstrekt. Hier wordt de norm van één parkeerplaats per onderneming reëel geacht. Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal aantal parkeervergunningen.

Artikel 25A Werknemersvergunning

Op een aantal locaties binnen de woonwijken in de parkeergebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat de bewoners (vergunninghouders) aan het werk zijn. Voor de werknemers van de bedrijven of instellingen die hier gevestigd zijn, is deze vergunning bedoeld. Het dient te gaan om werknemers die in vaste dienst zijn van dit bedrijf of instelling (gedurende tenminste 8 uur per week). Deze vergunning is niet bedoeld voor oproepkrachten. Voor de definitie van arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek: een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

6.3 deelgebied: Buitenschil ELB

Artikel 26 Bewonersvergunning

Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar–niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een eigen parkeerplaats heeft of daar aanspraak op kon/kan maken voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee motorvoertuigen zal alleen voor het tweede motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Is er sprake van twee parkeerplaatsen op eigen terrein of de aanvrager kon/kan daar aanspraak op maken, dan kan er geen parkeervergunning worden verkregen. Wat onder een eigen parkeerplaats wordt verstaan is terug te vinden in artikel 1 onder o.

Wanneer een bewoner twee parkeervergunningen aanvraagt, zullen er ook twee auto’s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeervoertuig wordt niet meegenomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.

Artikel 26A Overloopvergunning

Op een aantal locaties in het gereguleerde parkeergebied is aan de grens een lage parkeerdruk, terwijl er net buiten het gebied een hoge parkeerdruk is. Om de parkeersituatie meer in balans te brengen is er een overloopvergunning in het leven geroepen. Met deze vergunning kunnen bewoners die niet in het gereguleerde parkeergebied wonen, maar er wel binnen loopafstand in het gebied met betaald parkeren/vergunninghoudersparkeren voldoende vrije parkeerplaatsen zijn (parkeerdruk lager dan 85%) een vergunning voor dat gebied aanvragen. Bij de uitgifte van parkeervergunningen hebben de bewoners van het gebied voorrang op de bewoners die niet in het gebied wonen.

Artikel 27 Zakelijke vergunning

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging. Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.

Artikel 27A Werknemersvergunning

Op een aantal locaties binnen de woonwijken in de parkeergebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat de bewoners (vergunninghouders) aan het werk zijn. Voor de werknemers van de bedrijven of instellingen die hier gevestigd zijn, is deze vergunning bedoeld. Het dient te gaan om werknemers die in vaste dienst zijn van dit bedrijf of instelling (gedurende tenminste 8 uur per week). Deze vergunning is niet bedoeld voor oproepkrachten. Voor de definitie van arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek: een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Ondertekening