Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht

Geldend van 04-08-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake vaststellen subsidieregelingen "Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht", "Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht", "Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht";

overwegende dat de gemeenteraad het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 en het Meerjarenbeleidsplan Wmo gemeente Dordrecht 2020-2023 heeft vastgesteld;

gelet op de bepalingen in titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Activiteitensubsidie: een subsidie voor scoutingverenigingen en speeltuinen voor activiteiten die aansluiten bij of passen in het gemeentelijk jeugdbeleid;

 • b.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 • c.

  Exploitatiesubsidie: een subsidie die gegeven wordt als bijdrage in de exploitatie van een scoutingvereniging of speeltuin;

 • d.

  Gezinsabonnement speeltuin: een betaald abonnement voor het hele gezin rechtgevend op toegang tot de speeltuin gedurende het hele openingsseizoen;

 • e.

  Groot onderhoud: onderhoud waarvan de kosten meer dan € 2.500,- bedragen;

 • f.

  Incidentele subsidie: een subsidie voor activiteiten met een eenmalig of projectmatig karakter;

 • g.

  Inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen;

 • h.

  Investeringssubsidie: een subsidie voor de kosten van investeringen voor aanschaf, dan wel vervanging van werkmaterialen, speeltoestellen en meergelegenheden, alsmede de kosten van groot onderhoud aan en nieuwbouw van gebouwen;

 • i.

  Jeugdigen: iedereen tot 18 jaar;

 • j.

  Jeugdlid: lid van een vereniging niet ouder dan 23 jaar;

 • k.

  Jeugdvakantiewerk: activiteiten tijdens de zomervakantie, gericht op recreatie en ontmoeting voor jongeren van 5 tot 18 jaar met een minimale duur van 2 x 5 dagen;

 • l.

  Kalenderjaarsubsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die gedurende een of meer kalenderja(a)r(en) worden uitgevoerd;

 • m.

  Maatschappelijke zorg: de opvang, ondersteuning en toeleiding van dak-, thuislozen, zorgwekkende zorgmijders en/of slachtoffers van huiselijk geweld (vrouwenopvang), voor algemene voorzieningen in de zin van artikel 1.1.1., lid 1 van de Wmo;

 • n.

  Meergelegenheden: voor waterscouting noodzakelijke voorzieningen om boten te kunnen afmeren;

 • o.

  Multiproblematiek: situatie waarbij iemand op uiteenlopende leefgebieden ondersteuning nodig heeft en waarbij meerdere hulpverleners en organisaties betrokken zijn;

 • p.

  Normalisering: zo min mogelijk problematiseren en medicaliseren van de situatie en problemen klein houden waar dat kan;

 • q.

  Preventie: het bevorderen van het normale leven en de positieve ontwikkeling van de mens door belemmerende of risicovolle factoren te voorkomen, signaleren, verkleinen en waar nodig te bestrijden;

 • r.

  Speeltoestellen: speeltoestellen in speeltuinen;

 • s.

  Speeltuin: Een door de gemeente erkende speeltuin die bestaat uit een omheind hek met speeltoestellen en die wordt beheerd door vrijwilligers'

 • t.

  Vroegsignalering: het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelingsproblemen, zodat ingegrepen kan worden als het probleem nog in een vroeg stadium is;

 • u.

  Weekkamp: een activiteit voor kinderen van 5 tot 18 jaar met een minimale duur van 5 dagen;

 • v.

  Werkmateriaal: voor de uitoefening van scoutingactiviteiten noodzakelijke materialen (zoals tenten en boten);

 • w.

  Wlz: Wet langdurige zorg;

 • x.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om subsidie te verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan:

 • a.

  een sterk, sociaal en zorgzaam Dordrecht waarin iedereen mee kan doen;

 • b.

  het kansrijk, veilig, gezond en met plezier op laten groeien van jeugdigen;

 • c.

  het zo goed mogelijk een zelfstandig leven kunnen leiden van Dordtenaren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan op aanvraag een subsidie verstrekken voor activiteiten in de gemeente Dordrecht die als doel hebben:

 • a.

  de sociale betrokkenheid van inwoners en een inclusieve samenleving van de stad te versterken:

  • 1e.

   het stimuleren en organiseren van ontmoeting en inclusiviteit.

 • b.

  het voorkomen van problemen door preventie en vroegsignalering:

  • 1e.

   het voorkomen van achterstanden door bijvoorbeeld taalproblemen, armoede, een ongezonde leefstijl, scheidingsproblematiek, voortijdig schoolverlaten en/of kindermishandeling. Daarnaast valt hier ook de inzet van laagdrempelige (gezins)ondersteuning onder met als doel, zwaardere problematiek voorkomen.

 • c.

  inwoners te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen:

  • 1e.

   door het aanbieden van speeltuinwerk en scouting voor jeugdigen;

  • 2e.

   door het aanbieden van jeugdvakantiewerk en/of het organiseren van een weekkamp;

  • 3e.

   door het kijken naar wat iemand wel kan in plaats van naar de beperking;

  • 4e.

   door het stimuleren van vrijwillige inzet en participatieplekken.

 • d.

  het versterken van mantelzorgers:

  • 1e.

   mantelzorgondersteuning: deze ondersteuning bestaat uit voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg;

 • e.

  het uitvoeren van wettelijke taken:

  • 1e.

   bieden van opvang, organiseren van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning, het bieden van een anti-discriminatievoorziening, opvang bieden aan asielgerechtigden met een verblijfsvergunning, de adviesraad Wmo en jeugd;

 • f.

  snelle en passende ondersteuning te bieden bij multiproblematiek door het versterken van de samenwerking tussen tenminste twee van de volgende domeinen: jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, Wmo en Wlz:

  • 1e.

   samenwerking tussen betrokken ondersteuning stimuleren en zoveel mogelijk kanaliseren;

  • 2e.

   doorbreken van overdracht van problemen op de volgende generatie;

 • g.

  het bieden van maatschappelijke zorg aan zeer kwetsbare inwoners die zorg mijden, of waarvoor het reguliere aanbod onvoldoende resultaat biedt, of aan inwoners die te maken hebben/ hebben gehad met huiselijk geweld:

  • 1e.

   procescoördinatie op de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning (waaronder het stedelijk netwerk zorg en overlast, kerngroep overlast, extreme woningvervuiling, preventie waterafsluiting);

  • 2e.

   procescoördinatie op de nazorg van ex-gedetineerden.

Hoofdstuk 2: AANVRAAG SUBSIDIE

Artikel 4 Aanvraag

De aanvraag van een subsidie bevat, naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Hoofdstuk 3: JEUGD EN WMO

Artikel 5 Vorm subsidie

Het college verstrekt op grond van dit hoofdstuk een:

 • a.

  kalenderjaarsubsidie;

 • b.

  incidentele subsidie.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een kalenderjaarsubsidie wordt ingediend uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaande aan de subsidieperiode.

 • 2.

  Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaand aan het betreffende kalender-/uitvoeringsjaar een subsidieplafond en deelplafonds per aanvraagperiode vast voor incidentele subsidies als bedoeld in artikel 5 sub b van deze regeling.

 • 2.

  Honorering van aanvragen voor incidentele subsidie op basis van dit hoofdstuk vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

Artikel 8 Aanvullende weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvraag niet aan de beoordelingscriteria van artikel 9 voldoet;

 • b.

  de activiteit bedoeld is voor één individu;

 • c.

  het een incidentele subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5 sub b betreft en voor deze activiteit reeds voor twee achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt;

 • d.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling;

 • e.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie (zonder belangrijke vertraging) zouden worden uitgevoerd;

 • f.

  de activiteiten onder het onderwijsachterstandbeleid vallen, zoals voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

 • 1.

  Alle soorten aanvragen voor subsidie op grond van dit hoofdstuk en op basis van artikel 3 van deze regeling worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit levert een bijdrage aan een in artikel 3 opgenomen doel;

  • b.

   bij realisatie van de activiteit wordt samengewerkt met lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke actoren;

  • c.

   bij realisatie van de activiteit wordt zoveel mogelijk gewerkt met vrijwillige inzet;

  • d.

   de activiteit draagt bij aan normalisering.

 • 2.

  Aanvragen voor een incidentele subsidie op basis van artikel 5 sub b van deze regeling worden naast de criteria van lid 1 van dit artikel ook beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit is vernieuwend ten opzichte van bestaande activiteiten, bijvoorbeeld doordat het domein overstijgend is of door een onderbouwde aanpak;

  • b.

   de activiteit draagt bij aan preventie en leidt tot een afname van dure gespecialiseerde zorg;

  • c.

   het aantal bereikte personen in verhouding tot de impact die de activiteit maakt en de kosten van de activiteit;

  • d.

   de activiteit wordt medegefinancierd uit andere inkomstenbronnen, zoals fondsen of deelnemersbijdragen.

Hoofdstuk 4: SPEELTUINEN, SCOUTING EN JEUGDVAKANTIEWERK

Artikel 10 Hoogte en vorm subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt op grond van dit hoofdstuk voor speeltuinen en scouting een:

  • a.

   exploitatiesubsidie;

  • b.

   investeringssubsidie; en/of

  • c.

   activiteitensubsidie.

 • 2.

  Het college verstrekt op grond van dit hoofdstuk voor jeugdvakantiewerk en/of een weekkamp een kalenderjaarsubsidie.

 • 3.

  De hoogte van de exploitatiesubsidie als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel wordt als volgt berekend:

  • a.

   voor speeltuinen: een basisbedrag per speeltuin van maximaal € 8.000,- en een bedrag van maximaal € 20,- per gezinsabonnement, gebaseerd op de actuele ledensituatie op de peildatum 1 juli van het aanvraagjaar, zoals blijkt uit de aanvraag;

  • b.

   voor landscouting: een basisbedrag per vereniging van maximaal € 2.500,- en een bedrag van maximaal € 75,- per jeugdlid, gebaseerd op de actuele ledensituatie op de peildatum 1 juli van het aanvraagjaar, zoals blijkt uit de aanvraag;

  • c.

   voor waterscouting: een basisbedrag per vereniging van maximaal € 3.500,- en een bedrag van maximaal € 125,- per jeugdlid, gebaseerd op de actuele ledensituatie op de peildatum 1 juli van het aanvraagjaar, zoals blijkt uit de aanvraag.

 • 4.

  De exploitatiesubsidie als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel:

  • a.

   bedraagt per lid niet meer dan de contributie per lid;

  • b.

   kan in het geheel niet meer bedragen dan het exploitatietekort van de aanvrager.

 • 5.

  Een investeringssubsidie als bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel kan worden aangevraagd voor de aanschaf, reparatie of vervanging van werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden, groot onderhoud van en aanpassing aan gebouwen en vervangende nieuwbouw van een speeltuingebouw of clubgebouw van scouting;

 • 6.

  De hoogte van de investeringssubsidie per aanvraag als bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel bedraagt maximaal:

  • a.

   50% van de kosten van eerste aanschaf van groot werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden met een maximum van € 15.000,-;

  • b.

   50% van de kosten van reparatie of vervanging van werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden met een maximum van € 15.000,-. Werkmateriaal, speeltoestellen en meergelegenheden kunnen worden vervangen als blijkt dat vervanging noodzakelijk is.

  • c.

   30% van de kosten van groot onderhoud aan gebouwen met een maximum van € 15.000,- per aanvraag;

  • d.

   30% van de kosten van aanpassing aan gebouwen, met een maximum van € 15.000,- per aanvraag;

  • e.

   100% van de kosten van de vervanging van speeltoestellen bij speeltuinen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het vervangingsfonds, voor zover de per speeltuin gelabelde middelen van dit fonds dit toelaten. Tevens wordt de continuïteit van de speeltuin betrokken bij de beoordeling.

  • f.

   30% in de kosten van vervangende nieuwbouw van een speeltuingebouw of clubgebouw voor scouting met een maximum van € 30.000,--, indien vervangende nieuwbouw in het kader van de planontwikkeling in het gebied noodzakelijk is.

 • 7.

  De activiteitensubsidie als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel bedraagt maximaal € 2.500,- per kalenderjaar.

 • 8.

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in lid 2 van dit artikel bedraagt voor:

  • a.

   jeugdvakantiewerk maximaal € 3.500,- per kalenderjaar;

  • b.

   voor een weekkamp maximaal € 1.500,- per kalenderjaar.

Artikel 11 Aanvrager

Een aanvraag om subsidie op grond van artikel 10 lid 1 van deze regeling kan worden ingediend door een vereniging of stichting, die is gevestigd in de gemeente Dordrecht met Dordtse jeugdleden.

Een aanvraag om subsidie op grond van artikel 10 lid 2 van deze regeling kan worden ingediend door een rechtspersoon, die ten minste vijf jaar gevestigd is in de gemeente Dordrecht en die zich ten doel stelt om activiteiten te verrichten ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Dordrecht.

Artikel 12 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een exploitatiesubsidie en/of activiteitensubsidie als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub a en/of c van deze regeling, wordt uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag om een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b van deze regeling, wordt voor een investering die plaatsvindt in het eerste halfjaar van het kalenderjaar ingediend, uiterlijk op 1 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 3.

  Een aanvraag om een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b van deze regeling, wordt voor een investering die plaatsvindt in het tweede halfjaar van het kalenderjaar ingediend, uiterlijk op 1 april van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 4.

  Een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze regeling wordt, uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar ingediend.

Artikel 13 Subsidieplafond en wijze van verdeling voor exploitatie- en investeringssubsidies

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar een subsidieplafond vast voor exploitatiesubsidies en investeringssubsidies als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub a en b van deze regeling.

 • 2.

  Indien een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat is vastgesteld voor exploitatiesubsidies die op grond van dit hoofdstuk worden verstrekt, wordt overschreden, dan wordt - in afwijking van het bepaalde van artikel 6 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht - het bedrag van het subsidieplafond, minus de som van de basisbedragen, verdeeld onder de aanvragers naar rato van het aantal jeugdleden van de aanvrager.

 • 3.

  Indien een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat is vastgesteld voor investeringssubsidies die worden verstrekt op grond van dit hoofdstuk, wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 14 Aanvullende weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidieverlening geweigerd als niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd indien de kosten van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het aantal bezoekers, openingstijden en het aantal leden.

Artikel 15 Aanvullende verplichtingen

Een aanvrager voor speeltuinwerk en scouting dient te voldoen aan de kwaliteitsregels voor speeltuinwerk en scouting door het college vastgesteld op 24 juni 2008.

Artikel 16 Beoordelingscriteria voor activiteitensubsidie

Aanvragen voor activiteitensubsidie als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub c van deze regeling worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit levert een bijdrage aan het in artikel 3 opgenomen doel;

 • b.

  bij realisatie van de activiteit wordt indien mogelijk samengewerkt met lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke actoren bij de activiteit;

 • c.

  bij realisatie van de activiteit wordt zoveel mogelijk met vrijwillige inzet van de samenleving nagestreefd.

Hoofdstuk 5: VERANTWOORDING SUBSIDIE

Artikel 17 Aanvraag subsidievaststelling

De aanvraag van een subsidievaststelling bevat, naast de in artikel 16 tot en met 18 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, het door het college beschikbaar gestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 18 Aanvraagtermijn subsidievaststelling

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling voor een kalenderjaarsubsidie, exploitatiesubsidie en/of activiteitensubsidie vanaf € 20.000,- als bedoeld in artikel 5 sub a en 10 lid 1 sub a en c van deze regeling wordt, uiterlijk 1 mei na afloop van het/de betreffende kalenderja(a)r(en) ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling voor een incidentele subsidie als bedoeld in artikel 5 sub b of investeringssubsidie als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b wordt uiterlijk 13 weken na afloop van de betreffende activiteit ingediend.

Hoofdstuk 6: HARDHEIDSCLAUSULE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van artikel 1, 2 en 3, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 20 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht.

 • 2.

  De Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht en Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Dordrecht worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2020.

 • 4.

  Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 augustus 2020 blijven de bepalingen van de Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht en Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Dordrecht, door het college vastgesteld op 25 juni 2019, van toepassing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 14 juli 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester