Regeling vervallen per 15-12-2022

Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht

Geldend van 06-08-2020 t/m 14-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake vaststellen subsidieregelingen "Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht", "Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht", "Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht";

overwegende dat de gemeenteraad de Cultuurnota 2020 – 2024: De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar op 26 mei 2020 heeft vastgesteld;

gelet op de bepalingen in titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst zonder daarmee in de eerste plaats in het levensonderhoud te willen voorzien. Amateurkunst omvat de volgende disciplines: (instrumentele) muziek, zang, (volks)dans, theater, beeldende kunst (waaronder fotografie) en media, literatuur of een combinatie daarvan.

 • b.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Dordrecht.

 • c.

  Categorie: de vier van elkaar te onderscheiden categorieën van evenementen aan de hand van de in artikel 6 lid 1 neergelegde criteria. Er zijn A+-, A,-, B- en C evenementen.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Cultureel initiatief: een project of activiteit binnen de gemeente Dordrecht, waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen en één of meerdere disciplines uit de Dordtse cultuurtaart centraal staan. De Dordtse cultuurtaart zoals genoemd in de nota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar', bestaat uit de volgende disciplines: Muziek, Theater & Dans, Beeldende Kunst en Vormgeving, Erfgoed, Letteren, Cultuureducatie en Audiovisuele sector.

 • f.

  Evenement: het begrip evenement zoals gedefinieerd in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht.

 • g.

  Instelling: een vereniging of stichting gevestigd in Dordrecht die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te ontplooien op het gebied van amateurkunst.

 • h.

  Presentatieactiviteit: een voor publiek toegankelijke activiteit op het gebied van amateurkunst.

Artikel 2 Doelstellingen en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling geeft het college van burgemeester en wethouders invulling aan het cultuurbeleid en het evenementenbeleid.

 • 2.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verstrekken voor het tekort op de begroting bij het organiseren en uitvoeren van evenementen die een bijdrage leveren aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Dordrecht.

 • 3.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verstrekken voor het tekort op de begroting van een instelling bij het uitvoeren van presentatieactiviteiten op het gebied van amateurkunst met als doel de culturele programmering in Dordrecht te bevorderen en de beoefening van amateurkunst in de stad te stimuleren.

 • 4.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verstrekken voor het tekort op de begroting bij het organiseren en uitvoeren van culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan een divers cultureel aanbod in Dordrecht.

 • 5.

  Special-status: voor aanvragen die worden gedaan op basis van hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling geldt dat deze worden geweigerd, indien er sprake is van evenementen die in het beleid zijn aangemerkt met een 'special-status'.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEPLAFONDS

Artikel 3 Subsidieplafond en deelplafonds

 • 1.

  Het college kan jaarlijks voor 1 augustus voorafgaand aan het daarop volgende kalenderjaar voor deze regeling drie subsidieplafonds vaststellen voor de op grond van deze regeling te verlenen subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad. 

 • 2.

  Het college kan deelplafonds vaststellen voor de twee halfjaarlijkse aanvraagrondes die per kalenderjaar voor de subsidieverstrekking ten behoeve van Evenementen, Amateurkunst en Culturele Initiatieven worden opengesteld.

 • 3.

  Het college kan binnen de deelplafonds voor de twee halfjaarlijkse aanvraagrondes voor Evenementen ook deelplafonds vaststellen voor het per Categorie A+, A, B, C maximaal beschikbare subsidiebudget.

 • 4.

  Bij het vaststellen en bekendmaken van het subsidieplafond en de deelplafonds kan het college ook het maximale bedrag vaststellen dat per categorie evenement, naar aanleiding van een aanvraag als subsidie, kan worden verstrekt.

 • 5.

  Besluiten als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, worden bekend gemaakt via publicatie in het digitale Gemeenteblad.

HOOFDSTUK 3 EVENEMENTENSUBSIDIES

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een evenement dat wordt georganiseerd in het eerste halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 2.

  Een aanvraag voor eensubsidie voor een evenement dat wordt georganiseerd in het tweede halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Aanvragen die niet binnen de termijnen van lid 1 en 2 zijn ingediend, worden afgewezen.

 • 4.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 5.

  Alvorens een beslissing te nemen, wint het college advies ina een daarvoor ingestelde adviescommissie.

Artikel 5 Beoordeling van de aanvraag evenementen

 • 1.

  Ten behoeve van de indeling in één van de categorieën, wordt de aanvraag door de adviescommissie beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   geschatte bezoekersaantallen;

  • b.

   geschatte economische spin-off;

  • c.

   bijdrage aan het imago van de stad, doordat de activiteit is gericht op de geschiedenis van Dordrecht en/of op water en/of op natuur (inclusief Hollandse Biesbosch) en/of op cultuur;

  • d.

   de mate waarin het evenement vernieuwend is naar opzet en/of inhoud, waarbij acht geslagen wordt op onder meer: kwaliteit, groeiambitie, originaliteit, gebruik van nieuwe middelen, benutting van mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en de mate waarin het evenement aansprekend is voor nieuwe doelgroepen;

  • e.

   de mate waarin het evenement bijdraagt aan de doelstellingen van het actuele en laatst bekendgemaakte gemeentelijk evenementenbeleid en aan het streven van de gemeente om een evenwichtig aanbod aan evenementen te ondersteunen, naar soort, doelgroepen, uitstraling en een voldoende spreiding naar tijd en plaats;

  • f.

   de mate waarin bij realisatie van de activiteiten wordt gezocht naar mogelijkheden om samen te werken met marktpartijen en de betrokkenheid van verschillende lokale organisaties en vrijwilligers te vergroten;

  • g.

   de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de locatie van het evenement voor mensen met een fysieke beperking;

  • h.

   bij sportevenementen wordt aanvullend beoordeeld de mate waarin het evenement aantoonbaar en in voldoende mate bijdraagt aan de doelstellingen van het vastgestelde en bekendgemaakte sportbeleid.

 • 2.

  Het evenement kan uitsluitend plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Dordrecht.

 • 3.

  Aanvragen die voldoen aan de in lid 1 bedoelde subsidievereisten worden door de adviescommissie beoordeeld. Op basis van het advies en de eventuele rangschikking van de adviescommissie neemt het college een besluit.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De maximale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de indeling in categorieën.

Categorie

Omschrijving

Maximale hoogte van het subsidiebedrag

A+

Evenement heeft een landelijke uitstraling en aantrekkingskracht.

€ 45.000,-

A

Evenement heeft regionale en bovenregionale uitstraling en aantrekkingskracht.

€ 20.000,-

B

Evenement heeft lokale uitstraling en aantrekkingskracht.

€ 5.000,-

C

Evenement heeft een beperkte lokale reikwijdte en een maatschappelijke betekenis.

€ 1.500,-

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50 van de totale uitvoeringskosten van de activiteiten, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

  • b.

   Beoordelingscriteria, zoals vermeld in artikel 5 van deze regeling.

  • c.

   Een begroting van de uitvoeringskosten van de activiteiten.

HOOFDSTUK 4 AMATEURKUNSTSUBSIDIES

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag van een instelling voor een subsidie voor een presentatieactiviteit die wordt uitgevoerd in het eerste halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 2.

  Een aanvraag van een instelling voor een subsidie voor een presentatieactiviteit die wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Aanvragen die niet binnen de termijn van lid 1 en 2 zijn ingediend, worden afgewezen.

 • 4.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 5.

  Alvorens op een aanvraag te beslissen, wint het college advies in van een daarvoor ingestelde adviescommissie.

Artikel 8 Beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  De adviescommissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   De presentatieactiviteit dient bij te dragen aan de culturele programmering in Dordrecht, zowel naar soort, doelgroep en uitstraling, als ook aan spreiding in tijd en plaats.

  • b.

   De presentatieactiviteit moet plaatsvinden binnen de gemeente Dordrecht.

  • c.

   Om subsidie te verkrijgen moet aangetoond worden dat deze onontbeerlijk is om de presentatieactiviteit te realiseren. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.

  • d.

   Voor de presentatieactiviteit wordt entreegeld geheven. Dit criterium geldt niet voor een activiteit op het gebied van Beeldende Kunst (waaronder fotografie).

 • 2.

  Aanvragen die voldoen aan de in lid 1 bedoelde subsidievereisten worden door de adviescommissie beoordeeld. Op basis van het advies en de eventuele rangschikking van de adviescommissie neemt het college een besluit.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt voor een presentatieactiviteit op grond van deze regeling maximaal éénmaal per kalenderjaar per aanvrager een subsidie van maximaal € 5.000,-.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50 van de totale uitvoeringskosten van de activiteiten, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

  • b.

   Beoordelingscriteria, zoals bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

  • c.

   Een begroting van de uitvoeringskosten van de activiteiten.

HOOFDSTUK 5 Culturele Initiatieven

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een cultureel initiatief dat wordt uitgevoerd in het eerste halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een cultureel initiatief dat wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar van het kalenderjaar wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Aanvragen die niet binnen de termijn van lid 1 en 2 zijn ingediend, worden afgewezen.

 • 4.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 5.

  Alvorens een beslissing te nemen, wint het college advies in van een daarvoor ingestelde adviescommissie.

Artikel 11 Beoordelingscriteria

De adviescommissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  De activiteit dient bij te dragen aan het culturele aanbod, zowel naar soort, doelgroep en uitstraling, als ook aan spreiding in tijd en plaats. Het bereiken van nieuwe en bijzondere doelgroepen wordt hierbij specifiek aangemoedigd, evenals activiteiten in de wijk.

 • b.

  Met de uitvoering van de activiteit wordt samengewerkt met Dordtse partners, tenzij de aanvrager bij de aanvraag aantoont dat dit niet mogelijk is.

 • c.

  Artistieke kwaliteit.

 • d.

  De activiteit vindt plaats in de gemeente Dordrecht.

 • e.

  De aanvrager heeft een culturele binding met Dordrecht.

 • f.

  De subsidie is onontbeerlijk om de activiteiten te realiseren. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en de toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.

 • g.

  De activiteit is haalbaar en realiseerbaar voor de initiatiefnemers (en hun partners).

Artikel 12 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt voor een initiatief op grond van deze regeling maximaal éénmaal per kalenderjaar per aanvrager een subsidie van maximaal € 5.000,-

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50 van de totale uitvoeringskosten van de activiteiten, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

  • b.

   Beoordelingscriteria, zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling.

  • c.

   Een begroting van de uitvoeringskosten van de activiteiten.

HOOFDSTUK 6 SNELLOKET

Artikel 13 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Het snelloket biedt de mogelijkheid voor zowel huidige als nieuwe aanvragers, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Asv, om aanvragen vanaf 1 januari 2021 in te dienen voor geheel nieuwe culturele initiatieven of geheel nieuwe evenementen.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie bij het snelloket wordt minimaal 8 weken voor de uit te voeren activiteit ingediend.

 • 3.

  Aanvragen die minder dan 8 weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  De aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld.

 • 5.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Artikel 14 Beoordelingscriteria

 • a.

  De snelloketsubsidie is uitsluitend bedoeld voor nieuwe, nog niet eerder aangevraagde initiatieven of evenementen.

 • b.

  Bij de beoordeling van een snelloketsubsidie worden de criteria gehanteerd voor een Culturele Initiatievenaanvraag of Evenementenaanvraag zoals vermeld in hoofdstuk 3 respectievelijk 5 van deze subsidieregeling.

Artikel 15 Aanvraagtermijn en beslistermijn

 • a.

  De snelloketsubsidie is niet gebonden aan de aanvraagtermijnen zoals bedoeld in de artikelen 4 en 10 van deze subsidieregeling.

 • b.

  Het college neemt in afwijking van artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht binnen acht weken een besluit op de aanvraag.

Artikel 16Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt voor een subsidie op grond van dit hoofdstuk per aanvraag eenmalig een subsidie van maximaal € 5.000,-.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50 van de totale uitvoeringskosten van de activiteiten, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

  • b.

   Inhoudelijke gronden, zoals bedoeld in hoofdstuk 3 en 5 van deze regeling.

  • c.

   Een begroting van de uitvoeringskosten van de activiteiten.

HOOFDSTUK 7 WEIGERINGSGRONDEN

Artikel 17 Weigeringsgronden

 • 1.

  Voor subsidies die worden verstrekt op basis van de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 van deze subsidieregeling geldt, onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat een aanvraag daartoe in ieder geval wordt geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

  • b.

   de activiteiten als onvoldoende worden beoordeeld op basis van de voor de betreffende aanvraag geldende beoordelingscriteria;

  • c.

   de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

  • d.

   het plafond zoals bedoeld in artikel 3 wordt overschreden.

 • 2.

  Voor subsidies die worden verstrekt op basis van de hoofdstukken 3 t/m 6 van deze subsidieregeling, kan in navolging van art. 11, lid 5 van de Asv de subsidie geweigerd worden indien subsidie wordt of werd verstrekt op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling.

 • 3.

  Voor aanvragen die worden gedaan op basis van hoofdstuk 4 van deze subsidieregeling geldt dat deze worden geweigerd, indien in het betreffende kalenderjaar reeds subsidie voor een presentatieactiviteit op grond van deze subsidieregeling is verstrekt.

 • 4.

  Voor aanvragen die worden gedaan op basis van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van deze subsidieregeling geldt dat deze worden geweigerd, indien in het betreffende kalenderjaar reeds subsidie voor een cultureel initiatief op grond van deze subsidieregeling is verstrekt.

HOOFDSTUK 8 SUBSIDIEVERPLICHTINGEN

Artikel 18 Subsidieverplichtingen

Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dient de subsidieontvanger in ieder geval:

 • a.

  de gesubsidieerde activiteit uit te voeren conform de ingediende aanvraag en de daarbij gevoegde onderbouwing. Als er wijzigingen plaatsvinden in de activiteit, dient dit direct gemeld te worden bij het college;

 • b.

  bij uitvoering van de gesubsidieerde activiteit de wet- en regelgeving na te leven en te handelen overeenkomstig de in verband met de activiteiten verleende vergunningen en ontheffingen en de daaraan verbonden voorschriften.

HOOFDSTUK 9 HARDHEIDSCLAUSULE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten, of daarvan afwijken, voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 20 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht.

 • 2.

  De subsidieregeling Evenementen en Amateurkunst 2016 hierop wordt ingetrokken per de datum waarop deze regeling in werking treedt.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2020.

 • 4.

  Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 augustus 2020 blijven de bepalingen van de subsidieregeling Evenementen en Amateurkunst 2016 van toepassing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 14 juli 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester